การใช้สารที่มีไฟบรินเป็นส่วนประกอบเพื่อลดการเสียเลือดในผู้ใหญ่ที่ได้รับการผ่าตัดตับ

ใจความสำคัญ

• การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารที่มีไฟบรินเป็นส่วนประกอบเพื่อลดการสูญเสียเลือดในการผ่าตัดตับในผู้ใหญ่ มีข้อบกพร่องด้านการออกแบบหลายประการ ดังนั้นผลลัพธ์จึงไม่แน่นอนอย่างมาก
• จากหลักฐานที่มีอยู่ เราไม่สามารถแนะนำหรือคัดค้านการใช้สารที่มีไฟบรินเป็นประจำได้

หัวข้อของการทบทวนวรรณกรรมนี้คืออะไร

ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดตับกรณีเนื้องอกมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเลือด ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัด และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ มีการพัฒนาเทคนิคหลายอย่างเพื่อลดการสูญเสียเลือดในการผ่าตัดตับ วิธีหนึ่งคือการใช้สารที่มีไฟบรินเป็นส่วนประกอบ (ไฟบรินคือโปรตีนส่วนปลายที่เกิดขึ้นระหว่างการแข็งตัวของเลือด) กับพื้นผิวตับที่ถูกตัด นอกจากนี้ยังมีสารที่ไม่ใช่ไฟบรินอีกด้วย ไม่ชัดเจนว่าสารที่ใช้ไฟบรินมีประสิทธิผลในการลดการสูญเสียเลือดและปรับปรุงผลลัพธ์อื่นๆ หรือไม่ เมื่อเทียบกับการไม่รักษา/ยาหลอก (การรักษาหลอก) หรือสาร/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟบริน

เราต้องการค้นหาอะไร

เราต้องการทราบว่าสารที่ใช้ไฟบรินมีประสิทธิผลมากกว่าการไม่ใช้ยา/ยาหลอกหรือสาร/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟบรินในการลด:

• ความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตระหว่างและหลังการผ่าตัด;
• เสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง;
• เวลาที่จำเป็นในการหยุดเลือด
• ความเสี่ยงที่จะต้องได้รับการถ่ายเลือดหลังการผ่าตัด;
• ความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดอีกครั้งเพื่อหยุดเลือด และ
• ความเสี่ยงที่ตับจะมีน้ำดีรั่วหลังการผ่าตัด

เราทำอะไร

เราทำการค้นหาการศึกษาแบบสุ่มอย่างเข้มงวดที่เปรียบเทียบสารที่ใช้ไฟบรินกับไม่มีการแทรกแซง/ยาหลอก หรือสาร/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟบริน โดยทั่วไปการศึกษาแบบสุ่มจะให้หลักฐานที่ชัดเจนที่สุด เนื่องจากจะจัดสรรผู้เข้าร่วมให้ได้รับการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการสุ่ม เพื่อให้กลุ่มการรักษาที่แตกต่างกันสามารถเปรียบเทียบได้ในแง่ของคุณลักษณะที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและจัดอันดับความเชื่อมั่นของหลักฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีการศึกษาและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษาแบบสุ่ม 22 ฉบับ ที่รวมผู้ใหญ่ทั้งหมด 2945 คนที่เข้ารับการผ่าตัดตับ การศึกษา 6 ฉบับในผู้ใหญ่ 1001 คน เปรียบเทียบสารที่ใช้ไฟบรินกับไม่มีการแทรกแซง และการศึกษา 16 ฉบับในผู้ใหญ่ปี 1944 เปรียบเทียบสารที่ใช้ไฟบรินกับสาร/อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ไฟบริน

ไม่ชัดเจนว่าสารที่ใช้ไฟบรินเมื่อเปรียบเทียบกับการไม่รักษามีผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตภายใน 30 วันหลังการผ่าตัด ความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน การถ่ายเลือด ความจำเป็นในการผ่าตัดอีก หรือความเสี่ยงของน้ำดีรั่วไหลออกจากตับหลังการผ่าตัด

ในทำนองเดียวกัน ยังไม่ชัดเจนว่าสารที่ใช้ไฟบรินเมื่อเปรียบเทียบกับสารที่ไม่ใช่ไฟบรินมีผลกระทบต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตภายใน 30 วันหลังการผ่าตัด ความเสี่ยงที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดหลังการผ่าตัด หรือความเสี่ยงของน้ำดีรั่วหลังการผ่าตัด สารที่ใช้ไฟบรินอาจลดความเสี่ยงที่ต้องได้รับการผ่าตัดอีกครั้ง แต่เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับผลลัพธ์ สารที่ใช้ไฟบรินอาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เมื่อเทียบกับสารที่ไม่มีส่วนผสมของไฟบริน

