การคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นมะเร็งรูปแบบหนึ่งที่แพร่หลายมากที่สุดในผู้ชายทั่วโลก การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากหมายความว่าจะทำการตรวจวินิจฉัยโดยไม่มีอาการหรือข้อบ่งชี้ของโรค การทดสอบเหล่านี้รวมถึงการตรวจทางทวารหนักด้วยนิ้วมือ (DRE) การตรวจเลือดแอนติเจนเฉพาะต่อมลูกหมาก (PSA) และการตรวจชิ้นเนื้อด้วยอัลตราซาวนด์ทางทวารหนัก (TRUS) การตรวจคัดกรองมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นหามะเร็งในระยะเริ่มแรกและรักษาได้ ดังนั้นจึงเพิ่มโอกาสในการรักษาที่ประสบความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยในอนาคตด้วย การทบทวนวรรณกรรมนี้พบ 5 การศึกษาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมทั้งหมด 341,342 คน มี 2 การศึกษาได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ ในขณะที่อีก 3 การศึกษาที่เหลือมีจุดอ่อนของระเบียบวิธีวิจัยที่มีนัยสำคัญมากกว่า การววิเคราะห์เมตต้า จากทั้ง 5 การศึกษาที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นว่ามีการลดลงอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในการตายจากเร็งต่อมลูกหมาก (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.00, ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.86 ถึง 1.17) การวิเคราะห์เมตต้า จาก 2 การศึกษาที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำพบว่าไม่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมาก (RR 0.96, 95% CI 0.70 ถึง 1.30) มีเพียง 1 การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ (ERSPC) ที่รายงานการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 21% (95% CI 31% ถึง 8%) ในการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มย่อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้ชาย ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับแรงหนุนหลักจาก 2 ประเทศในการศึกษาของ ERSPC ที่มีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งต่อมลูกหมากที่สูงมากและการประมาณการที่ลดลงอย่างมากผิดปกติ ในบรรดาผู้ชายอายุ 55-69 ปีในการศึกษาของ ERSPC ผู้เขียนรายงานการศึกษารายงานว่าผู้ชาย 1,055 คนจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อป้องกันการเสียชีวิตเพิ่มเติมจากมะเร็งต่อมลูกหมาก 1 คนในระหว่างระยะเวลาติดตามผลเฉลี่ย 11 ปี อันตรายรวมถึงการวินิจฉัยเกินและอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการรักษามากเกินไป รวมถึงผลบวกที่ผิดพลาดสำหรับการทดสอบ PSA การติดเชื้อ การตกเลือด และความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจชิ้นเนื้อที่ตามมา

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตที่จำเพาะต่อมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างมีนัยสำคัญใน meta-analysis ที่รวม 5 RCTs มีเพียง 1 การศึกษา (ERSPC) ที่รายงานการลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 21% ของการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มย่อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้ชายอายุ 55 ถึง 69 ปี ข้อมูลที่รวบรวมได้ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าไม่มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากโดยเฉพาะและการตายโดยรวม อันตรายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองตาม PSA และการประเมินการวินิจฉัยที่ตามมานั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความรุนแรงปานกลาง การวินิจฉัยเกินและการรักษาเกินปกติเป็นเรื่องปกติและเกี่ยวข้องกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ผู้ชายควรได้รับทราบเรื่องนี้และผลแทรกซ้อนที่แสดงให้เห็นเมื่อพวกเขากำลังตัดสินใจว่าจะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ การลดอัตราการเสียชีวิตจำเพาะมะเร็งต่อมลูกหมากอาจใช้เวลานานถึง 10 ปี ดังนั้นผู้ชายที่มีอายุขัยเฉลี่ยน้อยกว่า 10 ถึง 15 ปีควรได้รับแจ้งว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากไม่น่าจะเป็นประโยชน์ ไม่มีการศึกษาใดที่ตรวจสอบบทบาทอิสระของการตรวจคัดกรองโดย DRE

