วิธีการทางดนตรีสำหรับการบาดเจ็บที่สมอง

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

เราทบทวนหลักฐานสำหรับผลของวิธีการทางดนตรีต่อผลด้านการทำงานในผู้ใหญ่ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมอง

ความเป็นมา

การบาดเจ็บที่สมอง (ความเสียหายของสมองจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย รวมถึงโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งไม่น่าจะเสื่อมสภาพไปอีก) อาจทำให้เกิดปัญหากับการเคลื่อนไหว ภาษา ความรู้สึก ความคิด หรืออารมณ์ สิ่งเหล่านี้สามารถลดคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตได้อย่างรุนแรง มีการพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ มากมายเพื่อช่วยฟื้นฟูหน้าที่ที่สูญเสียไปและป้องกันภาวะซึมเศร้า การรักษาทางดนตรีเกี่ยวข้องกับการใช้ดนตรีเพื่อช่วยในการฟื้นฟู การรักษาเฉพาะอาจรวมถึงการใช้จังหวะช่วยในการเคลื่อนไหวและการเดิน การเล่นดนตรีเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหว การร้องเพลงเพื่อพัฒนาคุณภาพการพูดและเสียง การฟังเพลงเพื่อปรับปรุงการจัดการความเจ็บปวด อารมณ์ หรือการคิด และการบรรเลงเพลงเพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดี

ลักษณะของการศึกษา

เรามีวัตถุประสงค์เพื่อหาการศึกษาวิจัยที่ทดสอบวิธีการทางดนตรีร่วมกับการดูแลมาตรฐานสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอาการบาดเจ็บที่สมองซึ่งได้รับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลหรือในชุมชน เรามองหางานวิจัยที่ทดสอบผลของวิธีการทางดนตรีที่มีต่อการเดิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร การคิด อารมณ์ ความเจ็บปวด และความเป็นอยู่ที่ดี วิธีการรวมถึงการไปเล่นดนตรี ร้องเพลง ฟังเพลง แต่งเพลง เล่นเครื่องดนตรี หรือผสมผสานสิ่งเหล่านี้ เราพบุและรวบรวมการศึกษา 29 รายการ มีผู้เข้าร่วมผู้ใหญ่ 775 คน หลักฐานเป็นปัจจุบันจนถึงเดือนมิถุนายน 2015

ผลการศึกษาที่สำคัญ

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิธีการทางดนตรีโดยใช้จังหวะอาจเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการเดินในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ วิธีการทางดนตรีอาจเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงความเร็วในการเคลื่อนไหวแขนซ้ำๆ และการสื่อสารในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง วิธีการทางดนตรีที่ใช้จังหวะเข้มข้นในดนตรีอาจมีประสิทธิผลมากกว่าการการรักษาที่ใช้จังหวะเข้มข้นโดยไม่มีดนตรี การรักษาโดยนักบำบัดด้วยดนตรีที่ผ่านการฝึกอบรมอาจมีประสิทธิผลมากกว่าการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบผลของการรักษาทางดนตรีต่อผลลัพธ์อื่นๆ เราไม่พบการศึกษาที่รายงานผลที่เป็นอันตราย

คุณภาพของหลักฐาน

คุณภาพของการวิจัยโดยทั่วไปอยู่ในระดับต่ำ เราพบเพียงการศึกษาเดียวที่เราพิจารณาว่ามีความเสี่ยงของอคติต่ำ คุณภาพของหลักฐานสำหรับความเร็วในการเดินและระยะก้าว อยู่ในระดับปานกลาง คุณภาพของหลักฐานการเดินในด้านอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำ คุณภาพของหลักฐานสำหรับความเร็วในการขยับแขนซ้ำๆ ต่ำมาก เช่นเดียวกับคุณภาพของหลักฐานสำหรับการสื่อสารโดยรวม คุณภาพของหลักฐานคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับต่ำ จำเป็นต้องมีการทดลองทางคลินิกเพิ่มเติม

