การให้ออกซิเจนอัตโนมัติสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีปัญหาเรื่องการหายใจที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ

ใจความสำคัญ

1. ทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติอาจใช้เวลาในการถึงช่วงความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ต้องการมากกว่าเมื่อเทียบกับทารกที่ได้รับการส่งออกซิเจนด้วยมือตามปกติ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าผลกระทบนี้ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต โรคตาที่รุนแรง หรือปัญหาการพัฒนาสมองได้หรือไม่
2. เราไม่สามารถสรุปผลได้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองแบบปรับปรุง หรือของระบบการให้แบบอัตโนมัติระบบหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับระบบอื่น
3. จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินผลของการให้ออกซิเจนอัตโนมัติต่อผลลัพธ์ทางคลินิกที่สำคัญในระยะยาว เช่น การเสียชีวิตและปัญหาสำคัญเกี่ยวกับปอด ตา สมอง และลำไส้

การให้ออกซิเจนอัตโนมัติคืออะไร

การให้ออกซิเจนอัตโนมัติหมายถึงระบบที่ปรับปริมาณออกซิเจนที่ส่งไปยังผู้ป่วยโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในการอ่านค่าออกซิเจน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการปรับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองโดยเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือทางการแพทย์

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าการควบคุมการให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติทำงานได้ดีกว่าการควบคุมการให้ออกซิเจนด้วยตนเองหรือไม่ หรือระบบการให้ออกซิเจนอัตโนมัติใดๆ ทำงานได้ดีกว่าระบบอื่นๆ ในทารกที่มีปัญหาการหายใจซึ่งได้รับการดูแลในหออภิบาลทารกแรกเกิดหรือไม่

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ประเมิน:
1. การให้ออกซิเจนอัตโนมัติเมื่อเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเอง หรือ
2. ระบบส่งออกซิเจนอัตโนมัติระบบหนึ่งเปรียบเทียบกับระบบอื่น

เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษา และให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและจำนวนผู้เข้าร่วม

เราพบอะไร

เรารวม 18 การทดลอง ที่เกี่ยวข้องกับทารกคลอดก่อนกำหนด 457 รายที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ 16 การทดลองจากทั้งหมดใช้การออกแบบแบบ cross-over (ทารกเปลี่ยนการรักษาที่ได้รับมอบหมายเมื่อครึ่งทางของการทดลอง) การศึกษาที่ใหญ่ที่สุดรวมทารก 80 คน และการศึกษาที่เล็กที่สุดรวมทารก 5 คน การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการในยุโรป (โดยเฉพาะเยอรมนีและสหราชอาณาจักร) และสหรัฐอเมริกา การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการในช่วงเวลาสั้นมาก (น้อยกว่า 24 ชั่วโมง) 6 การทดลองได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ให้ออกซิเจนอัตโนมัติ

ผลการศึกษาหลัก

ในบรรดาทารกคลอดก่อนกำหนดที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ การให้ออกซิเจนอัตโนมัติอาจเพิ่มเปอร์เซ็นต์เวลาในช่วงความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ต้องการ (ช่วงการอ่านค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ถือว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับทารก และที่แพทย์และพยาบาลพยายามทำให้สำเร็จ) เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองตามปกติ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 13.5% อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าการให้ออกซิเจนอัตโนมัติช่วยปรับปรุงผลลัพธ์อื่นๆ เช่น การเสียชีวิต โรคตาขั้นรุนแรง หรือปัญหาการพัฒนาสมองหรือไม่

ยังไม่ชัดเจนว่าการให้ออกซิเจนอัตโนมัติดีกว่าการให้ออกซิเจนด้วยตนเองแบบปรับปรุงหรือไม่ (การควบคุมด้วยตนเองพร้อมพนักงานที่ดีกว่า) และระบบให้ออกซิเจนอัตโนมัติระบบหนึ่งมีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าระบบอื่นหรือไม่

