Dexamethasone และการระงับอาการปวดที่เส้นประสาทส่วนปลาย

การบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายคืออะไร?

การระงับความรู้สึกทางเส้นประสาทเป็นการป้องกันหรือบรรเทาความเจ็บปวดโดยการขัดขวางการส่งสัญญาณความเจ็บปวดที่เดินทางไปตามเส้นประสาทไปยังสมอง โดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ (สารที่ทำให้เกิดการชา) รอบ ๆ เส้นประสาทระหว่างหรือทันทีหลังการผ่าตัด การบรรเทาอาการปวดจากการบล็อกเส้นประสาทอาจมีฤทธิ์เพียงไม่กี่ชั่วโมงภายหลังการผ่าตัด หลังจากนั้นคนไข้อาจมีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง

dexamethasone คืออะไร?

Dexamethasone เป็นสเตียรอยด์ที่อาจลดอาการปวดและการตอบสนองต่อการอักเสบที่เกิดจากความเสียหายของเนื้อเยื่อภายหลังหลังการผ่าตัด (ความร้อน ความเจ็บปวด ความแดงและอาการบวม) ในผู้ที่ได้รับการบล็อกเส้นประสาทการให้ dexamethasone ร่วมกับยาชาเฉพาะที่บริเวณเส้นประสาทส่วนปลาย (perineural) หรือเข้าทางหลอดเลือดดำ (ทางหลอดเลือดดำ) เพื่อช่วยเพิ่มเวลาการบรรเทาอาการปวดจากเส้นประสาทส่วนปลาย

นักวิจัยตรวจสอบอะไร

เรามองหาการทดลองที่มีการควบคุมแบบสุ่มซึ่งตรวจสอบว่า dexamethasone ที่ให้ทาง perineural หรือทางหลอดเลือดดำจะช่วยเพิ่มระยะเวลาการบรรเทาอาการปวดจากเส้นประสาทส่วนปลายที่มารับการผ่าตัดแขนหรือขา และการลดความรุนแรงของอาการปวดภายหลังการผ่าตัด นอกจากนี้เรายังตรวจสอบว่า dexamethasone ที่ให้ทาง perineural หรือทางหลอดเลือดดำทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือเป็นอันตรายหรือไม่ เราค้นหาวรรณกรรมทางการแพทย์สำหรับบทความที่มีทั้งผู้ใหญ่หรือเด็กที่เข้ารับการผ่าตัดแขนหรือขา และได้รับการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาทส่วนปลายที่มีเผยแพร่จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2017 เรายังประเมินคุณภาพของหลักฐานสำหรับแต่ละผลลัพธ์

นักวิจัยตรวจสอบอะไร?

เรานำเข้า 35 การศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ 2702 คน อายุ 15 ถึง 78 ปี

เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก การให้ยาในกลุ่ม dexamethasone ทาง perineural ช่วยเพิ่มระยะเวลาของการระงับความรู้สึกจากการบล็อกประสาทสัมผัสได้นานถึง 6 ชั่วโมงครึ่ง (27 การศึกษา ผู้เข้าร่วม 1625 คนมีหลักฐานคุณภาพต่ำ) และในกลุ่มที่ให้ dexamethasone ทางหลอดเลือดดำช่วยเพิ่มระยะเวลาของการระงับความรู้สึกจากการบล็อกประสาทสัมผัสได้นานถึง 6 ชั่วโมง (8 การศึกษาผู้เข้าร่วม 499 คน , หลักฐานคุณภาพปานกลาง). เมื่อเปรียบเทียบกับ dexamethasone ทาง perineural และทางหลอดเลือดดำพบว่า ระยะเวลาของการบล็อกประสาทสัมผัสจะนานขึ้นในกลุ่ม dexamethasone ทาง perineural ถึงสามชั่วโมง (9 การศึกษาผู้เข้าร่วม 720 คนหลักฐานคุณภาพปานกลาง)

