آیا کاهش میزان نمک در رژیم غذایی باعث بهبود نشانه‌های آسم می‌شود؟

مرور متون علمی نشان می‌دهد که کاهش میزان سدیم رژیم غذایی مصرفی تاثیر قابل‌ توجهی بر نشانه‌های آسم ندارد، اما ممکن است با بهبود برخی از معیارهای عملکرد ریه در آسم ناشی از ورزش همراه باشد.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور هیچ شواهدی را نیافت مبنی بر اینکه کاهش میزان سدیم موجود در رژیم غذایی کنترل آسم را به‌طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد. اگرچه کاهش میزان سدیم موجود در رژیم غذایی ممکن است منجر به بهبود عملکرد ریه در آسم ناشی از ورزش شود، اهمیت بالینی این تاثیر نامشخص است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

تنوع جغرافیایی گسترده‌ای در شیوع آسم وجود دارد و مطالعات مشاهده‌ای نشان داده‌اند که میزان سدیم موجود در رژیم غذایی ممکن است در این زمینه نقش داشته باشد.

اهداف: 

ارزیابی تاثیر تغییر میزان سدیم موجود در رژیم غذایی (dietary sodium manipulation) بر کنترل آسم.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجویی را با استفاده از پایگاه ثبت آسم در گروه راه‌های هوایی در کاکرین انجام دادیم. کتاب‌شناختی‌های (bibliography) کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (randomised controlled trials; RCTs) واردشده را برای یافتن مطالعات بیشتر جست‌وجو کردیم. آخرین جست‌وجو را در نوامبر 2010 انجام دادیم.

معیارهای انتخاب: 

فقط RCTهایی را در نظر گرفتیم که شامل کاهش یا افزایش میزان سدیم موجود در رژیم غذایی بیماران مبتلا به آسم بود.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور کیفیت مطالعه را ارزیابی و داده‌ها را استخراج کردند. آنالیز داده‌ها را در RevMan 5 با استفاده از تفاوت میانگین (MD) و مدل‌های اثرات تصادفی (random effect) انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

در مجموع نه مطالعه را در رابطه با تغییر میزان سدیم موجود در رژیم غذایی و آسم شناسایی کردیم، که پنج مطالعه در افراد مبتلا به آسم (318 شرکت‌کننده) و چهار مطالعه در افراد مبتلا به آسم ناشی از ورزش (63 شرکت‌کننده) انجام شدند. هیچ مزیت قابل توجهی از محدودیت مصرف نمک در کنترل آسم وجود نداشت. شواهدی از مطالعات آسم ناشی از ورزش وجود داشت که رژیم غذایی کم‌سدیم ممکن است عملکرد ریه را پس از ورزش و احتمالا عملکرد اولیه ریه را بهبود بخشد، اما این یافته بر اساس یافته‌های تعداد بسیار کمی از شرکت‌کنندگان است.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information