การแพทย์ทางเลือกสำหรับอาการปวดหลังจากการผ่าตัดคลอด

ความเป็นมา

ความเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัดคลอด (CS) อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมารดาและปฏิสัมพันธ์ของเธอกับลูกน้อย เพื่อบรรเทาอาการปวดในช่วงเวลานี้สตรีส่วนใหญ่จะได้รับยาแก้ปวด อย่างไรก็ตามยาเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในมารดาและทารกได้ การแพทย์ทางเลือก (CAM) อาจเป็นวิธีที่ปลอดภัยในการลดอาการปวดหลังจากการผ่าตัดคลอดโดยไม่มีผลเสีย

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ผลของการแพทยืทางเลือก (CAM) ในการรักษาอาการปวดหลังจากการผ่าตัดคลอดมีอะไรบ้าง

ทำไมเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ

ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยแจ้งให้สตรี พยาบาลผดุงครรภ์ และแพทย์ ทราบถึงประโยชน์และข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของ CAM สำหรับการบรรเทาอาการปวดหลังจากการผ่าตัดคลอด

ผู้วิจัยพบหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้าง

เราค้นหาวรรณกรรมในเดือนกันยายน 2019 และพบการศึกษา 37 เรื่อง ที่ประเมินการแพทย์ทางเลือก 8 ประเภทที่แตกต่างกัน ความแน่นอนของหลักฐานมีตั้งแต่น้อยไปหาน้อยมากซึ่งหมายความว่าเราไม่สามารถมั่นใจในสิ่งที่ค้นพบได้ สาเหตุสำคัญเกิดจากการที่ผลการศึกษาไม่ได้รับการรายงานอย่างสมบูรณ์หรือชัดเจน การศึกษามีข้อจำกัดร้ายแรงและผลลัพธ์ขาดความแม่นยำ

การฝังเข็มหรือการกดจุด

เราไม่แน่ใจว่าการฝังเข็มหรือการกดจุด (เมื่อเทียบกับการไม่รักษา) หรือการฝังเข็มหรือการกดจุดร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวด) จะมีผลต่อความเจ็บปวดเนื่องจากคุณภาพของหลักฐานมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก การฝังเข็มหรือการกดจุดร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาแก้ปวด) อาจลดอาการปวดได้ในเวลา 12 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

เราไม่แน่ใจว่าการฝังเข็มหรือการกดจุด (เมื่อเทียบกับการไม่รักษา) หรือการฝังเข็มหรือการกดจุดร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาแก้ปวด) จะมีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงเนื่องจากคุณภาพของหลักฐานมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก

อโรมาเทอราพี

อโรมาเทอราพีอาจลดอาการปวดได้ในเวลา 12 และ 24 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวด ไม่แน่ใจว่าอโรมาเทอราพีเมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวดมีผลข้างเคียงหรือไม่ (ความวิตกกังวล)

การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจลดอาการปวดได้ในเวลา 12 และ 24 ชั่วโมงและอาจลดความต้องการยาแก้ปวดเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวด

การนวดบำบัด

เราไม่แน่ใจว่าการนวดมือและเท้าร่วมกับยาแก้ปวดเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดจะมีผลต่อความเจ็บปวด ผลข้างเคียง (ความวิตกกังวล) อัตราการเต้นของหัวใจและอัตราการหายใจหรือไม่เนื่องจากคุณภาพของหลักฐานต่ำมาก

ดนตรีบำบัด

ดนตรีร่วมกับยาแก้ปวดเมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวดอาจลดอาการปวดได้ที่ 1 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง ไม่แน่ใจว่าดนตรีร่วมกับยาแก้ปวดเมื่อเทียบกับยาหลอกและยาแก้ปวดมีผลต่อความเสี่ยงของผลข้างเคียง (ความวิตกกังวล) หรืออัตราการเต้นของหัวใจ

ดนตรีร่วมกับยาแก้ปวดเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดอาจลดอาการปวดได้ที่ 1 ชั่วโมงและ 24 ชั่วโมง

