استفاده از ترکیبات danshen (گیاه دارویی چینی) در مدیریت بالینی انفارکتوس حاد میوکارد

danshen - یک درمان گیاهی چینی - به‌طور گسترده‌ای در چین، علاوه بر اشکال معمول درمانی غربی، در درمان انفارکتوس حاد میوکارد (AMI) استفاده می‌شود. با این حال شواهد قوی برای حمایت از استفاده از آن وجود ندارد و مطالعات دقیق کمی انجام شده‌اند. برای ارائه شواهد کافی از نقش danshen در درمان AMI، انجام کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی شده و کنترل شده با طراحی و روش اجرای خوب مورد نیاز است.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

شواهد برای حمایت از استفاده از ترکیبات danshen بسیار ضعیف است، به طوری که نمی‌توان در مورد تاثیرات آن قضاوت کرد. شواهد حاصل از RCT‌ها ناکافی و با کیفیت پائین هستند. بی‌خطری (safety) مصرف ترکیبات danshen اثبات نشده، اگرچه برخی از عوارض جانبی آن گزارش شده‌اند. شواهد بیشتری از کارآزمایی‌هایی با کیفیت بالا برای حمایت از استفاده بالینی از ترکیبات danshen مورد نیاز است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

انفارکتوس حاد میوکارد (acute myocardial infarction; AMI) مهم‌ترین علت موربیدیتی ناشی از بیماری ایسکمیک قلبی بوده، و یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر را در جهان غرب تشکیل می‌دهد. danshen یک داروی گیاهی چینی است که به‌طور گسترده‌ای در چین برای درمان چندین بیماری از جمله AMI استفاده می‌شود.

اهداف: 

ارزیابی تاثیرات (هم فواید و هم مضرات) ترکیبات danshen برای مدیریت بالینی AMI.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) ( کتابخانه کاکرین ، شماره 4؛ 2006)؛ MEDLINE (1966-2006)؛ EMBASE (1980-2006) و بانک اطلاعاتی بیومدیکال چینی (Chinese Biomedical Database) (1982-2006) را جست‌وجو کردیم. هم‌چنین 75 مجله پزشکی چینی را به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده (randomised controlled trials; RCTs) که به مدت حداقل 7 روز طول کشیدند، مورد بررسی قرار گرفتند. از آنجایی که بدیهی به نظر می‌رسید که RCT‌های کمی در دسترس هستند، دیگر مطالعات کنترل شده را نیز در نظر گرفتیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

واجد شرایط بودن و کیفیت کارآزمایی توسط سه محقق ارزیابی شدند.

نتایج اصلی: 

شش مطالعه متشکل از 2368 شرکت‌کننده وارد شدند. فقط یک کارآزمایی به عنوان یک RCT واقعی ارزیابی شد و هیچ تفاوت آماری معنی‌داری را در کاهش مورتالیتی کل نشان نداد (Peto OR: 0.55؛ 95% CI؛ 0.23 تا 1.32)، اما یک شبه-RCT کاهش مورتالیتی کل را گزارش کرد (Peto OR: 0.42؛ 95% CI؛ 0.23 تا 0.77). ادغام این کارآزمایی‌ها منجر به نصف شدن تقریبی مورتالیتی در آن دسته از بیمارانی شد که با ترکیبات danshen به همراه مراقبت معمول در مقایسه با فقط مراقبت معمول درمان شدند (Peto OR: 0.46؛ 95% CI؛ 0.28 تا 0.75).

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information