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

วิธีการทางดนตรีอาจเป็นประโยชน์ต่อการเดิน จังหวะเวลาของการทำงานของแขน ผลลัพธ์ด้านการสื่อสาร และคุณภาพชีวิตหลังโรคหลอดเลือดสมอง ผลลัพธ์เหล่านี้น่าจะเป็นสิ่งสนับสนุน แต่จำเป็นต้องมีการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมคุณภาพสูงในทุกผลลัพธ์ก่อนจึงจะสามารถให้คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติทางคลินิกได้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การบาดเจ็บที่สมอง (ABI) อาจส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการทำงานของกล้ามเนื้อ ภาษา การรับรู้ และการประมวลผลทางประสาทสัมผัส และในอารมณ์แปรปรวน ซึ่งสามารถลดคุณภาพชีวิตของผู้รอดชีวิตได้อย่างรุนแรง วิธีการทางดนตรีถูกนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อกระตุ้นการทำงานของสมองที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว การรับรู้ คำพูด อารมณ์ และการรับรู้ทางประสาทสัมผัส จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการทบทวนอย่างเป็นระบบซึ่งตีพิมพ์ในปี 2010 เพื่อวัดประสิทธิภาพของวิธีการทางดนตรีในการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มี ABI

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของวิธีการทางดนตรีสำหรับผลลัพธ์ด้านการทำงานในผู้ที่มี ABI เราขยายเกณฑ์การทบทวนวรรณกรรมที่มีอยู่ของเราเป็น: 1) ตรวจสอบประสิทธิภาพของวิธีการทางดนตรีในการจัดการกับการฟื้นตัวของผู้ที่มี ABI ได้แก่ การเดิน, การทำงานของแขนขา, การสื่อสาร, และอารมณ์, กระบวนการคิด, ทักษะทางสังคม, ความเจ็บปวด, ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรม, กิจกรรมในชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์; 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทางดนตรีและการดูแลมาตรฐานกับ a) การดูแลมาตรฐานเพียงอย่างเดียว, b) การดูแลมาตรฐานและการรักษาหลอก หรือ c) การดูแลมาตรฐานและการรักษาอื่น ๆ; 3) เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการทางดนตรีประเภทต่างๆ (ดนตรีบำบัดที่ทำโดยนักบำบัดโรคทางดนตรีที่ผ่านการฝึกอบรมกับการรักษาทางดนตรีที่ทำโดยผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ)

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Stroke Group Trials Register (มกราคม 2016), Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) (2015, Issue 6), MEDLINE (1946 ถึงมิถุนายน 2015), Embase (1980 ถึงมิถุนายน 2015), CINAHL (1982 ถึง มิถุนายน 2015), PsycINFO (1806 ถึงมิถุนายน 2015), LILACS (1982 ถึงมกราคม 2016) และ AMED (1985 ถึงมิถุนายน 2015) เราค้นหาวารสารดนตรีบำบัดด้วยมือและรายงานการประชุม ค้นหาวิทยานิพนธ์และฐานข้อมูลเพลงผู้เชี่ยวชาญ ทะเบียนการทดลองและการวิจัย รายการอ้างอิง และติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องและสมาคมดนตรีบำบัดเพื่อระบุงานวิจัยที่ไม่ได้ตีพิมพ์ ผู้วิจัยสืบค้นการศึกษาโดยไม่จำกัดภาษา เราดำเนินการสืบค้นเดิมในปี 2009

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมและการทดลองทางคลินิกที่มีกลุ่มควบคุมที่เปรียบเทียบการรักษาทางดนตรีและการดูแลแบบมาตรฐานกับการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวหรือร่วมกับการรักษาอื่นๆ เราตรวจสอบการศึกษาที่รวมผู้ที่มีอายุมากกว่า 16 ปีที่มี ABI ในลักษณะที่ไม่เสื่อมและมีส่วนร่วมในโปรแกรมการรักษาที่นำเสนอในโรงพยาบาล ผู้ป่วยนอก หรือในชุมชน เรารวมการศึกษาในภาษาใดๆ ทั้งที่ตีพิมพ์และไม่ได้ตีพิมพ์

