خدمات برای بیماران مرخص‌ شده زودهنگام در منزل

هدف این مطالعه مروری چیست؟

بررسی این موضوع که ارائه ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل در مقایسه با مراقبت در بیمارستان، پیامدهای سلامت بیمار را بهبود می‌بخشد و هزینه‌های خدمات سلامت را کاهش می‌دهد یا خیر.

پیام‌های کلیدی

ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل در مقایسه با مراقبت در بیمارستان، احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در پیامد‌های سلامت بیمار یا بستری شدن مجدد در بیمارستان ایجاد می‌کند و ممکن است طول مدت بستری را در بیمارستان و شانس بستری را در یک موسسه مانند منزل سالمندان کاهش دهد. بیمارانی که در منزل تحت مراقبت قرار می‌گیرند، ممکن است از مراقبت دریافت‌ کننده راضی‌تر باشند. تاثیر این مداخله بر هزینه‌های خدمات سلامت نامطمئن است.

در این مرور چه موضوعی مورد بررسی قرار گرفت؟

یک راه برای پرداختن به تقاضا برای تخت‌های بیمارستانی، کاهش مدت بستری از طریق ترخیص زودهنگام افراد برای دریافت مراقبت سلامت در منزل است. به صورت سیستماتیک منابع علمی را درباره تاثیر ارائه خدمات ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل مرور کردیم. این خدمات معمولا به وسیله گروهی از متخصصان مراقبت سلامت مانند پزشکان، پرستاران و فیزیوتراپیست‌ها عرضه می‌شود. این گروه، منازل افرادی را که زودهنگام مرخص شده‌اند برای ارائه مراقبت حاد بیمارستانی در منزل به آنها ویزیت می‌کنند. ما علاقمند به ارزیابی تاثیر ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل بر پیامد‌های سلامت بیمار و هزینه‌های خدمات سلامت بودیم. این یک نسخه به‌روز شده از مرور کاکرین است.

نتایج اصلی این مرور چه هستند؟
نویسندگان مرور 32 مطالعه را یافتند، که شش مورد از آنها برای این نسخه به‌روز جدید هستند. در مجموع 4746 نفر از دوازده کشور در این مطالعات شرکت کرده بودند. این مداخله عمدتا توسط خدمات سیار بیمارستان و خدمات مبتنی بر جامعه ارائه شد. اغلب مطالعات دارای طراحی و اجرای خوب بودند. این مطالعات، تاثیر این خدمات را در بیماران مبتلا به انواع مختلف بیماری‌ها بررسی کردند: بیماران مبتلا به استروک، بیماران مسن‌تر مبتلا به انواع متفاوتی از عارضه‌های پزشکی و بیمارانی که تحت جراحی قرار گرفتند. این مطالعات نشان می‌دهند که خدمات ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل در مقایسه با مراقبت در بیمارستان، احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را برای پیامد‌های سلامت بیمار یا بستری شدن مجدد در بیمارستان ایجاد می‌کند، گرچه شاید مدت بستری را در بیمارستان کاهش دهد. ممکن است بیمارانی که در منزل مراقبت می‌گیرند، راضی‌تر باشند و احتمال کم‌تری دارد که برای دریافت مراقبت موسسه‌ای پذیرش شوند. شواهد کمی از صرفه‌جویی هزینه برای سیستم مراقبت سلامت از ترخیص زودهنگام بیماران از بیمارستان به منزل در مراقبت خانگی وجود دارد.

این مرور تا چه زمانی به‌روز است؟

نویسندگان مرور مطالعاتی را جست‌وجو کردند که تا 9 ژانویه 2017 منتشر شده بودند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

علی‌رغم افزایش علاقه به پتانسیل خدمات ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل به عنوان یک جایگزین ارزان‌تر برای مراقبت بستری، این مرور شواهد کافی را از مزیت اقتصادی (از طریق کاهش مدت بستری در بیمارستان) یا بهبود پیامد‌های سلامت فراهم نمی‌کند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل، خدمتی است که درمان فعال را در منزل به وسیله متخصصان مراقبت سلامت برای عارضه‌ای فراهم می‌کند که در غیر این صورت نیاز به مراقبت و بستری در بیمارستان خواهد داشت. این یک نسخه به‌روز شده از مرور کاکرین است.

اهداف: 

تعیین اثربخشی و هزینه مدیریت بیماران با ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل در مقایسه با مراقبت بستری در بیمارستان.

روش‌های جست‌وجو: 

بانک‌های اطلاعاتی زیر را تا 9 ژانویه 2017 جست‌وجو کردیم: پایگاه ثبت گروه عملکرد مؤثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین (EPOC)؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) و MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL و EconLit. پایگاه‌های ثبت کارآزمایی‌های بالینی را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده مربوط به مقایسه ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل با مراقبت حاد بستری در بیمارستان. طرح‌های از بیمارستان به منزل زایمانی، اطفال و سلامت روان را از مرور خارج کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد روش‌شناسی مورد انتظار کاکرین و EPOC تبعیت کردیم. از رویکرد درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی قطعیت مجموعه شواهد برای مهم‌ترین پیامد‌ها استفاده کردیم.

نتایج اصلی: 

32 کارآزمایی (N = 4746) را وارد کردیم که اغلب در کشور‌های با درآمد بالا انجام شده و شش مورد از آنها برای این نسخه به‌روز شده جدید بودند. خطر سوگیری (bias) را برای اکثر مطالعات پائین یا نامشخص ارزیابی کردیم. مداخله از طریق خدمات سیار بیمارستانی (17 کارآزمایی)، خدمات مبتنی بر جامعه (11 کارآزمایی) ارائه شد، و توسط گروه استروک یا پزشک مبتنی بر بیمارستان همراه با خدمات مبتنی بر جامعه در چهار کارآزمایی هماهنگ شد.

