نقش مداخلات در افزایش میزان واکسیناسیون آنفلوآنزا در افراد 60 سال و بالاتر که در سطح جامعه زندگی می‌کنند

سوال مطالعه مروری

آیا افزایش تقاضا، دسترسی به واکسیناسیون، و فعالیت ارائه‌ دهنده منجر به افزایش میزان واکسیناسیون آنفلوانزا در افراد 60 سال و بالاتر که در جامعه زندگی می‌کنند، می‌شوند؟

پیشینه

میزان واکسیناسیون در کشورها و گروه‌های اجتماعی‌اقتصادی و خطر سلامت، متفاوت است.

تاریخ جست‌و‌جو

شواهد تا 7 دسامبر 2017 به‌روز است.

ویژگی‌های مطالعه

برای این به‌روزرسانی سه کارآزمایی جدید (15,993 شرکت‌کننده) را وارد کردیم؛ در حال حاضر این مطالعه مروری در مجموع شامل 61 کارآزمایی با 1,055,337 شرکت‌کننده است. تمام شرکت‌کنندگان در سنین 60 سال یا بالاتر بودند، و در سطح جامعه زندگی می‌کردند.

منابع مالی مطالعه

سازمان‌های دولتی سلامت 33 مطالعه؛ بنیادها 9 مطالعه؛ سازمان‌های ارائه‌ دهنده خدمات مراقبت سلامت در مطالعات 3 مطالعه؛ و یک شرکت دارویی تامین‌ کننده واکسن‌های رایگان 1 مطالعه، را از نظر مالی تامین کردند. پانزده مطالعه منبع مالی خود را گزارش نکردند.

نتایج کلیدی

افزایش تقاضای جامعه برای واکسیناسیون (12 استراتژی، 41 کارآزمایی، 767,460 شرکت‌کننده)

مداخلات موثر عبارت بودند از یادآورها/فراخوان‌ها با استفاده از نامه‌ها و جزوه‌ها، و پرستاران یا داروسازان آموزش دهنده و پرستاران مسوول واکسیناسیون بیماران. مطالعات فردی موثر شامل دسترسی به افراد توسط معلمان بازنشسته، پذیرش کنندگان، پرستاران، و دانشجویان پزشکی.

امکان ترکیب برخی از مداخلات برای تجزیه‌وتحلیل ممکن نبود زیرا بسیار متغیر بودند: 17 مطالعه درباره یادآورهای ساده (11 مطالعه با نتایج معنی‌دار)؛ 16 مطالعه درباره یادآورهای شخصی (12 مطالعه با نتایج معنی‌دار)؛ دو مطالعه درباره نامه‌های سفارشی در مقابل نامه‌های ساده (هر دو مطالعه دارای با معنی‌دار)؛ و چهار مطالعه درباره ارزیابی خطر سلامت به‌ همراه توصیه‌های واکسیناسیون (تمام مطالعات با نتایج معنی‌دار).

بهبود دسترسی به واکسیناسیون (6 استراتژی، 8 کارآزمایی، 9353 شرکت‌کننده)

مداخلات موثر عبارت بودند از ویزیت در منزل، ویزیت گروهی افراد در کلینیک، و ارائه واکسن رایگان.

بهبود ارائه توسط ارائه دهندگان یا سیستم مراقبت سلامت (11 استراتژی، 15 کارآزمایی، 278,524 شرکت‌کننده)

مداخلات موثر که توانستند برای تجزیه‌وتحلیل ترکیب شوند شامل پرداخت وجه به پزشک، یادآورهای پزشکان، نصب پوسترهای کلینیکی برای تشویق رقابت پزشکان، و بررسی نمودارها به همراه معیار سنجش برای نرخ بالاتر از 10% از پزشکان بودند. ما نتوانستیم برخی از گروه‌های مداخله را تجزیه‌وتحلیل کنیم: یادآورهای پزشک (چهار مطالعه، دو مطالعه موثر بودند) و ترغیب واکسیناسیون تسهیل کننده (سه مطالعه، دو مطالعه موثر بودند).

مطالعات تکی که موثر نبودند شامل ارائه پوسترها به همراه کارت پستال‌ها در مقابل پوسترها به‌تنهایی، یادآورهای آموزشی به پزشکان در مقایسه با مواد آموزشی پست شده، تیم‌های یاری‌رسان آموزشی و بازخورد به تیم در مقابل بازخورد کتبی، و افزایش میزان واکسیناسیون کارکنان بودند.

هیچ مطالعه‌ای مداخلاتی را اندازه‌گیری نکرد که بیماری یا پذیرش بیمارستانی را کاهش داده یا مداخلات انجام شده را در سطح اجتماعی گزارش کنند.

