مداخلات برای پیشگیری از کم‌شنوایی ناشی از سروصدا در محل کار

هدف از انجام این مرور چیست؟

هدف این مرور کاکرین این بود که بدانیم می‌توان از کم‌شنوایی ناشی از سروصدا در محل کار پیشگیری کرد یا خیر. محققان کاکرین تمام مطالعات مرتبط با پاسخ این سوال را گردآوری و تجزیه‌و‌تحلیل کردند. آنها 29 مطالعه را یافتند که تاثیر اقدامات پیشگیرانه را بررسی کردند.

پیام‌های اصلی

قوانین سخت‌گیرانه ممکن است سطوح سروصدا را کاهش دهند. در سطح فردی، پوشش گوش و گوش‌بند می‌تواند مواجهه را با سروصدا به سطوح ایمن کاهش دهد. با این حال، دستورالعمل نحوه قرار دادن گوش‌بندها در گوش‌ها لازم است. احتمالا بدون دستورالعمل نحوه قرار دادن گوش‌بندها به اندازه کافی محافظت نمی‌کنند. ارائه بازخورد به کارگران در مواجهه با سروصدا ممکن است سروصدا را کاهش ندهد. راه‌حل‌های مهندسی مانند نگهداری بهتر می‌تواند منجر به کاهش مشابه سروصدا و بنابراین حفاظت شنوایی شود. ارزیابی بهتر این راه‌حل‌های مهندسی مورد نیاز است.

تاثیرات برنامه‌های پیشگیری از کم‌شنوایی (hearing loss prevention programmes; HLPP) نامشخص هستند. استفاده بهتر از محافظت از شنوایی به عنوان بخشی از برنامه احتمالا کمک می‌کند اما به طور کامل از کم‌شنوایی محافظت نمی‌کند. اجرای بهبود یافته ممکن است حفاظت بهتری را ارائه کند.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

میلیون‌ها کارگر در معرض سروصدا قرار دارند که منجر به کم‌شنوایی آنها می‌شود. نویسندگان مرور به تاثیر هر مداخله برای کاهش سروصدا یا کم‌شنوایی در محل کار علاقه‌مند بودند، مانند راه‌حل‌های مهندسی، حفاظت از شنوایی یا برنامه‌های پیشگیری از کم‌شنوایی.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

تاثیرات مواجهه با سروصدا

راه‌حل‌های مهندسی

یک مطالعه یافتیم که نشان داد پس از اجرای قوانین سخت‌گیرانه در صنعت معدن، سطوح سروصدا در حدود 5 دسی‌بل (decibels; dB) کاهش یافت. حتی بسیاری از مطالعات موردی نشان می‌دهند که پیشرفت‌های تکنیکی می‌تواند سطوح سروصدا را در محل کار تا 20 دسی‌بل کاهش دهند، مطالعات کنترل شده خارج از آزمایشگاه وجود نداشت که بتواند این موضوع را با اطمینان بیشتری نشان دهد.

محافظت از شنوایی

در هشت مطالعه با 358 کارگر، محافظت از شنوایی، مواجهه کارگران را با سروصدا در حدود 20 dB(A) کاهش داد. با این حال، برای گوش‌بندها، شواهد با کیفیت متوسط از دو مطالعه تصادفی‌سازی شده وجود داشت که نشان داد در صورتی که کارگران دستورالعمل‌های مناسبی برای استفاده از گوش‌بندها نداشته باشند، افت شنوایی پیشنهادی به طور متوسط 9 dB کاهش می‌یابد.

بازخورد در برابر مواجهه با سروصدا

نشان دادن بازخورد در برابر مواجهه با سروصدا، در یک مطالعه، سطوح سروصدا را در صنعت ساخت و ساز تغییر نداد.

تاثیرات بر کم‌شنوایی

ما 16 مطالعه را با 81,220 شرکت‌کننده درباره تاثیرات طولانی‌مدت استفاده از حفاظت شنوایی بر کم‌شنوایی یافتیم.

