نقش مکمل گلوتامین در پیشگیری از بروز موربیدیتی و مورتالیتی در نوزادان نارس

سوال مطالعه مروری: آیا مصرف مکمل گلوتامین (glutamine) خطر مرگ‌ومیر یا ناتوانی را در نوزادان نارس کاهش می‌دهد؟

پیشینه: گلوتامین یک ماده مغذی مهم برای رشد و تکامل بوده و ممکن است در حمایت از نوزادان نارس در برابر عفونت‌ها و مشکلات گوارشی (gut problems) که منجر به مرگ‌ومیر و ناتوانی می‌شوند، به‌طور خاص مهم باشد. شواهدی را یافتیم مبنی بر اینکه تجویز گلوتامین اضافی برای نوزادان نارس پیامدهای مهم را بهبود می‌بخشد.

ویژگی‌های مطالعه: 12 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده (در مجموع شامل 2877 نوزاد) را یافتیم. به‌طور کلی این کارآزمایی‌ها کیفیت روش‌شناسی خوبی داشتند.

نتایج کلیدی: این کارآزمایی‌ها شواهد قوی یا هم‌سو و سازگاری را ارائه نکردند مبنی بر اینکه مصرف مکمل گلوتامین خطر مرگ‌ومیر، عفونت جدی یا بیماری روده، یا بهبودی طولانی-مدت را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا خیر.

نتیجه‌گیری‌ها: مصرف مکمل گلوتامین به احتمال زیاد برای نوزادان نارس مفید نیست.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: 

داده‌های حاصل از کارآزمایی‌های موجود هیچ شواهدی را مبنی بر اینکه مکمل گلوتامین مزایای مهمی برای نوزادان نارس به همراه دارد، ارائه نکردند.

خلاصه کامل را بخوانید...
پیشینه: 

گلوتامین (glutamine) یک اسید آمینه ضروری شرطی است. بیوسنتز درون‌زاد (endogenous biosynthesis) آن ممکن است برای نیازهای بافت در شرایط استرس متابولیکی ناکافی باشد. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مصرف مکمل گلوتامین باعث بهبود پیامدهای بالینی در بزرگسالان به شدت بد-حال می‌شود. پیشنهاد شده که مصرف مکمل گلوتامین ممکن است برای نوزادان نارس هم مزیتی داشته باشد.

اهداف: 

تعیین تاثیرات مصرف مکمل گلوتامین بر بروز مورتالیتی و موربیدیتی در نوزادان نارس.

روش‌های جست‌وجو: 

از راهبرد جست‌وجوی استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین (Cochrane Neonatal Review Group) استفاده کردیم، که شامل جست‌وجو در پایگاه مرکزی ثبت کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL؛ 2015؛ شماره 12)؛ MEDLINE؛ EMBASE و Maternity and Infant Care (تا دسامبر 2015)؛ خلاصه مقالات کنفرانس‌ها و مرورهای قبلی بود.

معیارهای انتخاب: 

کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی یا شبه‌-تصادفی‌سازی و کنترل شده که مصرف مکمل گلوتامین را در برابر عدم مصرف آن در نوزادان نارس در هر زمانی از تولد تا زمان ترخیص از بیمارستان مقایسه کردند.

گردآوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها: 

داده‌ها را با استفاده از روش‌های استاندارد گروه مرور نوزادان در کاکرین، با ارزیابی جداگانه از کیفیت کارآزمایی و استخراج داده توسط دو نویسنده مرور، استخراج کردیم. داده‌ها را با استفاده از مدل اثر-ثابت سنتز کرده و خطر نسبی معمول (typical relative risk)، تفاوت خطر معمول (typical risk difference) و تفاوت میانگین وزن‌دهی شده (weighted mean difference) را گزارش کردیم.

نتایج اصلی: 

تعداد 12 کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل شده را یافتیم که در مجموع 2877 نوزاد نارس در آنها شرکت کردند. شش کارآزمایی، مصرف مکمل گلوتامین را به روش روده‌ای و شش کارآزمایی مصرف آن را به روش وریدی ارزیابی کردند. به‌طور کلی این کارآزمایی‌ها کیفیت روش‌شناسی خوبی داشتند. نتایج متاآنالیز هیچ تاثیری را از مکمل گلوتامین بر مورتالیتی (خطر نسبی معمول: 0.97؛ 95% فاصله اطمینان: 0.80 تا 1.17؛ تفاوت خطر: 0.00؛ 95% فاصله اطمینان؛ 0.03- تا 0.02-) یا موربیدیتی‌های جدی نوزادان شامل بروز عفونت تهاجمی یا انتروکولیت نکروزان (necrotising enterocolitis) پیدا نکرد. سه کارآزمایی که به ارزیابی پیامدهای مربوط به تکامل سیستم عصبی (neurodevelopmental) در کودکان 18 تا 24 ماهه و بیشتر پرداختند، هیچ تاثیری را پیدا نکردند.

یادداشت‌های ترجمه: 

این متن توسط مرکز کاکرین ایران به فارسی ترجمه شده است.

Tools
Information