ในกลุ่ม dexamethasone ทาง perineural พบว่า ความรุนแรงของอาการปวดภายหลังการผ่าตัดที่ 12 ชั่วโมงต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (จาก 5 การศึกษาผู้เข้าร่วม 257 คนมีหลักฐานคุณภาพต่ำมาก) และความรุนแรงของอาการปวดภายหลังการผ่าตัดที่ 24 ชั่วโมง (9 การศึกษาผู้เข้าร่วม 469 รายหลักฐานคุณภาพต่ำ) เมื่อเราเปรียบเทียบ dexamethasone ทางหลอดเลือดดำกับยาหลอกความรุนแรงของอาการปวดหลังการผ่าตัดยังต่ำกว่าในกลุ่ม dexamethasone ทางหลอดเลือดดำมากกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่ 12 ชั่วโมง (3 การศึกษาผู้เข้าร่วม 162 คน หลักฐานคุณภาพต่ำ) และที่ 24 ชั่วโมง (5 การศึกษาผู้เข้าร่วม 257 คนต่ำ หลักฐานคุณภาพ). ปริมาณยาแก้ปวด opioid ที่ต้องการก็ลดลงเช่นกันในผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับ dexamethasone ทาง perineural และทางหลอดเลือดดำ ไม่มีความแตกต่างของความรุนแรงของอาการปวดภายหลังการผ่าตัดหรือปริมาณของยาแก้ปวด opioid ที่ต้องใช้เมื่อเปรียบเทียบกับ dexamethasone ทางperineural และทางหลอดเลือดดำ เราสรุปได้ว่าวิธีหนึ่งในการบริหาร dexamethasone ไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการปวดได้ดีกว่าวิธีอื่น

มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง 5 เหตุการณ์ใน 3 การศึกษา เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการบล็อก (pneumothorax หรือการยุบของปอด) เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายหนึ่งในการทดลองเปรียบเทียบ dexamethasone ทาง perineural และยาหลอก อย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานว่าเกิดขึ้นในกลุ่มใด 4 ่เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบล็อกเกิดขึ้นใน 2 การวิจัย ในการเปรียบเทียบ dexamethasone ทาง perineural, dexamethasone ทางหลอดเลือดดำและยาหลอก ผู้เข้าร่วมวิจัย 2 คนในกลุ่มยาหลอกต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในหนึ่งสัปดาห์หลังการผ่าตัด 1 รายเกิดจากการล้มและอีก 1 รายเกิดจากการติดเชื้อที่ลำไส้ ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งในกลุ่มยาหลอกได้เกิดอาการปวดเรื้อรังที่เรียกว่า Complex Regional Pain Sydrome และผู้เข้าร่วมวิจัย 1 คนในกลุ่ม dexamethasone ทางหลอดเลือดเกิดภาวะปอดอักเสบ คุณภาพของหลักฐานสำหรับปัญหาด้านความปลอดภัยต่ำมาก

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานที่มีคุณภาพต่ำถึงปานกลางแสดงให้เห็นว่าเมื่อใช้เป็นสารเสริมฤทธิ์ในการระงับความรู้สึกที่เส้นประสาทส่วนปลายในการผ่าตัดแขน ในการให้ dexamethasone ทั้งทาง perineural และทางหลอดเลือดดำ อาจช่วยยืดระยะเวลาของการระงับปวดภายหลังการบล็อกประสาทสัมผัสและมีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของอาการปวดหลังการผ่าตัดและการใช้ opioid ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของ dexamethasone ในการเสริมฤทธิ์ระงับความรู้สึกในการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายในการผ่าตัดขาส่วนล่างและไม่มีหลักฐานในเด็ก ผลการวิจัยของเราอาจไม่สามารถนำไปใช้กับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ dexamethasone

ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของ dexamethasone ในการเสริมฤทธิ์ระงับความรู้สึกในการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายในการผ่าตัดขาส่วนล่างและไม่มีหลักฐานในเด็ก ผลการวิจัยของเราอาจไม่สามารถนำไปใช้ได้กับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ dexamethasone 9 การวิจัยที่ยังคงดำเนินการวิจัยอยู๋และได้ลงทะเบียนที่ ClinicalTrials.gov อาจเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของการวิจัยนี้

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การบล็อกเส้นประสาทส่วนปลาย (การฉีดยาชาเฉพาะที่รอบเส้นประสาท) ที่ใช้สำหรับการระงับความรู้สึกหรือการระงับปวด ข้อจำกัดในการใช้ยาแก้ปวดหลังผ่าตัดคือผลของยาแก้ปวดมักอยู่ได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากนั้นจะเกิดอาการปวดปานกลางถึงรุนแรงที่บริเวณผ่าตัดและการปวดดังกล่าวอาจส่งผลให้จำเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดอย่างอื่น ยาเสริมหลายตัวถูกใช้เพื่อยืดระยะเวลาของการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายรวมถึงการให้ dexamethasone ทาง perineural หรือทางหลอดเลือดดำ

