استفاده از طب سوزنی برای هیپرتانسیون اولیه در بزرگسالان

پیشینه

هیپرتانسیون (فشار خون بالا) حدود یک میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. به علاوه هیپرتانسیون خطر سکته مغزی (استروک) و حمله قلبی را افزایش می‌دهد. طب سوزنی بخش مهمی از طب مرسوم چینی است که در آن سوزن‌های نازکی به پوست در نقاط تعریف شده‌ای وارد می‌شوند. طب سوزنی برای کاهش فشار خون و تسکین نشانه‌های هیپرتانسیون مورد استفاده قرار گرفته است.

ویژگی‌های مطالعه

یک مرور سیستماتیک را از بانک‌های اطلاعاتی پزشکی برای یافتن کارآزمایی‌های بالینی انجام دادیم که تاثیرات طب سوزنی را در مقایسه با کنترل‌ها (طب سوزنی ساختگی، عدم درمان، یا داروها) بر فشار خون و ایمنی در بزرگسالان مبتلا به هیپرتانسیون مقایسه کرده بودند. نتایج تا فوریه 2017 به‌روز است.

نتایج کلیدی و قطعیت این شواهد

ما 22 کارآزمایی‌ را شامل 1744 فرد پیدا کردیم. این کارآزمایی‌ها به مرگ‌ومیر و سلامت عمومی توجهی نداشتند. چهار کارآزمایی‌ به مقایسه طب سوزنی با طب سوزنی ساختگی پرداخته و یک کاهش کوتاه‌مدت (یک تا 24 ساعت) را در فشار خون نشان دادند. کارآزمایی‌های دیگر از کیفیت بسیار پائینی برخوردار بودند. هیچ شواهدی برای کاهش طولانی‌مدت فشار خون توسط طب سوزنی وجود نداشت که در درمان هیپرتانسیون مفید باشد. ما نمی‌توانیم ایمنی طب سوزنی را بررسی کنیم، چرا که کارآزمایی‌های اندکی آن را گزارش کرده بودند. در حال حاضر، هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد طب سوزنی در مدیریت هیپرتانسیون طولانی‌مدت مفید است. کارآزمایی‌های آینده باید برای اندازه‌گیری تاثیر پایدار کاهندگی فشار خون ناشی از طب سوزنی طراحی شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

در حال حاضر، هیچ شواهدی برای تاثیر پایدار کاهندگی BP از طب سوزنی وجود ندارد که برای مدیریت BP افزایش یافته به صورت مزمن مورد نیاز است. تاثیرات کوتاه‌-مدت طب سوزنی به دلیل شواهد با کیفیت بسیار پائین، نامطمئن هستند. تاثیر بزرگ‌تر نشان داده شده در کارآزمایی‌های کنترل شده طب سوزنی ساختگی به احتمال زیاد نشان دهنده سوگیری است و یک تاثیر واقعی نیست. RCTهای آینده باید از کنترل‌های طب سوزنی ساختگی استفاده کرده و ارزیابی کند که تاثیر کاهندگی BP در طب سوزنی وجود دارد که حداقل هفت روز طول بکشد یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فشار خون افزایش یافته (هیپرتانسیون) حدود یک میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. این موضوع از آن جهت مهم است که یک عامل خطر بزرگ برای استروک و انفارکتوس میوکارد است. با این حال، این یک چالش برای حرفه پزشکی به شمار می‌رود، چون بسیاری از افراد مبتلا به هیپرتانسیون فشار خونی (blood pressure; BP) دارند که کنترل خوبی ندارد. طبق فرضیه پزشکی سنتی چین (Traditional Chinese Medicine)، طب سوزنی پتانسیل کاهش فشار خون را دارد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و ایمنی طب سوزنی برای کاهش فشار خون در بزرگسالان با هیپرتانسیون اولیه.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت تخصصی گروه هیپرتانسیون در کاکرین (فوریه 2017)؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)، شماره 2، 2017؛ MEDLINE (فوریه 2017)؛ Embase (فوریه 2017)؛ زیرساخت‌های دانش ملی چین (CNKI) (ژانویه 2015)؛ بانک اطلاعاتی VIP (ژانویه 2015)؛ پلت‌فرم پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (فوریه 2017)
و ClinicalTrials.gov (فوریه 2017) را جست‌وجو کردیم. هیچ محدودیت زبانی اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

تمام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) را وارد کردیم که به مقایسه تاثیرات بالینی یک مداخله طب سوزنی (طب سوزنی به تنهایی یا به عنوان درمان افزودنی) با عدم درمان، طب سوزنی ساختگی یا یک داروی آنتی-هیپرتانسیو در بزرگسالان مبتلا به هیپرتانسیون اولیه پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را طبق معیارهای ورود و خروج انتخاب کردند. آنها داده‌ها را استخراج کرده و خطر سوگیری (bias) را در هر کارآزمایی ارزیابی کردند و به نویسندگان مطالعات، تلفن یا ایمیل زدند تا اطلاعات ازدست‌رفته را درخواست کنند. نویسنده سوم مرور عدم توافق‌ها را حل کرد. پیامدها شامل تغییر در فشار خون سیستولیک (systolic blood pressure; SBP)، تغییر در فشار خون دیاستولیک (diastolic blood pressure; DBP)، خروج از مطالعه به دلیل عوارض جانبی، و هر گونه حوادث جانبی بودند. تفاوت‌های میانگین (MD) را با 95% فاصله اطمینان (CI) برای پیامدهای پیوسته با استفاده از یک مدل اثر ثابت یا مدل اثرات تصادفی، هر جایی که اقتضا می‌کرد، محاسبه کردیم.

نتایج اصلی: 

بیست‌ودو RCT (1744 فرد) معیارهای ورود را داشتند. RCTها کیفیت‌های روش‌شناسی مختلف داشتند (اغلب آنها به دلیل عدم کورسازی، خطر بالای سوگیری داشتند). شواهدی حاکی از تاثیر پایدار کاهندگی BP از طب سوزنی دیده نشد؛ فقط یک کارآزمایی تاثیر پایدار را بررسی کرد و دریافت که تاثیر کاهندگی BP در سه و شش ماه پس از طب سوزنی وجود ندارد. چهار کارآزمایی کنترل شده با طب سوزنی ساختگی، شواهدی را با کیفیت بسیار پائین ارائه کردند که نشان می‌داد طب سوزنی تاثیر کوتاه‌-مدتی (یک تا 24 ساعت) بر SBP (تغییر) معادل 3.4- میلی‌متر جیوه (6.0- تا 0.9-) و DBP معادل 1.9- میلی‌متر جیوه (95% CI؛ 3.6- تا 0.3-) دارد. تجزیه‌و‌تحلیل تجمعی از هشت کارآزمایی که طب سوزنی را با مهار کننده‌های آنزیم مبدل آنژیوتانسین، و هفت کارآزمایی که طب سوزنی را با آنتاگونیست‌های کلسیم مقایسه کردند، پیشنهاد کردند که طب سوزنی BP کوتاه‌-مدت را بهتر از داروهای آنتی-هیپرتانسیو کاهش داد. با این حال، به دلیل خطر بالای سوگیری در این کارآزمایی‌ها، ما فکر می‌کنیم که دلیل آن عمدتا، بازتابی است از سوگیری و نه یک تاثیر واقعی. در نتیجه، ما این نتایج را در جدول «خلاصه یافته‌ها» گزارش نکردیم. ایمنی طب سوزنی قابل ارزیابی نبودند، زیرا فقط هشت کارآزمایی حوادث جانبی را گزارش کردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information