การรักษาทางจิตวิทยาสำหรับภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในภาวะสมองเสื่อมและความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย

ประเด็นสำคัญ

- การรักษาทางจิตวิทยาโดยใช้การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม) อาจมีผลในเชิงบวกเล็กน้อยต่อภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และกิจกรรมประจำวันในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย (MCI)

- ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทราบว่าการรักษาทางจิตวิทยาใด ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับความวิตกกังวลในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI

- จำเป็นต้องมีหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาทางจิตวิทยาประเภทต่างๆ และการรักษาแบบใดอาจดีที่สุดสำหรับคนไข้แบบใด

ภาวะสมองเสื่อมและความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อยคืออะไร

ภาวะสมองเสื่อมเป็นภาวะที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ (ทักษะด้านความจำและการคิด) ผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมไม่สามารถจัดการกิจกรรมประจำวันทั้งหมดด้วยตนเองได้อีกต่อไป ความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเล็กน้อย (MCI) มีความรุนแรงน้อยกว่าและไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจกรรมประจำวัน บางคนที่มี MCI จะพัฒนาเป็นภาวะสมองเสื่อมต่อไป

เราหมายถึงอะไรในการรักษาทางจิตวิทยา

การบำบัดทางจิตวิทยา ซึ่งบางครั้งเรียกว่า 'การบำบัดด้วยการพูดคุย' ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา เกี่ยวข้องกับนักบำบัดที่ทำงานร่วมกับบุคคลหรือคนกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อพัฒนาทักษะและกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี การรักษาเหล่านี้สามารถปรับให้เหมาะกับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

เราต้องการทราบอะไร

อาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลเป็นเรื่องที่พบบ่อยในผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมและ MCI แต่วิธีที่ดีที่สุดในการรักษานั้นยังไม่ชัดเจน ยาที่มักใช้รักษาปัญหาเหล่านี้อาจไม่ได้ผลสำหรับผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมและอาจทำให้เกิดผลข้างเคียง แนวทางปฏิบัติมากมายจึงแนะนำให้ลองใช้การรักษาทางจิตวิทยาก่อน เราสนใจการบำบัดทางจิตวิทยาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอาการวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้า หรือเพื่อปรับปรุงความผาสุกทางอารมณ์ของผู้เป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI การบำบัดทางจิตมีหลายประเภท เราต้องการทราบว่าการรักษาแต่ละอย่างมีประสิทธิผลเพียงใดสำหรับอาการซึมเศร้าและความวิตกกังวลในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI นอกจากนี้เรายังต้องการทราบเกี่ยวกับผลต่อคุณภาพชีวิต ความสามารถในการจัดการกิจกรรมประจำวันและทักษะการคิด และทราบว่าการรักษามีผลที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่

เราได้ทำอะไร

เราค้นหาการศึกษาที่เปรียบเทียบการรักษาทางจิตวิทยากับการดูแลตามปกติ หรือกับการดูแลตามปกติ บวกกับการรักษาที่ไม่ใช่การรักษาทางจิตวิทยาอย่างเฉพาะเจาะจง

เราแบ่งการรักษาทางจิตวิทยาออกเป็นหมวดหมู่กว้างๆ ตามทฤษฎีเบื้องหลังการรักษาและเนื้อหาของการรักษาแต่ละครั้ง และเราพิจารณาแต่ละหมวดหมู่แยกกัน เราเปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาและให้คะแนนความเชื่อมั่นในหลักฐาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น วิธีและขนาดการศึกษา

เราพบอะไร

เราพบการศึกษา 29 ฉบับ ที่รวมผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมหรือ MCI จำนวน 2599 คน หลักฐานส่วนใหญ่ที่เราพบคือการรักษาโดยอิงตามการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม) และการรักษาที่มุ่งสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเราเรียกว่าการให้คำปรึกษาและการบำบัดแบบประคับประคอง นอกจากนี้เรายังพบการศึกษาจำนวนน้อยมากเกี่ยวกับการบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจตามสติและการบำบัดระหว่างบุคคล การศึกษาส่วนใหญ่ดูที่ผลกระทบต่อภาวะซึมเศร้า แต่มีการศึกษาน้อยมากที่วัดผลในแง่ความวิตกกังวล

หลักฐานแสดงให้เห็นว่า:

- การรักษาโดยใช้ CBT อาจช่วยปรับปรุงอาการซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และความสามารถในการจัดการกิจกรรมประจำวันเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรักษาในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI แม้ว่าผลจะมีขนาดเล็ก เราไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลใดๆ ต่อความวิตกกังวล มีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าผลต่อภาวะซึมเศร้าอาจขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการซึมเศร้าก่อนเริ่มการรักษา ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI และใช้วิธีการรักษาแบบใด แต่จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อความแน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนี้

