شواهدی وجود ندارد که نشان دهد استفاده از خنک‌کننده در بیماران تحت جراحی مغز به کاهش مرگ‌ومیر و ناتوانی شدید یا افزایش آسیب کمک می‌کند

انجام جراحی مغز اغلب در بیمارانی که عروق خونی غیرطبیعی در مغز دارند، سکته مغزی کرده‌اند، آسیب تروماتیک متحمل شده‌اند یا خونریزی خودبه‌خودی در مغز دارند، ضروری است. در حالی که جراحی می‌تواند نجات‌دهنده زندگی باشد، ممکن است به دلیل قطع و کاهش جریان خون به سلول‌های مغزی، آسیب بیشتری را وارد کند. بدون خون‌رسانی کافی، سلول‌های مغز از اکسیژن محروم می‌شوند و در نتیجه ممکن است بمیرند. اگر سلول‌های مغزی به تعداد زیاد یا در نواحی مهم مغز از بین بروند، ممکن است بیمار بمیرد یا به شدت ناتوان شود. این امر منجر به جست‌وجو برای یافتن راه‌هایی برای محافظت از سلول‌های مغزی در طول جراحی‌های مغز شده است. مطالعات حیوانی نشان داده‌اند که کاهش دمای بدن می‌تواند به محافظت از سلول‌های مغز در شرایطی که خون‌رسانی به سلول‌ها به خطر می‌افتد، کمک کند. به‌طور مشابه، مطالعات روی انسان‌هایی که پس از ایست قلبی احیا شده‌اند، نشان داده‌اند که کاهش دمای بدن به کاهش آسیب مغزی کمک می‌کند. هدف از این نسخه به‌روز شده از مرور قبلی با همین عنوان، تعیین این مساله بود که خنک کردن بیمارانی که تحت جراحی مغز قرار می‌گیرند، مرگ‌ومیر و ناتوانی جدی را در آنها کاهش می‌دهد یا با افزایش خطر آسیب مرتبط است یا خیر. جست‌وجوی دقیق در متون علمی موجود تا می 2014، چهار مطالعه واجد شرایط را شناسایی کرد که در مجموع شامل 1219 شرکت‌کننده بودند. نتایج آنها برای پاسخ به این سوالات ترکیب شدند. هیچ شواهدی یافت نشد مبنی بر اینکه خنک کردن بیمارانی که تحت جراحی‌های مغز قرار می‌گیرند، خطر مرگ‌ومیر یا ناتوانی شدید را کاهش داده یا آسیب قابل توجهی را ایجاد می‌کند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

هیچ شواهدی را پیدا نکردیم که نشان دهد استفاده از هیپوترمی القایی با کاهش قابل توجه مورتالیتی یا ناتوانی شدید عصبی، یا افزایش آسیب در بیماران تحت نوروسرجری مرتبط باشد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بیمارانی که تحت نوروسرجری (neurosurgery) قرار می‌گیرند، در معرض خطر ایسکمی مغزی همراه با هیپوکسی مغزی و مرگ‌ومیر سلول‌های عصبی قرار دارند. این امر می‌تواند خطر مورتالیتی و ناتوانی نورولوژیکی را در طولانی‌مدت افزایش دهد. مطالعات حیوانی و انسانی نشان داده‌اند که هیپوترمی القایی خطر آسیب مغزی ایسکمیک را در افرادی که پس از ایست قلبی احیا شده‌اند، کاهش می‌دهد. این امر به افزایش توجه به پتانسیل محافظت عصبی آن در بیماران تحت نوروسرجری منجر شد. این مرور ابتدا در سال 2011 منتشر شد و هیچ شواهدی را دال بر اثربخشی یا آسیب ناشی از هیپوترمی القایی در این بیماران پیدا نکرد. این مرور به‌روز شده برای جمع‌آوری شواهد فعلی به منظور بررسی مجدد این مسائل طراحی شد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی و مشخصات بی‌خطری (safety) هیپوترمی القایی در برابر نورموترمی برای ایجاد محافظت عصبی در بیماران تحت جراحی مغز. اثربخشی مداخله می‌بایست بر اساس میزان مورتالیتی در کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت و پیامدهای عصبی عملکردی اندازه‌گیری شده بود. بی‌خطری می‌بایست بر اساس نرخ عوارض جانبی عفونت، انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی ایسکمیک، نارسایی احتقانی قلب و دیگر عوارض جانبی گزارش‌شده توسط نویسندگان مطالعات واردشده ارزیابی شده بود.

روش‌های جست‌وجو: 

برای مرور اصیل، نویسندگان به جست‌وجو در بانک‌های اطلاعاتی پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL)؛ MEDLINE (OvidSP)؛ EMBASE (OvidSP) و LILACS تا نوامبر 2010 پرداختند. برای مرور به‌روز شده، همه این بانک‌های اطلاعاتی از نوامبر 2010 تا می 2014 دوباره جست‌وجو شدند.

برای هر دو نسخه اصیل و به‌روز شده، منابع علمی خاکستری با جست‌وجو در فهرست منابع مطالعات شناسایی‌شده و مقالات مروری مرتبط، و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها جست‌وجو شدند. هیچ محدودیتی از نظر زبان نگارش مقاله اعمال نشد.

