نقش کاتترهای ورید مرکزی آغشته به ترکیبات ضد‌-میکروبی در پیشگیری از بروز عفونت جریان خون در نوزادان تازه متولد شده

سوال مطالعه مروری: در نوزادانی که به کاتتر ورید مرکزی (central venous catheter; CVC) نیاز دارند، CVCهای آغشته به ترکیبات ضد‌-میکروبی، در مقایسه با CVCهای استاندارد، در پیشگیری از عفونت اکتسابی جریان خون موثرتر هستند؟

پیشینه: عفونت جریان خون، یک عارضه شایع و خطرناک برای نوزادان تازه متولد شده‌ای است که یک کاتتر ورید مرکزی (لوله‌ای که تا چند سانتی‌متر وارد عروق خونی نوزاد می‌شود) دارند. هرچند که این کاتتر ممکن است راه مطمئنی را برای انتقال داروها و مواد مغذی فراهم آورد، می‌تواند محیطی باشد برای رشد ارگانیسم‌های عفونی و باعث ایجاد عفونت طولانی-مدت یا شدیدتری شود. یکی از روش‌های بالقوه برای کاهش این عارضه جدی، استفاده از کاتترهای ورید مرکزی حاوی آنتی‌سپتیک‌ها یا آنتی‌بیوتیک‌ها به منظور ممانعت از چسبیدن ارگانیسم‌ها به کاتتر یا رشد ارگانیسم‌ها در کاتتر است.

ویژگی‌های مطالعه: فقط یک کارآزمایی کوچک تصادفی‌سازی و کنترل ‌شده (با 98 شرکت‌کننده شامل نوزادان بسیار نارس) را یافتیم که به این پرسش پرداخت.

نتایج کلیدی: این کارآزمایی نشان داد که کاتترهای ورید مرکزی حاوی آنتی‌سپتیک‌ها یا آنتی‌بیوتیک‌ها برای ممانعت از چسبیدن ارگانیسم‌ها به کاتتر یا رشد ارگانیسم‌ها در کاتتر، می‌توانند احتمال ابتلای نوزادان را به عفونت جریان خون تا حدود 90درصد کاهش دهند. با این حال، به دلیل این که این کارآزمایی کوچک بود، این یافته قابل اطمینان نیست.

نتیجه‌گیری‌ها: این کارآزمایی، شواهدی را ارائه کرد مبنی بر این که کاتترهای ورید مرکزی آغشته به ترکیبات ضد‌-میکروبی، می‌توانند از عفونت جریان خون در نوزادان تازه متولد شده پیشگیری کنند، اما انجام کارآزمایی‌های بزرگ بیشتری برای حل کامل این پرسش مورد نیاز هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

اگرچه داده‌های حاصل از یک کارآزمایی کوچک نشان می‌دهد که کاتترهای ورید مرکزی آغشته به ترکیبات ضد‌-میکروبی، ممکن است از عفونت جریان خون ناشی از کاتتر در نوزادان تازه متولد شده پیشگیری کنند، شواهد موجود برای جهت‌دهی به عملکرد بالینی کافی نیست. برای حل این عدم-قطعیت موجود، انجام یک کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده ساده و عملی، با حجم نمونه بزرگ مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

عفونت جریان خون ناشی از کاتتر ورید مرکزی، یکی از علل مهم مورتالیتی و موربیدیتی در نوزادان تازه متولد شده‌ای است که در بخش نوزادان تحت مراقبت قرار دارند. استراتژی‌های بالقوه در پیشگیری از این عفونت‌ها، شامل استفاده از کاتترهای ورید مرکزی آغشته به داروهای ضد‌-میکروبی است.

اهداف: 

تعیین تاثیر کاتترهای ورید مرکزی آغشته به ترکیبات ضد‌-میکروبی در پیشگیری از عفونت جریان خون ناشی از کاتتر در نوزادان تازه متولد شده.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ 2015، شماره 8)؛ MEDLINE (1966 تا سپتامبر 2015)؛ EMBASE (1980 تا سپتامبر 2015)؛ CINAHL (1982 تا سپتامبر 2015)؛ و خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و مرورهای قبلی را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای که کاتترهای ورید مرکزی آغشته‌شده یا روکش‌شده را با هر ترکیب آنتی‌بیوتیک یا آنتی‌سپتیک در برابر کاتترهای ورید مرکزی بدون روکش آنتی‌بیوتیکی یا آنتی‌سپتیکی یا غیر‌-آغشته به آنها، در نوزادان تازه متولد شده مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

استخراج داده‌ها را با استفاده از روش‌های استاندارد گروه نوزادان در کاکرین، با ارزیابی مستقل خطر سوگیری (bias) و استخراج داده‌ها توسط دو نویسنده مرور انجام دادیم.

نتایج اصلی: 

فقط یک کارآزمایی را کوچک یافتیم (N = 98). این کارآزمایی نشان داد که کاتترهای ورید نافی آغشته به زئولیت نقره (silver zeolite)، بروز عفونت جریان خون را در نوزادان بسیار نارس کاهش می‌دهد (خطر نسبی (RR): 0.11؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.01 تا 0.87؛ تفاوت خطر (risk difference): 0.17-؛ 95% CI؛ 0.30- تا 0.04-؛ تعداد افراد مورد نیاز برای درمان برای حصول یک مزیت: 6؛ 95% CI؛ 3 تا 25).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information