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การตรวจคัดกรองทุกรูปแบบมีเป้าหมายเพื่อลดการตายเฉพาะโรคและการเสียชีวิตโดยรวม และเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในอนาคต การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากทำให้เกิดการถกเถียงกันอย่างมากในวงการแพทย์และชุมชนในวงกว้าง โดยแสดงให้เห็นได้จากคำแนะนำที่แตกต่าง ขององค์กรทางการแพทย์และภายใต้นโยบายระดับชาติ เพื่อให้ข้อมูลในการตัดสินใจของผู้ป่วยแต่ละรายและการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพดีขึ้น เราต้องพิจารณาข้อมูลทั้งหมดจากการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากที่สรุปในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ในปี 2006 การทบทวนวรรณกรรม Cochrane ของเราระบุว่ามีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนหรือปฏิเสธการใช้การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นประจำ เลือกบางรายหรือตามโอกาส การปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมในปี 2010 มี 3 การทดลองเพิ่มเติม Meta-analysis ของ 5 การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมในปี 2010 สรุปว่าการตรวจคัดกรองไม่ได้ลดอัตราการเสียชีวิตจำเพาะมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีการเผยแพร่การปรับปรุงการศึกษาหลายรายการที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมปี 2010 ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำหรับการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบในปี 2010

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบว่าการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากช่วยลดการตายจำเพาะมะเร็งต่อมลูกหมากหรือการตายจากทุกสาเหตุหรือไม่ และเพื่อประเมินผลต่อคุณภาพชีวิตและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์

วิธีการสืบค้น: 

การค้นหาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุง (การลงทะเบียน PROSTATE, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, EMBASE, CANCERLIT และ NHS EED) ได้ดำเนินการ นอกเหนือจากนี้ยังค้นหาวารสารและบรรณานุกรมที่เฉพาะเจาะจงด้วยลายมือ ทั้งที่ตีพิมพ์และทดลองที่ไม่ได้ตีพิมพ์

เกณฑ์การคัดเลือก: 

RCTs ทั้งหมดของการตรวจคัดกรองกับการไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมากมีสิทธิ์รวมในการทบทวนวรรณกรรมนี้

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

การสืบค้นครั้งแรก (2006) พบ 99 การศึกษาที่อาจมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับเลือกให้ตรวจสอบฉบับเต็ม จากการอ้างอิงเหล่านี้ มี 2 RCTs ได้รับการระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์การคัดเลือก การสืบค้นฉบับปี 2010 พบอีก 106 การศึกษา ที่อาจมีความเกี่ยวข้อง ซึ่งรวม 3 RCTs ใหม่ไว้ในการทบทวนวรรณกรรม มีการรวบรวมทั้งหมด 31 การศึกษาสำหรับการตรวจสอบข้อความฉบับเต็มโดยอิงจากการสืบค้นหาที่ปรับปรุงในปี 2012 ข้อมูลที่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 3 การศึกษาอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ ข้อมูลจากการทดลองถูกคัดลอกออกมาอย่างอิสระโดยผู้ประพันธ์ 2 คน

ผลการวิจัย: 