- การรักษาแบบประคับประคองและให้คำปรึกษาอาจไม่มีผลต่ออาการซึมเศร้าเมื่อสิ้นสุดการรักษา และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่เราจะทราบว่ามีผลต่อความวิตกกังวลหรือไม่

- เราไม่สามารถแน่ใจเกี่ยวกับผลของการบำบัดด้วยสติหรือการบำบัดระหว่างบุคคลได้ เนื่องจากมีการศึกษาวิธีการรักษาเหล่านี้น้อยมาก

มีข้อมูลที่จำกัดเกี่ยวกับผลที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาเหล่านี้

นอกจากนี้เรายังพบการศึกษา 14 ฉบับ ที่กำลังดำเนินอยู่ ดังนั้นเราจึงสามารถคาดหวังหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามของเราได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ข้อจำกัดของหลักฐานคืออะไร

เราอาจเชื่อมั่นในระดับปานกลางเกี่ยวกับผลในเชิงบวกเล็กน้อยของการรักษาแบบ CBT ที่มีต่อภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และกิจกรรมประจำวัน แต่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในผลลัพธ์อื่นๆ คนส่วนใหญ่ในการทบทวนวรรณกรรมมีภาวะสมองเสื่อมที่มีความรุนแรงเล็กน้อยถึงปานกลาง ดังนั้นผลลัพธ์อาจใช้ไม่ได้กับผู้ที่มี MCI หรือภาวะสมองเสื่อมที่รุนแรงกว่า มีการศึกษาน้อยมากที่รวมเฉพาะผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าในระดับที่มีนัยสำคัญก่อนการรักษา แม้ว่าคนเหล่านี้มักจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการรักษาในทางเวชปฏิบัติ ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะบอกได้ว่าคนกลุ่มใดมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการรักษาทางจิตวิทยาแบบใด

หลักฐานเป็นปัจจุบันแค่ไหน

การตรวจสอบนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2021

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การรักษาแบบ CBT ที่ร่วมกับการดูแลตามปกติอาจช่วยลดอาการซึมเศร้าได้เล็กน้อยสำหรับผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมและ MCI และอาจเพิ่มอัตราการบรรเทาอาการซึมเศร้าได้ อาจมีตัวปรับเปลี่ยนผลกระทบที่สำคัญ (ระดับของภาวะซึมเศร้าที่การตรวจวัดพื้นฐาน การวินิจฉัยทางปัญญา หรือเนื้อหาของวิธีการ) การรักษาด้วย CBT อาจส่งผลดีเล็กน้อยต่อคุณภาพชีวิตและกิจกรรมในชีวิตประจำวัน วิธีการที่สนับสนุนและให้คำปรึกษาอาจไม่ช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม ผลของการรักษาทั้งสองประเภทต่ออาการวิตกกังวลมีความไม่แน่นอนมาก เรายังไม่แน่ใจเกี่ยวกับผลของการรักษาทางจิตวิทยาประเภทอื่นๆ และความคงอยู่ของผลเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทางคลินิก การศึกษาในอนาคตควรประเมินองค์ประกอบโดยละเอียดของวิธีการเหล่านี้และการนำไปใช้ในประชากรผู้ป่วยที่แตกต่างกันและในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเป็นเรื่องที่พบบ่อยมากในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมและมีความบกพร่องทางสติปัญญาเล็กน้อย (MCI) มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวทางการรักษาที่ดีที่สุด การรักษาด้วยยาอาจไม่ได้ผลและเกี่ยวข้องกับผลข้างเคียง แนวปฏิบัติแนะนำการรักษาทางจิตใจ ในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบที่ปรับปรุงใหม่นี้ เราได้ตรวจสอบประสิทธิผลของแนวทางการรักษาทางจิตวิทยาแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์: 

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อประเมินประสิทธิผลทางคลินิกของวิธีการทางจิตวิทยาในการลดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI

วัตถุประสงค์รอง

เพื่อตรวจสอบว่าวิธีการทางจิตวิทยาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคล การรับรู้ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน (ADL) และลดอาการทางพฤติกรรมและจิตใจของภาวะสมองเสื่อม และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลหรือลดภาระผู้ดูแลหรือไม่

วิธีการสืบค้น: 

เราค้นหา ALOIS, Cochrane Dementia and Cognitive Improvement Group's register, MEDLINE, Embase, ฐานข้อมูลอื่นๆ อีก 4 แห่ง และ 3 ทะเบียนทดลองในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2021

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการศึกษาวิจัยแบบสุ่มที่มีกลุ่มเปรียบเทียบ (RCT) ที่เปรียบเทียบวิธีการทางจิตวิทยาสำหรับภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลกับการรักษาตามปกติ (TAU) หรือวิธีการกลุ่มควบคุมอื่นในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรือ MCI

