استفاده از آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک در مدیریت درمانی خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری حاد یا مزمن کبدی

سوال مطالعه مروری
استفاده از آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک را در درمان خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری حاد یا مزمن کبدی بررسی کردیم.

پیشینه

خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی (استفراغ خونی) یکی از شایع‌ترین علل بیماری و مرگ‌ومیر در سیر بیماری‌های کبدی است. افراد مبتلا به بیماری کبدی اغلب دارای ناهنجاری‌های هموستاتیک هستند که شامل هیپرفیبرینولیز (پیشگیری فزاینده از لخته شدن خون) می‌شود. آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک برای درمان اورژانس‌های گوارشی پیشنهاد شده‌اند، اما مشخص نیست که برای درمان خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری حاد یا مزمن کبد، مفید هستند یا مضر.

ویژگی‌های مطالعه

هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده‌ای (مطالعاتی که در آنها افراد به‌طور تصادفی در یکی از دو یا چند گروه درمانی قرار می‌گیرند) را برای گنجاندن در این مرور به‌روز شده در مورد فواید و مضرات آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک در درمان خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری‌های کبدی نیافتیم. شواهد تا فوریه 2015 به‌روز است.

‌نتایج کلیدی

بر این اساس، نمی‌توانیم آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک را برای درمان خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری حاد یا مزمن کبدی توصیه یا رد کنیم.

کیفیت شواهد

هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده‌ای را پیدا نکردیم.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور به‌روز شده کاکرین هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی‌شده‌ای را برای ارزیابی فواید و مضرات آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک در مدیریت خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری حاد یا مزمن کبدی شناسایی نکرد. فواید و مضرات استفاده از آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک باید در کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده مورد آزمایش قرار گیرند. برای ارزیابی تعادل میان فواید و مضرات آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک، باید کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده انجام شوند، در غیر اینصورت نمی‌توانیم آنها را برای مدیریت درمانی خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری‌های حاد یا مزمن کبدی توصیه یا رد کنیم.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

خونریزی از دستگاه گوارش فوقانی یکی از شایع‌ترین علل موربیدیتی و مورتالیتی در سیر بیماری سیروز کبدی است. افراد مبتلا به بیماری کبد اغلب دارای ناهنجاری‌های هموستاتیک مانند هیپرفیبرینولیز (hyperfibrinolysis) هستند. بنابراین، استفاده از آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک (antifibrinolytic amino acid) به عنوان مداخلات تکمیلی در کنار هر یک از درمان‌های اولیه برای مدیریت درمانی خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری‌های کبدی پیشنهاد شده است. این مطالعه، یک به‌روز‌رسانی از مرور کاکرین است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات مفید و مضر استفاده از آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک در مدیریت درمانی خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری حاد یا مزمن کبدی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده گروه هپاتو-بیلیاری در کاکرین (فوریه 2015)، پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL) (شماره 2 از 12، 2015)، MEDLINE (Ovid SP) (1946 تا فوریه 2015)، EMBASE (OvidSP) (1974 تا فوریه 2015)، Science Citation Index EXPANDED (1900 تا فوریه 2015)، LILACS (1982 تا فوریه 2015)، پورتال جست‌وجوی کارآزمایی‌های بالینی سازمان جهانی بهداشت (در 26 فوریه 2015 دسترسی داشت) و متارجیستر از کارآزمایی‌های کنترل‌شده (در 26 فوریه 2015 دسترسی داشت) را جست‌وجو کردیم. فهرست منابع مقالات بازیابی شده را به دقت بررسی کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده صرف‌نظر از وضعیت کورسازی (blinding)، زبان، یا انتشار برای ارزیابی فواید و مضرات. مطالعات مشاهده‌ای برای ارزیابی آسیب‌ها.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

ما قصد داشتیم تا داده‌های به دست آمده را از کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده با استفاده از روش‌شناسی استاندارد کاکرین خلاصه کرده، و بر اساس درجه‌بندی توصیه، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation; GRADE) ارزیابی کنیم.

نتایج اصلی: 

هیچ کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده‌ای را پیدا نکردیم که آمینواسیدهای آنتی‌فیبرینولیتیک را برای درمان خونریزی دستگاه گوارش فوقانی در افراد مبتلا به بیماری حاد یا مزمن کبدی ارزیابی کرده باشند. مطالعات شبه-تصادفی‌سازی شده، کنترل شده تاریخی، یا مشاهده‌ای را شناسایی نکردیم که در آنها بتوانیم آسیب‌ها را ارزیابی کنیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information