เทียบกับการคัดเลือกสเปิร์มปกติ (ICSI) เทียบกับ การเลือกด้วยการขยายกำลังสูง (IMSI) สําหรับการช่วยการเจริญพันธ์

ความเป็นมา: การเคลื่อนย้ายเชื้ออสุจิ, เช่น การฉีดอสุจเข้าเซลล์ไข่ (intracytoplasmic sperm injection; ICSI), มีประโยชน์มากสําหรับการรักษาคู่ที่ฝ่ายชายมีความเข้มข้นของสเปิร์ม, การเคลื่อนไหว, หรือทั้งสองอย่างที่น้อย ในทศวรรษที่ผ่านมา วิธีการที่แตกต่างกันสําหรับการคัดเลือกอสุจิได้รับการอธิบาย ซึ่งวิเคราะห์อสุจิภายใต้การขยายพลังสูงเป็นพิเศษ (6000 เท่า) การศึกษาเริ่มแรก แสดงให้เห็นว่าการฉีดอสุจิที่เลือกในเซลล์ไข่ (IMSI) โดยใช้สเปิร์มที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้การขยายสูงมีความเกี่ยวข้องกับอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นกว่าผู้ที่เลือกด้วย ICSI แบบเดิมในคู่รักที่มีภาวะตัวอ่อนไม่ฝังตัวซ้ำซ้อน อย่างไรก็ตาม หลักฐานจากรีวิว Cochrane ของเราก่อนหน้านี้ มีความไม่แน่นอนของประโยชน์ที่แท้จริงของวิธีการนี้

ช่วงเวลาที่สืบค้น: เราได้ปรับปรุงการค้นหาวรรณกรรมทางการแพทย์ในเดือนพฤศจิกายน 2019 โดยมองหาการศึกษาที่ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ IMSI (ใช้กําลังขยาย 6000 เท่า) เมื่อเทียบกับขั้นตอน ICSI แบบปกติ (โดยใช้กําลังขยาย 200 เท่า ถึง 400 เท่า)

ลักษณะของการศึกษา: เราพบ randomised controlled trials 13 เรื่อง (มากกว่าในครั้งก่อน สี่การทดลอง) ประเมิน 2775 คู่ โดยเปรียบเทียบ ICSI ปกติ กับ IMSI สำหรับการช่วยการเจริญพันธ์ การศึกษาเหล่านี้ได้รับทุนจากศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากและมหาวิทยาลัย

ผลการศึกษาที่สำคัญ จากหลักฐานคุณภาพต่ำมากที่เราพบ เราไม่แน่ใจว่าประโยชน์ของ IMSI จะมากกว่า ICSI โอกาสเกิดมีชีพกับ IMSI อยู่ระหว่าง 20% และ 32% เมื่อเทียบกับ ICSI ซึ่งอยู่ที่ 25% สําหรับสตรีที่มีความเสี่ยงของการแท้งบุตรที่ 7% ด้วยการ ICSI ปกติ, ความเสี่ยงด้วย IMSI อยู่ระหว่าง 5% และ 10% อัตราการตั้งครรภ์ทางคลินิกด้วย IMSI อยู่ระหว่าง 35% และ 44% เมื่อเทียบกับ 32% ด้วยวิธี ICSI

คุณภาพของหลักฐาน: เราลดคุณภาพของหลักฐานเนื่องจากข้อจํากัดในการศึกษาที่รวบรวมได้ (ความเสี่ยงของการมีอคติ) ความไม่สอดคล้องกันของผลที่สังเกตในการศึกษาต่างๆ และความเสี่ยงสูงของการมีอคติการตีพิมพ์ ไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับความผิดปกติแต่กําเนิด เราสรุปว่าหลักฐานปัจจุบันมีข้อจํากัดมากสําหรับการแนะนําการใช้ IMSI แทน ICSI ในการปฏิบัติงานทางคลินิก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานปัจจุบันจากการทดลองแบบสุ่มควบคุมไม่สนับสนุน หรือหักล้างการใช้ทางคลินิกของการฉีดอสุจิ เข้าเซลล์ไข่ (เลือกฉีดอสุจิโดยใช้รูปร่าง (IMSI) เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับโอกาสของการเกิดมีชีพและความเสี่ยงของการแท้งบุตร เราพบหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำมากที่ IMSI อาจเพิ่มโอกาสของการตั้งครรภ์ทางคลินิกซึ่งหมายความว่าเรายังคงไม่แน่ใจเกี่ยวกับความแตกต่างที่แท้จริง