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความเชื่อมั่นปานกลางในการค้นพบว่าการให้ออกซิเจนอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองตามปกติจะเพิ่มเวลาในช่วงความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เรามีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในการค้นพบอื่นๆ ส่วนใหญ่ของเรา ปัจจัยหลัก 3 ประการลดความเชื่อมั่นในหลักฐานของเรา ประการแรก การศึกษาแบบ cross-over ส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ข้อมูลแยกต่างหากสำหรับแต่ละช่วงการศึกษา (ก่อนและหลังทารกเปลี่ยนระบบการให้ออกซิเจน) ตามที่แนะนำ ด้วยเหตุนี้ เราจึงไม่สามารถเปรียบเทียบผลของการให้ออกซิเจนอัตโนมัติก่อนและหลังการ cross-over ได้ ประการที่สอง บางการศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมน้อยมากให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากที่สุด และการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ประเมินผลลัพธ์ทางคลินิกที่สำคัญ เช่น การเสียชีวิตและสภาวะสำคัญที่ส่งผลต่อลำไส้ของทารกและการพัฒนาสมองในระยะยาว ประการที่สาม มีข้อค้นพบที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างการศึกษาในบางผลลัพธ์

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

การค้นหาของเราเป็นปัจจุบันถึงเดือนมกราคม 2023

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองตามปกติอาจเพิ่มเวลาในช่วง SpO 2 ที่ต้องการในทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าสิ่งนี้แปลไปสู่ประโยชน์ทางคลินิกที่สำคัญหรือไม่ หลักฐานเกี่ยวกับผลลัพธ์ทางคลินิก เช่น โรคจอประสาทตาขั้นรุนแรงของการคลอดก่อนกำหนด มีความเชื่อมั่นต่ำ โดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยระหว่างกลุ่ม

มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะบรรลุข้อสรุปที่แน่ชัดเกี่ยวกับประสิทธิผลของการให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองแบบปรับปรุงหรือ CLACfast เมื่อเปรียบเทียบกับ CLACslow

การศึกษาในอนาคตควรรวมผลลัพธ์ทางคลินิกที่สำคัญในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การตาย ROP ที่รุนแรง โรคหลอดลมอักเสบผิดปกติ/โรคปอดเรื้อรัง เลือดออกในโพรงสมอง periventricular leukomalacia, patent ductus arteriosus, necrotising enterocolitis, และผลลัพธ์ด้านพัฒนาการทางระบบประสาทในระยะยาว รูปแบบการศึกษาในอุดมคติสำหรับการประเมินนี้คือการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบแบบคู่ขนาน การศึกษาควรอธิบายระดับบุคลากรอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ทำด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถประเมินความสามารถในการทำซ้ำตามทรัพยากรในสภาพแวดล้อมต่างๆ ข้อมูลของ 13 การศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อพร้อมใช้งาน อาจเปลี่ยนแปลงข้อสรุปของเรา รวมถึงผลต่อการปฏิบัติและการวิจัย

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ทารกคลอดก่อนกำหนดจำนวนมากต้องการการช่วยหายใจเพื่อรักษาระดับออกซิเจนที่เหมาะสม เนื่องจากระดับออกซิเจนทั้งต่ำกว่าและสูงกว่าช่วงที่เหมาะสมจะสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ การปรับการรักษาด้วยออกซิเจนอย่างเหมาะสมสำหรับทารกเหล่านี้ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหอผู้ป่วยหนักทารกแรกเกิด (NICU) ที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ อุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจนอัตโนมัติในระหว่างการช่วยหายใจของทารกแรกเกิดได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี 1970 และการทดลองได้ประเมินประสิทธิผลแล้ว

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของระบบการให้ออกซิเจนอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในเครื่องช่วยหายใจหรืออุปกรณ์ให้ออกซิเจน สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจหรือการบำบัดด้วยออกซิเจนเสริม

