پادکست: پادکست: آیا شیردهی مادر سبب کاهش درد حین واکسیناسیون در شیرخواران بین ۱ تا ۱۲ ماه می شود؟

در سال اول زندگی، به اطفال واکسن های متعددی تزریق می شود که برای بهداشت جامعه حیاتی است. به هرحال، این تجربه می تواند برای اطفال دردناک واسترس زا باشد. در یک مطالعه جدید کوکران در اکتبر ۲۰۱۶، دنیس هریسون و همکارانش از دانشگاه اتاوا در کانادا پژوهشی درباره اثر شیرمادر در کاهش این درد انجام دادند. شکوفه مدانلو از دانشگاه اتاوا نسخه انگلیسی این پادکست را به پارسی ترجمه و ضبط کرده است.

- متن پادکست را بخوانید

در سال اول زندگی، به اطفال واکسن های متعددی تزریق می شود که برای بهداشت جامعه حیاتی است. به هرحال، این تجربه می تواند برای اطفال دردناک واسترس زا باشد. در یک مطالعه جدید کوکران در اکتبر ۲۰۱۶، دنیس هریسون و همکارانش از دانشگاه اتاوا در کانادا پژوهشی درباره اثر شیرمادر در کاهش این درد انجام دادند. شکوفه مدانلو از دانشگاه اتاوا نسخه انگلیسی این پادکست را به پارسی ترجمه و ضبط کرده است.

 وقتی پژوهشگران این مطالعه مروری را شروع کردند، بر طبق یک مطالعه مروری قبلی می‌دانستند که شیر دهی‌ مادر سبب کاهش درد حین خونگیری یا تزریقات در نوزادان می شود، اما نمی‌دانستند که آیا این امر در مورد بچه‌های بزرگتر، تا یک سال هم صدق می کند. اگر شیردهی مادر در کاهش درد تزریقات وسایر اعمال درمانی دردناک در أطفال موثر باشد، رسیدن به فواید بهداشت جامعه از طریق واکسیناسیون را آسان تر می کند، پس پژوهشگران تصمیم گرفتند تا در این مطالعه با مرور شواهد به بررسی اثرشیردهی مادر در کاهش درد شیرخواران بین یک تا ۱۲ ماه بپردازند.

انها ۱۰ مطالعه مداخله ای که شامل تقریبا   ۱۱۰۰ شیرخوار می شدند را یافتند که ۸ مورد از این مطالعات مداخله ای تصادفی بودند و ۲ مورد نیمه تصادفی بودند  .سه مطالعه از ایران، سه مورد از هند، دو مورد از ترکیه، یک مورد از کانادا و یک مورد از اردن بود.   تمامی‌ مطالعات به بررسی‌ شیردهی مادر حین واکسیناسیون پرداخته بودند.

راه اصلی‌ سنجش درد نیز ثبت میزان درد به هنگام گریه طفل بود. انها یافتند که شیردهی مادر در مقایسه با در آغوش گرفتن  و یا خواباندن کودک روی تخت آزمایشگاه موثرتر است و منجر به  زمان گریه و درد کمتر در اطفال می شود. این یافته از نظر بالینی مهم است زیرا نشان می دهد که راهی برای کاهش درد و استرس حین تزریقات در شیرخوارانی که با شیر مادر شیردهی می شوند پیدا شده است. هیچ کدام از این مطاالعات عوارض مضری مثل سرفه یا در گلو پریدن را در حین شیردهی مادر گزارش نکردند.  و هیچ مطالعه ای هم عدم پذیرش کودک به شیرخوردن را گزارش نکرد.

کیفیت مقالات به منظور بررسی اثر کاهش درد شیردهی مادر حین واکسیناسیون بررسی شد و نشان دهنده اثر متوسط کاهش زمان گریه و میزان درد در اطفال به ویژه شیرخواران زیر ۶ ماه بود. این یافته ها بیانیه سازمان بهداشت جهانی را مبنی بر توصیه به شیردهی اطفال حین واکسیناسیون زمانی که از نظر فرهنگی قابل پذیرش و اجرا باشد را تایید میکند. اما محققان در مورد اثر شیردهی مادر بر شیرخواران بین ۶ تا ۱۲ ماه کمتر مطمئن هستد زیرا مطالعات کمتری از این گروه اطفال بزرگتر منتشر شده است.

در نتیجه، اگر مادران به فرزند خود شیر می دهند، میتوانند این کار را برای کاهش درد حین تزریقات در شیرخوارشان نیز انجام دهند. اگر مادران شیردهی نمی کنند یا ترجیح می دهند که این کار را حین تزریقات انجام ندهند ، نتایج سایر مطالعات جامع مروری میتواند مفید باشند از ان جهت که نشان داده اند مقدار کمی اب قند هم سبب کاهش  درد در اطفال می شود 

بستن رونوشت