تاثیر یادآور‌های اتوماتیک عرضه شده بر کاغذ بر کیفیت مراقبت و پیامد‌های بیمار

هدف این مطالعه مروری چیست؟

هدف این مرور کاکرین، یافتن این بود که ایجاد یادآور‌ها به صورت اتوماتیک از طریق کامپیوتر اما عرضه شده بر کاغذ، می‌تواند به پزشکان برای ارائه بهترین مراقبت توصیه شده کمک کند یا خیر. محققان کاکرین، 35 مطالعه را شناسایی و 34 مورد از این مطالعات را برای پاسخ به این پرسش تجزیه‌و‌تحلیل کردند.

پیام‌های کلیدی

ارائه یادآور‌ها به پزشکان احتمالا اندکی کیفیت مراقبتی را که بیماران دریافت می‌کنند بهبود می‌بخشد. با این حال به خاطر قطعیت متوسط شواهد، نیاز به پژوهش‌های بیش‌تری با کیفیت بالا درباره اثربخشی یادآور‌ها برای تایید یافته‌های این مرور وجود دارد.

در این مرور چه موضوعی بررسی شد؟

پزشکان تا حدی به خاطر اطلاعات بیش از حد یا اطلاعات غیر-قابل دسترسی، همیشه بهترین مراقبتی را که توصیه شده یا منعکس کننده آخرین پژوهش‌ها باشد، ارائه نمی‌دهند. ممکن است یادآورها به پزشکان برای غلبه بر این مشکلات از طریق یادآوری دستورالعمل‌ها و یافته‌های پژوهشی به آنان یا به وسیله ارائه مشورت به شکلی قابل دسترس‌تر و مرتبط‌تر در یک زمان مناسب و مشخص کمک کند. برای مثال هنگامی که یک پزشک بیماری را برای چکاپ سالیانه ملاقات می‌کند، این پزشک جدول بیمار را با یک بخش یادآور که تست‌های غربالگری مانند غربالگری سرطان کولورکتال را بر اساس آن سال فهرست می‌کند، دریافت خواهد کرد. ما در این مرور، تاثیرات یادآورها را بر کیفیت مراقبت ارائه شده توسط پزشکان، پیامدهای بیمار و عوارض جانبی ارزیابی کردیم. این یادآورها به صورت اتوماتیک از طریق کامپیوتر ایجاد شده اما بر کاغذ عرضه شده بودند.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟

بیست‌ونه مطالعه از آمریکا و شش مورد از کانادا، فرانسه، اسرائیل و کنیا بودند. این مطالعات، یادآورها را برای پزشکان جهت درخواست تست‌های غربالگری، انجام واکسیناسیون، تجویز داروهای مشخص یا مطرح کردن مراقبت با بیماران بررسی کرده بودند.

این مرور نشان می‌دهد که:

- در مجموع یادآورها احتمالا کیفیت مراقبت را به میزان اندک تا 6.8% بهبود می‌بخشد (در 34 مطالعه (40 مقایسه)، شواهد با قطعیت متوسط)؛

- یادآورها به تنهایی (مداخله تک-جزئی) احتمالا کیفیت مراقبت را 11.0% در مقایسه با مراقبت معمول بهبود می‌دهند (در 27 مطالعه (27 مقایسه)، شواهد با قطعیت متوسط)؛

- افزودن یادآورها به یک یا بیش‌تر مداخله همراه (مداخله چند-جزئی) احتمالا کیفیت مراقبت را به میزان اندکی تا 4.0% در قیاس با مداخله(های) همراه بدون جزء یادآور بهبود می‌بخشد (در 11 مطالعه (13 مقایسه)، شواهد با قطعیت متوسط)؛

- به علت قطعیت بسیار پائین شواهد، اینکه یادآورها پیامدهای بیمار را بهتر می‌کنند یا خیر، نامطمئن است؛

- هیچ کدام از مطالعات وارد شده، پیامدهای بیمار مرتبط با آسیب‌ها یا عوارض جانبی را گزارش نکرده بودند.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور به دنبال مطالعاتی بودند که تا 21 سپتامبر 2016 منتشر شده باشند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهدی با قطعیت متوسط وجود دارد که نشان می‌دهد یادآور‌های کامپیوتری عرضه شده بر کاغذ برای متخصصان مراقبت سلامت احتمالا کیفیت مراقبت را از نظر پذیرش دستورالعمل‌های پیشگیرانه و پذیرش دستورالعمل‌های مدیریت بیماری بهبود می‌دهند. به دلیل قطعیت بسیار پائین شواهد، اینکه یادآور‌ها پیامد‌های بیمار را بهبود می‌بخشند یا خیر، نامطمئن است. هم‌چنین ناهمگونی مداخلات یادآور وارد شده در این مرور نشان می‌دهد که یادآور‌ها می‌توانند احتمالا کیفیت مراقبت را در شرایط مختلف تحت بیماری‌های گوناگون بهبود دهند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عملکرد بالینی، عمدتا به دلیل اعمال غفلت‌زای ناخودآگاه، زیادی اطلاعات یا اطلاعات خارج از دسترس، همیشه نمایانگر بهترین عملکرد و شواهد نیست. ممکن است یادآورها از طریق برانگیختن آنان جهت یادآوری اطلاعاتی که در حال حاضر می‌دانند یا انتظار دارند که بدانند و به وسیله ارائه اطلاعات یا راهنمایی به گونه‌ای در دسترس و مرتبط‌تر در یک زمان مناسب و مشخص، به پزشکان برای غلبه بر این مشکلات کمک کنند. این یک نسخه به‌روز از مرور پیشین است.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات یادآورهای اتوماتیک تولید شده توسط یک سیستم کامپیوتری (computer-generated) و ارائه بر کاغذ برای متخصصان مراقبت سلامت بر کیفیت مراقبت (پیامدهای مرتبط با عملکرد متخصصان مراقبت سلامت) و پیامدهای بیمار (پیامدهای مرتبط با شرایط سلامت بیماران).

