انجام ورزش در افرادی با خطر بالای ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی

افرادی که بیش از یک عامل خطر قلبی‌عروقی دارند، مانند فشار خون بالا، کلسترول بالا، یا سیگار کشیدن، بیشتر در معرض ابتلا به بیماری قلبی‌عروقی قرار دارند. در حالی که ثابت شده ورزش در کنترل عوامل خطر فردی موثر است، شواهدی مبنی بر تاثیر آن بر خطرات متعدد نامشخص است. چهار مطالعه را با 823 شرکت‌کننده وارد کردیم که ورزش را برای افراد در معرض خطر در مقابل کنترل یا عدم درمان مقایسه کردند. دوره پیگیری بیماران از 16 هفته تا شش ماه متغیر بود. هیچ مطالعه‌ای مورتالیتی به هر علتی (all-cause mortality)، یا حوادث قلبی‌عروقی را به عنوان پیامدهای فردی ارزیابی نکرد. یک یا چند مورد از مطالعات در مورد خطر کلی قلبی‌عروقی، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) و لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، فشار خون، شاخص توده بدن، ظرفیت انجام ورزش و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش دادند، اما نتایج، شواهد قطعی را از تاثیرات ورزش در این جمعیت ارائه نکرد. مطالعات واردشده ترک سیگار یا عوارض جانبی مداخله ورزشی را ارزیابی نکردند. ما نتیجه می‌گیریم که شواهد کنونی کاملا محدود به مطالعات کوچک از نظر حجم نمونه، پیگیری کوتاه‌مدت و خطر بالای سوگیری روش‌شناسی است، که نتیجه‌گیری را در مورد اثربخشی یا بی‌خطری انجام ورزش در کارآزمایی‌های گنجانده شده در مورد خطر کلی قلبی‌عروقی، مورتالیتی، یا حوادث قلبی‌عروقی مشکل می‌سازد. انجام کارآزمایی‌های بالینی با کیفیت بالا ضروری است که تاثیر ورزش را بر افرادی با افزایش خطر قلبی‌عروقی ارزیابی ‌کنند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد کنونی کاملا محدود به مطالعات کوچک از نظر حجم نمونه، پیگیری کوتاه‌مدت و خطر بالای سوگیری روش‌شناسی (methodology) است، که نتیجه‌گیری را در مورد اثربخشی یا بی‌خطری (safety) انجام تمرینات هوازی یا مقاومتی در گروه‌هایی با خطر بالای ابتلا به بیماری قلبی‌عروقی یا در افرادی که دو یا چند عامل خطر همزمان دارند، مشکل می‌سازد. برای ارزیابی برنامه‌های ورزشی کنترل‌شده در مورد خطر کلی قلبی‌عروقی در افراد، انجام کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی‌شده بیشتر ضروری است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

زمانی که دو یا چند عامل خطر قلبی‌عروقی در یک فرد رخ می‌دهند، ممکن است به روشی چندگانه با هم تعامل داشته باشند و بیماری قلبی‌عروقی را ایجاد کنند. ثابت شده که ورزش در کنترل عوامل خطر فردی موثر است، اما تاثیر آن بر خطر کلی قلبی‌عروقی نامشخص می‌ماند.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات تمرین ورزشی بر افرادی با افزایش خطر ابتلا به بیماری قلبی‌عروقی اما بدون بیماری قلبی‌عروقی همزمان بر مورتالیتی کلی قلبی‌عروقی، بروز حوادث قلبی‌عروقی، و خطر کلی قلبی‌عروقی.

روش‌های جست‌وجو: 

جست‌وجویی در CENTRAL ( کتابخانه کاکرین 2013، شماره 10 از 12)، Ovid MEDLINE (1946 تا هفته 2 نوامبر 2013)، EMBASE Classic + EMBASE از طریق Ovid (1947 تا هفته 47 سال 2013)، CINAHL Plus with Full Text از طریق EBSCO (تا نوامبر 2013)، Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (1970 تا 22 نوامبر 2013)، و Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) (1990 تا 22 نوامبر 2013) در Web of Science (Thomson Reuters) انجام شد. محدودیتی را از نظر تاریخ انتشار یا زبان نگارش مطالعه اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده که تمرینات ورزشی هوازی یا مقاومتی را در مقابل عدم انجام ورزش یا هر رویکرد استانداردی که شامل ورزش نبود، مقایسه کردند. شرکت‌کنندگان می‌بایست 18 سال یا بیشتر با میانگین نمره خطر 10 ساله فرامینگهام (Framingham) معادل 10% برای بیماری‌های قلبی‌عروقی بیش از 10 سال، یا دارای دو یا چند عامل خطر قلبی‌عروقی، و بدون سابقه بیماری قلبی‌عروقی باشند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

انتخاب مطالعات و فرآیند گردآوری داده‌های بعدی توسط دو نویسنده مستقل انجام شدند. اختلاف‌‌نظرات با اجماع حل‌وفصل شدند. نتایج به صورت توصیفی گزارش شدند. انجام یک متاآنالیز به دلیل ناهمگونی (heterogeneity) بالا و خطر بالای سوگیری (bias) در مطالعات واردشده ممکن نبود.

نتایج اصلی: 

در مجموع چهار مطالعه شامل 823 شرکت‌کننده، 412 مورد در گروه ورزش و 411 بیمار در گروه کنترل، وارد شدند. مدت زمان پیگیری شرکت‏‌کنندگان، از 16 هفته تا 6 ماه متغیر بود. به‌طور کلی، مطالعات وارد شده دارای خطر بالایی از سوگیری انتخاب (selection bias)، سوگیری تشخیص (detection bias) و سوگیری ریزش نمونه (attrition bias) بودند. انجام متاآنالیز ممکن نبود زیرا مداخلات (شرایط، نوع و شدت ورزش) و اندازه‌گیری‌های پیامد قابل مقایسه نبودند، و سطح خطر سوگیری در مطالعات شناسایی‌شده بالا بود. هیچ مطالعه‌ای مورتالیتی قلبی‌عروقی یا مورتالیتی به هر علتی یا حوادث قلبی‌عروقی را به عنوان پیامدهای فردی ارزیابی نکرد. یک یا چند مورد از مطالعات در مورد خطر کلی قلبی‌عروقی، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) و لیپوپروتئین با چگالی بالا (HDL)، فشار خون، شاخص توده بدنی، ظرفیت انجام ورزش، و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت گزارش دادند اما شواهد موجود برای تعیین اثربخشی ورزش کافی نبود. عوارض جانبی و ترک سیگار در مطالعات واردشده مورد ارزیابی قرار نگرفت.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information