Alemtuzumab สำหรับ multiple sclerosis

ใจความสำคัญ

– Alemtuzumab อาจลดความเสี่ยงของการกำเริบของโรคและความก้าวหน้าของโรคเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยา interferon beta-1a ใต้ผิวหนังในผู้ที่เป็นโรค MS ชนิดที่กลับเป็นซ้ำและดีขึ้น ซึ่งเป็น MS ชนิดหนึ่งที่คุณมีอาการแย่ลง (อาการกำเริบ) ตามด้วยระยะพักฟื้น (remitting อาการบรรเทาลง)

– จำเป็นต้องมีการศึกษาที่ออกแบบมาอย่างดีในอนาคตเพื่อประเมินผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เช่น คุณภาพชีวิตและความเหนื่อยล้า

ปัญหาคืออะไร

Multiple sclerosis (MS) เป็นโรคเรื้อรังของระบบประสาทที่ส่งผลต่อผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวและวัยกลางคน ความเสียหายซ้ำๆ ต่อ myelin sheath (เยื่อหุ้มที่หุ้มและปกป้องเส้นประสาท) และส่วนอื่นๆ ของเส้นประสาทซึ่งสามารถนำไปสู่ความพิการร้ายแรงได้ MS อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาในระบบภูมิคุ้มกัน Alemtuzumab เป็นยาชีวภาพ (แอนติบอดีชนิดหนึ่ง) ซึ่งถูกใช้สำหรับโรคอื่นแล้ว

เราต้องการค้นหาอะไร

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบประโยชน์และผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ (เรียกว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์) ของ alemtuzumab ที่ใช้เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับกับการรักษาอื่น ๆ สำหรับผู้ที่เป็นโรค MS ทุกรูปแบบ เราต้องการทราบว่า alemtuzumab ดีกว่าหรือไม่เมื่อเทียบกับการรักษาอื่น ๆที่มีอยู่สำหรับผู้ที่เป็นโรค MS

เราทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่ตรวจสอบ alemtuzumab สำหรับผู้ที่เป็นโรค MS ทุกรูปแบบ เราค้นหาวรรณกรรมจนถึงเดือนตุลาคม 2020 เราวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการศึกษาที่รวบรวมและประเมินความเชื่อมั่นที่เรามีในหลักฐานที่มีอยู่

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 3 ฉบับ (รวมผู้เข้าร่วม 1713 คน) ที่ตรงตามเกณฑ์การคัดเลือกการทบทวนวรรณกรรม การศึกษาทั้งหมดเปรียบเทียบการให้ยา alemtuzumab ทางหลอดเลือดดำ (ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ) กับยา interferon beta-1a ที่ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง (ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง) สำหรับผู้ที่เป็น relapsing–remitting MS (MS ที่กำเริบและบรรเทาลง) การศึกษา 2 ฉบับ (เรียกว่า CARE-MS I และ CAMMS223) รักษาผู้เข้าร่วมที่เป็นโรค MS เป็นครั้งแรก (ยังไม่เคยรักษา) การศึกษาที่สาม (CARE-MS II) รวมผู้เข้าร่วมที่มีอาการกำเริบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในขณะที่รักษาด้วย interferon beta หรือ glatiramer acetate เป็นเวลาอย่างน้อยหกเดือน

ผลลัพธ์หลัก

การทบทวนการศึกษาเหล่านี้พบว่า เมื่อเทียบกับ interferon beta-1a ที่ให้เข้าใต้ผิวหนัง alemtuzumab อาจลดความเสี่ยงของการกำเริบของโรคและการดำเนินของโรค (การแย่ลงของ MS) ในผู้ที่เป็นโรค MS ที่กำเริบและกลับมาบรรเทา และทำให้มีความแตกต่างเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ (แต่ยาทั้งสองมีสัดส่วนสูงของผู้เข้าร่วมที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์) ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลของ alemtuzumab ต่อผลลัพธ์อื่นๆ เช่น คุณภาพชีวิตและความเหนื่อยล้า

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

ความเชื่อมั่นของเราเกี่ยวกับผลของ alemtuzumab เมื่อเทียบกับ interferon beta-1a สำหรับผลลัพธ์หลักมีตั้งแต่ต่ำไปจนถึงต่ำมาก ซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การศึกษาในอนาคตจะเปลี่ยนข้อสรุปของเรา

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงเดือนมิถุนายน 2022

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เมื่อเปรียบเทียบกับ interferon beta-1a แล้ว alemtuzumab อาจเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยปราศจากการกำเริบของโรคและการรอดชีวิตโดยปราศจากการลุกลามของโรค และสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับผู้ที่มี MS ที่กลับเป็นซ้ำและกลับมาเป็นซ้ำที่ 36 เดือน ความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับผลลัพธ์เหล่านี้อยู่ในระดับต่ำถึงต่ำมาก

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Multiple sclerosis (MS) เป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง ขึ้นกับ T-cell, มีการอักเสบ การทำลายระบบประสาทส่วนกลาง โดยมีการดำเนินโรคที่คาดเดาไม่ได้ การรักษาโรค MS ในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การรักษาและป้องกันการกำเริบของโรค และหลีกเลี่ยงการเป็นมากขึ้นของความพิการ ในปัจจุบันไม่มีการรักษาใดที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การทดลองทางคลินิกชี้ให้เห็นว่า alemtuzumab ซึ่งเป็น monoclonal antibody ของมนุษย์อาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับ MS