مطالعاتی که افراد بهبود‌ یافته از استروک را به کار گرفتند

ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل، احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را برای مرگ‌ومیر در سه تا شش ماه ایجاد می‌کند (خطر نسبی (RR): 0.92؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.57 تا 1.48؛ N = 1114؛ 11 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت متوسط) و می‌تواند تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را برای خطر بستری مجدد در بیمارستان پدید آورد (RR: 1.09؛ 95% CI؛ 0.71 تا 1.66؛ N = 345؛ 5 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت پائین). از بیمارستان به منزل می‌تواند خطر زندگی را در شرایط موسسه‌ای (institutional) طی شش ماه کاهش دهد (RR: 0.63؛ 96% CI؛ 0.40 تا 0.98؛ N = 574؛ 4 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت پائین) و ممکن است رضایت بیمار را اندکی بهبود بخشد (N = 795؛ شواهد با قطعیت پائین). بیمارستان در منزل احتمالا مدت بستری را در بیمارستان کاهش می‌دهد، زیرا شواهدی با قطعیت متوسط نشان می‌دهند که افراد تخصیص ‌یافته به گروه بیمارستان در منزل، حدود هفت روز زودتر از افراد دریافت‌ کننده مراقبت بستری در بیمارستان مرخص شدند (95% CI؛ 10.19 تا 3.17 روز زودتر؛ N = 528؛ 4 کارآزمایی). مشخص نیست که رویکرد بیمارستان در منزل، تاثیری بر هزینه دارد یا خیر (شواهد با قطعیت بسیار پائین).

مطالعاتی که افراد مبتلا به ترکیبی از عارضه‌های پزشکی را وارد کردند

ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل، احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت را برای مرگ‌ومیر ایجاد می‌کند (RR: 1.07؛ 95% CI؛ 0.76 تا 1.49؛ N = 1247؛ 8 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت متوسط). در افراد مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه (chronic obstructive pulmonary; COPD)، اطلاعات کافی برای تعیین تاثیر این دو رویکرد بر مرگ‌و‌میر وجود نداشت (RR: 0.53؛ 95% CI؛ 0.25 تا 1.12؛ N = 496؛ 5 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت پائین). این مداخله احتمالا خطر بستری مجدد را در بیمارستان در ترکیبی از بیماری‌ها افزایش می‌دهد، اگرچه این نتایج با عدم تفاوت و افزایش نسبتا زیاد در خطر بستری مجدد نیز هم‌خوانی داشت (RR: 1.25؛ 95% CI؛ 0.98 تا 1.58؛ N = 1276؛ 9 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت متوسط). ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل می‌تواند خطر بستری مجدد را برای افراد مبتلا به COPD کاهش دهد (RR: 0.86؛ 95% CI؛ 0.66 تا 1.13؛ N = 496؛ 5 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت پائین). ممکن است از بیمارستان به منزل خطر اقامت را در شرایط موسسه‌ای پائین آورد (RR: 0.69؛ 0.48 تا 0.99؛ N = 484؛ 3 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت پائین). این مداخله می‌تواند رضایت بیمار را اندکی بالا ببرد (N = 900؛ شواهد با قطعیت پائین). تاثیر ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل بر مدت بستری برای بیماران مسن مبتلا به چند عارضه از کاهش 20 روز تا کاهش کمتر از نصف روز متفاوت بود (شواهد با قطعیت متوسط، N = 767). مشخص نیست که رویکرد بیمارستان در منزل، تاثیری بر هزینه دارد یا خیر (شواهد با قطعیت بسیار پائین).

مطالعاتی که افراد تحت جراحی الکتیو را به کار گرفتند

سه مطالعه، نرخ‌های بیش‌تر مرگ‌و‌میر را با فرآیند بیمارستان در منزل در مقایسه با مراقبت در بیمارستان گزارش نکردند (داده‌ها تجمیع نشدند؛ N = 856؛ شواهد با قطعیت پائین؛ اغلب جراحی ارتوپدی). رویکرد بیمارستان در منزل ممکن است منجر به تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در بستری مجدد در بیمارستان برای افرادی شود که اکثرا از جراحی ارتوپدی بهبود یافته‌اند (N = 1229؛ شواهد با قطعیت پائین). به دلیل فقدان داده‌ها، نتوانستیم تاثیرات بیمارستان در منزل را بر خطر اقامت در مراقبت موسسه‌ای تصدیق کنیم. این مداخله می‌تواند اندکی رضایت بیمار را بهبود بخشد (N = 1229؛ شواهد با قطعیت پائین). افراد بهبود یافته از جراحی ارتوپدی که به ترخیص زودهنگام از بیمارستان به منزل اختصاص یافتند، از این مداخله به طور میانگین چهار روز سریع‌تر از افراد تخصیص‌ یافته به مراقبت معمول بستری در بیمارستان مرخص شدند (4.44 روز زودتر؛ 95% CI؛ 6.37 تا 2.51 روز زودتر؛ N = 411؛ 4 کارآزمایی؛ شواهد با قطعیت متوسط). مشخص نیست که رویکرد بیمارستان در منزل، تاثیری بر هزینه دارد یا خیر (شواهد با قطعیت بسیار پائین).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information