Selective serotonin re-uptake inhibitors สำหรับรักษาการหลั่งเร็ว

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราต้องการทราบว่ายา Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าสามารถช่วยให้ผู้ชายที่หลั่งเร็วหลั่งช้าลงได้หรือไม่

ความเป็นมา

การหลั่งเร็วเป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ชายซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการหลั่งเร็วกว่าที่ผู้ป่วยหรือคู่ของเขาต้องการในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่พอใจและความสัมพันธ์ SSRIs เป็นยาที่มักใช้เพื่อช่วยรักษาอาการหลั่งเร็ว แต่เราไม่เข้าใจว่ายาเหล่านี้ทำงานได้ดีเพียงใดและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างไร

ลักษณะของการศึกษา

เราศึกษาหลักฐานจนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2020 เราพบ 31 การศึกษาซึ่งมีผู้ป่วยชายทั้งสิ้น 8254 คน การศึกษาเปรียบเทียบ SSRIs กับยาหลอก (ยาเม็ดที่มีส่วนผสมที่ไม่ออกฤทธิ์)

ผลการศึกษาที่สำคัญ

SSRIs อาจเพิ่มความพึงพอใจทางเพศในชายที่หลั่งเร็วเมื่อเทียบกับยาหลอก นอกจากนี้ยังอาจทำให้ความรู้สึกในการควบคุมการหลั่งดีขึ้นและลดปัญหาความไม่สุขและปัญหาความสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่จะเพิ่มผลข้างเคียง

คุณภาพของหลักฐาน

เราตัดสินว่าคุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางสำหรับ SSRIs ช่วยให้ผู้ชายรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อรักษา ช่วยเพิ่มความสุขจากการมีเพศสัมพันธ์และเพิ่มความรู้สึกในการควบคุมการหลั่ง คุณภาพของหลักฐานยังอยู่ในระดับปานกลางสำหรับผลข้างเคียงของยา ผลลัพธ์เหล่านี้หมายความว่าการประเมินของเรามีแนวโน้มที่จะใกล้เคียงกับความจริง อย่างไรก็ตามหลักฐานในการปรับปรุงปัญหาความสัมพันธ์และเวลาในการหลั่งมีความแน่นอนต่ำ ซึ่งหมายความว่าผลที่แท้จริงของการรักษาต่อข้อกังวลทั้ง 2 นี้อาจแตกต่างจากผลการทบทวนนี้ นั่นอาจเกิดจากจุดอ่อนและความแตกต่างในการศึกษาที่เราตรวจสอบ

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การรักษาด้วย SSRI สำหรับ PE ดูเหมือนจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ที่มีความสำคัญของผู้ป่วยโดยตรงเช่นการปรับปรุงอาการความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์และการความรู้สึกสามารถการควบคุมการหลั่งเมื่อเทียบกับยาหลอก ผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาคือการถอนตัวจากการรักษาเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์รวมทั้งอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ประเด็นที่มีผลต่อความแน่นอนของผลลัพธ์จากหลักฐานที่มีคือ ข้อจำกัดในการศึกษาและความไม่แม่นยำ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การหลั่งเร็ว (PE) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในผู้ชายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการหลั่งเร็วกว่าที่ผู้ชายหรือคู่ของเขาต้องการในระหว่างมีเพศสัมพันธ์ มันอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่พอใจและความสัมพันธ์ Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRIs) ซึ่งมักใช้เป็นยากล่อมประสาทถูกใช้เพื่อรักษาอาการนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของ SSRIs ในการรักษา PE ในผู้ใหญ่เพศชาย

วิธีการสืบค้น: 

เราทำการค้นหาที่ครอบคลุมโดยใช้ฐานข้อมูลหลายแห่ง (Cochrane Library, MEDLINE, Embase, Scopus, CINAHL), ทะเบียนการทดลองทางคลินิก, เอกสารการประชุมและวรรณกรรมที่ไม่ได้รับการตีพิมพ์อื่น ๆ จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2020 เราไม่มีข้อจำกัด เรื่องภาษาหรือสถานะการเผยแพร่

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมเฉพาะการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (parallel group และ cross-over trials) ซึ่งผู้ป่วยที่มี PE ได้รับ SSRIs หรือยาหลอก นอกจากนี้เรายังถือว่า 'ไม่มีการรักษา' เป็นตัวเปรียบเทียบด้วย แต่ไม่พบการศึกษาใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนเลือกและดึงข้อมูลจากรายงานการศึกษาที่รวบรวมได้อย่างเป็นอิสระต่อกัน ผลลัพธ์หลักคือความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้จากการรักษาความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์และการถอนตัวจากการศึกษาเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ผลลัพธ์รองได้แก่ ความรู้สึกในควบคุมการหลั่ง ความทุกข์ของผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับ PE เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และเวลาในการหลั่งในช่องคลอด (IELT) เราทำการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้แบบจำลอง random-effects เราจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยใช้ GRADE