เราไม่พบการทดลองใดๆ ที่รายงานความเสี่ยงของความผิดปกติแต่กําเนิด ยังต้องการการทดลองที่ออกแบบอย่างดีและมีความสามารถในการแสดงความแตกต่างอย่างเพียงพอ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ภาวะมีบุตรยากเป็นภาวะที่พบได้ถึง 15% ของคู่ในวัยเจริญพันธ์ การเคลื่อนย้ายเซลล์สืบพันธ์ เช่น การฉีดอสุจิเข้าเซลล์ไข่ (ICSI), มีประโยชน์มากสําหรับการรักษาคู่ที่มีตัวชี้วัดของอสุจิที่ไม่ดี ทางเลือกอื่นของวิธีการเลือกอสุจิได้รับการอธิบายโดย สเปิร์มจะถูกเลือกภายใต้การขยายสูง (มากกว่า 6000 เท่า) และใช้สําหรับ ICSI เทคนิคนี้มีชื่อว่า การฉีดอสุจิเข้าเซลล์ไข่โดยการเลือกอสุจิจากรูปร่าง (IMSI), มีศักยภาพทางทฤษฎีในการปรับปรุงผลลัพธ์ทางการเจริญพันธ์ในหมู่คที่รักษาด้วยการช่วยการเจริญพันธ์ (ART) อย่างไรก็ตาม รีวิว Cochrane ก่อนหน้านี้ของเรา ไม่สามารถที่จะหาหลักฐานที่สนับสนุนประโยชน์ของวิธีนี้ นี่คือการปรับปรุงของ Teixeira 2013

วัตถุประสงค์: 

เพื่อระบุ ประเมินและสรุปหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ IMSI เมื่อเทียบกับ ICSI ในคู่ที่รับการรักษาด้วย ART

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้: Cochrane Gynaecology and Fertility Group Specialised Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, CINAHL, LILACS และในฐานลงทะเบียนการทดลองเหล่านี้: ClinicalTrials.gov และ the World Health Organization International Clinical Trials Registry Platform เราค้นหาด้วยมือผ่านรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวบรวมและรีวิวที่คล้ายกัน เราดําเนินการค้นหาอิเล็กทรอนิกส์ล่าสุดในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2019

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณาเฉพาะ RCTs ที่เปรียบเทียบ ICSI และ IMSI เท่านั้น เราไม่ได้รวม quasi-randomised trials เราพิจารณาการศึกษาที่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมคนเดิมมากกว่าหนึ่งครั้ง (cross-over หรือ per cycle trials) เฉพาะการศึกษาที่มีข้อมูลการรักษาในครั้งแรกในผู้เข้าร่วมแต่ละคน

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์สองคนดําเนินการคัดเลือกการศึกษา ดึงข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของการมีอคติและคุณภาพของหลักฐาน เราแก้ไขความขัดแย้งโดยการขอคําปรึกษาจากผู้ประพันธ์คนที่สาม ผู้วิจัยติดต่อกับผู้ดำเนินการศึกษาเพื่อแก้ไขข้อสงสัยใด ๆ ตามความจําเป็น

ผลการวิจัย: 

การค้นหาที่ปรับปรุงแล้วได้พบการศึกษา 535 เรื่อง เรารวม parallel-designed RCTs 13 เรื่อง ที่เปรียบเทียบ IMSI และ ICSI (่การศึกษาสี่เรื่องถูกเพิ่มเข้าไปในรีวิวก่อนหน้านี้) ประกอบด้วย 2775 คู่ (IMSI = 1256; ICSI = 1519)

ผู้วิจัยไม่แน่ใจว่า IMSI จะเพิ่มอัตราการเกิด (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.11, 95% ช่วงความเชื่อมั่น (CI) 0.89 ถึง 1.39; การศึกษา 5 เรื่อง, 929 คู่; I² = 1%), อัตราการแท้งบุตรต่อคู่ (RR 1.07, 95% CI 0.78 ถึง 1.48; การศึกษา 10 เรื่อง, 2297 คู่; I² = 0%, หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) และอัตราแท้งบุตรต่อการตั้งครรภ์ (RR 0.90, 95% CI 0.68 ถึง 1.20; การศึกษา 10 เรื่อง, 783 คู่; I² = 0%, หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) เราไม่แน่ใจว่า IMSI จะเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ทางคลินิก (RR 1.23, 95% CI 1.11 ถึง 1.37; การศึกษา 13 เรื่อง, 2775 คู่; I² = 47%, หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) ไม่มีการศึกษาที่รายงานความผิดปกติแต่กําเนิด เราพิจารณาคุณภาพหลักฐานสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดว่าจะมีคุณภาพต่ำหรือต่ำมาก เราลดคุณภาพของหลักฐานเนื่องจากข้อจํากัดในการศึกษาที่รวบรวม (ความเสี่ยงของอคติ) ความไม่สอดคล้องกันของผลที่สังเกตในการศึกษาต่างๆ และความเสี่ยงสูงของอคติการตีพิมพ์

บันทึกการแปล: 

แปลโดย นพ เจน โสธรวิทย์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 มีนาคม 2020

Tools
Information