วัตถุประสงค์: 

การทบทวนวรรณกรรมนี้เปรียบเทียบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ การให้ perineural dexamethasone เทียบกับยาหลอก, dexamethasone ทางหลอดเลือดดำเทียบกับยาหลอกและ perineural dexamethasoneเทียบกับ dexamethasone ทางหลอดเลือดดำ ในการเสริมฤทธิ์การระงับเส้นประสาทส่วนปลายเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังผ่าตัด

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้น Cochrane Central Register ของ Controlled Trials (CENTRAL); MEDLINE, Embase, DARE, Web of Science and Scopus จนถึง 25 เมษายน 2017 นอกจากนี้เรายังค้นหาฐานข้อมูลใน Google Scholar และการประชุมบทคัดย่อจาก American Society of Anesthesiologists, สมาคมวิสัญญีแพทย์ของแคนาดา, American Society of Regional Anesthesia และ European Society of Regional Anesthesia

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มควบคุมทั้งหมด (RCTs) โดยเปรียบเทียบ dexamethasone ทาง perineural กับยาหลอก, dexamethasone ทางหลอดเลือดดำกับยาหลอกหรือ dexamethasone ทาง perineural กับ dexamethasone ทางหลอดเลือดดำในผู้เข้าร่วมวิจัยที่ได้รับการบล็อกเส้นประสาทส่วนปลายสำหรับการผ่าตัดแขนขาส่วนบนหรือส่วนล่าง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยตามมาตรฐานของ Cochrane

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 35 ครั้งจากผู้เข้าร่วม 2702 คนที่มีอายุ 15 ถึง 78 ปี การศึกษา 33 รายที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการผ่าตัดขาส่วนบนและอีกสองคนที่ได้รับการผ่าตัดแขนขาส่วนล่าง ความเสี่ยงของความลำเอียงอยู่ในระดับต่ำใน 13 การศึกษา และสูง / ไม่ชัดเจนใน 22

dexamethasone ทาง perineural เทียบกับยาหลอก

ระยะเวลาของการระงับความรู้สึกภายหลังการบล็อกประสาทสัมผัส ในกลุ่ม ที่ได้ dexamethasone ทาง perineural นานกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับยาหลอก (ค่าเฉลี่ยความแตกต่าง (MD) 6.70 ชั่วโมง ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) 5.54 ถึง 7.85 ผู้เข้าร่วม 1625 คน; 27 การศึกษา ) ความรุนแรงของอาการปวดภายหลังการผ่าตัดที่ 12 และ 24 ชั่วโมงต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม dexamethasone ทาง perineural เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (MD -2.08, 95% CI -2.63 ถึง -1.53; ผู้เข้าร่วม 257; 5 การศึกษา) และ (MD -1.63, 95% CI -2.34 ถึง -0.93; ผู้เข้าร่วม 469; 9 การศึกษา ) ตามลำดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 48 ชั่วโมง (MD -0.61, 95% CI -1.24 ถึง 0.03; ผู้เข้าร่วม 296 คน; 4 การศึกษา ) โดยพบว่า คุณภาพของหลักฐานต่ำมากสำหรับความรุนแรงของอาการปวดหลังการผ่าตัดที่ 12 ชั่วโมงและต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ที่เหลือ การใช้ opioid สะสม ภายหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงในกลุ่ม dexamethasone ทาง perineural ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก (MD 19.25 mg, 95% CI 5.99 ถึง 32.51; ผู้เข้าร่วม 380 คน; 6 การศึกษา )