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และอันตรายของ alemtuzumab เพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่น ๆ ในผู้ที่เป็นโรค MS ในรูปแบบใด ๆ

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้วิธีการค้นหาแบบมาตรฐานและครอบคลุม ของ Cochrane วันที่ค้นหาล่าสุดคือ 21 มิถุนายน 2022

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) ในผู้ใหญ่ที่มี MS ชนิดย่อยใดๆ เปรียบเทียบ alemtuzumab อย่างเดียวหรือร่วมกับยาอื่นๆ เทียบกับยาหลอก ยาอื่นที่ใช้อยู่ หรือ alemtuzumab ในขนาดยา สูตร หรือระยะเวลาอื่น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีมาตรฐานของ Cochrane ผลลัพธ์หลักร่วมของเราคือ 1. การรอดชีวิตโดยโรคไม่กำเริบ, 2. หยุดความก้าวหน้าของโรค และ 3. จำนวนผู้เข้าร่วมที่ประสบกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์ ผลลัพธ์รองของเราคือ 4. ผู้เข้าร่วมไม่มีความพิการทางคลินิก, 5. คุณภาพชีวิต, 6. การเปลี่ยนแปลงในความพิการ, 7. ความเหนื่อยล้า, 8. รอยโรคใหม่หรือที่ขยายใหญ่ขึ้นในการถ่ายภาพด้วยคลื่นเสียงสะท้อน และ 9. การออกกลางคัน เราใช้ GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม RCTs 3 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1,713 คน) เปรียบเทียบ alemtuzumab ทางหลอดเลือดดำกับ interferon beta-1a ฉีดเข้าใต้ผิวหนังสำหรับ MS ที่กลับเป็นซ้ำ ผู้เข้าร่วมไม่เคยรับการรักษา (การศึกษา 2 ฉบับ) หรือเคยมีอาการกำเริบอย่างน้อย 1 ครั้งหลังใช้ interferon หรือ glatiramer (การศึกษา 1 ฉบับ) ให้ Alemtuzumab ในขนาด 12 มก./วัน หรือ 24 มก./วัน เป็นเวลาห้าวันในเดือนที่ 0 และ 12 หรือ 24 มก./วัน เป็นเวลาสามวันในเดือนที่ 12 และ 24 ผู้เข้าร่วมในกลุ่ม interferon beta-1a ได้รับ 44 ไมโครกรัม 3 ครั้งต่อสัปดาห์

Alemtuzumab 12 มก.: 1. อาจเพิ่มอัตราการรอดชีวิตโดยไม่กำเริบที่ 36 เดือน (hazard ratio [HR] 0.31, ช่วงความเชื่อมั่น 95% [CI] 0.18 ถึง 0.53; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 221 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); 2. อาจเพิ่มการรอดชีวิตโดยปราศจากการลุกลามของโรคที่ 36 เดือน (HR 0.25, 95% CI 0.11 ถึง 0.56; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 223 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); 3. อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อย 1 เหตุการณ์ที่ 36 เดือน (risk ratio [RR] 1.00, 95% CI 0.98 ถึง 1.02; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 224 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) แม้ว่า สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สูงกับยาทั้งสองชนิด 4. อาจลดความพิการได้เล็กน้อยที่ 36 เดือน (mean difference [MD] −0.70, 95% CI −1.04 ถึง −0.36; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 223 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) หลักฐานมีความไม่เชื่อมั่นอย่างมากเกี่ยวกับความเสี่ยงของการหยุดกลางคันที่ 36 เดือน (RR 0.81, 95% CI 0.57 ถึง 1.14; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 224 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

Alemtuzumab 24 มก.: 1. อาจปรับปรุงอัตราการรอดชีวิตโดยไม่กำเริบที่ 36 เดือน (HR 0.21, 95% CI 0.11 ถึง 0.40; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 221 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); 2. อาจปรับปรุงอัตราการรอดชีวิตโดยปราศจากการลุกลามของโรคที่ 36 เดือน (HR 0.33, 95% CI 0.16 ถึง 0.69; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 221 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); 3. อาจสร้างความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในสัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อย 1 เหตุการณ์ที่ 36 เดือน (RR 0.99, 95% CI 0.97 ถึง 1.02; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 215 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) แม้ว่าสัดส่วนของผู้เข้าร่วม มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์สูงกับยาทั้งสองชนิด 4. อาจลดความพิการได้เล็กน้อยที่ 36 เดือน (MD −0.83, 95% CI −1.16 ถึง −0.50; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 221 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ); 5. อาจลดความเสี่ยงของการหยุดกลางคันที่ 36 เดือน (RR 0.08, 95% CI 0.01 ถึง 0.57; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 215 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

สำหรับคุณภาพชีวิต ความเหนื่อยล้า และผู้เข้าร่วมที่ปราศจากโรคทางคลินิก การศึกษาไม่ได้พิจารณาผลลัพธ์เหล่านี้หรือใช้เครื่องมือวัดที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้ในการทบทวนวรรณกรรมนี้

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 มิถุนายน 2023 Edit โดย ผกากรอง 1 กันยายน 2023

Tools
Information