راه هوایی ماسک حنجره‌ای در برابر ونتیلاسیون با ماسک کیسه‌دار یا لوله‌گذاری داخل نای برای احیای نوزادان

سوال مطالعه مروری

در میان همه نوزادانی که برای احیای قلبی‌ریوی نیاز به ونتیلاسیون با فشار مثبت دارند، آیا ونتیلاسیون با فشار مثبت موثر است و احیای موفق به وسیله راه هوایی ماسک حنجره‌ای (laryngeal mask airway; LMA) در مقایسه با ونتیلاسیون با کمک ماسک کیسه‌دار (bag-mask ventilation; BMV) سریع‌تر به دست می‌آید؟

آیا هنگامی که BMV کافی نیست یا بی‌اثر است، ونتیلاسیون با فشار مثبت موثر است و احیای موفق با LMA در مقایسه با لوله‌گذاری داخل نای سریع‌تر به دست می‌آید؟

پیشینه

اکثر نوزادان هنگام تولد قوی هستند، اما تعداد کمی از نوزادان در اتاق زایمان برای تنفس نیاز به کمک دارند (ونتیلاسیون کمکی). نوزادانی که بلافاصله پس از تولد تنفس مؤثر ندارند ممکن است دچار دپرسیون تنفسی شدید شوند. ارائه ونتیلاسیون سریع و موثر در اتاق زایمان بسیار مهم است. ونتیلاسیون اغلب با استفاده از یک کیسه اکسیژن با پمپ دستی آغاز می‌شود تا هوا را به داخل ماسک صورت که در اطراف بینی و دهان نوزاد نگه داشته می‌شود، وارد کند. اگر پس از استفاده از کیسه دستی احیا، نارسایی تنفسی باقی بماند، یک لوله به‌طور مستقیم در داخل راه هوایی بزرگ نوزاد جاگذاری می‌شود (لوله‌گذاری داخل نای). هنگامی که نوزادان دارای انسداد راه هوایی یا ناهنجاری‌های سر و صورت هستند، استفاده از ونتیلاسیون کیسه‌دار و ماسک و لوله‌گذاری داخل نای مقدور نیست چرا که مانع جریان طبیعی هوا در ریه‌ها و/یا مانع دید راه هوایی توسط پرسنل پزشکی در تلاش برای لوله‌گذاری می‌شود. LMA یک جایگزین برای ونتیلاسیون کیسه‌دار و ماسک و لوله‌گذاری داخل نای است. LMA ماسک کوچکی است که به یک لوله سیلیکون نصب شده و در داخل گلو برای ارائه ونتیلاسیون با فشار مثبت در راه هوایی متصل می‌شود.

ویژگی‌های مطالعه

ما هفت کارآزمایی را انتخاب کردیم که در مجموع 794 نوزاد را به کار گرفتند. جست‌وجوی به‌روزشده ما (فوریه 2017) منجر به ورود شش مطالعه جدید شد (754 نوزاد). پنج مطالعه LMA را با BMV و سه مطالعه LMA را با لوله‌گذاری داخل نای به منظور ارائه ونتیلاسیون با فشار مثبت موثر برای نوزادان نیازمند به احیای قلبی‌ریوی، مقایسه کردند.

نتایج کلیدی

LMA می‌تواند ونتیلاسیون موثری را در احیای نوزادان در یک دوره زمانی مطابق با دستورالعمل‌های فعلی ارائه دهد و می‌تواند در شرایط احیا موثرتر از BMV باشد.

کیفیت شواهد

کیفیت شواهد از کیفیت بسیار پائین تا متوسط رتبه‌بندی شد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

LMA می‌تواند در حین احیای نوزادان در یک دوره زمانی مطابق با دستورالعمل‌های فعلی احیای نوزادان منجر به ونتیلاسیون موثری شود. در مقایسه با BMV، روش LMA از لحاظ زمان احیا و ونتیلاسیون کوتاه‌تر موثرتر است و به لوله‌گذاری داخل نای کمتر نیاز پیدا می‌کنند (شواهد با کیفیت پائین تا متوسط). با این حال، در کارآزمایی‌هایی که LMA را با BMV مقایسه کردند، بیش از 80% از نوزادان در هر دو بازوی کارآزمایی به مداخلات اختصاص یافته پاسخ دادند. در مطالعاتی که در آنها نجات نوزادان با BMV با شکست مواجه شد و اجازه LMA داده شد، ممکن بود در اکثر موارد از لوله‌گذاری اجتناب شود. این مهم است که هنگامی که نوزاد به LMA پاسخ نمی‌دهد پیش از تلاش برای لوله‌گذاری یا شروع فشردن قفسه سینه، پزشکان برای ارائه ونتیلاسیون موثر از LMA استفاده کنند.

به نظر می‌رسد که LMA اثربخشی قابل مقایسه‌ای را نسبت به لوله‌گذاری داخل نای داشته باشد (شواهد با کیفیت بسیار پائین تا پائین). بنابراین در تلاش برای کارگذاری لوله‌گذاری داخل نای در حین احیا، استفاده از یک دستگاه راه هوایی جایگزین پیشنهاد می‌شود.

