Psihosocijalne intervencije koje mogu pomoći ženama u prestanku pušenja u trudnoći

U čemu je problem?

Pušenje duhana za vrijeme trudnoće povećava rizik za moguće komplikacije kojima je izložena majka u trudnoći te za dijete koje bi se moglo roditi sa smanjenom težinom. Nikotin i drugi sastojci u cigaretama mogu imati štetan učinak na rast i razvoj djeteta.

Zbog čega je ovo važno?

Broj žena koje puše za vrijeme trudnoće se smanjuje u zemljama s visokim primanjima, u kojima je pušenje povezano sa siromaštvom, ali se povećava u zemljama gdje su primanja u rangu niskih i srednje niskih. Postupci koji ne uključuju lijekove (ne-farmakološke intervencije), koji se bave mentalnim, emocionalnim ili socijalnim faktorima se nazivaju psihosocijalne intervencije. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je pronaći dokaze za učinkovitost različitih psihosocijalnih intervencija kojima možemo pomoći ženama da prestanu pušiti.

Rezultati pretraživanja literature

Ovaj Cochrane sustavni pregled literature uključuje 102 klinička pokusa sa 120 intervencijskih grupa i podatke iz 88 kontroliranih pokusa (koji uključuju preko 28.000 žena). Glavne strategije intervencija su kategorizirane kao savjetovanje (n =54), edukacija o zdravlju (n =12), povratna informacija (n = 6), poticaji (n=13), socijalna potpora (n=7) i vježbanje (n=1).

Pregledom literature pronađeni su umjereni i visoko-kvalitetni dokazi. Rezultati pokazuju da su psihosocijalne intervencije povećale broj žena koje su prestale pušiti u visokoj trudnoći (za 35%) i povećale prosječnu težinu novorođenčadi (za 56 g), te da su smanjile broj djece rođenih s malom težinom (za 17%), a koje su trebale biti liječene na novorođenačkom odjelu za intenzivnu skrb odmah nakon rođenja (za 22%). Psihosocijalne intervencije ne pokazuju nikakve štetne učinke. Za neka saznanja postoje neobjašnjive razlike između studija, neke studije su bile male (malen broj ispitanica) pa stoga u njih imamo manje povjerenja. Skoro sve studije su bile provedene u zemljama s visokim primanjima.

Intervencije u obliku savjetovanja su imale potpuno jasan učinak na prestanak pušenja u usporedbi s onima koji su pružali uobičajenu skrb (iz 30 studija), te su iste (savjetovanje) imale manji učinak u usporedbi s manje intenzivnim intervencijama (18 studija). Nije bilo vidljivog učinka kada je savjetovanje bilo dato kao jedna komponenta iz širega spektra intervencija u cilju poboljšanja zdravlja majki ili pak u usporedbi jednog tipa savjetovanja sa drugim. Intervencije koje su dale povratnu informaciju ženama su imale i bolji/jasniji učinak ako se usporede s uobičajenom skrbi i kada se kombiniraju s ostalim strategijama poput savjetovanja (dvije studije). Međutim, nisu imale bolji učinak kada se usporede s manje intenzivnijim intervencijama (tri studije). Intervencije utemeljene na ekonomskom poticaju su imale jasan učinak u usporedbi s drugim vrstama poticajima poput intervencija s drugim vrstama poticaja (četiri studije).

Edukacija o zdravlju nije bila jako učinkovita ako se usporedi s uobičajenom skrbi (pet studija), ili ako je bila samo jedna komponenta širega spektra intervencije za zdravlje majki. Intervencije s društvenom potporom nisu bile jako učinkovite ako su ih pružali vršnjaci (6 studija) ili ako su ih pružali partneri, što je pokazano u samo jednoj studiji; ili ako je društvena potpora za prestanak pušenja bila dio šire intervencije za poboljšanje zdravlja majki. U samo jednoj studiji, vježbanje i savjetovanje nisu imali jasne učinke u usporedbi s uobičajenom skrbi.

Zbirna analiza učinaka iz svih studija je pokazala slične rezultate za žene koje su siromašne i za one koje to nisu. Jasan učinak je također primijećen kod intervencija među ženama koje pripadaju etničkim manjinama, ali nije kod autohtonih žena ( četiri studije). Zbirni rezultati ukazuju da intervencije za vrijeme trudnoće također mogu smanjiti broj žena koje puše nakon poroda. Učinci na prijevremene porode (19 studija) i mrtvorođenost (osam studija) su nejasni.

Značenje rezultata

Čini se da savjetovanje, povratna informacija i financijske potpore smanjuju broj žena koje puše u kasnoj trudnoći. Međutim, intervencije i njihov sadržaj potrebno je pažljivo razmotriti. Učinak koji ima edukacija o zdravlju i društvena potpora je manje jasan. Većina studija je provedena u zemljama s visokim primanjima, što predstavlja problem u primjeni dokaza na druge uvjete. Intenzitet potpore koju su žene primile u oba slučaja, u intervenciji i u grupama za usporedbu, se povećavao sa vremenom. U mnogim studijama nije bilo informacija o pojedinačnom broju žena koje su udovoljavale uvjete za uključivanje ili pak koje su bile upitane da se uključe u studije, sto bi svakako bila korisna informacija o općoj prihvatljivosti intervencija i pristranosti u izboru ispitanika. Vrijeme konačne procjene statusa pušenja tokom trudnoće značajno se razlikovalo od studije do studije. Nove studije koje su objavljene u vrijeme dok se radilo na pripremi članka će biti naknadno uključene.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Jadranka Šarić Alexander
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information