Styrypentol w leczeniu wspomagającym ogniskowej padaczki lekoopornej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Wprowadzenie

Padaczka jest jedną z bardziej powszechnych przewlekłych chorób neurologicznych i dotyczy 1% osób na całym świecie. U znacznego odsetka pacjentów (nawet do 30%) pomimo leczenia przeciwpadaczkowego (antiepileptic drugs; AEDs) stosowanego w monoterapii (jeden lek) lub w terapii skojarzonej (politerapia) nadal występują napady drgawkowe. U osób tych rozpoznaje się padaczkę lekooporną. Styrypentol jest nowym lekiem przeciwpadaczkowym odkrytym we Francji i zatwierdzonym w 2007 r. przez Europejską Agencję ds. Leków (European Medicines Agency; EMA) do leczenia zespołu Dravet (zespół uwarunkowany genetycznie, ciężka miokloniczna padaczka niemowląt z nagłymi i silnymi skurczami symetrycznych grup mięśni - przyp. tłum.) jako terapia wspomagająca z walproinianem i klobazamem. Jest to lek o obiecujących efektach. Celem niniejszego przeglądu była ocena danych naukowych dotyczących stosowania styrypentolu jako terapii wspomagającej u osób z ogniskową padaczką lekooporną przyjmujących leczenie przeciwdrgawkowe.

Wyniki

W oparciu o zdefiniowane kryteria do przeglądu włączyliśmy tylko jedno badanie obejmujące 32 dzieci z padaczką ogniskową. W badaniu tym zastosowano metodę wzbogacającą w celu zwiększenia czułości oszacowań (wybór jednorodnej podgrupy pacjentów, którzy reagują na leczenie lub je tolerują - przyp. tłum.) i nie odnaleziono jednoznacznych danych potwierdzających, że stosowanie styrypentolu jako terapii wspomagającej zmniejsza częstość napadów drgawkowych (redukcja o ≥50%) lub je całkowicie znosi, w porównaniu z placebo. Dodanie styrypentolu wiązało się z większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych (ryzyko względne [RR]: 2,65, 95% przedział ufności (CI) 1,08-6,47), w porównaniu z placebo. Przeniesienie wyników badania na szerszą populację jest ograniczone, ponieważ to badanie z randomizacją i grupą placebo, podwójnie zaślepione obejmowało wyłącznie pacjentów odpowiadających na leczenie styrypentolem (osoby, u których nastąpiło zmniejszenie częstości napadów o co najmniej 50% w porównaniu ze stanem wyjściowym). Ponadto bardzo mała liczba uczestników i duży odsetek utraty pacjentów z badania nie pozwalają na uogólnienie jego wyników do populacji ogólnej. Ostatecznie zastosowana metodologia, wyselekcjonowana populacja oraz utrata pacjentów z badania prawdopodobnie wpłynęły na wyniki związane z częstością napadów drgawkowych.

Jakość danych naukowych

Uznaliśmy, że włączone badanie obciążone jest małym do niejasnego ryzykiem błędu systematycznego. Według metodologii GRADE, jakość danych naukowych oceniliśmy jako niską.

Obecnie nie ma dostępnych danych naukowych wspierających stosowanie styrypentolu jako terapii wspomagającej w leczeniu ogniskowej padaczki lekoopornej. Niezbędne są kolejne duże i dobrze zaprojektowane badania z randomizacją dotyczące tego tematu.

Dane naukowe są aktualne do sierpnia 2017 roku.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz Aktualizacja: Karolina Moćko