محافظت از شنوایی

استفاده از دستگاه‌های حفاظت از شنوایی در یک HLPP به خوبی اجرا شده با کم‌شنوایی مرتبط بود. برای عناصر دیگر برنامه‌هایی مانند آموزش کارگر، اودیومتری به تنهایی، پایش سروصدا، یا ارائه بازخورد در برابر مواجهه فرد با سروصدا، تاثیر واضحی وجود نداشت. دو مطالعه با 3242 کارگر نشان داد که تفاوتی از لحاظ تاثیر طولانی‌مدت پوشش گوش در برابر گوش‌بندها در کم‌شنوایی وجود نداشت.

برنامه‌های پیشگیرانه کم‌شنوایی

چهار مطالعه شواهد با کیفیت بسیار پائین ارائه کردند که نشان داد، در مقایسه با کارگرانی که در معرض سروصدا قرار ندارند، HLPPهای متوسط، خطر کم‌شنوایی را به زیر سطحی که حداقل معادل با کارگرانی است که در معرض سروصدا تا 85 dB(A) قرار دارند، کاهش نداد. دو مطالعه مقایسه‌ای بیشتر نشان دادند که خطر کم‌شنوایی علی‌رغم تحت پوشش قرار گرفتن توسط HLPP هنوز هم قابل توجه است. با این حال، یک مطالعه با کیفیت پائین نشان داد که یک HLPP سخت‌گیرانه می‌تواند از کم‌شنوایی کارگران محافظت کند.

فقدان شواهد قطعی نباید به عنوان شواهدی مبنی بر عدم اثربخشی تفسیر شود. در عوض، این بدان معنی است که پژوهش بیشتر به احتمال زیاد نتایجی را که ما به آن دست یافتیم تحت تاثیر قرار دهند. برای پیشگیری از کم‌شنوایی ناشی از سروصدا، برنامه‌های پیشگیرانه با کیفیت بالاتر، کیفیت بهتر مطالعات، به ویژه در زمینه کنترل‌های مهندسی، و اجرای بهتر قوانین مورد نیاز هستند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور به جست‌وجوی مطالعاتی پرداختند که تا اکتبر 2016 منتشر شده بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود دارد که نشان می‌دهد اجرای قوانین سخت‌گیرانه می‌تواند سطوح سروصدا را در محل کار کاهش دهد. مطالعات کنترل شده درباره سایر مداخلات کنترل مهندسی در این زمینه انجام نشده است. شواهد با کیفیت متوسط وجود دارد که نشان می‌دهد آموزش قرار دادن مناسب گوش‌بندها به طور قابل توجهی باعث کاهش سروصدا در پیگیری کوتاه‌-مدت شد اما پیگیری‌های طولانی‌مدت هنوز مورد نیاز است.

شواهد با کیفیت بسیار پائین وجود دارد که نشان می‌دهد استفاده بهتر از دستگاه‌های محافظ شنوایی به ‌عنوان بخشی از HLPPها خطر کم‌شنوایی را کاهش می‌دهد در حالی که برای سایر اجزای برنامه‌های HLPP چنین تاثیری نیافتیم. فقدان شواهد قطعی نباید به عنوان شواهدی مبنی بر عدم اثربخشی تفسیر شود. در عوض، این بدان معنی است که پژوهش بیشتر احتمالا تاثیر مهمی دارند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این دومین نسخه به‌روز از مرور اصلی کاکرین است که در سال 2009 منتشر شد. میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان در معرض سطوحی از سروصدا قرار دارند که خطر ابتلای آنها را به اختلالات شنوایی افزایش می‌دهند. در مورد اثربخشی مداخلات پیشگیرانه از کم‌شنوایی عدم قطعیت وجود دارد.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی مداخلات غیر-فارماکولوژیک برای پیشگیری از مواجهه با سروصدای شغلی یا کم‌شنوایی شغلی در مقایسه با عدم مداخله یا دیگر مداخلات جایگزین.

