การฝังเข็มสำหรับรักษาโรคลมชัก

ปัจจุบันผู้ที่เป็นโรคลมชักได้รับการรักษาด้วยยากันชัก แต่ยังมีผู้คนจำนวนมากที่ยังคงมีอาการชักและหลายคนได้รับผลเสียจากยา ทำให้มีความสนใจในการบำบัดทางเลือกเพิ่มขึ้นและการฝังเข็มก็เป็นหนึ่งในนั้น การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 17 ฉบับซึ่งมีผู้เข้าร่วม 1538 คนรวมอยู่ในการทบทวนอย่างเป็นระบบในปัจจุบัน (การค้นหาวรรณกรรมดำเนินการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2013)

เมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรจีน การฝังเข็มร่วมกับสมุนไพรจีนไม่ได้มีประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชักที่น่าพอใจ (ลดความถี่ในการชักอย่างน้อย 50%) หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 500 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรจีนเพียงอย่างเดียวสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เราประเมินว่าผู้ป่วย 485 ถึง 655 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มร่วมกับสมุนไพรจีนจะสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับ valproate แล้ว การฝังเข็มร่วมกับ valproate ไม่มีประสิทธิผลในการไม่พบการชักหรือการควบคุมอาการชักที่น่าพอใจ หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 136 คนจาก 1000 คนที่รักษาด้วย valproate เพียงอย่างเดียวตามปกติจะไม่พบการชัก เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 97 ถึง 177 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มร่วมกับรับ valproate จะหายจากการชัก หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 556 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วย valproate เพียงอย่างเดียวสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 289 ถึง 1000 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มร่วมกับ valproate จะได้รับการควบคุมอาการชักที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับการรักษาด้วย phenytoin การฝังเข็มไม่เป็นที่น่าพอใจกับประสิทธิภาพในการควบคุมอาการชัก หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 700 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วย phenytoin เพียงอย่างเดียวสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 322 ถึง 1000 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มเพียงอย่างเดียวจะสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วย valproate แล้ว การฝังเข็มไม่มีประสิทธิผลในการหายจากการชัก แต่ดีกว่าในการควบคุมการชักให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 136 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วย valproate เพียงอย่างเดียวมักจะไม่พบการชัก เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 126 ถึง 445 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มเพียงอย่างเดียวจะไม่พบการชัก หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 556 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วย valproate เพียงอย่างเดียวสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 583 ถึง 923 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝังเข็มเพียงอย่างเดียวจะมีการควบคุมอาการชักเป็นที่น่าพอใจ เมื่อเทียบกับยากันชัก การฝัง catgut ที่ acupoints ร่วมกับยากันชักไม่มีประสิทธิผลในการไม่พบการชัก แต่อาจช่วยในการควบคุมการชักให้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 127 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยากันชักเพียงอย่างเดียวปกติจะไม่มีอาการชัก เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 118 ถึง 309 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝัง catgut ที่จุดฝังเข็มร่วมกับยากันชักจะไม่พบการชัก หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 444 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยยากันชักเพียงอย่างเดียวสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 475 ถึง 840 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝัง catgut ที่จุดฝังเข็มร่วมกับยากันชักจะสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจเช่นกัน เมื่อเทียบกับ valproate การฝัง catgut อาจดีกว่าในเรื่องการไม่พบในการชัก แต่การควบคุมการชักไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นัก หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 82 ใน 1000 รายที่รักษาด้วย valproate เพียงอย่างเดียวตามปกติจะไม่พบการชัก เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 132 ถึง 406 จาก 1000 รายที่รักษาด้วยการฝัง catgut ที่จุดฝังเข็มเพียงอย่างเดียวจะไม่พบการชัก หากเราสันนิษฐานว่าผู้ป่วย 721 คนจาก 1000 คนที่รักษาด้วย valproate เพียงอย่างเดียวสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจ เราประเมินว่าผู้ป่วยประมาณ 677 ถึง 1000 คนจาก 1000 คนที่ได้รับการรักษาด้วยการฝัง catgut ที่จุดฝังเข็มเพียงอย่างเดียวจะสามารถควบคุมอาการชักได้อย่างน่าพอใจเช่นกัน

