การให้ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์ช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิต เมื่อเทียบกับการให้ paclitaxel ทุกสามสัปดาห์ในการรักษามะเร็งรังไข่ในระยะแรกหรือไม่?

ความเป็นมา
มะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับที่ 6 ของโลก การรักษาประกอบด้วยการผสมผสานระหว่างการผ่าตัดและเคมีบำบัด (โดยทั่วไปรวมถึง paclitaxel และ carboplatin) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดหรือชะลอการกลับมาของมะเร็ง (เรียกว่าการอยู่รอดที่ปราศจากการลุกลาม (PFS)) และเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดของมะเร็ง (ที่ทราบว่าเป็นการอยู่รอดโดยรวม (OS)) หลายการทดลองทางคลินิก (การศึกษา) ได้ตรวจสอบว่าตารางการให้ยา (เวลา) ของ paclitaxel ส่งผลต่อผลลัพธ์เหล่านี้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ผลลัพธ์จากการศึกษาที่รายงานมีความขัดแย้งกัน

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรม
เราทบทวนหลักฐานเกี่ยวกับผลของกำหนดการต่างๆ ของยา paclitaxel ต่อการรอดชีวิตในสตรีที่เป็นมะเร็งรังไข่ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย

ลักษณะของการศึกษา
หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึง 15 พฤศจิกายน 2564 เรารวม 4 การศึกษาที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 3699 คน การศึกษาทั้งหมดที่รวมเป็นการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (การทดลองทางคลินิกที่สุ่มเลือกคนในกลุ่มการรักษาหนึ่งในสองกลุ่มขึ้นไป) ของผู้หญิงอายุ 18 ปีขึ้นไปที่เป็นมะเร็งรังไข่ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยใหม่ การศึกษาเปรียบเทียบการให้ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์กับทุกสามสัปดาห์ ร่วมกับ carboplatin

ผลการศึกษาหลัก
เราพบว่าเมื่อเปรียบเทียบการให้ยา paclitaxel แบบสามสัปดาห์ กับยา paclitaxel ทุกสัปดาห์ร่วมกับ carboplatin มีแนวโน้มว่าจะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตที่ปราศจากการลุกลามได้เล็กน้อย แม้ว่าจะส่งผลให้รอดชีวิตโดยรวมเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (หลักฐานความเชื่อมั่นสูง)

สำหรับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เราพบว่ายา paclitaxel ทุกสัปดาห์ร่วมกับ carboplatin มีแนวโน้มว่าจะส่งผลให้จำนวนนิวโทรฟิลต่ำในระดับรุนแรงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่ช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อ) (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง); เพิ่มภาวะโลหิตจางอย่างรุนแรง (ระดับฮีโมโกลบิน - ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์เม็ดเลือดแดง) (หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) และอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อเส้นประสาทเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย (หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

ข้อสรุป
การให้ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์มีแนวโน้มที่จะยืดอายุการรอดชีวิตโดยปราศจากการลุกลามเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยา paclitaxel แบบทุกสามสัปดาห์เมื่อรวมกับ carboplatin ในการรักษาเริ่มต้นสำหรับมะเร็งรังไข่ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ช่วยปรับปรุงการอยู่รอดโดยรวม

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์ร่วมกับ carboplatin สำหรับการรักษาทางเลือกแรกสำหรับมะเร็งรังไข่เยื่อบุผิวน่าจะช่วยปรับปรุง PFS เล็กน้อย (หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) แต่ไม่ใช่สำหรับ OS (หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) เมื่อเทียบกับยา paclitaxel แบบทุกสามสัปดาห์ร่วมกับ carboplatin อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นสำหรับภาวะโลหิตจางระดับสูง การหยุดการรักษา ความล่าช้าของการให้ยา และการละเว้นปริมาณยา (หลักฐานความเชื่อมั่นสูงถึงต่ำ) การค้นพบของเราอาจไม่สามารถนำไปใช้กับสตรีที่ได้รับ bevacizumab ในการรักษาทางเลือกแรก ผู้ที่ได้รับการบำบัดใน neo-adjuvant หรือผู้ที่มี subtypes ที่พบน้อย clear cell or mucinous ovarian cancer

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มะเร็งรังไข่เยื่อบุผิวเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดอันดับที่ 6 ของโลก: ในปี 2018 มีผู้ป่วยรายใหม่ 295,414 ราย เสียชีวิต 184,799 ราย การขาดกลยุทธ์การคัดกรองที่มีประสิทธิผลทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ได้รับการวินิจฉัยอยู่ในขั้นลุกลาม สำหรับผู้หญิงเหล่านี้ การให้ carboplatin ทางหลอดเลือดดำร่วมกับ paclitaxel เป็นเวลาหกรอบได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นการรักษาทางเลือกแรกที่เป็นมาตรฐานสำหรับมะเร็งรังไข่เยื่อบุผิวร่วมกับการผ่าตัด debulking อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับตารางการให้ยาที่เหมาะสมของ paclitaxel เมื่อรวมกับ carboplatin ในกรณีนี้

