تست‌های فیزیکی برای بررسی گیرافتادگی شانه در مراکز مراقبت‌های اولیه

گیرافتادگی (impingement) (یا نیشگون (pinching)) بافت‌های نرم داخل یا اطراف شانه یکی از علل شایع درد است و اغلب با آسیب بافت داخل و اطراف مفصل مرتبط است. اگر پزشکان و درمان‌گران بتوانند گیرافتادگی و آسیب‌های مرتبط با آن را با استفاده از تست‌های فیزیکی ساده شناسایی کنند، به آنها کمک می‌کند تا در مراحل اولیه، بهترین رویکرد درمانی را برای بیماران به کار برند. ما به ویژه به مراکز مراقبت اولیه (اجتماعی) علاقه‌مند بودیم، زیرا جایی هستند که بیشترین موارد درد شانه در آنجا تشخیص و مدیریت می‌شوند. مقالات تحقیقاتی اصیل را برای دست یافتن به شواهدی در مورد صحت (accuracy) تست‌های فیزیکی به منظور بررسی گیرافتادگی شانه یا آسیب‌های مرتبط، در افرادی که نشانه‌ها و/یا سابقه هر یک از این اختلالات را نشان می‌دهند، مرور کردیم. برای یافتن مقالات پژوهشی، بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی اصلی و متون علمی مرتبط را تا سال 2010 جست‌وجو کردیم. دو نویسنده مرور، ارزیابی هر مقاله پژوهشی را غربالگری کرده، و اطلاعات مهم را استخراج کردند. اگر چندین مقاله تحقیقاتی استفاده از یک تست را برای شرایط یکسان گزارش دادند، قصد داشتیم نتایج آنها را ترکیب کنیم تا تخمین دقیق‌تری را از صحت تست به دست آوریم. ما 33 مقاله تحقیقاتی را وارد کردیم. آنها مربوط به مطالعات 4002 شانه در 3852 بیمار بودند. هیچ یک از مطالعات به‌طور انحصاری بیماران مراکز مراقبت‌های اولیه را بررسی نکردند، اگرچه دو مورد برخی از بیماران خود را از این مراکز انتخاب کردند. اکثر مطالعات از جراحی آرتروسکوپی (arthroscopic surgery) به عنوان استاندارد مرجع استفاده کردند. تعداد 170 ترکیب مختلف از شرایط هدف/تست شاخص وجود داشتند، اما فقط شش مورد شناسایی شدند که در آنها تست یکسان به روشی یکسان، و به یک دلیل، در دو مطالعه استفاده شدند. به همین دلیل ترکیب نتایج مناسب نبود. ما به این نتیجه رسیدیم که شواهد کافی برای انتخاب تست‌های فیزیکی به منظور بررسی گیرافتادگی شانه، و شرایط بالقوه مرتبط، در مراکز مراقبت‌های اولیه وجود ندارد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی برای انتخاب تست‌های فیزیکی به منظور بررسی گیرافتادگی شانه، و ضایعات موضعی بورس، تاندون یا لابروم که ممکن است با گیرافتادگی همراه باشند، در مراقبت‌های اولیه وجود ندارد. حجم وسیع متون علمی، تنوع شدیدی را در عملکرد و تفسیر تست‌ها نشان می‌دهند، که مانع از ترکیب شواهد و/یا کاربرد بالینی می‌شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

گیرافتادگی (impingement) یکی از علل شایع درد شانه است. مکانیسم‌های گیرافتادگی ممکن است به صورت ساب‌آکرومیال (subacromial) (زیر قوس کوراکو-آکرومیال (coraco-acromial arch)) یا داخلی (داخل مفصل شانه) رخ دهند، و تعدادی از آسیب‌شناسی‌های ثانویه همراه آنها باشند. اینها عبارتند از بورسیت ساب‌آکرومیال-ساب‌دلتوئید (subacromial-subdeltoid bursitis) (التهاب قسمت ساب‌آکرومیال بورس، قسمت ساب‌دلتوئید، یا هر دو)، تاندینوپاتی (tendinopathy) یا پارگی که بر روتاتور کاف (rotator cuff) یا سر بلند تاندون بای‌سپس (biceps tendon) بازو تاثیر می‌گذارد، و آسیب گلنوئید لابرال (glenoid labral). تشخیص دقیق بر اساس تست‌های فیزیکی است که مطلوب‌سازی اولیه رویکرد مدیریت بالینی را تسهیل می‌کند. اکثر افراد مبتلا به درد شانه در مراکز مراقبت‌های اولیه تشخیص داده شده و مدیریت می‌شوند.