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เรามีความมั่นใจน้อยมากในหลักฐาน เนื่องจากการศึกษาจำนวนมากมีข้อบกพร่องด้านการออกแบบ การศึกษาจำนวนมากมีขนาดเล็ก และผลลัพธ์ส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าการรักษาอาจเป็นประโยชน์หรือเป็นอันตรายต่อผู้ที่ได้รับการรักษา หรือไม่มีผลเลย จากหลักฐานในปัจจุบัน เราไม่สามารถแนะนำหรือคัดค้านการใช้สารที่มีไฟบรินเป็นประจำเพื่อลดการเสียเลือดในการผ่าตัดตับ การวิจัยในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่การใช้สารที่มีไฟบรินเป็นส่วนประกอบในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อภาวะเลือดออกเป็นพิเศษ

เงินทุน
การทดลอง 12 ฉบับรายงานว่ามีเงินทุนเชิงพาณิชย์ การทดลอง 1 ฉบับรายงานว่าไม่มีการสนับสนุนทางการเงิน และการทดลอง 9 ฉบับไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน

หลักฐานนี้เป็นปัจจุบันแค่ไหน

หลักฐานเป็นปัจจุบันถึงวันที่ 20 มกราคม 2023

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

หลักฐานสำหรับผลลัพธ์ในการเปรียบเทียบทั้งสอง (FBHA เทียบกับการไม่มีการแทรกแซง และ FBHA เทียบกับที่ไม่ใช่ FBHA) มีความเชื่อมั่นต่ำมาก (หรือความเชื่อมั่นต่ำในกรณีหนึ่ง) และไม่สามารถพิสูจน์การใช้ FBHA เป็นประจำเพื่อลดการสูญเสียเลือดในการผ่าตัดตับในผู้ใหญ่ได้ ในขณะที่การวิเคราะห์เมตต้าแสดงให้เห็นความเสี่ยงที่ลดลงของการผ่าตัดซ้ำด้วย FBHA เมื่อเทียบกับที่ไม่ใช่ FBHA การวิเคราะห์ถูกรบกวนด้วยการทดลองจำนวนน้อยที่รายงานเหตุการณ์และความเสี่ยงของการมีอคติในการทดลองเหล่านี้ทั้งหมด

การทดลองในอนาคตควรมุ่งเน้นไปที่การใช้ FBHAs ในผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดตับ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะมีเลือดออก ผู้วิจัยควรประเมินผลลัพธ์ที่มีความหมายทางคลินิกและสำคัญต่อผู้ป่วย และปฏิบัติตามคำแถลงของ SPIRIT และ CONSORT

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การผ่าตัดตับเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเนื้องอกในตับที่ไม่ร้ายแรงและมะเร็งบางชนิด แต่อาจสัมพันธ์กับการสูญเสียเลือดอย่างมีนัยสำคัญ มีการพัฒนาเทคนิคการดมยาสลบและการผ่าตัดมากมายเพื่อลดการเสียเลือดและปรับปรุงผลการผ่าตัด เทคนิคหนึ่งดังกล่าวคือการใช้สารห้ามเลือดที่มีไฟบรินเป็นส่วนประกอบ (FBHA) เฉพาะที่กับพื้นผิวของการผ่าตัด ไม่มีหลักปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการใช้ FBHA และมีสารและอุปกรณ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย รวมถึงสารที่ไม่ใช่ FBHA (เช่น สารที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจน) ยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการเหล่านี้รวมถึงประโยชน์ทางคลินิกของการใช้วิธีการเหล่านี้โดยทั่วไป

วัตถุประสงค์: 

เพื่อประเมินประโยชน์และผลเสียของการใช้สารห้ามเลือดที่มีไฟบรินเป็นส่วนประกอบในการผ่าตัดตับในผู้ใหญ่

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นจาก Cochrane Hepato-Biliary Group (CHBG) Controlled Trials Register, CENTRAL, MEDLINE, Embase, LILACS, Science Citation Index Expanded และ Conference Proceedings Citation Index-Science จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2023 นอกจากนี้เรายังค้นหาทะเบียนการทดลองออนไลน์ ตรวจสอบรายการอ้างอิงของการศึกษาชนิดปฐมภูมิ (primary studies) ทั้งหมด และติดต่อผู้เขียนการทดลองที่รวบรวมไว้สำหรับการทดลองที่ตีพิมพ์หรือยังไม่ได้ตีพิมพ์เพิ่มเติม

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เราพิจารณารวมการทดลองทางคลินิกแบบสุ่มทั้งหมดที่ประเมิน FBHA เทียบกับไม่มีการแทรกแซงเฉพาะที่หรือไม่ใช่ FBHA โดยไม่คำนึงถึงประเภทการตีพิมพ์ สถานะการตีพิมพ์ ภาษาของการตีพิมพ์ และผลลัพธ์ที่รายงาน ผู้เข้าร่วมในการศึกษาอาจมีพยาธิสภาพของตับใดๆก็ได้และรับการผ่าตัดใหญ่ของตับหรือผ่าตัดเล็กน้อยโดยการผ่าตัดแบบเปิดหรือแบบส่องกล้อง