Reiki

ไม่แน่ใจว่า Reiki เมื่อเทียบกับยาแก้ปวดมีผลต่อความเจ็บปวดในเวลาหนึ่งชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง ผลข้างเคียง (ความวิตกกังวล) หรือสัญญาณชีพเนื่องจากคุณภาพของหลักฐานต่ำมาก

การพักผ่อน

ไม่แน่ใจว่าการพักผ่อนเมื่อเทียบกับการดูแลแบบมาตรฐานจะมีผลต่อความเจ็บปวดในเวลา 12 ชั่วโมงหรือไม่ แต่อาจลดอาการปวดได้ใน 24 ชั่วโมงหลังการรักษา

การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (TENS)

TENS อาจลดอาการปวดได้ที่หนึ่งชั่วโมงหลังการแทรกแซงเมื่อเทียบกับการไม่ได้รับการรักษา

TENS ร่วมกับยาแก้ปวด เมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวดอาจลดความเจ็บปวด อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจ

ไม่แน่ใจว่า TENS ร่วมกับยาแก้ปวดเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดมีผลต่อความเจ็บปวดที่ 6 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง หลังการแทรกแซงหรือสัญญาณชีพหรือความต้องการยาแก้ปวดเพิ่มเติม

หลักฐานนี้หมายความว่าอย่างไร

อาจมีประโยชน์บางประการของการฝังเข็มหรือการกดจุด, อโรมาเทอราพี, การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, การนวด, ดนตรีบำบัด, การพักผ่อนและ TENS ในการจัดการความเจ็บปวดในสตรีที่ได้รับการผ่าตัดคลอด จากการทดลองเหล่านี้หลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นอันตรายของ CAM ยังขาดหรือมีความไม่แน่นอนมาก

เนื่องจากการควบคุมความเจ็บปวดเป็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับสตรีหลังคลอดและแพทย์ของพวกเขา จึงเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตที่จะต้องศึกษา CAM สำหรับการวัดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดคลอด โดยควรให้สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีอย่างน้อยปานกลาง (30%) หรือมาก (50%) บรรเทาอาการปวด การทดลองในอนาคตจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะตรวจสอบเพื่อให้พบผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางคลินิก วัดผลลัพธ์ที่สำคัญอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในการทบทวนวรรณกรรมนี้และใช้เครื่องมือในการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การรักษาด้วย CAM บางอย่างอาจช่วยลดอาการปวดหลังการผ่าตัดได้นานถึง 24 ชั่วโมง หลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ยังไม่แน่นอนที่จะใช้ดุลยพินิจใด ๆ เพื่อตัดสินเกี่ยวกับความปลอดภัย และเราไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวต่อความเจ็บปวด

เนื่องจากการควบคุมความเจ็บปวดเป็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับสตรีหลังคลอดและแพทย์ของพวกเขา จึงเป็นสิ่งสำคัญในอนาคตที่จะต้องศึกษา CAM สำหรับการวัดความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดคลอด โดยควรให้สัดส่วนของผู้เข้าร่วมที่มีอย่างน้อยปานกลาง (30%) หรือมาก (50%) บรรเทาอาการปวด การวัดความเจ็บปวดเป็นตัวแปรสองขั้วจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของหลักฐานและเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาในอนาคตจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะตรวจสอบเพื่อให้พบผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางคลินิก วัดผลลัพธ์ที่สำคัญอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในการทบทวนวรรณกรรมนี้และใช้เครื่องมือในการประเมินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความเจ็บปวดหลังจากการผ่าตัดคลอด (CS) อาจส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของมารดาและปฏิสัมพันธ์ของเธอกับลูกน้อย กลยุทธ์การบรรเทาความเจ็บปวดแบบเดิมมักใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงที่มีต่อมารดาและทารกแรกเกิด การแพทย์ทางเลือก (CAM) อาจเป็นอีกทางเลือกสำหรับอาการปวดหลังการผ่าตัดคลอด

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินผลของ CAM สำหรับอาการปวดหลังการผ่าตัดคลอด

