تاثیر کلونازپام در تسکین درد نوروپاتیک و فیبرومیالژی در بزرگسالان

اعصابی که در اثر آسیب یا بیماری تخریب شده‌اند، می‌توانند به تولید درد ادامه دهند. به این نوع درد، درد نوروپاتیک می‌گویند. برخی از داروهای ضد-صرع می‌توانند به تسکین درد نوروپاتیک کمک کنند. کلونازپام، یک داروی ضد-صرع است، و هدف از انجام این مرور، ارزیابی میزان تاثیرگذاری کلونازپام در تسکین درد نوروپاتیک و فیبرومیالژی بود. هیچ مطالعه با کیفیت خوبی را در مورد استفاده از کلونازپام در این شرایط شناسایی نکردیم. وابستگی و تحمل، ممکن است با مصرف طولانی‌-مدت دارو رخ دهد، اگر چه کلونازپام نسبت به بسیاری از داروهای دیگر از همین کلاس دارویی (بنزودیازپین‌ها)، مشکل کمتری دارد و در تعداد کمی از بیماران مبتلا به مشکلات روان‌پزشکی، اختلالات رفتاری گزارش شده است. بر اساس شواهد فعلی، مصرف کلونازپام را نمی‌توان برای درمان درد نوروپاتیک توصیه کرد. نشان داده شده که دیگر داروهای ضد-صرع مانند پرگابالین، گاباپنتین و کاربامازپین در تسکین درد نوروپاتیک مفید هستند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این مرور، هیچ شواهدی را با کیفیت کافی برای حمایت از تجویز کلونازپام در درد نوروپاتیک مزمن یا فیبرومیالژی نشان نداد.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

از دهه 1960، داروهای ضد-صرع در مدیریت درد استفاده شده‌اند؛ اثربخشی برخی از آنها در درمان شرایط مختلف درد نوروپاتیک مشاهده شده است. کلونازپام که یک بنزودیازپین است، داروی ضد-صرع شناخته شده‌ای است، اما جایگاه آن در درمان درد نوروپاتیک مشخص نیست.

اهداف: 

ارزیابی اثربخشی ضد‌-درد و عوارض جانبی داروی ضد-صرع کلونازپام در تسکین درد نوروپاتیک و فیبرومیالژی.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین؛ 2012؛ شماره 2) را جست‌وجو کردیم. MEDLINE و EMBASE تا 28 فوریه 2012، همراه با فهرست منابع مقالات و مرورهای بازیابی شده، و ClinicalTrials.gov.

معیارهای انتخاب: 

ما برنامه‌ریزی کردیم تا مطالعات تصادفی‌سازی شده و دوسو-کور را با طول مدت هشت هفته یا بیشتر وارد کنیم، که به مقایسه کلونازپام با دارونما (placebo) یا درمان فعال دیگری در تسکین درد نوروپاتیک مزمن یا فیبرومیالژی پرداختند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم، داده‌های مربوط به اثربخشی و عوارض جانبی را استخراج کرده و موضوعات مربوط به کیفیت مطالعه را مورد بررسی قرار دادند.

نتایج اصلی: 

هیچ مطالعه‌ای را شناسایی نکردیم که معیارهای ورود را داشته باشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information