การใช้ chlorhexidine ทางช่องคลอดในระหว่างเจ็บครรภ์คลอดเพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งในมารดาและทารกแรกเกิด (ยกเว้น Group B Streptococcal และ HIV)

แบคทีเรียอาศัยอยู่ในช่องคลอดของสตรี โดยทั่วไปไม่ทำให้เกิดปัญหา นานๆครั้งแบคทีเรียเหล่านี้ทำให้รกติดเชื้อในระหว่างเจ็บครรภ์คลอดและสามารถผ่านไปถึงเด็กทำให้เกิดการติดเชื้อ การติดเชื้อนี้บางครั้งทำให้เด็กเจ็บป่วยหนัก และนานๆครั้งตายได้

การทบทวนวรรณกรรมซึ่งมีผลการทดลอง ๓ ฉบับ (ผู้ร่วมโครงการ ๓๐๑๒ คน)พบว่ามีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะบอกว่าการใช้ chlorhexidine ล้างช่องคลอดในระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดจะช่วยลดการติดเชื้อทั้งในมารดาและเด็ก ต้องการงานวิจัยเพิ่มเติม

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

ไม่มีหลักฐานที่จะสนับสนุนการใช้ chlorhexidine สวนล้างช่องคลอดในระหว่างเจ็บครรภ์เพื่อป้องกันการติดเชื้อในมารดาและทารกแรกเกิด ต้องการการทดลองแบบมีกลุ่มควบคุมโดยการสุ่ม ที่มีการเตรียมการอย่างดี ใช้ความเข้มข้นและปริมาตรของน้ำยา chlohexidine ที่เหมาะสมสำหรับการสวนล้างช่องคลอด และมีขนาดตัวอย่างเพียงพอ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

อุบัติการณ์ของการติดเชื้อของรกเกิดขึ้น 8 ถึง 12 รายต่อการเกิดมีชีพ 1000 ราย และ 96% ของการติดเชื้อของรกเกิดจากการติดเชื้อที่ลุกลามขึ้นมา ในการคลอดปกติทางช่องคลอด 1- 4 % ของผู้คลอดจะเกิดการติดเชื้อในโพรงมดลูก อุบัติการณ์ของการติดเชื้อในกระแสเลือดของทารกแรกเกิดอยู่ที่ 0.5- 1 % แบคทีเรีบที่อยู่ในช่องคลอดของมารดาเป็นสาเหตูสำคัญของการติดเชื้อเหล่านี้ การป้องกันการติดเชื้อในมารดาและทารกแรกเกิดอาจเป็นไปได้โดยการล้างช่องคลอดและปากมดลูกของสตรีทุกคนที่เจ็บครรภ์คลอดด้วยสารต้านแบคทีเรีย Chlorhexidine เป็นสารในกลุ่ม bis-biguanides และมีฤทธ์ต้านแบคทีเรียหลากหลายทั้งชนิด aerobic และ anaerobic ซึ่งรวมถึงพวกที่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อทั้งในระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอด และหลังคลอด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการสวนล้างช่องคลอดด้วย chlorhexidine ในระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดเพื่อลดการติดเชื้อในมารดาและทารกแรกเกิด (ยกเว้น group B streptococcal และ HIV)

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นฐานข้อมูลการทดลองของกลุ่มการตั้งครรภ์และการคลอดของ Cochrane (30 มิถุนายน 2014) รายชื่อเอกสารอ้างอิงของรายงานที่สืบค้นได้ และจดหมายถึงวารสารและบทบรรณาธิการ

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มหรือกึ่งสุ่มที่เปรียบเทียบการสวนล้างช่องคลอดด้วย chlorhexidine ในระหว่างเจ็บครรภ์คลอดกับยาหลอกหรือสารต้านการติดเชื้อในช่องคลอดชนิดอื่นเพื่อป้องกัน (ลด) การติดเชื้อในมารดาและทารกแรกเกิด (ยกเว้น group B streptococcal และ HIV)

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์การทบทวน 2 คนทำการประเมินคุณสมบัติและคุณภาพของการทดลองอน่างอิสระ คัดลอกและตีความข้อมูล ผู้ประพันธ์การทบทวนคนที่ 3 วิเคราะห์และตีความข้อมูล ผู้ประพันธ์การทบทวนคนที่ 4 ร่วมตีความข้อมูลด้วย

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 3 เรื่อง (ผู้เข้าร่วมโครงการ 3012 คน) ไม่มีหลักฐานว่าการใช้ chlohexidine สวนล้างช่องคลอดขณะเจ็บครรภ์ป้องกันการการติดเชื้อในมารดาและทารกแรกเกิด ถึงแม้ข้อมูลจะบ่งบอกแนวโน้มการลดลงของการอักเสบของโพรงมดลูกหลังคลอด แต่ความแตกต่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (การทดลอง 3 เรื่อง สตรี 3012 คน สัดส่วนความเสี่ยง (risk ratio 0.83 ช่วงความเชื่อมั่น 0.61 ถึง 1.13)

การประเมินคุณภาพของหลักฐานโดยการใช้ GRADE บ่งบอกว่าระดับคุณภาพข้อมูลของตัววัดปฐมภูมิทั้งหมดและตัววัดทุติยภูมิ 1 ตัวอยูะในระดับต่ำถึงปานกลาง

บันทึกการแปล: 

หมายเหตุของการแปล

Tools
Information