روش‌های جست‌وجو: 

ما CENTRAL ؛MEDLINE ؛Embase؛ شش بانک اطلاعاتی دیگر و دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌ها را تا 21 سپتامبر 2016 همراه با بررسی منابع، جست‌وجوی استنادات و تماس با نویسندگان مطالعه برای شناسایی مطالعات بیشتر، جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های مجزا یا خوشه‌ای-تصادفی‌سازی شده یا غیر-تصادفی‌سازی شده‌ای را وارد کردیم که تاثیر یادآورهای کامپیوتری عرضه شده بر کاغذ را برای متخصصان مراقبت سلامت به تنهایی (مداخله تک-جزئی) یا همراه با یک یا چند مداخله مشترک (مداخله چند-جزئی) در مقایسه با مراقبت معمول یا مداخلات مشترک بدون جزء یادآور ارزیابی کرده باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

نویسندگان این مرور به صورت جفتی و به‌طور مستقل از هم، مطالعات را از نظر واجد شرایط بودن غربال کرده و داده‌ها را خلاصه کردند. برای هر مطالعه، پیامد اولیه را در صورت تعریف شدن استخراج کرده یا اندازه تاثیرگذاری میانه را میان همه پیامدهای گزارش شده محاسبه کردیم. پس از آن پیشرفت میانه و دامنه بین-چارکی (IQR) را بین مطالعات وارد شده با استفاده از پیامد اولیه یا پیامد میانه به عنوان پیامد نماینده (representative) محاسبه کردیم. قطعیت شواهد را بر اساس رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) ارزیابی کردیم.

نتایج اصلی: 

35 مطالعه (30 کارآزمایی تصادفی‌سازی شده و پنج کارآزمایی غیر-‌ تصادفی‌سازی شده) را شناسایی و 34 مطالعه (40 مقایسه) را تجزیه‌و‌تحلیل کردیم. بیست‌و‌نه مطالعه در آمریکا و شش مطالعه در کانادا، فرانسه، اسرائیل و کنیا انجام شده بودند. همه مطالعات به جز دو مورد در بخش مراقبت سرپایی اجرا شده بودند. یادآور‌ها با هدف افزایش رعایت دستورالعمل‌های پیشگیرانه (مانند تست‌های غربالگری سرطان، واکسیناسیون) در نیمی از مطالعات و افزایش رعایت دستورالعمل‌های مدیریت بیماری برای عارضه‌های حاد یا مزمن (مانند پیگیری‌ها، تست‌های آزمایشگاهی، تطبیق دارو‌ها، مشاوره) در نیمی دیگر بودند.

یادآور‌های کامپیوتری عرضه شده بر کاغذ برای متخصصان مراقبت سلامت، به تنهایی یا در ترکیب با مداخله‌(های) همراه، احتمالا کیفیت مراقبت را اندکی در مقایسه با مراقبت معمول یا مداخله‌(های) همراه بدون جزء یادآور بهبود می‌بخشند (پیشرفت میانه 6.8% (IQR: %3.8 تا 17.5%)؛ 34 مطالعه (40 مقایسه)؛ شواهد با قطعیت متوسط).

یادآور‌های کامپیوتری عرضه شده بر کاغذ برای متخصصان مراقبت سلامت به تنهایی (مداخله تک-جزئی) احتمالا کیفیت مراقبت را در قیاس با مراقبت معمول بهبود می‌دهند (پیشرفت میانه 11.0%؛ (IQR؛ 5.4% تا 20.0%)؛ 27 مطالعه (27 مقایسه)؛ شواهد با قطعیت متوسط). افزودن یادآور‌های کامپیوتری عرضه شده بر کاغذ برای متخصصان مراقبت سلامت به یکی یا بیش‌تر مداخله همراه (مداخله چند-جزئی) احتمالا کیفیت مراقبت را در قیاس با مداخله(های) همراه بدون جزء یادآور اندکی بهبود می‌دهند (پیشرفت میانه 4.0% (IQR؛ 3.0% تا 6.0%)؛ 11 مطالعه (13 مقایسه)؛ شواهد با قطعیت متوسط).

به دلیل قطعیت پائین شواهد مطمئن نیستیم که یادآورها، به‌تنهایی یا با مداخله(های) همراه، پیامد‌های بیمار را بهبود می‌بخشند یا خیر (n = 6 مطالعه (هفت مقایسه)). هیچ یک از مطالعات وارد شده، پیامد‌های مرتبط با آسیب‌ها یا عوارض جانبی این مداخله را گزارش نکرده بودند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information