การบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการของผู้ที่เป็นมะเร็ง

ความเป็นมา

คนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทำหน้าที่ให้การดูแลคู่ชีวิต สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งอาจส่งผลทางลบต่อสุขภาพและความผาสุกของพวกเขา การบำบัดทางจิตสังคมที่ประกอบด้วยการสนับสนุนทางจิตใจหรือการสนับสนุนทางสังคมและเกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและผู้ดูแล (หรือทั้งผู้ดูแล และ ผู้ป่วย) อาจช่วยในการนำผลกระทบด้านลบต่อสุขภาพของผู้ดูแลออกมาให้เห็นได้ชัดเจน

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ประสิทธิผลของการบำบัดทางจิตสังคมเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติสำหรับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการของผู้ที่เป็นมะเร็งในผลลัพธ์ที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความผาสุก

ผลการศึกษา

เราพบการทดลอง 19 รายการ ที่เปรียบเทียบการบำบัดทางจิตสังคมกับการดูแลตามปกติ ในการศึกษาที่นำมาทบทวนทั้งหมดมีผู้เข้าร่วมวิจัยเกือบสี่พันคน การศึกษารวมถึงผู้ดูแลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งที่มีความแตกต่างกันในทุกระยะของโรค มีความแตกต่างกันในรูปแบบของการบำบัด ตัวอย่างการบำบัด ได้แก่ การให้ข้อมูลและ / หรือการสอนผู้ดูแล (หรือทั้งผู้ดูแล และ ผู้ป่วย) การเผชิญปัญหา การสื่อสารหรือทักษะการแก้ปัญหาเพื่อจัดการกับอาการหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ การบำบัดดำเนินการโดยพยาบาล นักจิตวิทยา หรือผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ โดยใช้รูปแบบแบบผู้ป่วยนอกหรือที่บ้านผ่านการใช้โทรศัพท์

อาจมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยสำหรับคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลหลังการประเมินทันทีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง แต่ผลลัพธ์อาจไม่ยั่งยืน การบำบัดทางจิตสังคมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังสิ้นสุดการทดลองเมื่อประเมินเดือนที 6 ถึง 12 เดือน แต่เราไม่แน่ใจว่าการบำบัดทางจิตสังคมจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทันทีหลังสิ้นสุดการทดลองหรือไม่

การบำบัดทางจิตสังคมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแล ความวิตกกังวลความทุกข์ทางใจและสุขภาพทางร่างกายของผู้ดูแล และความวิตกกังวลและความทุกข์ทางใจของผู้ป่วยได้ตลอดเวลาหลังสิ้นสุดการทดลอง หรือต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยในทันทีที่สิ้นสุดการทดลองและสุขภาพทางร่างกายของผู้ป่วยในการประเมินเดือนที่ 6 ถึง 12 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง การบำบัดทางจิตสังคมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยในทันทีหลังสิ้นสุดการทดลองหรือภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยในการประเมินเดือนที่สามถึงหกเดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง

การศึกษา 3 รายการ รายงานผลข้างเคียง ได้แก่ ความทุกข์ทางใจที่เพิ่มขึ้น และความทุกข์ทางใจที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางเพศและมีระดับความพึงพอใจในความความสัมพันธของผู้ดูแลลดลง ระดับความทุกข์ทางใจที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ป่วย และเนื้อหาการบำบัดที่ถูกมองว่าไม่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยบางคน ไม่มีการศึกษาใดที่พิจารณาถึงความคุ้มทุนหรือความพึงพอใจในการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วย เนื่องจากคุณภาพของหลักฐานโดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ ในการนำผลการศึกษาไปใช้ต้องมีความระมัดระวัง

บทสรุป

การบำบัดทางจิตสังคมไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางคลินิกในระดับที่มีความหมายสำหรับผู้ดูแลโดยไม่เกี่ยวข้องกับระยะหรือประเภทของมะเร็งของผู้ป่วย บางทีผลลัพธ์อื่น ๆ (เช่นคุณภาพของความสัมพันธ์) หรือการบำบัดทางจิตสังคมอื่น ๆ (เช่นการทำสมาธิ) อาจเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลมากกว่า การบำบัดควรอยู่ภายใต้การออกแบบการทดลองที่ดีขึ้น การพัฒนารูปแบบการบำบัดควรให้ผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ความแตกต่างระหว่างการศึกษาที่นำมาทบทวนทำให้ยากที่จะหาข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบำบัดทางจิตสังคมสำหรับประชากรกลุ่มนี้ มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการออกแบบการทดลองที่เข้มงวดโดยมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจนและมีคำอธิบายวิธีการบำบัดโดยละเอียด ควรมีการศึกษาความคุ้มทุนควบคู่ไปกับการทดลองในอนาคต