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาในฐานข้อมูล CENTRAL, MEDLINE, CINAHL และการทดลองทางคลินิกโดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษาหรือวันที่ตีพิมพ์ในวันที่ 23 มกราคม 2023 นอกจากนี้เรายังตรวจสอบรายการอ้างอิงของบทความที่ดึงมาได้สำหรับการทดลองอื่นๆ ที่อาจเข้าเกณฑ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและการทดลองแบบสุ่มชนิด cross-over ที่เปรียบเทียบการให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเอง หรือที่เปรียบเทียบระบบการให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติที่แตกต่างกันแบบตัวต่อตัวในทารกคลอดก่อนกำหนด (เกิดก่อนอายุครรภ์ 37 สัปดาห์)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีตามมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักของเราคือเวลา (%) ในความอิ่มตัวของออกซิเจนที่ต้องการ (SpO 2 ) อัตราการเสียชีวิตในโรงพยาบาลทุกสาเหตุภายในอายุหลัง 36 สัปดาห์หลังมีประจำเดือน อาการจอประสาทตาเสื่อมอย่างรุนแรงในทารกคลอดก่อนกำหนด (ROP) และผลลัพธ์ด้านพัฒนาการทางระบบประสาทที่อายุแก้ไขประมาณ 2 ปี เราแสดงผลลัพธ์โดยใช้ mean difference (MD), standardised mean difference (SMD) และ risk ratio (RR) ร่วมกับช่วงความเชื่อมั่น 95% (CIs) เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 18 การศึกษา (รายงาน 27 ฉบับ ทารก 457 คน) โดยในจำนวนนี้ 13 การศึกษา (ทารก 339 คน) ให้ข้อมูลใน meta-analyses เราพบ 13 การศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่ เราประเมินการเปรียบเทียบสามรายการ: การให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองตามปกติ (16 การศึกษา) การให้ออกซิเจนอัตโนมัติเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองแบบปรับปรุงด้วยจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น (3 การศึกษา) และระบบอัตโนมัติหนึ่งระบบเทียบกับอีกระบบหนึ่ง (2 การศึกษา) การศึกษาส่วนใหญ่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำสำหรับการปกปิดบุคลากรและการประเมินผลลัพธ์ ข้อมูลผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์ และการเลือก รายงานผลลัพธ์ ครึ่งหนึ่งของการศึกษามีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในการสร้างลำดับการสุ่มและการปกปิดการจัดกลุ่ม อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติใน domain ที่สำคัญซึ่งเฉพาะเจาะจงกับการทดลองแบบ cross-over เนื่องจากมีการทดลองแบบ cross-over เพียง 2 รายการจาก 16 รายการเท่านั้นที่ให้ข้อมูลผลลัพธ์แยกกันสำหรับแต่ละช่วงเวลาของการรักษา (ก่อนและหลัง cross-over)

การให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองตามปกติ

การให้แบบอัตโนมัติเมื่อเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองตามปกติอาจเพิ่มเวลา (%) ของ SpO 2 ที่ต้องการ (MD 13.54%, 95% CI 11.69 ถึง 15.39; I 2 = 80%; 11 การศึกษา ทารก 284 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) ไม่มีการศึกษาที่ประเมินการเสียชีวิตในโรงพยาบาล การให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองตามปกติอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความเสี่ยงของ ROP ที่รุนแรง (RR 0.24, 95% CI 0.03 ถึง 1.94; 1 การศึกษา ทารก 39 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่มีการศึกษาที่ประเมินผลลัพธ์ด้านพัฒนาการทางระบบประสาท

การให้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติเทียบกับการให้ออกซิเจนด้วยตนเองแบบปรับปรุง

อาจไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจนในเวลา (%) ของช่วง SpO 2 ที่ต้องการระหว่างทารกที่ได้รับการให้ออกซิเจนอัตโนมัติและทารกที่ได้รับการส่งออกซิเจนด้วยตนเอง (MD 7.28%, 95% CI −1.63 ถึง 16.19; I 2 = 0%; 2 การศึกษา, ทารก 19 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มีการศึกษาที่ประเมินการเสียชีวิตในโรงพยาบาล ROP ที่รุนแรง หรือผลลัพธ์ด้านพัฒนาการทางระบบประสาท

Revised closed-loop automatic control algorithm ที่แก้ไข (CLACfast) เทียบกับ closed-loop automatic control algorithm แบบเดิม (CLACslow)

CLACfast อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติสูงสุด 120 รายการต่อชั่วโมง ในขณะที่ CLACslow อนุญาตให้มีการปรับเปลี่ยนอัตโนมัติสูงสุด 20 รายการต่อชั่วโมง CLACfast อาจส่งผลให้เวลา (%) แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในช่วง SpO 2 ที่ต้องการ เมื่อเทียบกับ CLACslow (MD 3.00%, 95% CI −3.99 ถึง 9.99; 1 การศึกษา ทารก 19 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มีการศึกษาที่ประเมินการเสียชีวิตในโรงพยาบาล ROP ที่รุนแรง หรือผลลัพธ์ด้านพัฒนาการทางระบบประสาท

OxyGenie เปรียบเทียบกับ CLiO 2

ข้อมูลจากการศึกษาขนาดเล็กเพียงงานเดียวถูกนำเสนอเป็นค่ามัธยฐานและ interquartile ranges และไม่เหมาะสำหรับ meta-analysis

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 16 ธันวาคม 2023

Tools
Information