معیارهای انتخاب: 

مانند مرور اصیل، کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده‌ای (randomised controlled trials; RCTs) را وارد این مرور کردیم که هیپوترمی القایی را در برابر نورموترمی برای ایجاد محافظت عصبی در بیماران با هر سن و جنسیتی که تحت جراحی مغز قرار داشتند، مقایسه کرده، و به بررسی مورتالیتی، موربیدیتی عصبی یا پیامدهای عوارض جانبی پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

سه نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم داده‌ها را استخراج کرده و دو نویسنده به‌طور مستقل از هم خطر سوگیری (bias) را در مطالعات واردشده ارزیابی کردند. هرگونه اختلاف‌نظری از طریق بحث میان نویسندگان حل‌وفصل شد.

نتایج اصلی: 

در این مرور به‌روز شده، یک مطالعه جدید در حال انجام یافت شد اما هیچ مطالعه تکمیل‌شده و واجد شرایط جدیدی شناسایی نشد. بنابراین این نسخه به‌روز شده با استفاده از همان چهار مطالعه موجود در مرور اصیل انجام شد. این مطالعات در مجموع شامل 1219 شرکت‌کننده، با میانگین سنی 40 تا 54 سال بودند. تمامی مطالعات واردشده به عنوان RCT گزارش شدند. دو مورد، مطالعه چند مرکزی بودند که در مجموع شامل 1114 بیمار تحت کلیپ‌ زدن (clipping) آنوریسم مغزی بوده، و به‌طور کلی خطر پائین سوگیری داشتند. دو مطالعه دیگر تک مرکزی بودند. یک مورد شامل 80 بیمار بود که به دنبال آسیب شدید تروماتیک مغزی، کرانیوتومی انجام داده و در معرض خطر نامشخص یا پائین سوگیری قرار داشت. مطالعه دیگر شامل 25 بیمار بود که برای تسکین ادم پس از انفارکتوس مغزی تحت همی‌کرانیککتومی (hemicranicectomy) قرار گرفته و دارای خطر نامشخص یا بالای سوگیری در نظر گرفته شد. در همه مطالعات هیپوترمی در برابر نورموترمی ارزیابی شد. به‌طور کلی 608 شرکت‌کننده هیپوترمی را با دمای هدف در محدوده 32.5 تا 35 درجه سانتی‌گراد دریافت کرده و 611 نفر به نورموترمی با دمای واقعی ثبت‌شده در این گروه از 36.5 تا 38 درجه سانتی‌گراد اختصاص داده شدند. برای بیماران گروه هیپوترمی، 556 نفر بلافاصله پس از القای آناستزی خنک شدند که تا رسیدن به هدف جراحی کلیپ زدن آنوریسم ادامه یافت و 52 نفر بلافاصله پس از جراحی خنک شدند و 48 تا 96 ساعت ادامه یافت.

تخمین‌های تجمعی از تاثیر مداخله برای پیامدهای مورتالیتی در طول درمان یا پیگیری (از درون بیمارستان تا یک سال)؛ پیامد عصبی بر حسب نمره پیامد گلاسکو (Glasgow Outcome Score; GOS) معادل 3 یا کمتر؛ و عوارض جانبی عفونت، انفارکتوس میوکارد، سکته مغزی ایسکمیک و نارسایی احتقانی قلب، محاسبه شدند. با توجه به مورتالیتی، تفاوت در خطر مرگ در صورت تخصیص به هیپوترمی در مقایسه با نورموترمی از اهمیت آماری برخوردار نبود (خطر نسبی (RR): 0.87؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.59 تا 1.27؛ P = 0.47). هیچ نشانه‌ای وجود نداشت مبنی بر اینکه زمان شروع استفاده از خنک‌کننده بر خطر مرگ تاثیر می‌گذارد (RR با خنک‌کننده حین جراحی: 0.95؛ 95% CI؛ 0.60 تا 1.51؛ P = 0.83؛ RR برای خنک‌کننده پس از جراحی: 0.67؛ 95% CI؛ 0.34 تا 1.35؛ P = 0.26). برای پیامد عصبی، خطر داشتن یک پیامد ضعیف با GOS معادل 3 یا کمتر در افرادی که هیپوترمی دریافت کردند در برابر نورموترمی از نظر آماری متفاوت نبود (RR: 0.80؛ 95% CI؛ 0.61 تا 1.04؛ P = 0.09). باز هم هیچ نشانه‌ای وجود نداشت که نشان دهد زمان شروع استفاده از خنک‌کننده بر این نتیجه تاثیر می‌گذارد. با توجه به عوارض جانبی، تفاوتی با اهمیت آماری در احتمال بروز خطر عفونت جراحی (RR: 1.20؛ 95% CI؛ 0.73 تا 1.97؛ P = 0.48)، انفارکتوس میوکارد (RR: 1.86؛ 95% CI؛ 0.69 تا 4.98؛ P = 0.22)، سکته مغزی ایسکمیک (RR: 0.93؛ 95% CI؛ 0.82 تا 1.05؛ P = 0.24) یا نارسایی احتقانی قلب (RR: 0.85؛ 95% CI؛ 0.60 تا 1.21؛ P = 0.38) در موارد اختصاص داده شده به هیپوترمی در برابر نورموترمی وجود نداشت. برخلاف دیگر پیامدها، که در آن زمان استفاده از خنک‌کننده اهمیت آماری برآورد اثرگذاری (effect estimate) مداخله را تغییر نداد، افزایش خطر ابتلا به عفونت در افرادی که پس از جراحی خنک شدند در برابر کسانی که خنک نشدند، اهمیت آماری ضعیفی داشت (RR: 1.77؛ 95% CI؛ 1.05 تا 2.98؛ P = 0.03). به‌طور کلی، مانند مرور اصیل، هیچ شواهدی مبنی بر مفید یا مضر بودن استفاده از هیپوترمی القایی در بیماران تحت نوروسرجری یافت نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information