Alcoholic Anonymous และ โปรแกรม 12 ขั้นตอนอื่น ๆ สําหรับความผิดปกติจากการดื่มสุรา

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

การทบทวนวรรณกรรมนี้สรุปการวิจัยเปรียบเทียบ Alcohols Anonymous (AA) และ โปรแกรม Twelve-Step Facilitation (TSF) (AA / TSF) กับการรักษาอื่น ๆ เพื่อดูว่าช่วยให้คนที่มีปัญหาการดื่มมีสติหรือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลที่ตามมาชองการดื่ม เราตรวจสอบด้วยว่า AA/TSF ลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลเมื่อเทียบกับการรักษาอื่น

ความเป็นมา

ความผิดปกติจากการดื่มสุรา (นั่นคือ alcoholism) เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทั้งบุคคลและสาธารณสุขทั่วโลก การรักษามีราคาแพง AA มีการใช้แพร่หลายและช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยให้ประชาชนหายจากโรคพิษสุราเรื้อรังและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ช่วงเวลาที่สืบค้น

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2019

ลักษณะของการศึกษา

เราพบการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 27 เรื่องที่รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 10,565 คน การศึกษามีความหลากหลายในรูปแบบ ในการให้การรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานหรือไม่ (manualized) และในการเปรียบเทียบ AA/TSF กับการรักษาที่มีหลักการทางทฤษฎีที่ต่างกัน (เช่น การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT)) หรือ TSF ต่างชนิดกัน (นั่นคือมีความแตกต่างในรูปแบบและความเข้มข้นต่างกับ AA/TSF)

แหล่งเงินทุนการศึกษา

การศึกษาที่รวบรวมนำเข้าได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนหนึ่งแห่งหรือมากกว่า ทุนจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institutes of Health) (การศึกษา 18 เรื่อง) กรมทหารผ่านศึกของสหรัฐอเมริกา (การศึกษา 8 เรื่อง) องค์กรอื่น ๆ (เช่น มูลนิธิเอกชน หรือสถาบันการศึกษา; การศึกษา 8 เรื่อง) มีการศึกษา 2 เรื่องไม่มีรายงานที่มาของเงินทุน

ผลการศึกษาที่สำคัญ

วิธีการ manualized AA/TSF โดยทั่วไปทำให้อัตราการเลิกสุราอย่างต่อเนื่องสูงกว่าการรักษาอย่างอื่น AA/TSF ที่ไม่ใช่ manualized ให้ผลดีเหมือนการรักษาชนิดอื่น

AA/TSF อาจจะเหนือกว่าการรักษาชนิดอื่นสำหรับการเพิ่มร้อยละของจำนวนวันที่งดสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะยาว AA/TSF อาจจะได้ผลดีเหมือนการรักษาชนิดอื่นในการลดความหนักของการดื่มแอลกอฮอล์ AA/TSF อาจจะได้ผลดีเหมือนการรักษาชนิดอื่นสำหรับผลที่ตามมาของการดื่มสุราและความรุนแรงของการติดสุรา การศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ 4 ใน 5 เรื่องพบว่า AA/TSF มีประโยชน์ในการลดค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแสดงว่าวิธีการ AA/TSF อาจจะลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างเป็นรูปธรรม

โดยสรุป วิธีการ TSF ที่นำมาใช้ทางคลินิก จัดเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมใน AA มักทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีกว่าในระยะเวลาที่ตามมาเป็นเดือนหรือปี ในเรื่องของการมีอัตราการงดสุราที่ต่อเนื่อง ผลที่ได้โดยมากเกิดจากการที่มีการประคับประคองให้มีส่วนร่วมใน AA เกินกว่าการจบของ TSF AA/TSF น่าจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมในขณะเดียวกันก็ทำให้การงดสุราดีขึ้น

ความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ความเชื่อมั่นของหลักฐานมีตั้งแต่ต่ำมากจนถึงสูงสำหรับผลลัพธ์ต่าง ๆ หลักฐานความเชื่อมั่นระดับสูงส่วนใหญ่ได้จากผลลัพธ์ของการศึกษาที่มีระเบียบวิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ (randomized controlled trials) และวิธีการวัดผลที่ดี เราพิจารณาว่าหลักฐานบางส่วนมีความเชื่อมั่นต่ำ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ วิธีการที่ใช้กำหนดว่าผู้เข้าร่วมการศึกษาคนใดจะได้รับการรักษาใดไม่ชัดเจน ซึ่งทำให้ปัจจัยอื่นนอกเหนือจากการรักษาอาจจะมีผลต่อผลลัพธ์ มีความไม่สอดคล้องบางส่วนในหลักฐานของการศึกษาที่อาจเกิดจากความแตกต่างในลักษณะทางคลินิกของผู้เข้าร่วม ระยะเวลาของการติดตาม ข้อผิดพลาดในการทบทวนข้อมูลของผู้เข้าร่วมในผลลัพธ์บางอย่าง และความแตกต่างในระยะเวลาการรักษา หรือผลการรักษา บางการศึกษามีขนาดตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งนําไปสู่การประมาณการที่เที่ยงตรงน้อยกว่าในผลลัพธ์เรื่องระยะเวลาของการงดสุรา และความแปรปรวนสูงในการประมาณการของปริมาณการดื่มต่อวันที่ดื่ม

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

มีหลักฐานคุณภาพสูงว่าวิธีการแบบ manualized AA/TSF มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาที่เป็นที่ยอมรับแบบอื่น ๆ เช่น CBT สําหรับการเพิ่มการงดสุรา Non-manualized AA/TSF ให้ผลดีเหมือนการรักษาที่เป็นที่ยอมรับแบบอื่น วิธีการ AA/TSF ทั้งแบบ manulized และ non-manualized อาจมีประสิทธิภาพอย่างน้อยเช่นเดียวกับการรักษาอื่น ๆ สําหรับผลลัพธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดสุรา AA / TSF อาจทำให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นรูปธรรมสำคัญในการดูแลสุขภาพในหมู่คนที่ติดสุรา

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความผิดปกติจากการดื่มสุรา (AUD) ทำให้เกิดภาระมหาศาลของโรค ความพิการ การตายก่อนวัยอันควรและค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจสูง จากการสูญเสียผลผลิต อุบัติเหตุ การใช้ความรุนแรง การถูกคุมขังและการใช้บริการสุขภาพเพิ่มขึ้น เป็นเวลากว่า 80 ปี Alcoholics Anonymous (AA) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการแก้ไข AUD ด้วยสมาชิกเป็นล้าน ๆ คนและการรักษาฟรีที่จุดของการเข้าถึง แต่เพียงเมื่อเร็ว ๆ เท่านั้น ที่มีการดำเนินการวิจัยอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับประสิทธิผลของ AA

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินว่า peer-led AA หรือการรักษาโดยมืออาชีพที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับ AA (วิธีการ Twelve-Step Facilitation (TSF)) ให้ผลลัพธ์ที่สําคัญหรือไม่ โดยเฉพาะ : การงด ลดความหนักของการดื่มลง ลดผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา ความรุนแรงของการติดสุรา และค่าใช้จ่ายการดูแลสุขภาพ

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Drugs and Alcohol Group Specialized Register, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), PubMed, Embase, CINAHL และ PsycINFO ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึง 2 สิงหาคม 2019 และได้สืบค้นการศึกษาที่กำลังดำเนินการและที่ไม่ได้ตีพิมพ์จาก ClinicalTrials.gov และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2018 การค้นหารวมถึงวรรณกรรมที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เราสืบค้นเอกสารอ้างอิงของการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและบรรณานุกรมของการศึกษาที่รวบรวมนำเข้า