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL؛ PubMed؛ Embase؛ CINAHL؛ Web of Science؛ BIOSIS Previews؛ Cambridge Scientific Abstracts؛ و OSH UPDATE را تا 3 اکتبر 2016 جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs)، مطالعات کنترل شده قبل و بعد (CBA) و سری زمانی منقطع (ITS) را درباره مداخلات غیر-بالینی در شرایط میدانی میان کارگران جهت پیشگیری یا کاهش مواجهه با سروصدا و کم‌شنوایی وارد کردیم. مطالعات موردی کنترل نشده مربوط به کنترل‌های مهندسی در مورد تاثیر بر مواجهه با سروصدا را نیز جمع‌آوری کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم واجد شرایط بودن مطالعه و خطر سوگیری (bias) را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. ما مداخلات را تحت عنوان کنترل‌های مهندسی، کنترل‌های اداری، دستگاه‌های فردی حفاظت شنوایی، و نظارت بر شنوایی طبقه‌بندی کردیم.

نتایج اصلی: 

29 مطالعه را وارد مرور کردیم. یک مطالعه، قانون کاهش مواجهه با سروصدا را در یک تجزیه‌وتحلیل سری زمانی 12 ساله مورد بررسی قرار داد اما مطالعات کنترل شده‌ای در رابطه با کنترل‌های مهندسی برای مواجهه با سروصدا وجود نداشت. یازده مطالعه با 3725 شرکت‌کننده تاثیرات تجهیزات حفاظت فردی شنوایی و 17 مطالعه با 84,028 شرکت‌کننده تاثیرات برنامه‌های پیشگیری را از کم‌شنوایی (hearing loss prevention programmes; HLPP) مورد بررسی قرار دادند.

تاثیرات بر مواجهه با سروصدا

مداخلات مهندسی به دنبال قانون‌گذاری

یک مطالعه ITS نشان داد که وضع قوانین جدید در صنعت معدن موجب کاهش میانه دوز مواجهه با سروصدا در معدن زغال سنگ زیرزمینی به میزان 27.7 درصد نمره (95% فاصله اطمینان (CI): 36.1- تا 19.3- نقطه درصدی) بلافاصله بعد از اجرای قوانین سخت‌گیرانه شد. این میزان تقریبا با کاهش 4.5 dB(A) در میزان سروصدا تفسیر می‌شود. این مداخله با یک روند مطلوب، اما رو به پائین غیر-معنی‌دار از زمانی که دوز سروصدا 2.1- درصد نمره به ازای هر سال می‌شد، مرتبط بود (95% CI؛ 4.9- تا 0.7؛ پیگیری 4 سال؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین).

مطالعات موردی مربوط به مداخله مهندسی

ما 12 مطالعه را یافتیم که 107 مطالعه موردی کنترل نشده را درباره کاهش سریع سطوح سروصدای ماشین‌آلات از 11.1 تا 19.7 dB(A) در نتیجه خرید تجهیزات جدید، جداسازی منابع صوتی یا نصب پانل‌ها یا دیوارها در اطراف منابع نشان دادند. با این حال، مطالعات مربوط به پیگیری طولانی‌مدت و اندازه‌گیری دوز در کارگران وجود نداشت، و ما از این مطالعات برای نتیجه‌گیری خود استفاده نکردیم.

دستگاه‌های محافظت کننده شنوایی

به طور کلی، در یک RCT و سه CBA، دستگاه‌های حفاظت شنوایی، میزان مواجهه با سروصدا را به طور میانگین در حدود 20 dB(A) کاهش دادند (57 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین). دو RCT نشان دادند که با اجرای دستورالعمل برای جاسازی و تضعیف سروصدا توسط گوش‌بندها در مقایسه با عدم جاسازی گوش‌بندها (2 RCT؛ 140 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت متوسط) 8.59 dB بهتر بود (95% CI؛ dB 6.92 تا 10.25 dB).

