การใช้อุปกรณ์ภายในมดลูกที่ปล่อย levonorgestrel (LNG-IUD) เพื่อลดความเจ็บปวดในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

endometriosis คืออะไร?

Endometriosis เป็นอาการปวดเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของเยื่อบุโพรงมดลูก (เยื่อบุโพรงมดลูก) นอกมดลูกซึ่งมักจะอยู่ในอุ้งเชิงกรานซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะมีบุตรยากและปวดท้องน้อย (ปวดท้องส่วนล่าง)

endometriosis รักษาอย่างไร?

ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่มักรักษาได้ด้วยยาฮอร์โมน การผ่าตัด หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ฮอร์โมนโปรเจสโตเจน levonorgestrel เป็นยาฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่เชื่อกันว่าจะหยุดการเจริญเติบโตของเยื่อบุโพรงมดลูกที่อยู่นอกมดลูก

วัตถุประสงค์ของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

จุดมุ่งหมายของการทบทวนนี้คือเพื่อประเมินว่าการใช้ LNG-IUD เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการอาการเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้ป่วยในสตรีที่เพิ่งได้รับการผ่าตัดเพื่อเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การตรวจสอบพบว่าอะไร?

ในขั้นตอนนี้ ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการใช้ LNG-IUD หลังการผ่าตัดเพื่อลดความเจ็บปวดที่เกิดจากเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ แม้ว่าจะมีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่ามีประโยชน์ในการลดช่วงเวลาที่เจ็บปวดและปรับปรุงคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจเมื่อใช้ LNG-IUD หลังการผ่าตัด แต่ความแน่นอนของหลักฐานก็ต่ำถึงต่ำมาก เนื่องจากมีการศึกษาและผู้เข้าร่วมการศึกษาจำนวนน้อยเช่นกัน เป็นข้อบกพร่องในการออกแบบการศึกษา นี่แสดงให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมก่อนจึงจะสามารถให้คำแนะนำสำหรับการใช้งานได้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

LNG-IUD หลังการผ่าตัดใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อลดอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับ endometriosis และเพื่อปรับปรุงผลการผ่าตัด การทบทวนวรรณกรรมนี้แสดงให้เห็นว่าไม่มีหลักฐานที่มีคุณภาพสูงที่จะสนับสนุนแนวทางปฏิบัตินี้ การทบทวนนี้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยขนาดตัวอย่างขนาดใหญ่เพื่อประเมินประสิทธิภาพของ IUD ที่ใช้เป็นฮอร์โมนเสริมหลังการผ่าตัดต่อผลลัพธ์หลักของการรักษาโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ความเจ็บปวดโดยรวม อาการที่เป็นปัญหามากที่สุด และคุณภาพชีวิต)

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Endometriosis เป็นภาวะที่มีลักษณะโดยการปรากฏตัวของเนื้อเยื่อคล้ายเยื่อบุโพรงมดลูกที่อยู่นอกมดลูกซึ่งมักจะอยู่ในอุ้งเชิงกราน ผลกระทบของการรักษาผ่านกล้องต่อความเจ็บปวดโดยรวมนั้นไม่แน่นอน และผู้หญิงในจำนวนมากจะต้องได้รับการผ่าตัดเพิ่มเติม ดังนั้นการรักษาทางการแพทย์แบบเสริมหลังการผ่าตัด เช่น levonorgestrel-releasing intrauterine device (LNG-IUD) ได้รับการพิจารณาเพื่อลดการกำเริบของอาการ

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ LNG-IUD หลังการผ่าตัดในสตรีที่มีอาการเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาฐานข้อมูลต่อไปนี้ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงมกราคม 2021: The Specialized Register of the Cochrane Gynecology and Fertility Group, CENTRAL (ซึ่งขณะนี้มีบันทึกจากทะเบียนการทดลองสองแห่ง), MEDLINE, Embase, PsycINFO, LILACS และ Epistemonikos เราค้นหารายการอ้างอิงของสิ่งตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง บทความทบทวน บทคัดย่อของการประชุมทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่รวบรวมไว้ เราได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) ที่เปรียบเทียบสตรีที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่กับการรักษามดลูกที่ได้รับมอบหมายให้ใส่ LNG-IUD กับภาวะควบคุมต่างๆ รวมถึงการให้การรักษาแบบประคับประคอง การใส่ยาหลอกหลังการผ่าตัด (ห่วงอนามัยแบบเฉื่อย) หรือการรักษาทางการแพทย์อื่นๆ เช่น ยา gonadotrophin-releasing hormone agonist (GnRH-a)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรรกรรมสองคนเลือกการศึกษาเพื่อรวมและดึงข้อมูลอย่างอิสระเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ความตั้งใจที่จะปฏิบัติได้ สำหรับข้อมูลแบบขั้ว เราคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) และช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) โดยใช้วิธีเอฟเฟกต์คงที่ Mantel-Haenszel สำหรับข้อมูลต่อเนื่อง เราคำนวณค่าความแตกต่างเฉลี่ย (MD) และ 95% CI โดยใช้วิธีผลคงที่แบบผกผัน

