تغذیه بولوس متناوب فشاری در برابر گرانشی با لوله گاواژ در نوزادان نارس و کم‌-وزن هنگام تولد

سوال مطالعه مروری

آیا تغذیه لوله‌ای با فشار در مقایسه با تغذیه لوله‌ای گرانشی، در نوزادان نارس یا کم‌-وزن هنگام تولد که تغذیه با لوله گاواژ دریافت می‌کنند، منجر به افزایش عوارض جانبی (اشباع کم اکسیژن، ضربان قلب پائین، زمان سپری شده تا تغذیه کامل مکیدنی) می‌شود یا خیر.

پیشینه

نوزادانی که نارس به دنیا می‌آیند (پیش از هفته 37) ممکن است قادر به مکیدن، بلعیدن و تنفس هم‌زمان نباشند و بنابراین نیاز به تغذیه گاواژ دارند. در تغذیه با گاواژ، شیر از طریق لوله‌ای که از بینی یا دهان عبور می‌کند، به معده منتقل می‌شود. تغذیه بولوس متناوب شیر ممکن است توسط یک سرنگ تجویز شود تا شیر را به آرامی به معده شیرخوار وارد کند (تغذیه فشاری (push feed)). از سوی دیگر، می‌توان شیر را در سرنگی که به لوله متصل است ریخته تا به وسیله نیروی جاذبه داخل آن چکه کند (تغذیه گرانشی (gravity feed)).

ویژگی‌های مطالعه

این جست‌وجو تا جولای 2020 به‌روز است. یک مطالعه (31 نوزاد) را در این مرور به‌روز شده وارد کردیم.

نتایج کلیدی

شواهد برای نشان دادن اینکه استفاده از تغذیه گاواژ با فشار در مقایسه با تغذیه گاواژ گرانشی در نوزادان نارس یا کم‌-وزن هنگام تولد، یا هر دوی آنها، که نیاز به تغذیه گاواژ بولوس متناوب دارند، منجر به ایجاد سریع‌تر تغذیه گاواژ کامل بدون افزایش عوارض جانبی می‌شود یا خیر، کافی نیست.

قطعیت شواهد

شواهد حاصل از کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده برای مقایسه تغذیه متناوب فشاری با لوله گاواژ در برابر گرانشی در نوزادان نارس یا کم‌-وزن هنگام تولد (کمتر از 2500 گرم) برای راهنمایی بالین کافی نیست.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی را برای تعیین تاثیرات تغذیه گاواژ بولوس متناوب برای نوزادان نارس و کم‌-وزن هنگام تولد در اختیار نداریم. این مطالعه کوچک واحد روی 31 نوزاد که تاثیرات تغذیه گاواژ بولوس متناوب فشاری را در برابر گرانشی مقایسه کرد، پیامد اولیه شناسایی شده را در این مرور گزارش نکرد. بنابراین، شواهد کافی برای نشان دادن اینکه استفاده از تغذیه گاواژ فشاری در مقایسه با تغذیه گاواژ گرانشی در نوزادان نارس یا کم‌-وزن هنگام تولد که تغذیه گاواژ بولوس متناوب دریافت می‌کنند، منجر به ایجاد سریع‌تر تغذیه گاواژ کامل بدون افزایش عوارض جانبی می‌شود یا خیر، کافی نیست. علاوه بر این، مطالعه وارد شده برای اندازه‌گیری عوارض جانبی احتمالی که می‌تواند در طول تغذیه با لوله گاواژ رخ دهد، برای مثال، اپیزودهای اشباع اکسیژن، آپنه، یا برادی‌کاردی بسیار کوچک بود.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

بسیاری از نوزادان پره‌ترم، کوچک، و بیمار قادر به مکیدن، بلعیدن و تنفس هم‌زمان نیستند و بنابراین نیاز به تغذیه گاواژ دارند. در تغذیه با گاواژ، شیر از طریق لوله‌ای که از بینی یا دهان عبور می‌کند، به داخل معده منتقل می‌شود. در تغذیه متناوب بولوس، شیر توسط یک سرنگ به آرامی وارد معده شیرخوار می‌شود (تغذیه فشاری (push feed)). از سوی دیگر، می‌توان شیر را در سرنگی که به لوله متصل است ریخته تا به وسیله نیروی جاذبه داخل آن چکه کند (تغذیه گرانشی (gravity feed)).

