نقش نظارت بر بهبود کیفیت مراقبت‌های اوليه سلامت در کشورهای با درآمد کم و متوسط

پژوهشگران سازمان همکاری کاکرین، مروری را در رابطه با تاثیر نظارت کارکنان مراقبت‌های سلامت بر کیفیت مراقبت‌های اولیه سلامت در کشورهای با درآمد کم و متوسط انجام دادند. پس از جست‌وجو برای یافتن تمام مطالعات مربوطه، آنها 9 مطالعه را پیدا کردند. یافته‌های آنها در زیر خلاصه شده‌‌اند.

نظارت بر سلامت کارکنان

نظارت از سطوح بالاتر نظام سلامت، مانند ستاد مرکزی، به سطح محلی به‌طور گسترده‌ای توصیه می‌شود. نظارت راهی است برای حمایت از کارکنان مراقبت‌های اولیه سلامت اغلب ایزوله شده و اطمینان از کیفیت خدمات سلامت که این کارکنان ارائه می‌دهند. با این حال، بازدیدهای نظارتی نیاز به تدارکات خاص از جمله زمان و جابه‌جایی دارند، و نسبتا پرهزینه هستند.

مطالعات این مرور در 9 کشور در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین، هم در مناطق روستایی و هم در مناطق شهری، انجام گرفتند. بسیاری از مطالعات به بررسی نظارت متخصصان مراقبت‌های سلامت (از جمله پرستاران، ماماها، ماموران و پزشکان سلامت) پرداختند، در حالی که دو مطالعه تاثیر نظارت بر جامعه یا کارکنان سلامت غیرمتخصص را ارزیابی کردند. تعداد بازدیدهای نظارتی به‌طور کلی از یک تا شش ماه در یک دوره تا نه ماه متفاوت بود.

هنگامی که کارکنان سلامت تحت نظارت قرار می‌گیرند، چه اتفاقی می‌افتد؟

کیفیت شواهد از پایین تا بسیار پایین بود و مطالعات نتایج مختلطی را نشان دادند. برخی از مطالعات نشان دادند که نظارت منفعت اندکی بر عمل و دانش کارکنان سلامت، در مقایسه با عدم نظارت دارد؛ در حالی که مطالعات دیگر هیچ منفعتی را نشان ندادند یا نظر قطعی ارائه نکردند. به همین دلیل ما در مورد اثرات نظارت بر کیفیت خدمات مراقبت‌های اولیه سلامت اولیه مطمئن نیستیم.

خلاصه‌ای از این مرور برای سیاست‌گذاران اینجا در دسترس است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

این موضوع مشخص نیست که نظارت، اثری مثبت و واقعی بر کیفیت مراقبت‌های اولیه سلامت در کشورهای با درآمد کم و متوسط دارد یا خیر. اثربخشی طولانی‌مدت نظارت نامشخص است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

کارکنان مراقبت‌های اولیه سلامت (PHC) اغلب به تنهایی یا به‌صورت ایزوله کار می‌کنند. برای اطمینان از کیفیت، اعمال نظارت مدیریتی بر مراقبت‌های سلامت توصیه می‌شود؛ اما این کار نیاز به سرپرستان ماهر دارد و زمان و منابع را درگیر می‌کنند. بنابراین ارزیابی اینکه چه میزان از نظارت مفید است و همچنین راه‌های اجرای آن حائز اهمیت است.

اهداف: 

بررسی اثرات نظارت مدیریتی کارکنان مراقبت‌های سلامت به منظور بهبود کیفیت PHC (مانند پایبندی به دستورالعمل یا پوشش‌دهی خدمات) در کشورهای با درآمد کم و متوسط.

روش‌های جست‌وجو: 

ما پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل‌ شده کاکرین (CENTRAL)، شماره 1؛ 2011؛ بخشی از کتابخانه کاکرین.www.thecochranelibrary.com؛ شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه عملکرد مؤثر و سازمان‌‌دهی مراقبت در کاکرین (EPOC)؛ (در 10 مارچ 2011 جست‌وجو شد)؛ MEDLINE؛ Ovid از 1950 تا هفته اول مارچ 2011 (در 08 مارچ 2011 جست‌وجو شد)؛ EMBASE؛ Ovid از 1980 تا هفته دوازده 2011 (در 08 مارچ 2011 جست‌وجو شد)؛ CINAHL؛ Ebsco از 1981 تا کنون (در 10 مارچ 2011 جست‌وجو شد)؛ LILACS؛ VHL (در 10 مارچ 2011 جست‌وجو شد) را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌ شده، مطالعات کنترل‌شده قبل و بعد (before-and-after) و مطالعات سری زمانی منقطع که در PHC در کشورهای با درآمد کم و متوسط انجام شدند. نظارت عبارت است از ویزیت‌های محل از یک سطح مرکزی سیستم سلامت، به همراه حداقل یک فعالیت نظارتی. ما مطالعاتی را که تنها هدف آنها بهبود مهارت‌های بالینی کارکنان PHC بود، خارج کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها را با استفاده از فرم از پیش تعریف شده استخراج و خطر سوگیری (bias) را با استفاده از معیار خطر سوگیری EPOC ارزیابی کردیم. از آنجایی که مطالعات و پیامدها متنوع بودند، داده‌ها به شیوه روایتی (narrative) بدون تجمیع اثرات بر پیامدها ارائه شدند.

نتایج اصلی: 

نه مطالعه معیارهای ورود را داشتند: سه مطالعه نظارت را با عدم نظارت، پنج مطالعه نظارت پیشرفته را با نظارت معمولی، و یک مطالعه نظارت با شدت کمتر را با نظارت معمولی مقایسه کرد. بیشترین پیامدها، نمرات مربوط به عملکرد ارائه‌دهندگان، دانش و رضایت ارائه دهنده یا کاربر بود. اکثر پیامدها طی 9 ماه پس از ارائه مداخلات، اندازه‌گیری شدند. در دو مطالعه برای مقایسه نظارت با عدم نظارت، منافع اندکی برای روش و دانش ارائه دهنده یافت شد. برای روش‌های تقویت نظارت، ما پنج مطالعه را شناسایی کردیم و دو مطالعه درباره نظارت حمایتی مکرر، منافع اندکی را بر عملکرد کارکنان نشان داد. یک مطالعه در زمینه بررسی تاثیر نظارت کمتر فشرده، هیچ شواهدی را پیدا نکرد که نشان دهد کاهش فراوانی بازدیدها استفاده از خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کیفیت شواهد GRADE برای تمامی مقایسه‌ها و پیامدها «پایین» یا «بسیار پایین» بود.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information