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรม 2 คนคัดลอกข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของอคติของการศึกษาที่รวมนำเข้าอย่างเป็นอิสระต่อกัน เราติดต่อนักวิจัยเพื่อขอรับข้อมูลที่ขาดหายไปหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อจำเป็น หากเป็นไปได้ เรานำเสนอผลลัพธ์สำหรับผลลัพธ์ต่อเนื่องใน meta-analysis โดยใช้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MDs) และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMDs) เราใช้คะแนนหลังการทดสอบ ในกรณีที่มีความแตกต่างของลักษณะพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ เราใช้ผลคะแนนที่เปลี่ยนแปลง เราทำ sensitivity analysis เพื่อประเมินผลของวิธีการสุ่ม

ผลการวิจัย: 

เราระบุการศึกษาใหม่ 22 รายการสำหรับการปรับปรุงนี้ หลักฐานสำหรับการปรับปรุงนี้อ้างอิงจากการทดลอง 29 รายการที่มีผู้เข้าร่วม 775 คน การรักษาทางดนตรีที่เรียกว่าการกระตุ้นการได้ยินเป็นจังหวะอาจเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงตัวแปรการเดินต่อไปนี้หลังจากโรคหลอดเลือดสมอง เราพบรายงานความเร็วในการเดินที่เพิ่มขึ้น 11.34 เมตรต่อนาที (ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 8.40 ถึง 14.28; การทดลอง 9 รายการ; ผู้เข้าร่วม 268 คน; P < 0.00001; หลักฐานคุณภาพปานกลาง) ระยะก้าวของด้านที่ได้รับผลกระทบอาจได้รับประโยชน์เช่นกัน โดยมีรายงานเฉลี่ยมากขึ้น 0.12 เมตร (95% CI 0.04 ถึง 0.20; 5 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 129 คน; P = 0.003; หลักฐานคุณภาพปานกลาง) เราพบว่ามีการดีขึ้นที่รายงานโดยเฉลี่ยสำหรับการเดินทั่วไป 7.67 หน่วยใน Dynamic Gait Index (95% CI 5.67 ถึง 9.67; 2 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 48 คน; P <0.00001) จังหวะการเดินยังอาจดีขึ้น โดยมีรายงานการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10.77 ก้าวต่อนาที (95% CI 4.36 ถึง 17.18; 7 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 223 คน; P = 0.001; หลักฐานคุณภาพต่ำ)

การรักษาทางดนตรีอาจเป็นประโยชน์สำหรับการปรับปรุงจังหวะเวลาของการทำงานของแขนหลังจากโรคหลอดเลือดสมอง โดยลดลง 1.08 วินาทีในการทดสอบ Wolf Motor Function Test (95% CI -1.69 ถึง -0.47; 2 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 122 คน; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก)

การรักษาทางดนตรีอาจเป็นประโยชน์ต่อผลการสื่อสารในผู้ที่มีปัญหาทางการพูดหลังโรคหลอดเลือดสมอง โดยรวม การสื่อสารดีขึ้น 0.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในกลุ่มรักษา ผลปานกลาง (95% CI 0.11 ถึง 1.39; 3 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 67 คน; P = 0.02; หลักฐานคุณภาพต่ำมาก) รายงานการบอกชื่อดีขึ้น 9.79 หน่วยในการทดสอบ Aachen Aphasia (95% CI 1.37 ถึง 18.21; 2 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 35 คน; P = 0.02) การรักษาทางดนตรีอาจส่งผลดีต่อการพูดซ้ำ โดยรายงานเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8.90 คะแนนในการทดสอบ Aachen Aphasia (95% CI 3.25 ถึง 14.55; 2 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 35 คน; P = 0.002)

อาจมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตหลังโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้การกระตุ้นการได้ยินเป็นจังหวะ รายงานที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.89 การปรับปรุงใน Stroke Specific Quality of Life Scale ซึ่งถือว่ามีผลอย่างมาก (95% CI 0.32 ถึง 1.46; 2 การศึกษา; ผู้เข้าร่วม 53 คน; P = 0.002; หลักฐานคุณภาพต่ำ) เราไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดสำหรับผลต่อความจำและสมาธิ ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะตรวจสอบผลของการรักษาทางดนตรีต่อผลลัพธ์อื่นๆ

การศึกษาส่วนใหญ่ที่นำเข้าในการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมนี้มีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ดังนั้นคุณภาพของหลักฐานจึงต่ำ

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล ศ.นพ ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 25 มิถุนายน 2021

Tools
Information