ผลการวิจัย: 

รวม RCTs สี่ฉบับ รวมสตรี 157 ราย มีการศึกษาสองเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ ความเชื่อมั่นของ GRADE อยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ ความเชื่อมั่นของหลักฐานถูกลดระดับลงเนื่องจากความเสี่ยงที่ร้ายแรงของการเกิดอคติและความไม่แม่นยำ

LNG-IUD เทียบกับการรักษาแบบประคับประคอง

ความเจ็บปวดโดยรวม: ไม่มีการศึกษาใดรายงานผลเบื้องต้นของความเจ็บปวดโดยรวม

ประจำเดือน: เราไม่แน่ใจว่า LNG-IUD ช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้หรือไม่ที่เวลา 12 เดือน ข้อมูลเกี่ยวกับผลลัพธ์นี้รายงานโดย RCT สองฉบับ การวิเคราะห์อภิมานเป็นไปไม่ได้ (RCT 1: เดลต้าของค่ามัธยฐานของสเกลอนาลอกภาพมัธยฐาน (VAS) 81 เทียบกับ 50, P = 0.006, n = 55; 2 RCT: VAS 50 (35 ถึง 65) เทียบกับ 30 (25 ถึง 40) ), P = 0.021, n = 40; หลักฐานความแน่นอนต่ำ)

• คุณภาพชีวิต; เราไม่แน่ใจว่า LNG-IUD ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่เวลา 12 เดือนได้หรือไม่ การทดลองหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมด้วย LNG-IUD หลังการผ่าตัดจากการตรวจวัดพื้นฐาน (ค่าเฉลี่ย 61.2 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 14.8) เป็น 12 เดือน (เฉลี่ย 70.3 (SD 16.2) เมื่อเทียบกับการจัดการแบบคาดหวัง (เส้นฐาน 55.1 (SD 17.0) ถึง 57.0 (SD 33.2) ที่ 12 เดือน) (n = 55, P = 0.014, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

ความพึงพอใจของผู้ป่วย: การศึกษาสองชิ้นพบว่าอัตราความพึงพอใจต่อ LNG-IUD สูงกว่าเมื่อเทียบกับการจัดการแบบคาดหวัง อย่างไรก็ตาม การรวมการศึกษาในการวิเคราะห์เมตาเป็นไปไม่ได้ (n = 95 หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษาหนึ่งพบว่าร้อยละ 75 (15/20) ของผู้ที่ได้รับ LNG-IUD หลังการผ่าตัด "พอใจ" หรือ "พอใจมาก" เมื่อเทียบกับร้อยละ 50 (10/20) ของกลุ่มที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง (RR 1.5, 95 % CI 0.90-2.49, 1 RCT, n=40, หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) การศึกษาครั้งที่สองพบว่ากลุ่มการที่รักษาแบบประคับประคองมี "ความพึงพอใจมาก" น้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่ม LNG แต่ไม่มีข้อมูลที่จะรวมไว้ในการวิเคราะห์อภิมาน

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การศึกษาหนึ่งพบว่าสัดส่วนของผู้หญิงที่รายงานการเกิดฝ้าสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (n = 55, P = 0.015, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) และอาการท้องอืด (n = 55, P = 0.021, หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) หลังการผ่าตัด LNG-IUD . ไม่มีความแตกต่างในเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่รายงาน เช่น น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น สิว และอาการปวดหัว

LNG-IUD กับ GnRH-a

ความเจ็บปวดโดยรวม: ไม่มีการศึกษารายงานผลเบื้องต้นของความเจ็บปวดโดยรวม

สำหรับอาการปวดท้องน้อย เราไม่แน่ใจว่า LNG-IUD ช่วยทำให้อาการปวดท้องน้อยเรื้อรังดีขึ้นที่ 12 เดือนได้หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับ GnRH-a (VAS pain scale) (MD -2.0, 95% CI -20.2 ถึง 16.2, 1 RCT, n = 40, หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก ).

อาการปวดประจำเดือน: เราไม่แน่ใจว่า LNG-IUD ช่วยทำให้ประจำเดือนมาดีขึ้นหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับ GnRH-a (วัดเป็นการลดคะแนนความเจ็บปวดของ VAS) (MD 1.70, 95%.CI -0.14 ถึง 3.54, 1 RCT, n = 18, ต่ำมาก - หลักฐานความแน่นอน)

เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์: การศึกษาหนึ่งชี้ให้เห็นว่าอาการร้อนวูบวาบเป็นเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดที่รายงานกับผู้ป่วยที่ได้รับ GnRH-a และมีเลือดออกผิดปกติในผู้ที่ได้รับ LNG-IUD (n = 40 หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก)

บันทึกการแปล: 

Translation notes CD005072.pub4

Tools
Information