dexamethasone ทางหลอดเลือดดำเทียบกับยาหลอก

ระยะเวลาของระงับคามรู้สึกภายหลังการบล็อกประสาทสัมผัสนานกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้ dexamethasone ทางหลอดเลือดดำเมื่อเทียบกับยาหลอก (MD 6.21, 95% CI 3.53 ถึง 8.88; ผู้เข้าร่วม 499 คน; 8 การศึกษา ) ความรุนแรงของอาการปวดภายหลังการผ่าตัดที่ 12 และ 24 ชั่วโมงต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม dexamethasone ทางเส้นเลือดดำ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (MD -1.24, 95% CI -2.44 ถึง -0.04; ผู้เข้าร่วม 162 คน; 3 การศึกษา ) และ (MD -1.26, 95% CI -2.23 ถึง -0.29; ผู้เข้าร่วม 257 คน; 5 การศึกษา) ตามลำดับ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ 48 ชั่วโมง (MD -0.21, 95% CI -0.83 ถึง 0.41; ผู้เข้าร่วม 172 คน; 3 การศึกษา) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางสำหรับระยะเวลาของการบล็อกประสาทสัมผัสและความรุนแรงของความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดที่ 24 ชั่วโมงและต่ำสำหรับผลลัพธ์ที่เหลือ การใช้ opioid สะสม ภายหลังผ่าตัด 24 ชั่วโมงในกลุ่ม dexamethasone ทาง หลอดเลือดดำลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก (MD -6.58 mg, 95% CI -10.56 ถึง -2.60; ผู้เข้าร่วม 287 คน; 5 การศึกษา)

การให้ Dexamethasone ทาง perinerual เทียบกับทางหลอดเลือดดำ

ระยะเวลาของการระงับความรู้สึกภายหลังการบล็อกประสาทสัมผัสนานกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม dexamethasone ทาง perineural เมื่อเทียบกับทางหลอดเลือดดำ ในระยเวลาสามชั่วโมง (MD 3.14 ชั่วโมง 95% CI 1.68 ถึง 4.59 ผู้เข้าร่วม 720 คน; 9 การศึกษา ) เราพบว่าความรุนแรงของอาการปวดหลังการผ่าตัดที่ 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมงนั้นต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่ม dexamethasone ทาง perineural เมื่อเทียบกับการให้ทางหลอดเลือดดำอย่างไรก็ตาม MD ไม่ได้เกินความแตกต่างที่สำคัญขั้นต่ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเราที่กำหนด Visual Analgue Scale / Numerical Rating Scale = 1.2 ดังนั้นผลลัพธ์จึงไม่มีนัยสำคัญทางคลินิก (MD -1.01, 95% CI -1.51 ถึง -0.50; ผู้เข้าร่วม 217 คน; 3 การศึกษา ) และ (MD -0.77, 95% CI -1.47 ถึง -0.08; ผู้เข้าร่วม 309 คน; 5 การศึกษา) ตามลำดับ . ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญของความรุนแรงของการปวดหลังผ่าตัดที่ 48 ชั่วโมง (MD 0.13, 95% CI -0.35 ถึง 0.61; ผู้เข้าร่วม 227 คน; 3 การศึกษา) คุณภาพของหลักฐานอยู่ในระดับปานกลางสำหรับระยะเวลาของการบล็อกประสาทสัมผัสและความรุนแรงของความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดที่ 24 ชั่วโมงและต่ำสำหรับผลลัพธ์ที่เหลือ ไม่มีความแตกต่างในการใช้ opioid สะสมภายหลังการผ่าตัดตลอด 24 ชั่วโมงสะสม (MD -3.87 mg, 95% CI -9.93 ถึง 2.19; ผู้เข้าร่วม 242 คน; 4 การศึกษา)

อุบัติการณ์ของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง

ไม่มีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบล็อก (pneumothorax) เกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมวิจัยรายหนึ่งในการทดลองเปรียบเทียบ dexamethasone ทาง perineural และยาหลอก อย่างไรก็ตามไม่มีการรายงานการจัดสรรกลุ่ม สี่เหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบล็อกเกิดขึ้นในสองการวิจัย ในการเปรียบเทียบ dexamethasone ทาง perineural, dexamethasone ทางหลอดเลือดดำและยาหลอก ผู้เข้าร่วมสองคนในกลุ่มยาหลอกต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลภายในหนึ่งสัปดาห์หลังการผ่าตัด หนึ่งรายเกิดจากการล้มและอีก 1 รายเกิดจากการติดเชื้อที่ลำไส้ ผู้เข้าร่วมวิจัย 1 รายในกลุ่มยาหลอกเกิดภาวะ Complex Regional Pain Syndrome Type I และ1 รายในกลุ่มที่ได้รับ dexamethasone ทางหลอดเลือดดำเกิดภาวะปอดอักเสบ คุณภาพของหลักฐานต่ำมากเนื่องจากจำนวนเหตุการณ์ที่เกิดน้อยมาก

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ผศ.พญ. หลิงหลิง สาลัง ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 สิงหาคม 2020

Tools
Information