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

มะเร็งได้รับการยอมรับว่าเป็นภาวะเรื้อรังที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเป็นการเจ็บป่วยที่ต้องมีผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการทำหน้าที่ให้การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งมากขึ้น การดูแลอย่างไม่เป็นทางการอาจส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพและความผาสุกของผู้ดูแล เราจำเป็นต้องมีการสังเคราะห์หลักฐานที่ดีที่สุดเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนผู้ดูแลของบุคคลที่ 'อยู่กับมะเร็ง'

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดทางจิตสังคมที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต (QoL) สุขภาพร่างกายและความผาสุกของผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการของผู้ที่เป็นมะเร็งเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก CENTRAL, MEDLINE, Embase, PsycINFO, ProQuest, Open SIGLE, Web of Science ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงมกราคม 2018 ฐานข้อมูลการลงทะเบียนการวิจัยเชิงทดลองและรายการอ้างอิงของการศึกษาที่รวมไว้

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองที่มีการสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและแบบกึ่งการทดลองโดยเปรียบเทียบการบำบัดทางจิตสังคมที่ดำเนินการให้กับผู้ดูแลที่ไม่เป็นทางการวัยผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคมะเร็งในรูปแบบกลุ่มหรือรายบุคคลเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ การบำบัดทางจิตสังคมรวมถึงการบำบัดรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เภสัชวิทยาซึ่งเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลระหว่างผู้ดูแลและบุคลากรทางการแพทย์ เราได้รวมการบำบัดที่ได้ดำเนินการให้กับทั้งผู้ดูแลและผู้ป่วยด้วย ไม่รวมการบำบัดที่ดำเนินการกับผู้ดูแลของบุคคลที่ได้รับการดูแลในระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยใน ผลลัพธ์หลักของเราคือ คุณภาพชีวิตของผู้ดูแล ผลลัพธ์รอง ได้แก่ คุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลและภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วย ความวิตกกังวล ความทุกข์ทางจิตใจ สถานะสุขภาพทางร่างกาย และความพึงพอใจต่อการบำบัดและผลข้างเคียง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัย 2 คน ทำการประเมินการศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์การคัดเข้า การคัดลอกข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ อย่างอิสระต่อกัน เราสังเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์เมตต้า หากเป็นไปได้ และรายงานผลลัพธ์ที่เหลือด้วยการสังเคราะห์เชิงพรรณนา

ผลการวิจัย: 

การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนฉบับนี้มีจำนวน 19 รายการ (ผู้เข้าร่วมวิจัย 3725 คน) การทดลองทั้งหมดได้รับการรายงานเป็นภาษาอังกฤษและดำเนินการในประเทศที่มีรายได้สูง การวิจัยเชิงทดลองที่นำมาทบทวนเลือกผู้ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งที่มีความหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยโรค ผู้ป่วยที่รอการรักษา ผู้ป่วยที่ได้กำลังรับการรักษาในปัจจุบัน และผู้ป่วยที่สิ้นสุดการรักษาแล้ว การทดลองส่วนใหญดำเนินการบำบัดไปที่การให้การดูแลเป็นคู่ทั้งกับผู้ป่วยและผู้ดูแล (ส่วนใหญ่เป็นคู่สมรส) และรูปแบบการบำบัดมีความหลากหลายทั้งเป็นแบบกลุ่มหรือแบบรายบุคคล มีความแตกต่างกันมากระหว่างวิธีการบำบัดทั้งหมดแม้ว่าส่วนใหญ่จะถูกกำหนดว่าเป็นการให้สุขภาพจิตศึกษา การทดลองทั้งหมดได้รับการจัดอันดับว่า 'มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง'

เมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติการบำบัดทางจิตสังคมอาจช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลได้เล็กน้อยเมื่อประเมินหลังสิ้นสุดการทดลองทันที (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) 0.29, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.04 ถึง 0.53; จากการศึกษาจำนวน 2 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 265 คน) และอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเลยต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล ในการติดตามประเมินผลที่ 12 เดือนเมื่อสิ้นสุดการทดอง (SMD 0.14, 95% CI - 0.11 ถึง 0.40; จากการศึกษา 2 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 239 คน) (ทั้งสองระยะหลักฐานมีคุณภาพระดับต่ำ)

การบำบัดทางจิตสังคมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ดูแลในการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการทดลองทันทีจนถึง 1 เดือนหลังการทดลอง (SMD 0.01, 95% CI -0.14 ถึง 0.15; การศึกษาจำนวน 9 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 702 คน) ( หลักฐานมีคุณภาพระดับปานกลาง) การบำบัดทางจิตสังคมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อความวิตกกังวลของผู้ดูแลเมื่อประเมินทันทีหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.12, 95% CI -0.33 ถึง 0.10; การศึกษาจำนวน 5 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 329 คน) ไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าเมื่อประเมินที่ 3 ถึง 6 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD 0.03, 95% CI - 0.33 ถึง 0.38; การศึกษาจำนวน 5 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 379 คน) และ ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเมื่อประเมินที่ 6 ถึง 12 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.05, 95% CI -0.37 ถึง 0.26; การศึกษาจำนวน 3 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 294 คน) (หลักฐานทั้งหมดมีคุณภาพต่ำ) มีความไม่แน่นอนว่าการบำบัดทางจิตสังคมจะช่วยเพิ่ม คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในทันทีหรือไม่ (SMD -0.03, 95% CI -0.50 ถึง 0.44; การศึกษาจำนวน 2 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 292 คน) หรือความวิตกกังวลของผู้ดูแลในการประเมินเดือนที่ 3 ถึง 6 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD-0.25, 95% CI -0.64 ถึง 0.13; การศึกษาจำนวน 4 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 272 คน) (ผลลัพธ์ทั้งสองอันมาจากหลักฐานคุณภาพต่ำมาก) การศึกษาจำนวน 2 รายการ ไม่สามารถนำมารวมในการวิเคราะห์เมตต้า เป็นการประเมินสถานะสุขภาพทางร่างกายของผู้ดูแล พบว่าการบำบัดทางจิตสังคมมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลเมื่อประเมินผลลัพธ์ทันทีหลังสิ้นสุดการทดลอง และผลลัพธ์ของการทดลองมีอิทธิพลในระดับเล็กน้อยเมื่อประเมินผลที่ 12 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง ไม่มีการวิจัยใดที่ประเมินความพึงพอใจของผู้ดูแลหรือของผู้ป่วยหรือความคุ้มทุนของการบำบัด การทดลองแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้และการยอมรับที่ดี

การบำบัดทางจิตสังคมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อสถานะสุขภาพทางร่างกายของผู้ป่วยเมื่อประเมินหลังสิ้นสุดการทดลองทันที (SMD 0.17, 95% CI -0.07 ถึง 0.41; การศึกษาจำนวน 4 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 461 คน) และไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเมื่อประเมินที่ 3 ถึง 6 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD-0.11, 95% CI -0.33 ถึง 0.12; การศึกษาจำนวน 6 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 534 คน) (ทั้งสองผลลัพธ์หลักฐานมีคุณภาพระดับปานกลาง)

การบำบัดทางจิตสังคมอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีผลต่อความทุกข์ทางจิตใจของผู้ดูแลเมื่อประเมินผลทันทีถึง 1 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.08, 95% CI -0.42 ถึง 0.26; การศึกษาจำนวน 3 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 134 คน) และที่ 7 ถึง 12 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD 0.08, 95% CI - 0.42 ถึง 0.58; จากการศึกษา 2 รายการ, ผู้เข้าร่วม 62 คน); และไม่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยหลังประเมินทันทีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.12, 95% CI -0.31 ถึง 0.07; การศึกษา 9 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 852 คน); ไม่มีผลต่อความวิตกกังวลหลังประเมินทันทีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.13, 95% CI -0.41 ถึง 0.15; การศึกษา 4 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 422 คน) และเมื่อประเมินเดือนที่ 3 ถึง 6 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.22, 95% CI -0.45 ถึง 0.02; การศึกษา 4 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 370 คน); ไม่มีผลต่อความทุกข์ทางจิตใจหลังประเมินทันทีเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.02, 95% CI -0.47 ถึง 0.44; การศึกษา 2 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 74 คน) และประเมินเดือนที่ 7ถึง 12 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD -0.27, 95% CI -0.78 ถึง 0.24; การศึกษา 2 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 61 คน); และไม่มีผลต่อสถานะสุขภาพทางร่างกายในการประเมินผลเดือนที่ 6 ถึง 12 เดือนหลังสิ้นสุดการทดลอง (SMD 0.06, 95% CI -0.18 ถึง 0.30; การศึกษา 2 รายการ, ผู้เข้าร่วมวิจัย 275 คน) (หลักฐานทั้งหมดมีคุณภาพตำ่)

การทดลอง 3 รายการ รายงานผลข้างเคียงที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเมื่อเปรียบเทียบกับการดูแลตามปกติ ได้แก่ ความทุกข์ทางจิตใจที่เพิ่มมากขึ้น ความทุกข์ทางใจที่เกี่ยวข้องกับสมรรถภาพทางเพศและระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ของผู้ดูแลที่ต่ำกว่า ระดับความทุกข์ทางใจที่สูงขึ้นสำหรับผู้ป่วยและเนื้อหาบางส่วนถูกมองว่าไม่ละเอียดอ่อนต่อผู้เข้าร่วมวิจัยบางคน

การทดลองที่ไม่สามารถรวมผลการศึกษาเข้าด้วยกันในการวิเคราะห์เมตต้า ไม่มีแนวโน้มที่จะรายงานขนาดของอิทธิพลของการทดลอง และเป็นการยากที่จะแยกแยะประสิทธิผลของการทดลอง มีการรายงานผลการบำบัดทางจิตสังคมที่แตกต่างกันที่มีต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยและผู้ดูแล

บันทึกการแปล: 

แปลโดย สมพร รุ่งเรืองกลกิจ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 พฤษภาคม 2021

Tools
Information