มี 5 RCTs ที่มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 341,342 คนถูกรวมในการทบทวนวรรณกรรมนี้ การทดสอบแอนติเจนเฉพาะต่อมลูกหมากที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (PSA) ทั้งมีหรือไม่มีการตรวจทางทวารหนักด้วยนิ้วมือ (DRE) แม้ว่าช่วงเวลาและเกณฑ์สำหรับการประเมินเพิ่มเติมจะแตกต่างกันไปในแต่ละการทดลอง อายุของผู้เข้าร่วมอยู่ระหว่าง 45 ถึง 80 ปีและระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่ 7 ถึง 20 ปี Meta-analysis ของเรามาจาก 5 การศึกษาที่รวบรวมมา พบว่ามีความแตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติในการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากระหว่างผู้ชายที่สุ่มให้เข้ากลุ่มคัดกรองและกลุ่มควบคุม (อัตราส่วนความเสี่ยง (RR) 1.00 ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 0.86 ถึง 1.17) คุณภาพระเบียบวิธีวิจัยของ 3 การศึกษาได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติสูง European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) และ US Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer Screening Trial (PLCO) ของสหรัฐฯ ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ขัดแย้งกัน การศึกษา ERSPC รายงานการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมาก (RR 0.84, 95% CI 0.73 ถึง 0.95) ในขณะที่การศึกษา PCO สรุปว่าไม่มีประโยชน์ที่มีนัยสำคัญ (RR 1.15, 95% CI 0.86 ถึง 1.54) ERSPC เป็นการศึกษาเพียงเรื่องเดียวใน 5 การศึกษาที่รวมอยู่ในการทบทวนวรรณกรรมนี้ซึ่งรายงานการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมากในกลุ่มย่อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของผู้ชายอายุ 55 ถึง 69 ปี Sensitivity analysis สำหรับความเสี่ยงโดยรวมของการเกิดอคติบ่งชี้ว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในการตายจากมะเร็งต่อมลูกหมาก เมื่ออ้างอิงถึง meta-analysis ของข้อมูลการทดลอง ERSPC และ PLCO เท่านั้น (RR 0.96, 95% CI 0.70 ถึง 1.30) การวิเคราะห์กลุ่มย่อยพบว่าอัตราการเสียชีวิตที่จำเพาะต่อมะเร็งต่อมลูกหมากไม่ได้รับผลกระทบจากอายุที่ผู้เข้าร่วมได้รับการตรวจคัดกรอง Meta-analysis ของ 4 การศึกษาที่ศึกษาการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุไม่พบความแตกต่างที่มีนัยสำคัญระหว่างผู้ชายที่สุ่มให้ตรวจคัดกรองหรือกลุ่มควบคุม (RR 1.00, 95% CI 0.96 ถึง 1.03) การวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มผู้ชายที่ถูกสุ่มเข้ากลุ่มที่ได้รับการคัดกรองเทียบกับกลุ่มที่สุ่มเพื่อเข้ากลุ่มควบคุม (RR 1.30, 95% CI 1.02 ถึง 1.65) มะเร็งต่อมลูกหมากเฉพาะที่มักได้รับการวินิจฉัยมากกว่าในผู้ชายที่ถูกสุ่มเข้ากลุ่มที่ได้รับการตรวจคัดกรอง (RR 1.79, 95% CI 1.19 ถึง 2.70) ในขณะที่สัดส่วนของผู้ชายที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากขั้นลุกลามในกลุ่มที่ได้รับการตรวจคัดกรองลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มควบคุม (RR 0.80, 95% CI 0.73 ถึง 0.87) การตรวจคัดกรองส่งผลให้เกิดอันตรายซึ่งถือได้ว่าเล็กน้อยถึงมากในเรื่องความรุนแรงและระยะเวลา อันตรายเล็กน้อยที่พบได้บ่อยจากการตรวจคัดกรอง ได้แก่ เลือดออก ฟกช้ำ และวิตกกังวลระยะสั้น อันตรายที่สำคัญที่พบบ่อย ได้แก่ การวินิจฉัยเกินและการรักษาที่มากเกินไป รวมถึงการติดเชื้อ การสูญเสียเลือดที่ต้องได้รับการถ่ายเลือด โรคปอดบวม การหย่อนสมรรถภาพทางเพศ และการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ อันตรายจากการตรวจคัดกรองรวมถึงผลลัพธ์ที่เป็นเท็จสำหรับการทดสอบ PSA และการวินิจฉัยเกิน (มากถึง 50% ในการศึกษา ERSPC) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจชิ้นเนื้อด้วยอัลตราซาวนด์ทางทวารหนัก (TRUS) รวมถึงการติดเชื้อ การตกเลือด และความเจ็บปวด ไม่มีผู้เสียชีวิตจากขั้นตอนการตัดชิ้นเนื้อใดๆ ไม่มีการศึกษาใดให้การประเมินโดยละเอียดเกี่ยวกับผลของการคัดกรองต่อคุณภาพชีวิต หรือให้การประเมินการใช้ทรัพยากรอย่างครอบคลุมที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรอง (แม้ว่าจะมีการรายงานการวิเคราะห์เบื้องต้น)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 19 กรกฎาคม 2021

Tools
Information