Interwencje w miejscu pracy stosowane w celu skrócenia czasu spędzanego w pozycji siedzącej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Dlaczego czas spędzany w pozycji siedzącej w pracy jest ważny?

W ostatnich latach coraz częściej obserwuje się brak aktywności fizycznej w pracy, w szczególności siedzący tryb pracy. Długie przebywanie w pozycji siedzącej zwiększa ryzyko otyłości, chorób serca oraz ryzyko zgonu. Nie jest jasne, czy interwencje, które mają na celu ograniczenie siedzącego trybu w miejscu pracy są skuteczne w ograniczaniu czasu spędzanego w pozycji siedzącej.

Cel przeglądu

Poszukiwaliśmy informacji o efektach interwencji, których celem było skrócenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej w pracy. Przeszukaliśmy różne bazy danych za okres do 2 czerwca 2015 roku.

Jakie badania odnaleziono w ramach przeglądu?

Zidentyfikowaliśmy 20 badań obejmujących 2174 uczestników z krajów o wysokim dochodzie. W 9 badaniach oceniano zmianę w aranżacji przestrzeni miejsca pracy, 4 badania dotyczyły zmian w zasadach obowiązujących w miejscu pracy, w 7 badaniach oceniano interwencje informacyjne i poradnictwo, a w 1 badaniu zarówno zmianę w zakresie aranżacji przestrzeni miejsca pracy jak i elementy informacyjno-doradcze.

Wpływ biurek typu siedź/stój

Wyłączne stosowanie biurek typu siedź/stój skróciło czas spędzany w pozycji siedzącej o około pół godziny do dwóch godzin w ciągu dnia. Kiedy korzystanie z tych biurek połączono z dostarczaniem informacji oraz poradnictwem stwierdzono podobne skrócenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej. Korzystanie z biurek typu siedź/stój skróciło również całkowity czas przebywania w pozycji siedzącej (zarówno w pracy jak i poza nią) oraz długość okresów siedzenia trwających co najmniej 30 minut.

Wpływ aktywnych stanowisk pracy

Korzystanie z biurek z bieżnią w połączeniu z poradnictwem skróciło czas spędzany w pozycji siedzącej w pracy, w porównaniu z niestosowaniem żadnej interwencji. Korzystanie ze stanowisk pracy z rowerem stacjonarnym połączone z dostarczaniem informacji nie skróciło czasu spędzanego w pozycji siedzącej, w porównaniu z samym informowaniem pracowników.

Wpływ spacerów podczas przerw

W 2 badaniach obejmujących 443 uczestników, wprowadzenie spacerów podczas przerw nie wpłynęło na zmianę w zakresie czasu spędzanego w pozycji siedzącej.

Wpływ informowania i poradnictwa

W 2 badaniach poradnictwo skróciło czas spędzany w pozycji siedzącej o 28 minut, natomiast w innym badaniu trening uważności nie miał żadnego wpływu. Nie zaobserwowano znaczącego zwiększenia zaangażowania w pracę w wyniku zastosowania poradnictwa.

W 2 badaniach komputerowe oprogramowanie przypominające, nie skróciło czasu spędzanego w pozycji siedzącej. W innym badaniu komputerowe przypomnienia skróciły czas spędzany w pozycji siedzącej o 55 minut, w porównaniu z niestosowaniem żadnej interwencji. W 1 badaniu wykazano, że zachęcanie do wstania od biurka, w porównaniu z zachęcaniem do robienia kroków skróciło czas spędzany w pozycji siedzącej o 14 minut. Komputerowe przypomnienia nie zmniejszyły liczby okresów siedzenia trwających dłużej niż 30 minut.

Interwencje z wielu kategorii

Kiedy połączono interwencje różnego typu, wykazano skrócenie czasu spędzanego w pozycji siedzącej w pracy w okresie obserwacji wynoszącym 12 tygodni oraz 6 miesięcy, lecz nie stwierdzono znaczącej różnicy między grupą eksperymentalną i kontrolną w trakcie 12-miesięcznej obserwacji.

Podsumowanie

Jakość danych naukowych była bardzo niska i niska w przypadku większości interwencji, głównie dlatego, że badania zostały źle zaprojektowane i obejmowały małą liczbę uczestników. Możemy stwierdzić, że w chwili obecnej istnieją dane o bardzo niskiej jakości wskazujące, że biurka typu siedź/stój mogą skracać czas spędzany w pozycji siedzącej w krótkim okresie czasu. Nie ma żadnych danych naukowych potwierdzających skuteczność innych interwencji. Potrzebne są badania oceniające skuteczność różnych rodzajów interwencji, których celem jest ograniczenie siedzącego trybu w miejscu pracy w dłuższym okresie czasu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja: Karolina Moćko, Małgorzata Bała

Share/Save