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมrandomized controlled trials (RCTs), quasi-RCTs และ non-randomized studies ที่เทียบกับ AA หรือ TSF (AA / TSF) กับวิธีการอื่น ๆ เช่นการรักษาด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างแรงบันดาลใจ (MET) หรือการบําบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) การรักษา TSF แบบอื่น หรือไม่มีการรักษา นอกจากนี้เรายังรวมการศึกษาเกี่ยวกับการชดเชยค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการคือผู้ใหญ่ที่เป็น AUD ที่ไม่ได้ถูกข่มขู่

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราจัดหมวดหมู่การศึกษาโดย: การออกแบบการศึกษา (RCT / quasi RCT; non-randomized; economic); ระดับของการใช้คู่มือมาตรฐาน (วิธีการทั้งหมดทำด้วยตนเองเทียบกับบางส่วน / ไม่มี); และเปรียบเทียบประเภทของวิธีการ (เช่น AA/ TSF เปรียบเทียบกับวิธีการที่มีความเชื่อทางทฤษฎีที่แตกต่างกัน หรือวิธีการ AA / TSF ที่มีความหลากหลายในรูปแบบหรือความเข้มข้น) สําหรับการวิเคราะห์เราทําตามวิธีการของ Cochrane คํานวณความแตกต่างเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) สําหรับตัวแปรต่อเนื่อง (เช่นร้อยละวันที่งด (PDA)) หรือความเสี่ยงสัมพัทธ์ (อัตราส่วนความเสี่ยง (RRs)) สําหรับตัวแปร dichotomous เราดําเนินการแบบ random-effects meta-analyses เพื่อรวมผลตามที่เป็นไปได้

ผลการวิจัย: 

เรารวมการศึกษา 27 เรื่อง ที่ประกอบด้วยผู้เข้าร่วม 10,565 คน (21 RCTs / quasi-RCTs, 5 non-randomized และ 1 การศึกษาทางเศรษฐกิจอย่างเดียว) อายุเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมการศึกษาอยู่ระหว่าง 34.2 ถึง 51.0 ปี AA/TSF ถูกเปรียบเทียบกับวิธีการทางจิตวิทยาคลินิก เช่น MET และ CBT และโปรแกรม 12 ขั้นตอนรูปแบบอื่น ๆ

เราประเมิน selection bias การศึกษาที่รวบรวมนำเข้าว่ามีความเสี่ยงสูงใน 11 จาก 27 การศึกษา ไม่ชัดเจน 3 เรื่อง และมีความเสี่ยงต่ำ 13 เรื่อง เราประเมินความเสี่ยงของ attrition bias ว่ามีความเสี่ยงสูงใน 9 การศึกษา ไม่ชัดเจนใน 14 การศึกษา และต่ำใน 4 การศึกษา เนื่องจากอัตราการ attrition ของการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (> 20%) (8 การศึกษา) หรือในกลุ่มที่ได้รับการรักษา (1 การศึกษา) ความเสี่ยงของอคติเนื่องจากนักวิจัยไม่มีการปกปิดเพียงพอสูงใน 1 การศึกษา ไม่ชัดเจนใน 22 การศึกษา และต่ำใน 4 การศึกษา ความเสี่ยงของอคติที่เกิดจากโดเมนที่เหลือส่วนใหญ่ต่ำหรือไม่ชัดเจน

AA/TSF (manualized) เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยการวางแนวตามหลักทฤษฎีที่แตกต่างกัน (เช่น CBT) (หลักฐานจาก randomized/quasi-randomized)

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เปรียบเทียบ manualized AA/TSF กับวิธีการทางคลินิกชนิดอื่น (เช่น CBT) เพิ่มอัตราการงดสุราอย่างต่อเนื่องที่ 12 เดือน (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.21, 95% ความเชื่อมั่น (CI) 1.03 ถึง 1.42; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 1936 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง ผลนี้ยังคงสอดคล้องกันทั้งที่ 24 และ 36 เดือน

