การทำแท้งด้วยยาในร้านขายยากับตามคลินิก

ทำไมการทบทวนวรรณกรรมนี้จึงสำคัญ

การทำแท้งด้วยยามักจะให้บริการในคลินิกหรือโรงพยาบาล แต่อาจมีให้บริการในสถานที่อื่นๆ เช่น ร้านขายยา ในหลายประเทศ ร้านขายยาเป็นจุดแรกและเข้าถึงได้ทั่วไปสำหรับสตรีที่ต้องการข้อมูลและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ซึ่งรวมถึงการทำแท้ง การทำแท้งด้วยยาผ่านร้านขายยาเป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงการเข้าถึงการทำแท้ง

เราสืบค้นและประเมินหลักฐานอย่างไร

เราสืบค้นฐานข้อมูลการวิจัยทางการแพทย์ 7 รายการสำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม และ grey literature websites (เช่น งานวิจัยที่ผลิตโดยองค์กรนอกช่องทางการเผยแพร่เชิงพาณิชย์และวิชาการแบบดั้งเดิม) นอกจากนี้เรายังค้นหาข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญและติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อค้นหาการศึกษาที่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือการศึกษาที่ไม่พบในการค้นหาฐานข้อมูล

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบสตรีที่ได้รับการทำแท้งด้วยยาหรือการดูแลหลังการทำแท้งแบบเดียวกันทั้งในคลินิกหรือร้านขายยา การศึกษาที่ตีพิมพ์ในภาษาใดๆ ที่ใช้การออกแบบต่อไปนี้: การทดลองแบบสุ่มและการศึกษาที่ไม่สุ่มรวมทั้งกลุ่มเปรียบเทียบ

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และตัดสินความเชื่อมั่นของเราในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่น วิธีการศึกษาและขนาดของการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบ 2030 รายงาน เราคัดกรองบทคัดย่อที่พบ และใช้เกณฑ์การคัดออก เราประเมินบทความฉบับเต็มจำนวน 89 รายการสำหรับการเข้าเกณฑ์ การศึกษา prospective cohort 1 รายการตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา ในการศึกษานี้ สตรี 605 คนในเนปาลได้รับการทำแท้งด้วยยาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพรายเดียวกัน (พยาบาลผดุงครรภ์) ทั้งในคลินิกหรือร้านขายยา ไม่มีความแตกต่างในอัตราการทำแท้งที่สมบูรณ์ระหว่างการทำแท้งใน 2 บริบทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เรายังตรวจสอบอัตราการถ่ายเลือดและการติดเชื้อภายใน 30 วันหลังจากการทำแท้งด้วยยา ผลลัพธ์เหล่านี้พบน้อยและหลักฐานมีจำกัดสำหรับการสรุปเกี่ยวกับความแตกต่างตามสถานที่ ผลลัพธ์รองเพิ่มเติมรวมถึงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง การผ่าตัดเพิ่มเติมที่จำเป็น (นอกเหนือจาก uterine aspiration) และการวัดคุณภาพการดูแล ไม่มีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือทำหัตถการเพิ่มเติมใด ๆ ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการดูแลมีจำกัด

สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร

การศึกษาที่ไม่สุ่มตัวอย่างเพียง 1 รายการทำให้เรามีความเชื่อมั่นต่ำว่าประสิทธิผลของการทำแท้งด้วยยาอาจไม่แตกต่างกันระหว่างร้านขายยาหรือสถานพยาบาลเมื่อให้การรักษาโดยแพทย์คนเดียวกัน การศึกษาที่กำลังดำเนินการ 3 รายการอาจเข้าเกณฑ์การรวมนำเข้าในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้ ข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการจัดหายาทำแท้งโดยเภสัชกรถูกจำกัดด้วยการขาดการศึกษาเปรียบเทียบ จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเนื่องจากการให้ยาโดยร้านขายยาสามารถขยายการเข้าถึงการทำแท้งด้วยยาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานะการณ์ที่บริการโดยคลินิกอาจหาได้ยากกว่า

ความเป็นปัจจุบันของการทบทวนวรรณกรรมนี้เป็นอย่างไร

หลักฐานใน Cochrane Review นี้เป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2020

