Badania przesiewowe oraz późniejsze postępowanie u kobiet z cukrzycą ciężarnych w celu poprawy zdrowia matki i dziecka

Tłumaczenie nieaktualne. Kliknij tutaj aby zobaczyć aktualną wersję przeglądu w języku angielskim.

Cukrzyca ciężarnych (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM) jest typem cukrzycy, który może rozwinąć się podczas ciąży. Zachorowanie na GDM zwiększa ryzyko powikłań podczas ciąży u matki i jej dziecka. U kobiet z GDM stwierdza się większe prawdopodobieństwo rozwoju stanu przedrzucawkowego (wysokiego ciśnienia krwi i obecności białka w moczu) i częściej istnieje potrzeba przeprowadzenia u nich cesarskiego cięcia. W przypadku dziecka potencjalne problemy obejmują zwiększenie rozmiarów dziecka ponad normę, co powodować może trudności podczas porodu. Dziecko może mieć również niski poziom cukru po urodzeniu. Chociaż GDM zwykle ustępuje po urodzeniu, zarówno matka oraz dziecko obciążone są ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w przyszłości. Istnieją silne dowody na to, że leczenie GDM jest korzystne i poprawia wyniki zdrowotne.

Badania przesiewowe kobiet ciężarnych, mogłyby okazać się przydatne w celu zidentyfikowania jak największej liczby kobiet chorujących na GDM jeszcze przed wystąpieniem objawów takich jak: nadmierne pragnienie, częste oddawanie moczu lub zmęczenie. Dwa główne podejścia do badań przesiewowych to podejście "uniwersalne", w którym wszystkie kobiety poddane są badaniu przesiewowemu pod kątem GDM; oraz podejście "wybiórcze", w którym badane są wyłącznie kobiety obciążone "dużym ryzykiem" wystąpienia cukrzycy. Główne czynniki ryzyka stanowią: wiek matki, duży wskaźnik masy ciała (BMI), dodatni wywiad rodzinny oraz palenie papierosów. Różne strategie badań przesiewowych wykorzystuje się na całym świecie do identyfikacji kobiet z GDM, obejmują one metody identyfikacji na podstawie czynników ryzyka, test obciążenia glukozą po jednej godzinie od wypicia płynu z 50 g glukozy oraz pomiary cukru we krwi w dowolnym momencie. Nie jest jednak jasne czy badania przesiewowe w kierunku GDM prowadzą do lepszych wyników zdrowotnych, a jeśli prowadzą, to która strategia badań przesiewowych jest najbardziej odpowiednia.

Do niniejszego przeglądu włączono cztery badania obejmujące 3972 kobiet oraz ich dzieci, stwierdzono, że istnieje niewiele doniesień o wysokiej jakości dotyczących wpływu badań przesiewowych w kierunku GDM na zdrowie matek oraz ich dzieci. W jednym badaniu porównywano badania przesiewowe u kobiet obciążonych czynnikami ryzyka z badaniem przesiewowym prowadzonym u wszystkich kobiet, w trzech innych badaniach porównywano różne metody podawania 50 g glukozy w teście obciążenia glukozą (obciążenie glukozą jest wykorzystywane podczas badania przesiewowego). W innym badaniu, u kobiet objętych uniwersalnym badaniem przesiewowym było większe prawdopodobieństwo rozpoznania GDM w porównaniu z grupą obejmującą badania przesiewowe jedynie u kobiet obciążonych dużym ryzykiem. Badanie to nie było jednak wysokiej jakości. Kilka innych różnic między grupami stwierdzono w opisanych badaniach. Potrzeba dalszych badań w celu sprawdzenia, które zalecenia dotyczące badań przesiewowych w kierunku GDM są najbardziej odpowiednie.

Uwagi do tłumaczenia: 

Tłumaczenie: Bartłomiej Matulewicz, Redakcja Paulina Rolska

Share/Save