نور چرخشی (cycled light) در بخش مراقبت‌های ویژه برای نوزادان نارس و کم‌وزن هنگام تولد

سوال مطالعه مروری

توصیف اثربخشی و ایمنی نور چرخشی (cycled light) (تقریبا 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی) برای رشد نوزادان پره‌ترم در سن اصلاح شده 3 ماهگی و 6 ماهگی. با بررسی پرسش‌های جداگانه، ما اثربخشی نور چرخشی را با نور کم نامنظم یا نیمه تاریک، و نور چرخشی را با نور روشن مداوم، برای رشد نوزادان پره‌ترم در سن اصلاح شده سه ماهگی و شش ماهگی، مقایسه کردیم.

پیشینه

مزایا و آسیب‌های بالقوه روشنایی‌های مختلف در بخش نوزادان کمّی‌سازی نشده است. زن باردار در مواجهه با شدت‌های متغیر نور و صدا، و به طور کلی در طول شب با سطوح پایین‌تر آنها، قرار می‌گیرد. برخی از نورها و صداها درون رحم به جنین می‌رسد و باعث القای ریتم‌های شبانه‌روزی می‌شود. «شبانه‌روزی (circadian)» اصطلاحی است که برای توصیف فرآیندهای بیولوژیکی که به‌طور طبیعی در طول دوره 24 ساعته تکرار می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. نوزادان پره‌ترم پس از تولد در محیطی مراقبت می‌شوند که هیچ گونه سیکل روشنایی-تاریکی برای آن برنامه‌ریزی نشده و هیچ سیگنال ورودی شبانه‌روزی دیگری نیز در آن دخیل نیست. نوزادان در مواجهه با نور روشن مداوم، نیمه تاریک مداوم یا ترکیب غیرساختار یافته از هر دو قرار می‌گیرند.

ویژگی‌های مطالعه

ما در مجموع 9 کارآزمایی تصادفی‌سازی و شبه-تصادفی‌سازی شده را وارد کردیم که 544 نوزاد را ثبت‌نام کردند.

منابع تامین مالی مطالعه

تا جایی که می‌دانیم، هیچ مطالعه‌ای در این مرور وارد نشد که توسط صنعت تامین مالی شده باشد.

نتایج کلیدی

هیچ مطالعه‌ای گزارشی را درباره وزن نوزادان در سه یا شش ماهگی ارائه نکرد. یک مطالعه بهبود رشد را در سن سه ماهگی در نوزادان مواجهه یافته با نور چرخشی در مقایسه با نوزادان مواجهه یافته با نور روشن مداوم گزارش کردند. مطالعه دیگر هیچ تفاوتی را در وزن نوزادان در سن چهار ماهگی پیدا نکرد. طول مدت بستری در بیمارستان با نور چرخشی در اتاق نوزاد در مقایسه با نیمه تاریک یا با نور روشن مداوم، کوتاه‌تر بود. فقط تعداد کمی از پیامدها دارای اهمیت آماری بودند، که به احتمال زیاد به علت تعداد کم نوزادان ثبت‌نام شده در این مطالعات بود، اما این روند برای بیشتر پیامدها (وزن‌گیری، بروز رتینوپاتی پره‌ماچوریتی (retinopathy of prematurity)، مدت زمان گریه کردن) به نفع نور چرخشی نسبت به نیمه تاریک، و نور چرخشی نسبت به نور روشن مداوم بود.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد مربوط به پیامدها پایین ارزیابی شد، زیرا امکان کورسازی مراقبان برای مداخلات وجود نداشت و نوزادان کمی در این مطالعات ثبت‎‌نام شدند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

کارآزمایی‌ها برای ارزیابی تاثیرات CL تعداد 544 نوزاد را ثبت‌نام کرده بودند. هیچ مطالعه‌ای گزارشی را درباره پیامد اولیه یعنی وزن نوزادان در سه یا شش ماهگی ارائه نکرد. نتایج حاصل از یک مطالعه اضافی، یافته‌های ما را که مدت زمان کوتاه‌تر بستری را در گروه CL در برابر CBL، همچنین برای CL در برابر ND نشان داد، تقویت کرد. کیفیت شواهد در هر دو مقایسه برای این پیامد بر اساس رویکرد GRADE پائین بود. پژوهش‌ها در آینده باید بر مقایسه CL در برابر ND متمرکز شوند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

مزایا و آسیب‌های بالقوه روشنایی‌های مختلف در بخش نوزادان کمّی‌سازی نشده است.

اهداف: 

• تعیین اثربخشی و ایمنی نور چرخشی (CL) (تقریبا 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریک) برای رشد نوزادان پره‌ترم در سن اصلاح شده (CA) 3 ماهگی و 6 ماهگی.

• در تجزیه‌وتحلیل‌های جداگانه، مقایسه اثرات CL با نوزادان دریافت کننده روشنایی کم نامنظم (DL) یا نیمه تاریک (ND)، و مقایسه اثرات CL با نوزادان دریافت کننده نور روشن مداوم (CBL)، بر رشد نوزادان پره‌ترم در سن اصلاح شده (CA) سه ماهگی و شش ماهگی.

