امولسیون‌های چربی جایگزین جدیدتر در مقابل امولسیون‌های چربی مرسوم حاوی روغن خالص دانه سویا برای تغذیه داخل وریدی در نوزادان نارس.

سوال مطالعه مروری: آیا امولسیون‌های چربی جایگزین جدیدتر نسبت به امولسیون‌های چربی مرسوم حاوی روغن خالص دانه سویا برای بهبود پیامدها در نوزادان نارس بهتر هستند؟

پیشینه: برای نوزادان نارس که نیاز به تغذیه داخل وریدی دارند، به‌طور مرسوم از امولسیون‌های چربی حاوی روغن خالص سویا استفاده می‌شود. با این حال، محتوای بالای اسیدهای چرب چند اشباع‌ نشده (polyunsaturated fatty acid; PUFA) در امولسیون‌های حاوی روغن خالص سویا می‌تواند برای نوزادان نارس مضر باشد. امولسیون‌های چربی (lipid emulsions; LE) جدیدتر حاصل از منابع جایگزین چربی با محتوای کمتر PUFA، ممکن است پیامدهای بالینی را در نوزادان نارس بهبود بخشند.

ویژگی‌های مطالعه: نویسندگان مطالعه مروری منابع علمی پزشکی را جست‌وجو کرده و پانزده مطالعه واجد شرایط (ازجمله 979 نوزاد) را شناسایی کردند.

یافته های کلیدی: به نظر می‌رسید که تمامی LEها در این مطالعه مروری ایمن بوده و در نوزادان نارس به‌خوبی تحمل شدند. این مطالعه مروری هیچ تفاوت معنی‌داری را در پیامدهای مهم از نظر بالینی از قبیل مرگ‌ومیر، رشد، بیماری ریوی یا بیماری شدید چشم (رتینوپاتی پره‌ماچوریتی با گرید 3 یا بالاتر) با استفاده از LE جایگزین جدیدتر در مقایسه با LE مرسوم حاوی روغن خالص سویا پیدا نکرد.

نتیجه‌گیری‌ها: براساس این مطالعه مروری، شواهد کافی برای توصیه به استفاده از هر یک از جایگزین‌های جدیدتر LE نسبت به LE مرسوم حاوی روغن خالص سویا یا برعکس وجود ندارد. انجام مطالعات بیشتری برای ارزیابی اثربخشی LE جدیدتر در مقایسه با LE مرسوم حاوی روغن خالص سویا در نوزادان نارس مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به‌نظر می‌رسید که تمامی امولسیون‌های چربی در این مطالعه مروری ایمن بوده و در نوزادان نارس به‌خوبی تحمل شدند. در یک مطالعه، استفاده از MOFS-LE در مقایسه با LE حاوی روغن خالص سویا، با کاهش ROP در مراحل اولیه (1-2) همراه بود. با این حال تفاوت آماری معنی‌داری در پیامدهای مهم از نظر بالینی از جمله مرگ‌ومیر، رشد، BPD، سپسیس، ROP در مرحله 3 یا بالاتر، و PNALD با استفاده از جایگزین جدیدتر LE در مقابل LE مرسوم حاوی روغن خالص سویا مشاهده نشد (GRADE QoE از «پائین تا بسیار پائین» رتبه‌بندی شد). در‌حال حاضر شواهد کافی برای توصیه به استفاده از هر نوعی از جایگزین LE نسبت به S-LE یا برعکس در نوزادان نارس وجود ندارد.

انجام مطالعات تصادفی‌سازی شده بزرگ‌تر با تمرکز بر پیامدهای مهم بالینی، که زیر گروه‌های خاص جمعیت «در معرض خطر» را هدف قرار دهند (به‌عنوان مثال نارس بودن شدید، PN طولانی‌مدت، غیره)، و تأثیر نسبت‌های مختلف مواد تشکیل‌دهنده چربی‌ها را بررسی کنند، برای ارزیابی اثربخشی امولسیون‌های جدیدتر چربی در مقایسه با با LE مرسوم حاوی روغن خالص سویا در نوزادان نارس، مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

امولسیون‌های چربی حاوی روغن خالص سویا (soybean oil based lipid emulsions; S-LE) که به‌طور مرسوم برای تغذیه تزریقی (parenteral nutrition; PN) در نوزادان نارس مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای مقادیر بالایی از اسیدهای چرب چند اشباع نشده (polyunsaturated fatty acid; PUFA) هستند. امولسیون‌های چربی (lipid emulsions; LE) جدیدتر حاصل از منابع جایگزین چربی با محتوای کمتر PUFA، ممکن است پیامدهای بالینی را در نوزادان نارس بهبود بخشند.

