تاثیر زمان‌بندی بستن بند ناف نوزادان ترم بر پیامدهای مادر و نوزاد

در زمان تولد، نوزاد هنوز از طریق بند ناف که بخشی از جفت است، به مادر متصل است. نوزاد معمولا با بستن بند ناف از جفت جدا می‌شود. این کلامپ بخشی از مرحله سوم زایمان (فاصله زمانی از تولد نوزاد تا خارج شدن جفت) بوده و زمان‌بندی آن می‌تواند بسته به سیاست و عملکرد بالینی متفاوت باشد. اگرچه تصور می‌شود بستن زودهنگام بند ناف خطر خونریزی پس از زایمان (postpartum haemorrhage) را کاهش می‌دهد، این مرور از 15 کارآزمایی تصادفی‌سازی شده شامل مجموعا 3911 جفت زن و نوزاد، تفاوت قابل‌توجهی را در میزان خونریزی پس از زایمان هنگام مقایسه بستن زودهنگام و دیرهنگام بند ناف (به‌طور کلی بین یک و سه دقیقه) نشان نداد. با این حال، برخی از مزایای بالقوه مهم بستن بند ناف با تاخیر در نوزادان ترم سالم، مانند وزن بیشتر هنگام تولد، غلظت اولیه هموگلوبین، و افزایش ذخایر آهن تا شش ماه پس از تولد وجود دارد. این موارد باید در برابر خطر اضافی کوچک بروز زردی در نوزادانی که نیاز به فوتوتراپی دارند، متعادل شوند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

به نظر می‌رسد اتخاذ یک رویکرد آزادانه‌تر برای به تعویق انداختن بستن بند ناف در نوزادان ترم سالم ضروری است، به ویژه با توجه به شواهد روبه رشدی که نشان می‌دهد تاخیر در بستن بند ناف باعث افزایش غلظت اولیه هموگلوبین و ذخیره آهن در نوزادان می‌شود. تا زمانی که دسترسی به درمان زردی که نیاز به فوتوتراپی دارد در دسترس باشد، بستن تاخیری بند ناف احتمالا مفید است.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

سیاست‌های زمان‌بندی بستن بند ناف متفاوت است، به‌طور کلی بستن زودهنگام بند ناف در 60 ثانیه نخست پس از تولد نوزاد انجام می‌شود، در حالی که بستن تاخیری آن معمولا شامل بستن بند ناف بیش از یک دقیقه پس از تولد نوزاد یا زمانی است که نبض بند ناف متوقف می‌شود. مزایا و مضرات بالقوه هر روش محل بحث است.

اهداف: 

تعیین تاثیرات بستن زودهنگام بند ناف در مقایسه با بستن دیرهنگام آن پس از تولد بر پیامدهای مادر و نوزاد

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه ثبت کارآزمایی‌های گروه بارداری و زایمان در کاکرین را جست‌وجو کردیم (13 فوریه 2013).

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل‌شده که بستن زودهنگام و دیرهنگام بند ناف را مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم به ارزیابی واجد شرایط بودن و کیفیت کارآزمایی و استخراج داده‌ها پرداختند.

نتایج اصلی: 

این مرور شامل 15 کارآزمایی با مجموع 3911 جفت زن و نوزاد شد. کارآزمایی‌ها دارای خطر سوگیری (bias) در سطح متوسط بودند.

پیامدهای مادر : هیچ مطالعه‌ای در این مرور در مورد مرگ‌ومیر مادر یا موربیدیتی شدید مادر گزارشی را ارائه نکردند. هیچ تفاوت معنی‌داری میان گروه بستن زودهنگام و دیرهنگام بند ناف برای پیامد اولیه خونریزی شدید پس از زایمان (خطر نسبی (RR): 1.04؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.65 تا 1.65؛ پنج کارآزمایی‌ با داده‌های 2066 زن برای نرخ رویداد کلامپ دیرهنگام (late clamping event rate; LCER) حدود 3.5%؛ I 2 = 0%) یا برای خونریزی پس از زایمان معادل 500 میلی‌لیتر یا بیشتر (RR: 1.17؛ 95% CI؛ 0.94 تا 1.44؛ پنج کارآزمایی، 2260 زن با LCER حدود 12%؛ I 2 = 0%) وجود نداشت. تفاوت معنی‌داری میان زیرگروه‌ها بسته به استفاده از داروهای یوتروتونیک (uterotonic) دیده نشد. میانگین هدررفت خون فقط در دو کارآزمایی‌ با داده‌های 1345 زن گزارش شد، بدون اینکه تفاوت معنی‌داری میان گروه‌ها دیده شود؛ یا برای مقادیر هموگلوبین مادری (تفاوت میانگین (MD): 0.12- گرم/دسی‌لیتر؛ 95% CI؛ 0.30- تا 0.06، I 2 = 0%) در 24 تا 72 ساعت پس از تولد در سه کارآزمایی، مشاهده شود.

پیامدهای نوزادی : تفاوت معنی‌داری میان بستن زودهنگام و دیرهنگام برای پیامد اولیه مورتالیتی نوزادان (RR: 0.37؛ 95% CI؛ 0.04 تا 3.41، دو کارآزمایی، 381 نوزاد با LCER حدود 1%)، یا برای دیگر پیامدهای عوارض نوزادی، مانند نمره آپگار کمتر از هفت در پنج دقیقه یا بستری در واحد مراقبت‌های ویژه یا بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان، وجود نداشت. میانگین وزن هنگام تولد نوزاد در گروه کلامپ دیرهنگام بند ناف، در مقایسه با بستن زودهنگام آن به‌طور قابل توجهی بالاتر بود (101 گرم افزایش؛ 95% CI؛ 45 تا 157، مدل اثرات تصادفی (random-effects model)، 12 کارآزمایی، 3139 نوزاد، I 2 = 62%). نوزادان کمتری در گروه کلامپ زودهنگام بند ناف در مقایسه با بستن دیرهنگام آن برای درمان زردی نیاز به دریافت فوتوتراپی داشتند (RR: 0.62؛ 95% CI؛ 0.41 تا 0.96، داده‌های هفت کارآزمایی، 2324 نوزاد با LCER برابر با 4.36%؛ I 2 = 0%). غلظت هموگلوبین نوزادان در 24 تا 48 ساعت در گروه بستن زودهنگام بند ناف به‌طور قابل توجهی کمتر بود (MD؛ 1.49- گرم/دسی‌لیتر؛ 95% CI؛ 1.78- تا 1.21-؛ 884 نوزاد، I 2 = 59%). این تفاوت در غلظت هموگلوبین در ارزیابی‌های بعدی مشاهده نشد. با این حال، به نظر می‌رسید که بهبود ذخایر آهن همچنان ادامه داشته باشد، به‌طوری که نوزادان گروه کلامپ زودهنگام بند ناف، بیش از دو برابر بیشتر از نوزادان گروه کلامپ دیرهنگام، دچار کمبود آهن در سه تا شش ماه شدند (RR: 2.65؛ 95% CI؛ 1.04 تا 6.73؛ پنج کارآزمایی؛ 1152 نوزاد؛ I 2 = 82%). در تنها کارآزمایی که تاکنون پیامدهای طولانی‌مدت تکامل سیستم عصبی را گزارش کرده، هیچ تفاوت کلی میان بستن زودهنگام و دیرهنگام بند ناف برای نمرات پرسشنامه سنین و مراحل (Ages and Stages Questionnaire) دیده نشد.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information