การผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

ไม่มีการวิจัยแบบ randomized controlled trials ที่ทำการศึกษาเปรียบเทียบการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง กับการผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง

มีสตรีจำนวนน้อยเท่านั้นที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีเนื้องอกรังไข่ในขณะตั้งครรภ์ ส่วนใหญ่ของเนื้องอกเหล่านี้ไม่ได้เป็นเนื้อร้าย และในรายที่เนื้องอกมีขนาดเล็กสามารถรอจนกระทั่งคลอดแล้วจึงให้การรักษา อย่างไรก็ตาม ถ้าก้อนเนื้องอกมีขนาดมากกว่า 6 เซนติเมตร ส่วนใหญ่มักจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดเพื่อเอาก้อนเนื้อออกแม้จะตั้งครรภ์ เนื่องจากก้อนเนื้องอกเหล่านี้จะขัดขวางการคลอดของทารก การผ่าตัดในกรณีเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งในขณะตั้งครรภ์ โดยทั่วไปสามารถผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง หรือผ่าตัดผ่านกล้อง ในอดีต นิยมผ่าตัดเปิดหน้าท้อง แต่การผ่าตัดผ่านกล้องเริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยพักรักษาอยู่โรงพยาบาลในระยะเวลาสั้นกว่า และสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง อย่างไรก็ตาม การใส่แก๊สเข้าไปในช่องท้องในขณะผ่าตัดผ่านกล้องอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคนิค gasless มาช่วยในการผ่าตัด จุดประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อที่จะหาคำตอบเกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัด ข้อดี และผลกระทบต่อมารดาและทารกในครรภ์ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาแบบ randomized controlled trials ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการผ่าตัดผ่านกล้องที่มีผลต่อสุขภาพมารดาและทารกในการรักษาเนื้องอกรังไข่ชนิดไม่ใช่มะเร็งในสตรีตั้งครรภ์ มีเพียงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแบบ case series เท่านั้น แต่นักวิจัยส่วนใหญ่ต้องการศึกษาถึงประโยชน์และความเสี่ยงเกี่ยวกับเทคนิคการผ่าตัดใหม่ๆในสตรีตั้งครรภ์

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การผ่าตัดผ่านกล้องที่รักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่พบว่ามีทั้งประโยชน์และความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม จากหลักฐานพบว่า ความสำคัญของประโยชน์และความเสี่ยงนั้นได้มาจากข้อมูลของงานวิจัยแบบ Case series ซึ่งมักจะมีอคติค่อนข้างมาก ดังนั้นผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ควรแปลผลด้วยความระมัดระวัง

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยแบบ case series พบว่า การผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ มีข้อมูลค่อนข้างจำกัดทั้งในแง่ ประโยชน์และความเสี่ยง การศึกษาแบบ Randomized controlled trials ในการประเมินประสิทธิภาพของการผ่าตัดผ่านกล้องในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ มีความน่าเชื่อถือและให้ผลแม่นยำมากกว่าทั้งในแง่ประโยชน์และความเสี่ยง

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

แนวทางการผ่าตัดเนื้องอกรังไข่ในสตรีตั้งครรภ์เหมือนกับในสตรีที่ไม่ตั้งครรภ์ หัตถการที่ทำในขณะผ่าตัด ได้แก่ การผ่าตัดเอาเฉพาะก้อนออก การตัดรังไข่ การตัดรังไข่และการตัดท่อนำไข่ หัตถการดังกล่าว สามารถทำได้ทั้งในการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง และการผ่าตัดผ่านกล้อง ข้อดีของการผ่าตัดผ่านกล้อง ได้แก่ การใช้เวลาในการพักฟื้นที่โรงพยาบาลสั้นกว่า ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วกว่า และมีระดับความเจ็บปวดภายหลังการผ่าตัดน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม การผ่าตัดผ่านกล้องแบบเดิมมีการใส่แก๊ส carbon dioxide เข้าไปในช่องท้องเพื่อขยายช่องท้องและดันลำไส้ให้ขึ้นไปด้านบน เกิดการเพิ่มพื้นที่ของช่องท้องทำให้การผ่าตัดสะดวกมากขึ้น ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่พบในรายงาน ได้แก่ การมีระดับ carbon dioxide ในเลือดที่สูง และการเกิดการทะลุของอวัยวะภายใน ซึ่งภาวะแทรกซ้อนดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์

วัตถุประสงค์: 

เพื่อที่จะเปรียบเทียบผลของการผ่าตัดผ่านกล้องต่อสุขภาพของมารดาและทารกในการรักษาสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่

วิธีการสืบค้น: 

ผู้ทำการศึกษาวิจัยจึงได้ทำการค้นหาข้อมูลใน Cochrane Pregnancy และ Childbirth Group's Trials Registrater ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2012 เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูล

เกณฑ์การคัดเลือก: 

ข้อมูลที่ได้การวิจัยแบบ Randomized controlled trials ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีเนื้องอกรังไข่ ที่ได้รับการผ่าตัดผ่านกล้องถูกนำมาเปรียบเทียบผลกับกลุ่มที่ได้รับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนววรณกรรมจำนวน 2 ท่าน ประเมินคุณภาพและดึงข้อมูลโดยอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย: 

จากการปรับปรุงการสืบค้นข้อมูล ไม่พบว่ามีการศึกษาแบบ Randomized controlled trials

บันทึกการแปล: 

Translation notes CD005459.pub3

Tools
Information