کیفیت شواهد

به‌طور کلی، مطالعات وارد شده را در معرض خطر متوسط سوگیری (bias) ارزیابی کردیم. ارزیابی کلی درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) از کیفیت شواهد، بالا تا متوسط بود.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

ما مداخلاتی را شناسایی کردیم که اثرات مثبت قابل‌ توجهی را با شدت پائین (کارت پستال‌ها)، شدت متوسط (تماس تلفنی فردی)، و شدت بالا (ویزیت در منزل، تسهیل کننده‌ها) نشان دادند که باعث افزایش تقاضای جامعه برای انجام واکسیناسیون، افزایش دسترسی، و بهبود پاسخ ارائه‌دهنده/سیستم شدند. ارزیابی کلی درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) از شواهد، کیفیت متوسط بود. نتیجه‌گیری‌ها از مرور 2014 بدون تغییر باقی می‌مانند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

اثربخشی مداخلات برای افزایش انجام واکسیناسیون آنفلوآنزا در افراد 60 سال و بالاتر بر اساس کشور و ویژگی‌های شرکت‌کنندگان متغیر است. این مرور نسخه‌های منتشر شده را در سال 2010 و 2014 به‌روز می‌کند.

اهداف: 

ارزیابی مداخلات دسترسی، ارائه‌ دهنده، سیستم، و مداخلات اجتماعی برای افزایش پذیرش واکسیناسیون آنفلوآنزا در افراد 60 سال و بالاتر ساکن در سطح جامعه.

روش‌های جست‌وجو: 

برای این به‌روزرسانی CENTRAL را، که شامل پایگاه ثبت تخصصی گروه عفونت‌های حاد تنفسی در کاکرین؛ MEDLINE؛ Embase؛ CINAHL؛ و ERIC بود، همچنین WHO ICTRP و ClinicalTrials.gov را برای مطالعات در حال انجام تا 7 دسامبر 2017 جست‌وجو کردیم. همچنین فهرست منابع مطالعات وارد شده را جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) و کارآزمایی‌های خوشه‌ای-تصادفی‌سازی مربوط به مداخلات برای افزایش واکسیناسیون آنفلوآنزا در افراد 60 سال و بالاتر ساکن در سطح جامعه.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

از روش‌های استاندارد روش‌شناسی استفاده کردیم که توسط کاکرین تعیین شدند.

نتایج اصلی: 

3 RCT جدید را برای این به‌روزرسانی انتخاب کردیم (در مجموع 61 RCT؛ 1,055,337 شرکت‌کننده). کارآزمایی‌ها شامل افراد 60 ساله و بالاتری بودند که در کشور‌های با درآمد بالا زندگی می‌کردند. ناهمگونی موجود، انجام برخی از متاآنالیزها را محدود کرد. مطالعات را از نظر تصادفی‌سازی (38%)، پنهان‌سازی تخصیص (11%)، کورسازی (44%)، و گزارش‌دهی انتخابی (100%) در معرض خطر پائین سوگیری ارزیابی کردیم. نیمی (51%) از کارآزمایی‌ها داده‌های ازدست‌رفته داشتند. ما کیفیت شواهد را در سطح پائین ارزیابی کردیم. سه سطح را از شدت مداخله شناسایی کردیم: پائین (مثلا کارت پستال)، متوسط (به‌عنوان مثال تماس تلفنی شخصی)، و بالا (مانند ویزیت در منزل، امکانات).

افزایش تقاضا در جامعه (12 استراتژی؛ 41 کارآزمایی؛ 53 بازوی مطالعه؛ 767,460 شرکت‌کننده)

یک مداخله موفق که ‌توانست متاآنالیز شود، مقایسه یادآور‌ی به افراد یا تماس مجدد از طریق ارسال نامه به همراه بروشور یا کارت پستال در مقایسه با یادآوری بود (نسبت شانس (OR): 1.11؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 1.07 تا 1.15؛ 3 مطالعه؛ 64,200 شرکت‌کننده). مداخلات موفق که توسط مطالعات تکی مورد آزمایش قرار گرفتند، عبارت بودند از تیم‌های یاری‌رسان بیماران توسط معلمان بازنشسته (OR: 3.33؛ 95% CI؛ 1.79 تا 6.22)؛ دعوت از طریق مسوولین پذیرش کلینیک (OR: 2.72؛ 95% CI؛ 1.55 تا 4.76)؛ پرستاران یا داروسازان آموزش‌ دیده و پرستاران مسوول واکسیناسیون بیماران (OR: 152.95؛ 95% CI؛ 9.39 تا 2490.67)؛ دانشجویان پزشکی برای ارائه مشاوره به بیماران (OR: 1.62؛ 95% CI؛ 1.11 تا 2.35)؛ و پرسشنامه‌های فراخوان چندگانه (OR: 1.13؛ 95% CI؛ 1.03 تا 1.24).