วัตถุประสงค์: 

เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความยอมรับของยา paclitaxel ทางหลอดเลือดดำทุกสัปดาห์กับ paclitaxel แบบทุก 3 สัปดาห์ ร่วมกับ carboplatin ทางเส้นเลือดเพื่อเป็นการรักษาทางเลือกแรกสำหรับมะเร็งเยื่อบุผิวของรังไข่ (หมายถึงมะเร็งเยื่อบุผิวที่รังไข่ มะเร็งเยื่อบุช่องท้องปฐมภูมิ และมะเร็งท่อนำไข่)

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูล CENTRAL, MEDLINE และ Embase สำหรับการศึกษาที่เกี่ยวข้องจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2021 โดยใช้คำหลักและคำศัพท์ MeSH นอกจากนี้ เรายังค้นหาด้วยมือใน conference libraries ฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิกออนไลน์ และคัดกรองผ่านรายการเอกสารอ้างอิงที่ดึงมาได้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เปรียบเทียบ paclitaxel ทุกสัปดาห์ร่วมกับ carboplatin กับ paclitaxel แบบทุก 3 สัปดาห์ร่วมกับ carboplatin สำหรับการรักษามะเร็งรังไข่เยื่อบุผิวที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ hazard ratio (HR) เพื่อประเมินผลลัพธ์ประสิทธิภาพหลัก progression-free survival (PFS) และการรอดชีวิตโดยรวม (OS) เราใช้ risk ratio (RR) เพื่อประเมินผลความเป็นพิษปฐมภูมิ severe neutropenia และผลลัพธ์รองของคุณภาพชีวิต (QoL) และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมสองคนเลือกการศึกษา คัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของอคติอย่างอิสระโดยใช้กระบวนการตามระเบียบวิธีของ Cochrane เรารวม individual participant data (IPD) จากหนึ่งในการศึกษาที่รวมไว้ นั่นคือ ICON-8 ซึ่งให้ข้อมูลโดยทีมวิจัย เราวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ random-effects model ใน Review Manager 5.4 นอกจากนี้ เราได้สร้าง IPD ขึ้นใหม่สำหรับข้อมูล PFS และ OS จากกราฟ Kaplan-Meier ที่เผยแพร่จากการศึกษาทั้งหมด และต่อมาได้รวบรวมสิ่งเหล่านี้เพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพหลักสองประการ

ผลการวิจัย: 

จาก 2469 รายงาน เราพบ 4 RCTs ที่เข้าเกณฑ์พร้อมข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วม 3699 คน การศึกษาที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดรวมอยู่ใน meta-analysis หลักและรายงาน PFS และ OS

มีแนวโน้มว่า PFS จะดีขึ้นเล็กน้อยใน เมื่อให้ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์เมื่อเทียบกับทุก 3 สัปดาห์ (HR 0.89, 95% trust ช่วง (CI) 0.81 ถึง 0.98; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3699 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) เราพบว่า OS ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยเมื่อให้ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์เมื่อเทียบกับทุก 3 สัปดาห์ (HR 0.92, 95% CI 0.79 ถึง 1.06; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3699 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) มีแนวโน้มน้อยมากหรือไม่มีความแตกต่างใน high-grade (grade 3 or 4) neutropenia เมื่อให้ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์เมื่อเทียบกับทุกสามสัปดาห์ (RR 1.11, 95% CI 0.86 ถึง 1.43; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3639 คน หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) . อย่างไรก็ตาม ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์เพิ่มภาวะ high-grade (grade 3 or 4) anaemia เมื่อเทียบกับการให้ยาแบบทุกสามสัปดาห์ (RR 1.57, 95% CI 1.12 ถึง 2.20; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3639 คน หลักฐานความเชื่อมั่นสูง) อาจมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในhigh-grade neuropathy เมื่อให้ยา paclitaxel ทุกสัปดาห์เมื่อเทียบกับทุกสามสัปดาห์ (RR 1.12, 95% CI 0.64 ถึง 1.94; 4 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 3639 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ความเสี่ยงโดยรวมของ detection bias and performance bias ต่ำสำหรับ OS แต่ไม่ชัดเจนสำหรับผลลัพธ์อื่นๆ เนื่องจากการรักษาไม่ได้ปกปิด ความเสี่ยงของอคติในด้านอื่นๆ ต่ำหรือไม่ชัดเจน

เราทราบว่าข้อมูล OS ยังไม่สมบูรณ์สำหรับสามการศึกษาที่รวมอยู่ (GOG-0262, ICON-8 และ MITO-7)

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 28 กุมภาพันธ์ 2022

Tools
Information