کنترل‌های اجرایی: اطلاعات و بازخورد مواجهه با سروصدا

جلسات آموزشی در محل، پس از چهار ماه پیگیری در مقایسه با اطلاعات به دست آمده از فقط یک RCT خوشه‌ای تاثیری بر سطوح مواجهه با سروصدا نداشت (تفاوت میانگین (MD): 0.14 dB؛ 95% CI؛ 2.66- تا 2.38). بازوی دیگر از همان مطالعه نشان داد که اطلاعات فردی و مواجهه با سروصدا (MD: 0.30 dB؛ 95% CI؛ 2.31- تا 2.91) در مقایسه با عدم وجود چنین اطلاعاتی، تاثیری بر سطوح سروصدا نداشت (176 شرکت‌کننده؛ شواهد با کیفیت پائین).

تاثیرات بر کم‌شنوایی

دستگاه‌های محافظت کننده شنوایی

در دو مطالعه، نویسندگان تاثیر دستگاه‌های مختلف را بر تغییرات آستانه موقت در پیگیری کوتاه‌-مدت مقایسه کردند اما داده‌های کافی را برای تجزیه‌و‌تحلیل گزارش نکردند. در دو مطالعه CBA نویسندگان هیچ تفاوتی در کم‌شنوایی با مواجهه با سروصدای بیش از 89 dB(A) بین پوشش‌ها و گوش‌بندها در پیگیری طولانی‌مدت نیافتند (OR: 0.8؛ 95% CI؛ 0.63 تا 1.03؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین). نویسندگان مطالعه CBA دیگر دریافتند که استفاده زیاد از حفاظت شنوایی در پیگیری بسیار طولانی‌مدت اغلب باعث کم‌شنوایی می‌شود (شواهد با کیفیت بسیار پائین).

ترکیبی از مداخلات: برنامه‌های پیشگیرانه کم‌شنوایی

یک RCT خوشه‌ای تفاوتی را در کم‌شنوایی در سه یا 16 سال پیگیری بین HLPP فشرده برای دانشجویان کشاورزی و اودیومتری به تنهایی نیافت. یک مطالعه CBA کاهشی را در نرخ کم‌شنوایی (RR: -0.82 dB در هر سال؛ 95% CI؛ 1.86- تا 0.22) برای HLPP که اطلاعات فردی مربوط به مواجهه با سروصدا را در مقایسه با یک برنامه بدون این اطلاعات فراهم کرد، نشان نداد.

شواهد با کیفیت بسیار پائین به دست آمده از چهار مطالعه بسیار طولانی‌مدت وجود داشت، که نشان داد استفاده بهتر از دستگاه‌های حفاظت شنوایی به عنوان بخشی از HLPP خطر کم‌شنوایی را در مقایسه با استفاده کمی بهتر از HLPP کاهش می‌دهد (OR: 0.40؛ 95% CI؛ 0.23 تا 0.69). جنبه‌های دیگری از HLPP مانند آموزش و تعلیم کارگران یا کنترل‌های مهندسی تاثیر مشابهی را نشان ندادند.

در سه مطالعه CBA طولانی‌مدت، در مقایسه با کارگرانی که در معرض سروصدا قرار نداشتند، کارگران در یک HLPP دارای کم‌شنوایی بیشتری برابر 1.8 dB ؛(95% CI؛ 0.6- تا 4.2) اما غیر-معنی‌دار از نظر آماری در 4 کیلوهرتز بودند و فاصله اطمینان شامل 4.2 dB است که سطح کم‌شنوایی حاصل از 5 سال مواجهه با 85 dB است. علاوه بر این، از سه مطالعه CBA دیگر که نتوانستند در متاآنالیز وارد شوند، دو مطالعه در مقایسه با کارگرانی که در معرض سروصدا قرار نداشتند؛ افزایش خطر کم‌شنوایی را علی‌رغم حفاظت با یک HLPP نشان دادند و یک CBA افزایشی نشان نداد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information