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้ประพันธ์อย่างน้อยสองคนทำงานอย่างอิสระในการเลือกการทดลอง คัดลอกข้อมูล และประเมินการศึกษาสำหรับความเสี่ยงของการมีอคติ เราจำแนกวิธีการทางจิตวิทยาที่รวมเป็นการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT) การกระตุ้นพฤติกรรม (BA) การบำบัดด้วยการแก้ปัญหา (PST)); การบำบัดด้วย 'คลื่นลูกที่สาม' (เช่น การบำบัดด้วยความรู้ความเข้าใจตามสติ (MBCT)); การบำบัดแบบประคับประคองและให้คำปรึกษา; และการบำบัดระหว่างบุคคล เราเปรียบเทียบวิธีการแต่ละกลุ่มกับกลุ่มควบคุม เราแสดงผลการรักษาเป็นค่า standardised mean differences หรือ risk ratios เรารวบรวมข้อมูลโดยใช้ fixed-effects model หากเป็นไปได้ เราใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐานที่อยู่เบื้องหลังแต่ละผลลัพธ์

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวม การศึกษา 29 ฉบับ มีผู้เข้าร่วม 2599 คน ทั้งหมดได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปี 1997 ถึง 2020 มี 15 การทดลอง เกี่ยวกับการบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (4 CBT, 8 BA, 3 PST), 11 การทดลองของการบำบัดแบบประคับประคองและการให้คำปรึกษา, 3 การทดลอง เกี่ยวกับ MBCT และ 1 การทดลอง เกี่ยวกับการบำบัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มเปรียบเทียบได้รับการดูแลตามปกติ การศึกษาเพื่อการควบคุมความสนใจ หรือการดูแลตามปกติที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งรวมสภาพการควบคุมเชิงรุกที่ไม่ใช่การรักษาทางจิตวิทยาอย่างเฉพาะเจาะจง มี 24 การทดลองของผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม และ 5 การทดลอง ในผู้ป่วย MCI การศึกษาส่วนใหญ่ดำเนินการในชุมชน เราถือว่าไม่มีการศึกษาใดที่มีความเสี่ยงของการมีอคติต่ำในทุกประเด็นการประเมิน

การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญา (CBT, BA, PST)

การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาน่าจะดีกว่าการรักษาตามปกติ หรือสภาวะควบคุมเชิงรุก เล็กน้อยเพื่อลดอาการซึมเศร้า (ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (SMD) -0.23, 95% CI -0.37 ถึง -0.10; 13 การทดลอง ผู้เข้าร่วม 893 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) นอกจากนี้ยังอาจเพิ่มอัตราการบรรเทาอาการซึมเศร้าเมื่อสิ้นสุดการรักษา (risk ratio (RR) 1.84, 95% CI 1.18 ถึง 2.88; การศึกษา 2 ฉบับ โดยมีการศึกษาหนึ่งเรื่องที่มีการเปรียบเทียบอิสระ 2 อย่าง ผู้เข้าร่วม 146 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับผลของการบำบัดพฤติกรรมทางความคิดต่อความวิตกกังวลเมื่อสิ้นสุดการรักษา (SMD -0.03, 95% CI -0.36 ถึง 0.30; การศึกษา 3 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 143 คน หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การบำบัดพฤติกรรมทางปัญญาอาจช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย (SMD 0.31, 95% CI 0.13 ถึง 0.50; การศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 459 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง) และกิจกรรมในชีวิตประจำวันเมื่อสิ้นสุดการรักษาเมื่อเทียบกับการรักษาตามปกติหรือกลุ่มควบคุมเชิงรุก (SMD -0.25, 95% CI -0.40 ถึง -0.09; การศึกษา 7 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 680 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นปานกลาง)

วิธีการสนับสนุนและการให้คำปรึกษา

Meta-analysis แสดงให้เห็นว่าการให้การช่วยเหลือและการให้คำปรึกษาอาจมีผลเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยต่ออาการซึมเศร้าในผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อม เมื่อเทียบกับการดูแลตามปกติเมื่อสิ้นสุดการรักษา (SMD -0.05, 95% CI -0.18 ถึง 0.07; การศึกษา 9 ฉบับ ผู้เข้าร่วม 994 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำ) เราไม่แน่ใจอย่างมากเกี่ยวกับผลของการรักษาเหล่านี้ต่อความวิตกกังวล ซึ่งประเมินในการศึกษานำร่องขนาดเล็กเพียงเรื่องเดียวเท่านั้น

วิธีการอื่น ๆ

มีข้อมูลน้อยมากและหลักฐานมีความเชื่อมั่นต่ำมากเกี่ยวกับ MBCT และการบำบัดระหว่างบุคคล ดังนั้นเราจึงไม่สามารถสรุปผลใดๆ เกี่ยวกับประสิทธิผลของวิธีการเหล่านี้ได้

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 3 พฤษภาคม 2022 Edit โดย ผกากรอง 29 พฤศจิกายน 2022

Tools
Information