Styrypentol w leczeniu ogniskowej padaczki lekoopornej

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Padaczka jest jedną z bardziej powszechnych przewlekłych chorób neurologicznych i dotyczy 1% osób na całym świecie. U znacznego odsetka pacjentów (nawet do 30%) pomimo leczenia przeciwpadaczkowego (antiepileptic drugs; AEDs) stosowanego w monoterapii (jeden lek) lub w terapii skojarzonej (politerapia) nadal występują napady drgawkowe. U osób tych rozpoznaje się padaczkę lekooporną. Styrypentol jest nowym lekiem przeciwpadaczkowym odkrytym we Francji i zatwierdzonym w 2007 r. przez Europejską Agencję ds. Leków (European Medicines Agency; EMA) do leczenia zespołu Dravet (zespół uwarunkowany genetycznie, ciężka miokloniczna padaczka niemowląt z nagłymi i silnymi skurczami symetrycznych grup mięśni; przyp. tłum.) jako terapia wspomagająca z walproinianem i klobazamem. Jest to lek o obiecujących efektach. Celem niniejszego przeglądu była ocena danych naukowych dotyczących stosowania styrypentolu jako terapii wspomagającej u osób z ogniskową padaczką lekooporną przyjmujących leczenie przeciwdrgawkowe.

W oparciu o zdefiniowane kryteria do przeglądu włączyliśmy tylko jedno badanie obejmujące 32 dzieci z padaczką ogniskową. W badaniu tym zastosowano metodę wzbogacającą w celu zwiększenia czułości oszacowań (wybór jednorodnej podgrupy pacjentów, którzy reagują na leczenie lub je tolerują - przyp. tłum.) i nie odnaleziono jednoznacznych danych potwierdzających, że stosowanie styrypentolu jako terapii wspomagajacej zmniejsza napady drgawkowe (redukcja o ≥50%) lub je całkowicie znosi w porównaniu z placebo. Dodanie styrypentolu prowadziło do większego ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (ryzyko względne [RR]: 2,65, 95% przedział ufności (CI) 1,08-6,47) w porównaniu z placebo. Przeniesienie wyników na większą populację jest ograniczone, ponieważ to badanie z randomizacją i grupą placebo, podwójnie zaślepione obejmowało wyłącznie pacjentów odpowiadających na leczenie styrypentolem ( osoby, u których nastąpiło zmniejszenie częstości napadów o co najmniej 50% w porównaniu ze stanem wyjściowym). Ponadto bardzo mała liczba uczestników i wysoki odsetek utraty pacjentów z badania nie pozwala na uogólnienie jego wyników do populacji ogólnej. Ostatecznie zastosowana metodologia, wyselekcjonowana populacja oraz utrata pacjentów z badania prawdopodobnie wpłynęły na wyniki związane z częstością napadów drgawkowych.

Obecnie nie ma dostępnych danych naukowych potwierdzających stosowanie styrypentolu jako terapii wspomagającej w leczeniu ogniskowej padaczki lekoopornej. Niezbędne są dalsze duże i dobrze zaprojektowane badania z randomizacją dotyczące tego tematu.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie Magdalena Koperny Redakcja Joanna Zając, Małgorzata Kołcz

Share/Save