اهداف: 

ارزیابی صحت (accuracy) تشخیصی تست‌های فیزیکی برای گیرافتادگی شانه (ساب‌آکرومیال یا داخلی) یا ضایعات موضعی بورس، روتاتور کاف یا لابروم که ممکن است با گیرافتادگی همراه باشند، در افرادی که نشانه‌ها و/یا سابقه هر یک از این اختلالات را نشان می‌دهند.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی الکترونیکی را برای یافتن مطالعات اولیه در دو مرحله جست‌وجو کردیم. در مرحله اول، ما MEDLINE؛ EMBASE؛ CINAHL؛ AMED و DARE را جست‌وجو کردیم (همگی از آغاز تا نوامبر 2005). در مرحله دوم، MEDLINE؛ EMBASE و AMED (2005 تا 15 فوریه 2010) را جست‌وجو کردیم. جست‌وجوها به مقالات نوشته‌شده به زبان انگلیسی محدود شدند.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات صحت تست تشخیصی را برای ورود در نظر داشتیم که مستقیما صحت یک یا چند تست شاخص فیزیکی را برای گیرافتادگی شانه در برابر یک تست مرجع در هر شرایط بالینی مقایسه کردند. مطالعات صحت تست تشخیصی را در نظر گرفتیم که طراحی‌های مقطعی (cross-sectional) یا کوهورت (گذشته‌نگر یا آینده‌نگر)، مطالعات مورد-شاهدی و کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده داشتند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو جفت نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم انتخاب مطالعه را انجام دادند، کیفیت مطالعه را با استفاده از QUADAS ارزیابی کردند، و داده‌ها را در یک فرم طراحی‌شده مطابق با هدف مطالعه استخراج کردند، به خصوص ویژگی‌های بیمار (از جمله شرایط مراقبت)، طراحی مطالعه، تست‌های شاخص و استاندارد مرجع، و جدول تشخیصی 2 در 2. اطلاعاتی در مورد حساسیت‌ها (sensitivity) و ویژگی‌ها (specificity) با 95% فاصله اطمینان (95% CI) برای تست‌های شاخص ارایه کردیم. متاآنالیز انجام نشد.

نتایج اصلی: 

تعداد 33 مطالعه را شامل 4002 شانه در 3852 بیمار وارد کردیم. اگرچه 28 مطالعه آینده‌نگر بودند، سطح کیفیت مطالعات همچنان ضعیف بود. در اکثر مطالعات استفاده از جراحی به ‌عنوان یک تست مرجع در نظر گرفته شد، و همه مطالعات، به جز دو مورد، معیارهای داشتن طیفی از بیماران را برآورده نکردند. با این حال، حتی این دو مطالعه فقط تا حدی از مراکز مراقبت‌های اولیه انتخاب شدند.

شرایط هدف ارزیابی‌شده در 33 مطالعه در پنج دسته اصلی گروه‌بندی شدند: گیرافتادگی ساب‌آکرومیال یا داخلی، تاندینوپاتی یا پارگی روتاتور کاف، تاندینوپاتی یا پارگی سر بلند بایسپس، ضایعات گلنوئید لابرال و چندین وضعیت هدف تمایزنیافته دیگر. اکثر مطالعات از جراحی آرتروسکوپی (arthroscopic surgery) به عنوان استاندارد مرجع استفاده کردند. هشت مطالعه از استانداردهای مرجع استفاده کردند که به‌طور بالقوه برای مراقبت‌های اولیه (بی‌حسی موضعی، یک مطالعه؛ سونوگرافی، سه مطالعه) یا محیط سرپایی بیمارستان (تصویربرداری رزونانس مغناطیسی، چهار مطالعه) قابل کاربرد بودند. در یک مطالعه از استانداردهای مرجع مختلفی استفاده شد، که برخی از آنها برای مراکز مراقبت‌های اولیه یا سرپایی در بیمارستان قابل استفاده هستند. در دو مورد از این مطالعات استاندارد مرجع مورد استفاده برای شناسایی شرایط هدف قابل قبول بود، اما در شش مورد فقط تا حدی چنین بود. مطالعات، چندین تست شاخص استاندارد، اصلاح‌شده، یا ترکیبی و 14 تست شاخص جدید را ارزیابی کردند. تعداد 170 ترکیب شرایط هدف/تست شاخص وجود داشت، اما فقط شش مورد از هر تست شاخص در دو مطالعه به‌طور مشابه انجام و تفسیر شدند. فقط دو مطالعه از یک خالی اصلاح‌شده (modified empty) می‌تواند برای پارگی کامل روتاتور کاف تست کند، و دو مطالعه از تست اسلاید قدامی اصلاح‌شده (modified anterior slide test) برای ضایعات لابروم فوقانی قدامی به خلفی (superior labrum anterior to posterior; SLAP) نوع II، از نظر بالینی همگن بودند. به دلیل تعداد محدود مطالعات، متاآنالیزها نامناسب در نظر گرفته شدند. برآوردهای حساسیت و ویژگی از هر مطالعه در نمودار انباشت (forest plot) برای 170 ترکیب شرایط هدف/تست شاخص که بر اساس شرایط هدف گروه‌بندی شدند، ارایه می‌شوند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information