اهداف: 

تعیین ایمنی و اثربخشی LE جدیدتر جایگزین در مقایسه با نوع مرسوم S-LE برای PN در نوزادان نارس.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی جست‌جوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین (Cochrane Neonatal Review Group; CNRG) استفاده کردیم تا پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL، شماره 7)؛ MEDLINE (1946 تا 31 جولای 2015)؛ EMBASE (1947 تا 31 جولای 2015)؛ CINAHL (1982 تا 31 جولای 2015)؛ Web of Science (31 جولای 2015)؛ مجموعه مقالات کنفرانس‌ها؛ پایگاه‌های ثبت کارآزمایی (clinicaltrails.gov؛ controlled-trails.com؛ WHO'S ICTRP)، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و شبه‌-کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کنیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده در نوزادان نارس (<37 هفته)، که در آنها LE جدیدتر جایگزین با S-LE مقایسه شد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با روش‌های CNRG مطابقت داشتند. ما علاوه بر گزارش مرسوم معنی‌داری آماری نتایج، کیفیت شواهد را برای پیامدهای مهم با استفاده از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE)، ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

پانزده مطالعه (N = 979) در این مطالعه مروری وارد شدند. LE جایگزین، شامل LE حاوی تری‌گلیسیریدها با زنجیره متوسط/تری‌گلیسیریدها با زنجیره طولانی (medium chain triglycerides/long chain triglycerides; MCT/LCT) (3 مطالعه؛ n = 108)، LE حاوی MCT-روغن زیتون-ماهی-سویا (MCT-olive-fish-soy oil-LE; MOFS-LE؛ 7 مطالعه ؛ 469 = n)، LE حاوی MCT-روغن ماهی-سویا (MCT-fish-soy oil-LE; MFS-LE؛ 1 مطالعه؛ N = 60)، LE حاوی روغن زیتون-سویا (olive-soy oil-LE; OS-LE؛ 7 مطالعه؛ n = 406)، و LE حاوی روغن گاوزبان-سویا (borage-soy oil-LE; BS-LE؛ 1 مطالعه؛ n = 34)، با S-LE مقایسه شد. LEهای مختلف هم‌چنین با هم در نظر گرفته شدند تا «LE حاوی همه انواع روغن ماهی» در مقابل S-LE (7 مطالعه؛ n = 499) و «همه LEهای جایگزین» در مقابل S-LE (15 مطالعه؛ 979 = n) مقایسه شوند. برخی از مطالعات دارای چندین بازوی مداخله‌ بوده و در بیش از یک مقایسه وارد شدند. هیچ مطالعه‌ای LE حاوی روغن خالص ماهی یا LE-ساختارمند را با S-LE مقایسه نکرد.

بررسی کیفیت شواهد با درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE QoE) از «پائین» تا «بسیار پائین» رده‌بندی شد. بیشتر شواهد از مطالعات کوچک تک‌مرکزی به‌دست آمدند، که بسیاری از آنها بر جنبه‌های بیوشیمیایی به‌عنوان پیامدهای اولیه خود تمرکز داشتند، به‌طوری که اندازه مطلوب اطلاعات برای پیامدهای مهم بالینی در هیچ مقایسه‌ای به‌دست نیامد.

در پیامدهای اولیه این مطالعه مروری، اثر تجمیع‌ شده‌ای به سمت کاهش دیسپلازی برونکوپولمونری (bronchopulmonary dysplasia; BPD) در گروه OS-LE در مقابل گروه S-LE دیده شد (4 مطالعه؛ n = 261) که از نظر آماری معنی‌دار نبود (خطر نسبی (RR) معمول: 0.69؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.46 تا 1.04؛ I² = 32%؛ تفاوت خطر (RD) معمول: 0.08-؛ 95% CI؛ 0.17- تا 0.00؛ I² = 76%؛ GRADE QoE: «بسیار پائین»). هیچ تفاوتی در BPD در مقایسه‌های دیگر مشاهده نشد. از نظر آماری تفاوت معنی‌داری در پیامدهای اولیه مرگ‌ومیر، میزان رشد (گرم/کیلوگرم/روز) یا تعداد روزهای لازم برای بازیابی وزن هنگام تولد در هیچ مقایسه‌ای وجود نداشت.

در یک مطالعه تک مرکزی (n = 80) گزارش شد که مرحله 1 تا 2 رتینوپاتی پره‌ماچوریتی (Retinopathy of prematurity; ROP) در گروه MOFS-LE در مقایسه با گروه S-LE به‌طور معنی‌داری کمتر است (1 به 40 در مقابل 12 به 40، به‌ترتیب؛ RR: 0.08؛ 95% CI؛ 0.01 تا 0.61؛ RD: -0.27؛ 95% CI؛ 0.43- تا 0.12-؛ تعداد مورد نیاز برای درمان تا حصول منفعت (number needed to benefit; NNTB): 4؛ 95% CI؛ 2 تا 8). با این‌حال تفاوت آماری معنی‌داری در پیامد ثانویه ROP در مرحله بالاتر یا مساوی 3، در هیچ‌یک از افراد مورد مطالعه یا در هیچ مقایسه‌ای وجود نداشت (GRADE QoE: «پائین» تا «خیلی پائین»). هیچ مطالعه دیگری به‌طور جداگانه، ROP را در مراحل 1 و 2 گزارش نکرد.

تفاوت‌های آماری معنی‌داری در پیامدهای ثانویه سپسیس، PN مرتبط با بیماری کبدی (PN associated liver disease; PNALD)/ کلستاز، مدت زمان نیاز به ونتیلاسیون، آنتروکولیت نکروزان (necrotising enterocolitis; NEC) در مرحله 2 یا بالاتر، زردی نیازمند به درمان، خون‌ریزی داخل بطنی درجه III-IV، لکومالاسیای اطراف بطنی (periventricular leukomalacia; PVL)، مجرای شریانی باز (patent ductus arteriosus; PDA)، هیپرتریگلیسیریدمی، و هیپرگلیسمی در هیچ مقایسه‌ای دیده نشد.

هیچ مطالعه‌ای در مورد پیامدهای مربوط به رشد و تکامل سیستم عصبی یا کمبود اسید چرب ضروری گزارشی ارائه نداد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information