به دلیل ناهمگونی قابل توجه، امکان متاآنالیز برخی از مداخلات وجود نداشت: 17 مطالعه یادآور‌های ساده (95% CI در 11 کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر 11 مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است)؛ 16 مطالعه یادآور‌های فردی (95% CI در 12 کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر 12 مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است)؛ 2 مطالعه نامه‌های سفارشی را با نامه‌های ساده و معمولی (95% CI در هر دو کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر دو مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است)؛ و 4 مطالعه تأثیر ارزیابی خطر سلامت (95% CI در 4 کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر 4 مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است) را مورد آزمایش قرار دادند. یک مطالعه مربوط به قرعه‌کشی برای مواد غذایی رایگان موثر نبود.

افزایش دسترسی به واکسیناسیون (6 استراتژی؛ 8 کارآزمایی؛ 10 بازو؛ 9353 شرکت‌کننده)

نتایج به‌ دست آمده را از 2 مطالعه مربوط به ویزیت در منزل (OR: 1.30؛ 95% CI؛ 1.05 تا 1.61)، و 2 مطالعه که دریافت واکسن رایگان را در مقایسه با پرداخت هزینه برای واکسن توسط بیمار بررسی کردند (OR: 2.36؛ 95% CI؛ 1.98 تا 2.82)، متاآنالیز کردیم. قادر به انجام متاآنالیز برای 2 مطالعه مربوط به ویزیت در منزل توسط پرستاران به همراه یک برنامه مراقبت پزشک (95% CI در دو کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر دو مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است) و 2 مطالعه مربوط به واکسن رایگان در مقایسه با عدم مداخله (95% CI در دو کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر دو مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است) نبودیم. مطالعه مربوط به ویزیت‌های گروهی (OR: 27.2؛ 95% CI؛ 1.60 تا 463.3) موثر بود، و 1 مطالعه مربوط به ویزیت در منزل برای مقایسه ایمنی مداخلات انجام نشد.

مداخلات مبتنی بر ارائه دهنده یا مبتنی بر سیستم (11 استراتژی، 15 کارآزمایی، 17 بازو، 278,524 شرکت‌کننده)

یک مداخله موفق که می‌توانست متاآنالیز شود، بر پرداخت پول به پزشکان متمرکز بود (OR: 2.22؛ 95% CI؛ 1.77 تا 2.77). مداخلات موفق که توسط مطالعات فردی مورد آزمایش قرار گرفتند، عبارت بودند از: یادآوری به پزشکان برای واکسیناسیون تمام بیماران (OR: 2.47؛ 95% CI؛ 1.53 تا 3.99)؛ نصب پوسترهایی در کلینیک‌ها برای نشان دادن میزان واکسیناسیون و تشویق رقابتی بین پزشکان (OR: 2.03؛ 95% CI؛ 1.86 تا 2.22)؛ و بررسی نمودار و معیار سنجش برای به دست آوردن میزان‌های مربوط به بیش از 10% از پزشکان (OR: 3.43؛ 95% CI؛ 2.37 تا 4.97).

قادر به انجام متاآنالیز 4 مطالعه‌ای که یادآور پزشکان را مورد بررسی قرار داد (95% CI در 3 کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر 3 مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است) و 3 مطالعه مربوط به تسهیل کننده تشویق به انجام واکسیناسیون (95% CI در 2 کارآزمایی کاملا بالاتر از واحدی بود که نشان می‌دهد در هر دو مداخله میزان واکسیناسیون افزایش یافته است) نبودیم. مداخلاتی که موثر نبودند عبارت بودند از: مقایسه نامه‌های زمان ترخیص از بیمارستان با نامه‌های پزشکان عمومی؛ پوسترها به همراه کارت پستال در مقابل پوستر به‌ تنهایی؛ یادآور‌های آموزشی؛ جزئیات آکادمیک؛ و مقایسه‌های هم‌تراز در مقایسه با مواد آموزشی ارسال‌ شده؛ دسترسی آموزشی به همراه بازخورد به تیم‌ها در مقابل ارائه بازخورد کتبی؛ و مداخله برای افزایش میزان واکسیناسیون کارکنان.

مداخلات در سطح اجتماعی

هیچ مطالعه‌ای در مورد مداخلات در سطح اجتماعی گزارشی را ارائه نکرد.

منابع مالی مطالعه

مطالعات از سازمان‌های دولتی سلامت (n = 33)، بنیادها (n = 9)، سازمان‌های ارائه‌ دهنده خدمات مراقبت سلامت در مطالعات (n = 3)، و یک شرکت دارویی که واکسن‌های رایگان ارائه می‌کرد (n = 1) ، حمایت مالی خود را دریافت کردند. پانزده مطالعه منابع مالی مطالعه را گزارش نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information