بیشتر مطالعات نوزادانی را با وزن بیش از 1500 گرم در هنگام تولد یا در هفته 34 یا بیشتر بارداری وارد کردند. به این ترتیب، شواهدی که از استفاده از LMA در بیشتر نوزادان پره‌ترم حمایت ‌کند، وجود ندارد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

فراهم کردن ونتیلاسیون با فشار مثبت موثر یکی از مهم‌ترین بخش‌های احیای موفق نوزادان محسوب می‌شود. در صورت ادامه دپرسیون تنفسی (respiratory depression) ونتیلاسیون اغلب به صورت دستی به کمک ماسک کیسه‌دار و ماسک صورت (bag and face mask; BMV) آغاز می‌شود و در صورتی که دپرسیون تنفسی ادامه یابد، لوله‌گذاری داخل نای پس از آن انجام می‌شود. انجام موفق این تکنیک‌ها مشکل است که این امر منجر به احیای طولانی‌مدت یا آسفیکسی (asphyxia) نوزادان می‌شود. راه هوایی ماسک حنجره‌ای (laryngeal mask airway; LMA) ممکن است منجر به ونتیلاسیون اولیه و احیای موفق سریع‌تری نسبت به دستگاه با ماسک کیسه‌دار یا لوله‌گذاری داخل نای شود.

اهداف: 

میان نوزادان نیازمند به ونتیلاسیون با فشار مثبت برای احیای قلبی ریوی، آیا LMA موثرتر از BMV یا لوله‌گذاری داخل نای برای احیای موفق است؟ هنگامی که BMV کافی نیست یا بی‌اثر است، آیا ونتیلاسیون با فشار مثبت موثر و احیای موفق به کمک LMA سریع‌تر از لوله‌گذاری داخل نای به دست می‌آید؟

روش‌های جست‌وجو: 

ما برای جست‌وجو در پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ شماره 1، 2017)، MEDLINE via PubMed (1966 تا 15 فوریه 2017)؛ Embase (1980 تا 15 فوریه 2017) و CINAHL (1982 تا 15 فوریه 2017) از استراتژی جست‌وجوی استاندارد گروه نوزادان در کاکرین استفاده کردیم. ما هم‌چنین مراکز ثبت کارآزمایی‌های بالینی، مجموعه مقالات کنفرانس‌ها و فهرست منابع مقالات بازیابی شده را برای یافتن کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده و کارآزمایی‌های شبه‌-تصادفی شده جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

ما کارآزمایی‌های کنترل شده و تصادفی‌سازی‌ شده و شبه‌-تصادفی‌سازی شده را انتخاب کردیم که به مقایسه LMA با BMV یا لوله‌گذاری داخل نای برای احیای نوزادان پرداختند و پیامدهای مرتبط با احیای نوزادان مشخص شده را در این مرور گزارش کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم ارزیابی خطر سوگیری (bias) مطالعات را انجام دادند، و داده‌ها را با استفاده از معیارهای گروه نوزادان در کاکرین مورد ارزیابی قرار دادند. اثرات درمان طبقه‌بندی شده به صورت نسبت خطر (relative risk) توصیف شد و اثرات درمان پیوسته به صورت میانگین تفاوت با 95% فاصله اطمینان (95% CI) برآوردها توصیف شد.

نتایج اصلی: 

ما هفت کارآزمایی را انتخاب کردیم که در مجموع شامل 794 نوزاد بود. پنج مطالعه LMA را با BMV و سه مطالعه LMA را با لوله‌گذاری داخل نای مقایسه کردند. ما شش مطالعه جدید را به این به‌روزرسانی اضافه کردیم (754 نوزاد).

LMA نسبت به BMV با نیاز کمتری به لوله‌گذاری داخل نای (خطر نسبی (RR) معمول: 0.24؛ 95% CI؛ 0.12 تا 0.47؛ و خطر تفاوت (RD) معمول: 0.14-؛ 95% CI؛ 0.14- تا 0.06-؛ 5 مطالعه، 661 نوزاد؛ شواهد با کیفیت متوسط) و زمان کوتاه‌تری برای ونتیلاسیون (میانگین تفاوت (MD): 18.90- ثانیه؛ 95% CI؛ 24.35- تا 13.44-؛ 4 مطالعه؛ 610 نوزاد) همراه بود. نوزادان احیاء شده با LMA، کمتر احتمال دارد که به پذیرش در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (neonatal intensive care unit; NICU) نیاز پیدا کنند (RR معمول: 0.60؛ 95% CI؛ 0.40 تا 0.90 و RD معمول: 0.18-؛ 95% CI؛ 0.31- تا 0.04-؛ 2 مطالعه؛191 نوزاد؛ شواهد با کیفیت متوسط). تفاوتی از نظر مرگ یا عوارض آنسفالوپاتی هیپوکسیک ایسکمیک (hypoxic ischaemic encephalopathy; HIE) وجود نداشت.

در مقایسه با لوله‌گذاری داخل نای، تفاوت بالینی معنی‌داری از نظر زمان کارگذاری یا شکست در کارگذاری صحیح دستگاه وجود نداشت (RR معمول: 0.95؛ 95% CI؛ 0.17 تا 5.42؛ 3 مطالعه؛ 158 نوزاد؛ شواهد با کیفیت متوسط). تفاوتی از نظر مرگ یا عوارض HIE وجود نداشت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information