• در تجزیه‌وتحلیل زیرگروه، ارزیابی اثربخشی و ایمنی CL (در برابر مداخلات کنترل (DL؛ ND و CBL)) ارائه شده در سنین مختلف پس از قاعدگی (PMAs) - قبل از هفته 32، در هفته 32 و از هفته 36 PMA - و مقایسه اثربخشی و ایمنی CL برای نوزادان کوچک برای سن بارداری (GA) در برابر نوزادانی که به‌طور مناسب رشد کرده‌اند.

روش‌های جست‌وجو: 

ما از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 12؛ 2016)؛ MEDLINE via PubMed (از 1966 تا ژانویه 2016)؛ Embase (از 1980 تا ژانویه 2016) و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) (از 1982 تا ژانویه 2016) استفاده کردیم. ما همچنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس، و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه‌-تصادفی‌سازی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی تصادفی‌سازی یا شبه-تصادفی‌سازی شده درباره CL در برابر ND یا CBL در نوزادان نارس و کم‌وزن هنگام تولد.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما به گردآوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها بر اساس روش‌های گروه مرور نوزادان در کاکرین (Cochrane Neonatal Review Group) پرداختیم. برای ارزیابی کیفیت شواهد از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

ما یک مطالعه اضافی را برای ورود به این به‌روزرسانی شناسایی کردیم که 38 شرکت‌کننده را ثبت‌نام کرده بود، در مجموع نه مطالعه گزارشی را از 544 نوزاد ارائه کردند. به‌طور کلی، کیفیت مطالعات، عمدتا به دلیل فقدان کورسازی و حجم نمونه کوچک، پایین بود.

شش مطالعه 424 نوزاد را برای مقایسه CL در برابر ND ثبت‌نام کردند. هیچ مطالعه‌ای گزارشی را درباره وزن نوزادان در سه یا شش ماهگی ارائه نکرد. در یک مطالعه (40 = n) تفاوتی در وزن نوزادان در چهار ماهگی بین گروه‌های CL و ND یافت نشد که دارای اهمیت آماری باشد. در مطالعه دیگر (n = 62)، نسبت فعالیت روز-شب پیش از ترخیص به نفع گروه CL بود (تفاوت میانگین (MD): 0.18؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.17 تا 0.19)، و نشان دهنده 18% فعالیت بیشتر در طول روز نسبت به شب در گروه CL در مقایسه با گروه ND بود. دو مطالعه (189 = n) رتینوپاتی پره‌ماچوریتی (مرحله ≥ 3) را گزارش کردند و نشان دادند که تفاوت بین گروه‌های CL و ND دارای اهمیت آماری نبود (خطر نسبی (RR) معمول: 0.53؛ 95% CI؛ 0.25 تا 1.11؛ 0% = I2؛ تفاوت خطر (RD) معمول: 0.09-؛ 95% CI؛ 0.19- تا 0.01؛ 0% = I2). دو مطالعه (77 = n) طول مدت بستری در بیمارستان (روزها) را گزارش کردند و به کاهش قابل توجهی در طول مدت بستری بین گروه‌های CL و ND به نفع گروه CL اشاره کردند (تفاوت میانگین وزن‌دهی شده (WMD): 13- روز؛ 95% CI؛ 23- تا 2-؛ 0% = I2؛ بدون ناهمگونی). کیفیت شواهد بر اساس رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای این پیامد، پائین بود. یک مطالعه (n = 37) گریه کمتری را در سن اصلاح شده (CA) 11 هفته در گروه CL در مقایسه با گروه ND گزارش کرد (MD؛ 0.57- ساعت در 24 ساعت؛ 95% CI؛ 1.09- تا 0.05-). تست‌ها برای ناهمگونی قابل اجرا نبودند.

سه مطالعه 120 نوزاد را برای مقایسه CL در برابر CBL ثبت‌نام کردند. دو مطالعه (79 = n) مدت زمان بستری را در گروه CL در مقایسه با گروه CBL، به میزان قابل توجهی کوتاه‌تر گزارش کردند (WMD؛ 16.5- روز؛ 95% CI؛ 26.2- تا 6.8-؛ 0% = I2؛ بدون ناهمگونی). کیفیت شواهد بر اساس رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای این پیامد، پائین بود. یک مطالعه (41 = n) میانگین وزن بالاتری را در CA سه ماهگی میان نوزادان تحت مراقبت در واحد پرستاری CL؛ (P value < 0.02) و میانگین کمتری را از ساعات بیداری در 24 ساعت در سن سه ماهگی (P value < 0.005) گزارش کرد. نمی‌توان داده‌ها را در RevMan یا GRADE وارد کرد. یک مطالعه (41 = n) مدت زمان کوتاه‌تر استفاده از ونتیلاتور را در گروه CL در مقایسه با گروه CBL گزارش کرد (MD؛ 18.2- روز؛ 95% CI؛ 31.40- تا 5.0-). یک مطالعه (41 = n) مدت زمان کوتاه‌تر را تا دستیابی به اولین تغذیه دهانی در گروه CL گزارش کرد (MD؛ 6.8- روز؛ 95% CI؛ 13.29- تا 0.31-). ما هیچ مساله ایمنی را شناسایی نکردیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information