สําหรับเปอร์เซ็นต์ของวันที่งด (PDA) ปรากฎว่า AA/TSF ดําเนินการได้ดีเช่นเดียวกับวิธีการทางคลินิกอื่น ๆ ที่ 12 เดือน ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) 3.03, 95% CI -4.36 ถึง 10.43; การศึกษา 4 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 1999 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และดีกว่าที่ 24 เดือน (MD 12.91, 95% CI 7.55 ถึง 18.29; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 302 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และที่ 36 เดือน (MD 6.64, 95% CI 1.54 ถึง 11.75; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 806 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

สําหรับระยะเวลาที่ยาวที่สุดของการงด (LPA), AA/TSF อาจดําเนินการได้ดีเช่นเดียวกับวิธีการที่เปรียบเทียบด้วย ที่ 6 เดือน (MD 0.60, 95% CI -0.30 ถึง 1.50; การศึกษา 2 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 136 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

สําหรับความหนักของการดื่ม AA/TSF อาจดําเนินการได้ดีเหมือนวิธีการทางคลินิกอื่น ๆ ที่ 12 เดือน วัดโดย drinks per drinking day (DDD) (MD -0.17, 95% CI -1.11 ถึง 0.77; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 1516 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และ เปอร์เซ็นของวันที่ดื่มหนัก (MD -5.51, 95% CI -14.15 to 3.13; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 91 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

สําหรับผลที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา AA/TSF อาจดําเนินการได้ดีเหมือนการรักษาทางคลินิกอื่น ๆ ที่ 12 เดือน (MD -2.88, 95% CI -6.81 ถึง 1.04; การศึกษา 3 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 1762 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

สําหรับความรุนแรงของการติดสุรา การศึกษา 1 เรื่องพบหลักฐานของความแตกต่างว่า AA / TSF ดีกว่าที่ 12 เดือน (P < 0.05; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

Manualized AA/TSF เมื่อเทียบกับการรักษาตามแนวทางตามหลักทฤษฎีที่แตกต่างกัน (เช่น CBT) (หลักฐานจาก randomized/quasi-randomized)

สําหรับสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่งดอย่างสมบูรณ์ Non-manualized AA/TSF อาจดําเนินการได้ดีเช่นเดียวกับการรักษาทางคลินิกอื่น ๆ ในการติดตามที่ 3 ถึง 9 เดือน (RR 1.71, 95% CI 0.70 ถึง 4.18; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วม 93 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

Non-manualized AA/TSF อาจทําได้ดีกว่าการรักษาทางคลินิกอื่น ๆ เล็กน้อย สําหรับ PDA (MD 3.00, 95% CI 0.31 ถึง 5.69; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 93 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

สําหรับความหนักของการดื่ม AA/TSF อาจดําเนินการได้ดีเหมือนวิธีการทางคลินิกอื่น ๆ ที่ 9 เดือน วัดโดย drinks ต่อวันที่ดื่ม (DDD) (MD -1.76, 95% CI -2.23 ถึง -1.29; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 93 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และ เปอร์เซ็นของวันที่ดื่มหนัก (PDHD) (MD 2.09, 95% CI -1.24 ถึง 5.42; การศึกษา 1 เรื่อง, ผู้เข้าร่วมโครงการ 286 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ไม่มี RCTs ที่เปรียบเทียบ non-manualized AA / TSF กับวิธีการทางคลินิกอื่นๆ ในการประเมิน LPA ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุรา หรือความรุนแรงของการติดสุรา

การศึกษา cost effectiveness

ในการศึกษา 3 เรื่อง AA / TSF มีการประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงกว่าการรักษาแบบผู้ป่วยนอก CBT และไม่มีการรักษา แบบ AA/TSF การศึกษาที่สี่พบว่า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดูแลทางการแพทย์ลดลงสําหรับผู้เข้าร่วมการรักษา CBT, MET, และ AA / TSF แต่ในผู้เข้าร่วมที่มีลักษณะการพยากรณ์ที่แย่กว่า AA / TSF มีการประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า MET (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 เมษายน 2020

Tools
Information