ผลการวิจัย: 

เราพบการศึกษา 31 รายการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 8254 คนได้รับการสุ่มให้ได้รับ SSRIs หรือยาหลอก

ผลลัพธ์หลัก การรักษาด้วย SSRI อาจช่วยทำให้รู้สึกว่าอาการ PE ดีขึ้น (หมายถึงระดับ 'ดีกว่า' หรือ 'ดีกว่ามาก') เมื่อเทียบกับยาหลอก (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.92, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 1.66 ถึง 2.23; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) ผู้เข้าร่วม 220 จาก 1000 คนรายงานว่าอาการดีขึ้นเมื่อใช้ยาหลอก จะมีชายที่ใช้ SSRIs มีอาการดีขึ้นเพิ่มอีก 202 คนต่อ 1000 คน (95% CI เพิ่มขึ้น145 ถึง 270 คน)

การรักษาด้วย SSRI อาจช่วยเพิ่มความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์เมื่อเทียบกับยาหลอก (หมายถึงระดับ 'ดี' หรือ 'ดีมาก'; RR 1.63, 95% CI 1.42 ถึง 1.87; หลักฐานมีความมั่นปานกลาง) ผู้เข้าร่วม 278 จาก 1000 คนรายงานความพึงพอใจที่ดีขึ้นเมื่อใช้ยาหลอก โดยชายที่ใช้ SSRIs จะมีความพึงพอใจเมื่อมีเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอีก 175 คน (117 ถึง 242 คน) ต่อชาย 1000 คน

การรักษาด้วย SSRI อาจเพิ่มการหยุดการรักษาเนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 3.80, 95% CI 2.61 ถึง 5.51; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ) มีการถอนตัวจากการศึกษา 11 รายการ ต่อผู้เข้าร่วม 1000 คนที่ได้รับยาหลอก เทียบกับการถอนตัวจากการศึกษาเพิ่มอีก 30 คนต่อ 1000 คน (95% CI 17 คนและอีก 49 คน) เนื่องจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาก SSRIs

ผลลัพธ์รอง การรักษาด้วย SSRI มีแนวโน้มที่จะเพิ่มความรู้สึกว่าสามารถควบคุมการหลั่งของ (หมายถึงการให้คะแนน 'ดี' หรือ 'ดีมาก') เมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 2.29, 95% CI 1.72 ถึง 3.05; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) โดยถือว่าผู้เข้าร่วม 132 จาก 1000 คนรู้สึกถึงการควบคุมที่ดีเป็นอย่างน้อย เทียบกับผู้เข้าร่วมที่รายงานการควบคุมที่ดีเป็นอย่างน้อยเมื่อรักษาด้วย SSRIs เพิ่มขึ้นอีก 170 ราย (เพิ่มขึ้น 95 ถึง 270 ราย)

SSRI อาจช่วยลดความทุกข์ (หมายถึงการให้คะแนน 'เล็กน้อย' หรือ 'ไม่เลย') เกี่ยวกับ PE (RR 1.54, 95% CI 1.26 ถึง 1.88; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) ผู้เข้าร่วม 353 จาก 1000 คนที่รายงานความทุกข์ในระดับต่ำ โดยผู้ป่วยที่ใช้ SSRIs รายงานความทุกข์ในระดับต่ำเพิ่มขึ้นอีก 191 คน (เพิ่มขึ้น 92 ถึง 311 คน) ต่อ 1000 คน

การรักษาด้วย SSRI อาจเพิ่มเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เมื่อเทียบกับยาหลอก (RR 1.71, 95% CI 1.48 ถึง 1.99; หลักฐานมีความเชื่อมั่นปานกลาง) จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ 243 ต่อ 1000 ในผู้ชายที่ได้รับยาหลอก จะมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่ม 173 คน (เพิ่ม 117 ถึง 241 คน) เมื่อใช้ SSRIs

การรักษาด้วย SSRI อาจเพิ่ม IELT เมื่อเทียบกับยาหลอก (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) นานขึ้น 3.09 นาที 95% CI นานขึ้น 1.94 ถึง 4.25 นาที; หลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นพ.ศุภณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Tools
Information