اهداف: 

تعیین این که استفاده از تغذیه فشاری در مقایسه با تغذیه گرانشی منجر به ایجاد سریع‌تر تغذیه کامل گاواژ بدون افزایش عوارض جانبی میان نوزادان نارس یا کم‌-وزن هنگام تولد، یا هر دوی آنها، می‌شود که نیاز به تغذیه متناوب بولوس با لوله دارند یا خیر.

روش‌های جست‌وجو: 

از استراتژی استاندارد جست‌وجوی گروه نوزادان در کاکرین، برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین ‌(CENTRAL؛ 2020؛ شماره7)، در کتابخانه کاکرین؛ Ovid MEDLINE(R) و Epub Ahead of Print, In-Process & Other Non-Indexed Citations, Daily and Versions(R)؛ و Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) تا 30 جولای 2020 استفاده کردیم. هم‌چنین بانک‌های اطلاعاتی کارآزمایی‌های بالینی و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و شبه-RCTها جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

RCTها و شبه-RCTهای مربوط به مقایسه تغذیه با لوله گاواژ متناوب فشاری را در برابر گرانشی در نوزادان نارس (کمتر از هفته 37 بارداری) یا کم‌-وزن هنگام تولد (کمتر از 2500 گرم)، یا هر دو، وارد مرور کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

روش‌های کارآزمایی را در مورد کورسازی تصادفی‌سازی و اندازه‌گیری پیامد ارزیابی کردیم. تاثیر درمان را با یک مدل اثر-ثابت با استفاده از خطر نسبی (RR)، کاهش نسبت خطر (relative risk)، تفاوت خطر (RD) و تعداد افراد مورد نیاز جهت درمان تا حصول یک پیامد مثبت بیشتر (number needed to treat for an additional beneficial outcome; NNTB) برای داده‌های طبقه‌بندی شده (categorical) ارزیابی کردیم؛ و برای داده‌های پیوسته از میانگین، انحراف معیار (standard deviation; SD) و تفاوت میانگین (MD) استفاده کردیم. پیامدهای اندازه‌گیری شده به صورت داده‌های شمارشی، برای مثال، فراوانی آپنه، برادی‌کاردی، و اپیزودهای کاهش اشباع اکسیژن پالس اکسی‌متر (SpO₂) را با مقایسه نرخ رویدادها و نسبت میزان تجزیه‌وتحلیل کردیم. ناهمگونی را برای کمک به تعیین مناسب بودن نتایج تجمعی ارزیابی کردیم. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت شواهد استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

یک کارآزمایی متقاطع کوچک (31 نوزاد) معیارهای ورود را به این مرور داشت. به دلیل عدم-دقت در تخمین‌ها، فواصل اطمینان گسترده، و خطر سوگیری (bias) نامشخص، سطح قطعیت شواهد برای تمام پیامدها بسیار پائین بود.

پیامد اولیه - زمان صرف شده برای ایجاد تغذیه کامل گاواژ (تعداد روزها) و عدم تحمل تغذیه (تعداد اپیزودها در هر روز) - در مطالعه وارد شده گزارش نشد. شواهد در مورد تاثیرات تغذیه با لوله گاواژ متناوب فشاری در برابر گرانشی بر دیگر پیامدها بسیار نامطمئن است.

محققین نرخ تنفس (تعداد نفس‌ها در هر دقیقه) را در پایان تغذیه (MD: 0.58؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 5.97- تا 7.13؛ 1 مطالعه، 31 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین)؛ نرخ تنفس (تعداد نفس‌ها در هر دقیقه) را 10 تا 30 دقیقه پس از اتمام تغذیه (MD: 3.1؛ 95% CI؛ 3.43- تا 9.63؛ 1 مطالعه، 31 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین)؛ ضربان قلب (تعداد ضربان در دقیقه) را در پایان تغذیه (MD: 2.6؛ 95% CI؛ 9.71- تا 4.51؛ 1 مطالعه، 31 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین)؛ و ضربان قلب (ضربان در دقیقه) را 10 تا 30 دقیقه پس از اتمام تغذیه (MD: 2.4؛ 95% CI؛ 9.16- تا 4.36؛ 1 مطالعه، 31 شرکت‌کننده؛ شواهد با قطعیت بسیار پائین) گزارش کردند. در مورد تاثیرات تغذیه متناوب گاواژ فشاری در برابر گرانشی بر نرخ تنفس حین و پس از تغذیه بسیار نامطمئن هستیم.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information