زمان بهینه تعویض ست تجویز داخل‌عروقی

لوله‌گذاری (ست تجویز) متصل به هر دو کاتترهای وریدی و شریانی، ممکن است به عفونت‌ جریان خون بی‌انجامد. نرخ عفونت ممکن است به دنبال تعویض روتین ست‌های تجویز، افزایش یا کاهش یابد.

هدف از انجام این مرور، شناسایی هر گونه رابطه میان دفعات تعویض ست‌های تجویز و نرخ کلونیزاسیون میکروبی، عفونت جریان خون و مرگ‌ومیر بود.

بانک‌های اطلاعاتی (CENTRAL؛ MEDLINE؛ CINAHL و EMBASE) را تا جون 2012 جست‌وجو کردیم. تعداد 16 مطالعه را با 5001 شرکت‌کننده برای گنجاندن در این به‌روزرسانی مرور شناسایی کردیم. هیچ شواهدی پیشنهاد نمی‌کند که احتمال عفونت جریان خون با تعویض مکرر ست تجویز، بیشتر یا کمتر بوده است، اگرچه کیفیت کارآزمایی‌های وارد شده پائین تا متوسط بود. برخی از شواهد نشان می‌دهند که مورتالیتی در نوزادانی که تغذیه داخل-وریدی دریافت کردند، زمانی که تعویض ست تجویز کمتر بود، افزایش یافت.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

برخی از شواهد نشان می‌دهند که ست‌های تجویزی که حاوی چربی‌ها، خون یا مشتقات خونی نیستند، ممکن است برای فواصل زمانی تا 96 ساعت بدون افزایش خطر عفونت، در محل باقی بمانند. شواهد دیگر حاکی از آن است که مورتالیتی در جمعیت نوزادان با به ندرت تعویض کردن ست تجویز، افزایش یافت. با این حال، بسیاری از شواهد از مطالعاتی با کیفیت پائین تا متوسط به دست آمدند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

لوله‌گذاری (ست تجویز) متصل به هر دو کاتترهای وریدی و شریانی، ممکن است به باکتریمی و سایر عفونت‌ها منجر شود. نرخ عفونت می‌تواند به دنبال تعویض روتین ست‌های تجویز، افزایش یا کاهش یابد. این مرور، ابتدا در سال 2005 منتشر و سپس در سال 2012 به‌روز شد.

اهداف: 

هدف از انجام این مرور، شناسایی هر گونه رابطه میان دفعات تعویض ست‌های تجویز و نرخ کلونیزاسیون میکروبی، عفونت و مرگ‌ومیر بود.

روش‌های جست‌وجو: 

پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL) (کتابخانه کاکرین، 2012، شماره 6)؛ MEDLINE (1950 تا جون 2012)؛ CINAHL (1982 تا جون 2012)؛ EMBASE (1980 تا جون 2012)؛ فهرست منابع کارآزمایی‌های شناسایی‌شده و کتاب‌شناختی‌های (bibliography) مرورهای منتشر شده را جست‌وجو کردیم. جست‌وجوی اصلی در فوریه 2004 انجام شد. هم‌چنین با پژوهشگران این حوزه تماس گرفتیم. هیچ‌گونه محدودیتی را از نظر زبان مطالعه اعمال نکردیم.

معیارهای انتخاب: 

همه کارآزمایی‌های بالینی تصادفی‌سازی شده یا کنترل شده را از فراوانی تعویض ست کاتتر وریدی یا شریانی در شرکت‌کنندگان بستری در بیمارستان لحاظ کردیم.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

دو نویسنده مرور همه مطالعات بالقوه مرتبط را ارزیابی کردند. اختلافات میان دو نویسنده مرور را با بحث و تبادل نظر با نویسنده سوم مرور حل کردیم. داده‌ها را برای هفت پیامد جمع‌آوری کردیم: عفونت مرتبط با کاتتر؛ عفونت مرتبط با تزریق؛ کلونیزاسیون میکروبی مرتبط با تزریق؛ کلونیزاسیون میکروبی کاتتر؛ عفونت جریان خون به هر دلیل؛ مورتالیتی؛ و هزینه. نتایج حاصل از مطالعاتی را جمع‌آوری کردیم که تواتر مختلف تعویض ست‌های تجویزی را مقایسه کردند، برای مثال، مطالعاتی را ادغام کردیم که تعویض ≥ هر 96 ساعت را در برابر هر 72 ساعت با مطالعاتی مقایسه کردند که تعویض ≥ هر 48 ساعت را در برابر هر 24 ساعت بررسی کردند.

نتایج اصلی: 

تعداد 26 مطالعه را برای این به‌روزرسانی مرور شناسایی کردیم که 10 مورد از آنها را حذف کردیم؛ شش مورد معیارهای ورود را برآورده نکرده و چهار مورد داده‌های قابل استفاده‌ای را گزارش ندادند. داده‌ها را از 18 مرجع باقی‌مانده (16 مطالعه) با 5001 شرکت‌کننده استخراج کردیم: طراحی‌های مطالعه شامل جمعیت نوزادان و بزرگسالان، ست‌های تجویز شریانی و وریدی، تغذیه داخل-وریدی، امولسیون‌های لیپید و اینفیوژن‌های کریستالوئید بودند. اکثر مطالعات در معرض خطر متوسط تا بالای سوگیری (bias) بوده یا روش‌هایی را که برای به حداقل رساندن سوگیری استفاده کرده بودند، به اندازه کافی توصیف نکردند. همه کارآزمایی‌های وارد شده، به دلیل ماهیت مداخله، قادر به کورسازی پرسنل نبودند.

هیچ شواهدی را مبنی بر تفاوت در باکتریمی یا وجود قارچ در خون که مرتبط با کاتتر یا ماده انفوزیون باشد، با تعویض بیشتر ست تجویز به‌طور کلی یا در مقایسه میان هر فاصله زمانی یافت نشد (به ترتیب؛ خطر نسبی (RR): 1.06؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.67 تا 1.69؛ RR: 0.67؛ 95% CI؛ 0.27 تا 1.70). تواتر اندک تعویض ست تجویز، نرخ عفونت جریان خون را کاهش داد (RR: 0.73؛ 95% CI؛ 0.54 تا 0.98). هیچ شواهدی، تفاوت را در کلونیزاسیون کاتتر یا کلونیزاسیون انفوزیون با تعویض مکرر ست تجویز نشان نداد (به ترتیب؛ RR: 1.08؛ 95% CI؛ 0.94 تا 1.24؛ RR: 1.15؛ 95% CI؛ 0.70 تا 1.86). شواهد مرزی حاکی از آن بود که به ندرت تعویض کردن ست تجویز، نرخ مورتالیتی را فقط در جمعیت نوزادان افزایش داد (RR: 1.84؛ 95% CI؛ 1.00 تا 3.36). هیچ شواهدی اثرات متقابل (interaction) میان (عدم) تاثیرات تعویض ست تجویز و زیر-گروه‌های مورد تجزیه‌و‌تحلیل را نشان نداد: تغذیه داخل-وریدی و/یا امولسیون‌های چربی در برابر تزریق‌هایی که شامل تغذیه داخل-وریدی یا امولسیون‌های چربی نیستند؛ بزرگسالان در برابر شرکت‌کنندگان نوزاد؛ و کاتترهای شریانی در برابر کاتترهای وریدی.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information