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลและความปลอดภัยของการจัดหายาทำแท้งด้วยยาถูกจำกัดด้วยการขาดการศึกษาเปรียบเทียบ งานวิจัย 1 รายการซึ่งได้รับการตัดสินว่าให้หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิผลของการทำแท้งด้วยยาอาจไม่แตกต่างกันระหว่างร้านขายยาและสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม หลักฐานด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอที่จะสรุปผลใดๆ และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างที่อาจเกิดขึ้นในคุณภาพการดูแล สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าการศึกษานี้รวมรูปแบบการดูแลที่แพทย์ให้บริการในร้านขายยา ไม่ใช่การให้การดูแลโดยตรงโดยเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่ร้านขายยา การศึกษาที่กำลังดำเนินการ 3 รายการอาจเข้าเกณฑ์การรวมนำเข้าในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรม จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเนื่องจากการให้ยาโดยร้านขายยาสามารถขยายการเข้าถึงการทำแท้งด้วยยาได้ทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานะการณ์ที่บริการโดยคลินิกอาจหาได้ยากกว่า หลักฐานมีข้อจำกัดเป็นพิเศษเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ป่วยและกระบวนการดูแล และคุณภาพของบริการอาจแตกต่างกันไปตามการสถานที่ต่างๆ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การทำแท้งด้วยยามักจะให้บริการในคลินิกหรือโรงพยาบาล แต่อาจมีให้บริการในสถานที่อื่นๆ เช่น ร้านขายยา ในหลายประเทศ ร้านขายยาเป็นจุดแรกในการเข้าถึงสำหรับสตรีที่ต้องการข้อมูลและบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ การทำแท้งด้วยยาผ่านร้านขายยาเป็นกลยุทธ์ที่มีศักยภาพในการปรับปรุงการเข้าถึงการทำแท้ง

วัตถุประสงค์: 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของการทำแท้งด้วยยาในร้านขายยากับการทำแท้งด้วยยาตามคลินิก

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น CENTRAL, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 4 ฐานข้อมูล ทะเบียนการทดลอง 2 รายการ และ grey literature websitesในเดือนพฤศจิกายน 2020 นอกจากนี้เรายังค้นหาข้อมูลอ้างอิงที่สำคัญและติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อค้นหาการศึกษาที่ไม่ได้ตีพิมพ์หรือการศึกษาที่ไม่พบในการค้นหาฐานข้อมูล

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบสตรีที่ได้รับการทำแท้งด้วยยาหรือการดูแลหลังการทำแท้งแบบเดียวกันทั้งในคลินิกหรือร้านขายยา การศึกษาที่ตีพิมพ์ในภาษาใดๆ ที่ใช้การออกแบบต่อไปนี้: การทดลองแบบสุ่มและการศึกษาที่ไม่สุ่มรวมทั้งกลุ่มเปรียบเทียบ

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณรรม 2 คนตรวจสอบทั้งบทคัดย่อที่พบและสิ่งพิมพ์ฉบับเต็มอย่างอิสระ ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณรรมคนที่ 3 จะได้รับการปรึกษาในกรณีที่เกิดความขัดแย้ง เราตั้งใจที่จะใช้ Cochrane risk of bias tool, RoB 2 สำหรับการศึกษาแบบสุ่มและใช้เครื่องมือ ROBINS-I (Risk Of Bias In Non-randomized Studies of Interventions) เพื่อประเมินความเสี่ยงของอคติในการศึกษาที่ไม่สุ่มตัวอย่าง ใช้วีธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน ผลลัพธ์หลักคือการทำแท้งเสร็จสิ้นโดยไม่มีการรักษาเพิ่มเติม ความจำเป็นในการถ่ายเลือด และการติดเชื้อในมดลูกหรือทั่วร่างกายภายใน 30 วันของการทำแท้งด้วยยา

ผลการวิจัย: 

การสืบค้นของเราพบรายงาน 2030 รายการ เราประเมินบทความฉบับเต็มจำนวน 89 รายการสำหรับการเข้าเกณฑ์ การศึกษา prospective cohort 1 รายการตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกของเรา

การศึกษาที่รวบรวมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์จาก สตรี 605 คนที่ได้รับการทำแท้งด้วยยาในเนปาลจากสถานพยาบาลหรือร้านขายยา สถานที่ดูแลทั้ง 2 แห่งมีเจ้าหน้าที่ผดุงครรภ์ผู้ช่วยกลุ่มเดียวกัน ในทุกขอบเขต ความเสี่ยงของอคติถือว่าต่ำสำหรับผลลัพธ์หลักของเรา ในระหว่างช่วงก่อนให้วิธีการ ผู้วิจัยได้ระบุ confounder ที่เหมาะสมในเบื้องต้น ซึ่งวัดและปรับให้เหมาะสมในการวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายอย่างชัดเจน

สำหรับสตรีที่ได้รับการทำแท้งด้วยยาในร้านขายยา เมื่อเทียบกับการทำในคลินิก อัตราการทำแท้งที่สมบูรณ์อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่าง (adjusted risk difference (RD)) 1.5 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -0.8 ถึง 3.8; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 600 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) การศึกษารายงานว่าไม่มีกรณีของการถ่ายเลือด และผลรวมซึ่งประกอบด้วยภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อเป็นหลัก แสดงให้เห็นว่า สถานทีอาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่าง (adjusted RD 0.8, 95% CI -1.0 ถึง 2.8; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 600 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษารายงานว่าไม่มีเหตุการณ์สำหรับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้ง หรือความจำเป็นในการผ่าตัด และอาจไม่มีความแตกต่างในสตรีที่รายงานว่ามีความพึงพอใจสูงในสถานที่ที่พวกเขาได้รับยา (ร้านขายยา 38% เทียบกับคลินิก 34% P = 0.87; 1 การศึกษา, ผู้เข้าร่วม 600 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มิถุนายน 2021

Tools
Information