การฝังเข็มไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเมื่อเทียบกับการรักษาแบบควบคุมในการทดลองที่รวมเข้ามา อย่างไรก็ตาม การทดลองที่รวบรวมได้มีขนาดเล็ก มีความต่างกัน และมีความเสี่ยงของการมีอคติสูง ยังไม่แน่นอนว่าการฝังเข็มจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการรักษาผู้ที่เป็นโรคลมชักหรือไม่

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

RCTs ที่มีให้นั้นมีขนาดเล็ก ต่างกัน และมีความเสี่ยงขอการมีอคติสูง หลักฐานที่มีในปัจจุบันไม่สนับสนุนการฝังเข็มในการรักษาโรคลมบ้าหมู

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การฝังเข็มถูกนำมาใช้มากขึ้นในผู้ที่เป็นโรคลมชัก หลักฐานที่มีอยู่ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุนการนำมาใช้รักษา และนี่เป็นการปรับปรุงการทบทวน Cochrane ที่เผยแพร่ครั้งแรกในปี 2008

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการฝังเข็มในผู้ที่เป็นโรคลมชัก

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา Cochrane Epilepsy Group Specialized Register (มิถุนายน 2013) และ Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) ใน The Cochrane Library ( 2013, Issue 5), MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED และฐานข้อมูลอื่นๆ (ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงมิถุนายน 2013) เราได้ทบทวนรายการอ้างอิงจากการทดลองที่เกี่ยวข้อง และไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) เปรียบเทียบการฝังเข็มกับการรักษาด้วยยาหลอกหรือหลอกลวง ยากันชัก หรือไม่มีการรักษา หรือการเปรียบเทียบการฝังเข็มกับการรักษาอื่น ๆ กับการรักษาอื่น ๆ ที่เหมือนกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนทุกวัยที่เป็นโรคลมบ้าหมูชนิดใดก็ได้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้ขั้นตอนระเบียบวิธีการมาตรฐานของ Cochrane Collaboration

ผลการวิจัย: 