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ทบทวน 2 คนคัดกรองผลการสืบค้นวรรณกรรมและใช้แบบฟอร์มการดึงข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์อย่างอิสระต่อกัน เราแสดงผลลัพธ์ผลลัพธ์แบบแบ่งขั้วเป็นอัตราส่วนความเสี่ยง (RRs) และผลลัพธ์แบบต่อเนื่องเป็นผลต่างค่าเฉลี่ย (MDs) โดยแต่ละรายการมีช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) เราใช้ random-effects model สำหรับการวิเคราะห์หลัก ผลลัพธ์หลักของเราคือการเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง ประสิทธิภาพการห้ามเลือด และคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ผลลัพธ์รองของเราคือประสิทธิภาพในการห้ามเลือด เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ไม่ร้ายแรง ระยะเวลาการผ่าตัด และระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล เราประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานด้วย GRADE และนำเสนอผลลัพธ์ในตารางสรุปผลการวิจัย 2 ตาราง

ผลการวิจัย: 

เรารวมการทดลอง 22 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 2945 คน) ประเมิน FBHA เทียบกับการไม่มีการแทรกแซงหรือสารที่ไม่ใช่ FBHA; การทดลอง 19 ฉบับ มีผู้เข้าร่วม 2642 คน ให้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เมตต้า การทดลอง 12 ฉบับรายงานว่ามีเงินทุนเชิงพาณิชย์ การทดลอง 1 ฉบับรายงานว่าไม่มีการสนับสนุนทางการเงิน และการทดลอง 9 ฉบับไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน ด้านล่างนี้เรานำเสนอผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องทางคลินิกมากที่สุด และยังแสดงในตารางสรุปผลการวิจัยด้วย

การห้ามเลือดที่ใช้สารที่มีไฟบริน เทียบกับการไม่มีการแทรกแซง

การทดลอง 6 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1001 คน) เปรียบเทียบ FBHA กับไม่มีการแทรกแซง การทดลอง 1 ฉบับ มีความเสี่ยงต่ำของการเกิดอคติในทั้ง 5 โดเมน และการทดลองอื่นๆ ทั้งหมดมีความเสี่ยงสูงหรือไม่ชัดเจนของอคติในอย่างน้อย 1 โดเมน การทดลอง 2 ฉบับ มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดกลุ่มการศึกษา ไม่ชัดเจนว่า FBHAs เมื่อเปรียบเทียบกับการไม่มีการแทรกแซงมีผลกระทบต่อการเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัด (RR 2.58, 95% CI 0.89 ถึง 7.44; การทดลอง 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 782 คน) เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (RR 0.96, 95% CI 0.88 ถึง 1.05; การทดลอง 4 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 782 คน) การถ่ายเลือดหลังผ่าตัด (RR 1.04, 95% CI 0.77 ถึง 1.40; การทดลอง 5 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 864 คน), การผ่าตัดซ้ำ (RR 2.92, 95% CI 0.58 ถึง 14.61; การทดลอง 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 612 คน) หรือน้ำดีรั่วหลังผ่าตัด (RR 1.00 , 95% CI 0.67 ถึง 1.48; การทดลอง 4 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 782 คน) เนื่องจากความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมดเหล่านี้

สารห้ามเลือดที่ใช้ไฟบริน เทียบกับ สารห้ามเลือดที่ไม่ใช่ไฟบริน

การทดลอง 16 ฉบับ (ผู้เข้าร่วม 1944 คน) เปรียบเทียบ FBHA กับสารที่ไม่ใช่ FBHA การศึกษาทั้งหมดมีอย่างน้อย 1 โดเมนที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ชัดเจนของอคติ การทดลอง 12 ฉบับ มีความเสี่ยงของการมีอคติสูงที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดกลุ่มการศึกษา ไม่ชัดเจนว่า FBHAs เมื่อเปรียบเทียบกับที่ไม่ใช่ FBHAs มีผลต่อการเสียชีวิตระหว่างการผ่าตัด (RR 1.03, 95% CI 0.62 ถึง 1.72; การทดลอง 11 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1436 คน) การถ่ายเลือดหลังผ่าตัด (RR 0.92, 95% CI 0.68 ถึง 1.25; การทดลอง 7 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 599 คน) การผ่าตัดซ้ำ (RR 0.48, 95% CI 0.25 ถึง 0.90; การทดลอง 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 358 คน) หรือน้ำดีรั่วหลังผ่าตัด (RR 1.15, 95% CI 0.60 ถึง 2.21; การทดลอง 9 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1115 คน) โดยความเชื่อมั่นของหลักฐานต่ำมากสำหรับผลลัพธ์ทั้งหมด FBHAs เมื่อเปรียบเทียบกับที่ไม่ใช่ FBHAs อาจมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่อความเสี่ยงของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ร้ายแรง (RR 0.99, 95% CI 0.95 ถึง 1.03; การทดลอง 9 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1176 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ)

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ศ. พญ. ผกากรอง ลุมพิกานนท์ 1 เมษายน 2024

Tools
Information