بتاهیستین در درمان بیماری یا سندرم منییر (Ménière)

بیماری منییر (Ménière) یک اختلال در گوش داخلی است که منجر به فرم چرخشی سرگیجه (vertigo)، از دست دادن شنوایی و صدای زنگ در گوش (وزوز گوش (tinnitus)) شده، و می‌تواند ناتوان کننده باشد. این وضعیت علت مشخصی ندارد. در صورتی که ثانویه به یک اختلال شناخته‌ شده در گوش داخلی باشد، به آن سندرم منییر گفته می‌شود. تشخیص هر دو وضعیت مشکل است. از داروی بتاهیستین هیدروکلراید (betahistine hydrochloride) (سرک (Serc®)، بتاسرک (Betaserc®)) برای کاهش فراوانی و شدت حملات استفاده شده است. در حالی که این دارو برای افرادی که از آن استفاده می‌کنند بسیار قابل قبول است، مرور کارآزمایی‌ها شواهد کافی را برای نشان دادن اینکه این دارو مفید است یا خیر، نیافت. پژوهش‌های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کافی وجود ندارد که بر اساس آن‌ها بتوان گفت بتاهیستین تاثیری بر بیماری منییر دارد یا خیر.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

این یک به‌روز‌رسانی از مرور کاکرین است که برای اولین‌ بار در کتابخانه کاکرین در شماره 1؛ سال 2001 منتشر و پیش از این در سال 2008 به‌روزرسانی شد.

بیماری منییر (Ménière's disease) با حملاتی از جمله از دست دادن شنوایی، وزوز گوش و سرگیجه ناتوان کننده مشخص می‌شود. بتاهیستین (betahistine) (سرک (Serc®)، بتاسرک (Betaserc®)) توسط افراد زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا فراوانی و شدت این حملات را کاهش دهند اما شواهد متناقض و ناسازگاری در رابطه با تاثیرات آن وجود دارد.

اهداف: 

هدف از این مرور، بررسی تاثیرات بتاهیستین در افراد مبتلا به بیماری منییر بود.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه گوش و حلق و بینی در کاکرین، پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌شده کاکرین (CENTRAL)؛ PubMed؛ EMBASE؛ CINAHL؛ Web of Science؛ BIOSIS Previews؛ Cambridge Scientific Abstracts؛ ICTRP؛ و منابع اضافی را برای یافتن کارآزمایی‌های منتشرشده و منتشرنشده جست‌وجو کردیم. تاریخ جدیدترین جست‌وجو 25 نوامبر 2010، پس از جست‌وجوی قبلی بود که در جون 2007 به‌روزرسانی شد.

معیارهای انتخاب: 

مطالعات تصادفی‌سازی و کنترل شده درباره بتاهیستین در برابر دارونما (placebo) در بیماری منییر.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده به‌طور مستقل از هم کیفیت کارآزمایی را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با نویسندگان مطالعه تماس گرفته شد.

نتایج اصلی: 

هفت کارآزمایی شامل 243 بیمار وارد شدند. به دلیل معیارها یا روش‌های تشخیصی ناکافی، هیچ یک از کارآزمایی‌ها بالاترین کیفیت استاندارد تعیین شده را در این مرور نداشتند، و هیچ‌کدام تاثیر بتاهیستین را روی سرگیجه به اندازه کافی ارزیابی نکردند. اکثر کارآزمایی‌ها کاهش سرگیجه را با بتاهیستین و برخی از کارآزمایی‌ها کاهش وزوز گوش را نشان دادند اما همه این تاثیرات ممکن است ناشی از سوگیری (bias) در روش‌ها باشد. یک کارآزمایی با روش‌های خوب، هیچ تاثیری را از بتاهیستین در مقایسه با دارونما روی وزوز گوش در 35 بیمار نشان نداد. هیچ یک از کارآزمایی‌ها هیچ تاثیری را از بتاهیستین بر از دست دادن شنوایی نشان ندادند. هیچ عارضه جانبی جدی با بتاهیستین یافت نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information