เรารวม RCTs 17 ฉบับกับผู้เข้าร่วม 1538 คน ซึ่งมีช่วงอายุกว้างและส่วนใหญ่เป็นโรคลมบ้าหมูทั่วไป ระยะเวลาการรักษาตั้งแต่ 7.5 สัปดาห์ถึง 1 ปี การทดลองที่รวบรวมทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติเนื่องจากมีการติดตามผลในระยะเวลาสั้นๆ เมื่อเปรียบเทียบกับสมุนไพรจีน การฝังเข็มร่วมกับสมุนไพรจีนไม่มีประสิทธิภาพในการลดความถี่ในการชักอย่างน้อย 50% (80% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 90% ในกลุ่มแทรกแซง, RR 1.13, 95% CI 0.97 ถึง 1.31, การทดลอง 2 ฉบับ; สันนิษฐานว่า ความเสี่ยง 500 ต่อ 1000 ความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน 485 ถึง 655 ต่อ 1000) เมื่อเปรียบเทียบกับ valproate การฝังเข็มด้วยเข็มร่วมกับ valproate ไม่มีประสิทธิผลในการทำให้ไม่พบการชัก (44% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 42.7% ในกลุ่มทดลอง, RR 0.97, 95% CI 0.72 ถึง 1.30, การทดลอง 2 ฉบับ, assumed risk 136 ต่อ 1000, corresponding risk 97 ถึง 177 ต่อ 1000) หรือลดความถี่ในการชักอย่างน้อย 50% (69.3% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 81.3% ในกลุ่มทดลอง, RR 1.34, 95% CI 0.52 ถึง 3.48, การทดลอง 2 ฉบับ, assumed risk 556 ต่อ 1000, corresponding risk 289 ถึง 1000 ต่อ 1000) แต่อาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (QOL) หลังการรักษา (คะแนน QOLIE-31 (คะแนนสูงบ่งชี้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) หมายถึง 170.22 คะแนนในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 180.32 คะแนนในกลุ่มทดลอง, MD 10.10 คะแนน, 95 % CI 2.51 ถึง 17.69 คะแนน การทดลอง 1 ฉบับ) เมื่อเทียบกับ phenytoin การฝังเข็มไม่มีประสิทธิภาพในการลดความถี่ในการชักอย่างน้อย 50% (70% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 94.4% ในกลุ่มทดลอง, RR 1.43, 95% CI 0.46 ถึง 4.44, การทดลอง 2 ฉบับ; assumed risk 700 ต่อ 1000 , corresponding risk 322 ถึง 1000 ต่อ 1000) เมื่อเทียบกับ valproate การฝังเข็มไม่มีประสิทธิผลในการไม่พบการชัก (14.1% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 25.2% ในกลุ่มทดลอง, RR 1.75, 95% CI 0.93 ถึง 3.27, การทดลอง 2 ฉบับ, assumed risk 136 ต่อ 1000, corresponding risk 126 ถึง 445 ต่อ 1000) แต่อาจมีประสิทธิภาพในการลดความถี่ในการชักอย่างน้อย 50% (55.3% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 73.7% ในกลุ่มทดลอง, RR 1.32, 95% CI 1.05 ถึง 1.66, การทดลอง 2 ฉบับ; assumed risk 556 ต่อ 1000, corresponding risk 583 ถึง 923 ต่อ 1000) และ QOL ดีขึ้นหลังการรักษา (คะแนน QOLIE-31 หมายถึง 172.6 คะแนนในกลุ่มควบคุม เทียบกับ 184.64 คะแนนในกลุ่มทดลอง, MD 12.04 คะแนน, 95% CI 4.05 ถึง 20.03 คะแนน, การทดลอง 1 ฉบับ) เมื่อเทียบกับยากันชัก การฝัง catgut ที่จุดฝังเข็มร่วมกับยากันชักไม่มีประสิทธิผลในการไม่พบการชัก (13% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 19.6% ในกลุ่มทดลอง, RR 1.51, 95% CI 0.93 ถึง 2.43, การทดลอง 4 ฉบับ; assumed risk 127 ต่อ 1000, corresponding risk 118 ถึง 309 ต่อ 1000) แต่อาจมีประสิทธิภาพในการลดความถี่ในการชักอย่างน้อย 50% (63.1% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 82% ในกลุ่มทดลอง, RR 1.42, 95% CI 1.07 ถึง 1.89, การทดลอง 5 ฉบับ; assumed risk 444 ต่อ 1000, corresponding risk 475 ถึง 840 ต่อ 1000) และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา (คะแนน QOLIE-31 (คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้คุณภาพชีวิตที่แย่ลง) หมายถึง 53.21 คะแนนในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 45.67 คะแนนในกลุ่มทดลอง MD -7.54 คะแนน 95% CI -14.47 ถึง -0.61 คะแนน การทดลอง 1 ฉบับ) เมื่อเทียบกับ valproate การฝัง catgut อาจมีประสิทธิภาพในการไม่พบการชัก (8% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 19.7% ในกลุ่มทดลอง, RR 2.82, 95% CI 1.61 ถึง 4.94, การทดลอง 4 ฉบับ, assumed risk 82 ต่อ 1000, corresponding risk 132 ถึง 406 ต่อ 1000) และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังการรักษา (คะแนน QOLIE-31 (คะแนนที่สูงขึ้นบ่งชี้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) หมายถึง 172.6 คะแนนในกลุ่มควบคุม เทียบกับ 191.33 คะแนนในกลุ่มทดลอง, MD 18.73 คะแนน, 95% CI 11.10 ถึง 26.36 คะแนน, การทดลอง 1 ฉบับ) แต่ไม่ช่วยลดความถี่ในการชักอย่างน้อย 50% (65.6% ในกลุ่มควบคุมเทียบกับ 91.7% ในกลุ่มควบคุม, RR 1.31, 95% CI 0.94 ถึง 1.84, การทดลอง 4 ฉบับ; assumed risk 721 ต่อ 1000, corresponding risk 677 ถึง 1000 ต่อ 1000) การฝังเข็มไม่มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรงเมื่อเทียบกับการรักษาแบบควบคุมในการทดลองที่รวมเข้ามา

บันทึกการแปล: 

ผู้แปล แพทย์หญิงชุติมา ชุณหะวิจิตร วันที่ 11 พฤษภาคม 2023

Tools
Information