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหาจาก Cochrane Pregnancy and Childbirth's Trials Register, LILACS, PEDro, CAMbase, ClinicalTrials.gov และ WHO International Clinical Trials Registry Platform ( ICTRP ) (6 กันยายน 2019) และตรวจสอบรายการอ้างอิงของบทความที่ดึงมา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCTs) รวมทั้ง quasi-RCTs และ cluster-RCTs ที่มีการเปรียบเทียบ CAM เพียงอย่างเดียวหรือเกี่ยวข้องกับการบรรเทาอาการปวดในรูปแบบอื่นเทียบกับการรักษาอื่น ๆ หรือยาหลอกหรือไม่มีการรักษาสำหรับการรักษาอาการปวดหลังการผ่าตัดคลอด

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวนวรรณกรรมสองคนประเมินผลของการศึกษาแล้วทำการดึงข้อมูล ประเมินความเสี่ยงของการมีอคติ และความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยเป็นอิสระต่อกัน

ผลการวิจัย: 

เราได้รวมการศึกษา 37 เรื่อง (สตรี 3076 คน) ซึ่งศึกษาวิธีการรักษาด้วย CAM ด้วย 8 วิธีที่แตกต่างกันสำหรับการบรรเทาอาการปวดหลังการผ่าตัดคลอด มีความแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละการศึกษา เราปรับลดระดับความแน่นอนของหลักฐานเนื่องจากมีสตรีจำนวนน้อยที่เข้าร่วมในการทดลองและมีความเสี่ยงต่อการมีอคติที่เกี่ยวข้องกับการขาดการรายงานที่ไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอเกี่ยวกับกระบวนการสุ่ม ไม่มีการทดลองใดรายงานว่ามีอาการปวดใน 6 สัปดาห์หลังจากออกจากโรงพยาบาล

ผลลัพธ์หลักคือความเจ็บปวดและผลข้างเคียง ซึ่งรายงานตามวิธีการที่ให้ด้านล่างนี้ ผลลัพธ์รอง ได้แก่ สัญญาณชีพ ความต้องการยาแก้ปวดเพิ่มเติมใน 6 สัปดาห์หลังจากออกจากโรงพยาบาล ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการรายงานที่ไม่ดี ไม่ได้รับการรายงาน หรือเราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

การฝังเข็มหรือการกดจุด

เราไม่แน่ใจว่าการฝังเข็มหรือการกดจุด (เมื่อเทียบกับการไม่รักษา) หรือการฝังเข็มหรือการกดจุดร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวด) จะมีผลต่อความเจ็บปวดเนื่องจากคุณภาพของหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก การฝังเข็มหรือการกดจุดร่วมกับยาแก้ปวด (เมื่อเทียบกับยาแก้ปวด) อาจลดอาการปวดได้ที่ 12 ชั่วโมง (standardised mean difference (SMD) -0.28, 95% confidence interval (CI) -0.64 ถึง 0.07; สตรี 130 คน; การศึกษา 2 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ 24 ชั่วโมง (SMD -0.63, 95% CI -0.99 ถึง -0.26; การศึกษา 2 เรื่อง; สตรี 130 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจว่าการฝังเข็มหรือการกดจุด (เมื่อเทียบกับการไม่รักษา) หรือการฝังเข็มหรือการกดจุดร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาแก้ปวด) จะมีผลต่อความเสี่ยงที่จะเกิดผลข้างเคียงเนื่องจากคุณภาพของหลักฐานมีความน่าเชื่อถือต่ำมาก

อโรมาเทอราพี

อโรมาเทอราพีและยาระงับปวดอาจลดอาการปวดเมื่อเทียบกับยาหลอกและยาแก้ปวดที่ 12 ชั่วโมง (ความแตกต่างเฉลี่ย (MD) -2.63 visual analogue scale (VAS), 95% CI -3.48 ถึง -1.77; การศึกษา 3 เรื่อง; สตรี 360 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ 24 ชั่วโมง (MD -3.38 VAS, 95% CI -3.85 ถึง -2.91; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 200 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่แน่ใจว่าอโรมาเทอราพีร่วมกับยาแก้ปวดมีผลข้างเคียงหรือไม่ (ความวิตกกังวล) เมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวด

การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การรักษาด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจลดอาการปวดเมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวดที่ 12 ชั่วโมง (MD -8.00, 95% CI -11.65 ถึง -4.35; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 72 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ 24 ชั่วโมง (MD -13.00 VAS, 95% CI -17.13 ถึง -8.87; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 72 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

การนวด

เราระบุการศึกษาได้ 6 เรื่อง (สตรี 651 คน) ซึ่งการศึกษา 5 เรื่องนั้นเป็น quasi-RCTs โดยเปรียบเทียบการนวด (เท้าและมือ) ร่วมกับยาแก้ปวดเมื่อย เทียบกับยาแก้ปวด หลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บปวด ผลข้างเคียง (ความวิตกกังวล) สัญญาณชีพ และความต้องการยาบรรเทาปวดเพิ่มเติม มีความเชื่อมั่นต่ำมาก

ดนตรี

การฟังเพลงร่วมกับยาแก้ปวดอาจลดอาการปวดเมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวดในหนึ่งชั่วโมง (SMD -0.84, 95% CI -1.23 ถึง -0.46; การศึกษา 2 เรื่อง; สตรี 115 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ), 24 ชั่วโมง (MD -1.79, 95% CI -2.67 ถึง -0.91; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 38 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ยาแก้ปวดในหนึ่งชั่วโมง (MD -2.11, 95% CI -3.11 ถึง -1.10; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 38 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และ 24 ชั่วโมง (MD -2.69, 95% CI -3.67 ถึง -1.70; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 38 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) ไม่แน่ใจว่าดนตรีร่วมกับยาแก้ปวดมีผลต่อความเสี่ยงของผลข้างเคียง (ความวิตกกังวล) เมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวดเนื่องจากคุณภาพของหลักฐานต่ำมาก

Reiki

เราไม่แน่ใจว่า Reiki ร่วมกับยาแก้ปวดเมื่อเทียบกับยาแก้ปวดเพียงอย่างเดียวจะมีผลต่อความเจ็บปวด ผลข้างเคียง สัญญาณชีพ หรือความต้องการยาแก้ปวดเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากคุณภาพของหลักฐานต่ำมาก (การศึกษา 1 เรื่อง, สตรี 90 คน)

การพักผ่อน

การพักผ่อนอาจลดอาการปวดเมื่อเทียบกับการดูแลมาตรฐานที่ 24 ชั่วโมง (MD -0.53 VAS, 95% CI -1.05 ถึง -0.01; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 60 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

การกระตุ้นเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าผ่านผิวหนัง (TENS)

TENS (เทียบกับไม่มีการรักษา) อาจลดอาการปวดได้ในหนึ่งชั่วโมง (MD -2.26, 95% CI -3.35 ถึง -1.17; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 40 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) TENS ร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวด) อาจลดอาการปวดเมื่อเทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวดในหนึ่งชั่วโมง (SMD -1.10 VAS, 95% CI -1.37 ถึง -0.82; การศึกษา 3 เรื่อง; สตรี 238 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และใน 24 ชั่วโมง (MD -0.70 VAS, 95% CI -0.87 ถึง -0.53; การศึกษา 1 เรื่อง; สตรี 108 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

TENS ร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาหลอกร่วมกับยาแก้ปวด) อาจลดอัตราการเต้นของหัวใจ (MD -7.00 bpm, 95% CI -7.63 ถึง -6.37; สตรี 108 คน; การศึกษา 1 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) และอัตราการหายใจ (MD -1.10 brpm, 95% CI -1.26 ถึง -0.94; สตรี 108 คน; การศึกษา 1 เรื่อง; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

เราไม่แน่ใจว่า TENS ร่วมกับยาแก้ปวด (เทียบกับยาแก้ปวด) มีผลต่อความเจ็บปวดในเวลาหกชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมงหรือสัญญาณชีพ เนื่องจากคุณภาพของหลักฐานต่ำมาก (การศึกษา 2 เรื่อง, สตรี 92 คน)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 9 กันยายน 2020

Tools
Information