Coenzyme Q10 สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสภาวะที่พัฒนาขึ้นเมื่อหัวใจไม่สามารถรักษาระดับการสูบฉีดเลือดของหัวใจที่เพียงพอ หรือสามารถทำได้โดยต้องออกแรงในการเติมเลือดเข้าห้องหัวใจมากเกินไป ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวมักประสบกับโรคที่กำเริบและหายเป็นปกติ โดยมีระยะเวลาคงที่และระยะของการล้มเหลว (ความล้มเหลวในการรับมือกับความเสียหายของหัวใจ) ส่งผลให้อาการแย่ลงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ตัวเลือกการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวมีตั้งแต่การใช้ยาไปจนถึงการปลูกถ่ายหัวใจ ซึ่งแต่ละวิธีก็มีข้อจำกัดของตัวเอง มีการแนะนำให้ใช้ coenzyme Q10 (หรือ ubiquinone) เป็นตัวเลือกการรักษาในบางการทดลอง coenzyme Q10 หรือ ubiquinone เป็นอาหารเสริมที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ เป็นโมเลกุลที่ละลายในไขมัน มีหน้าที่สร้างพลังงานภายในเซลล์ของร่างกาย นอกจากนี้ยังอาจมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ

โคเอ็นไซม์คิวเท็นในระดับต่ำอาจสัมพันธ์กับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว Coenzyme Q10 พบได้ในเนื้อเยื่อและอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย โดยพบมากที่สุดที่หัวใจ ข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่ชี้ให้เห็นว่าผลกระทบที่เป็นอันตรายของชนิดของออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยา (โมเลกุลที่ไม่เสถียรซึ่งมีออกซิเจนและทำปฏิกิริยากับโมเลกุลอื่นได้ง่าย) จะเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เนื่องจากฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ coenzyme Q10 อาจช่วยลดผลกระทบที่เป็นพิษเหล่านี้ ซึ่งทำลายส่วนประกอบของเซลล์หัวใจ และขัดขวางการส่งสัญญาณของเซลล์ coenzyme Q10 มีบทบาทสำคัญในการนำสัญญาณภายในกล้ามเนื้อหัวใจและในการสร้างพลังงาน ความเข้มข้นของโคเอ็นไซม์คิวเท็นมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลว การเสริม Coenzyme Q10 อาจทำให้หัวใจล้มเหลวดีขึ้น มีการใช้ coenzyme Q10 ในบางครั้งเนื่องจากคิดว่ามีความปลอดภัยที่ยอมรับได้ และไม่มีผลข้างเคียงที่สำคัญ

เราดำเนินการตรวจสอบนี้เพื่อประเมินหลักฐานที่มีอยู่เกี่ยวกับผลกระทบของ coenzyme Q10 ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เรารวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม 11 ฉบับ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 1573 คน การศึกษามีขนาดค่อนข้างเล็กและติดตามผู้เข้าร่วมในระยะเวลาอันสั้น การวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าโคเอ็นไซม์คิวเท็นอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลว อาจส่งผลให้ความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตาย โรคหลอดเลือดสมอง หรือเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพิ่มขึ้นหรือแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย ผลของ Coenzyme Q10 ต่อการทำงานของหัวใจและการทำให้อาการดีขึ้นนั้นไม่แน่นอน

หลักฐาน ณ ปัจจุบันจนถึงเดือนตุลาคม 2020 มีคุณภาพดีสุดคือระดับปานกลาง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติในการศึกษาบางเรื่องที่รวบรวมมา และขาดผลลัพธ์ที่แม่นยำและสม่ำเสมอ ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการสนับสนุนหรือหักล้างการใช้ coenzyme Q10 สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

การศึกษาที่รวบรวมได้ ให้หลักฐานที่มีคุณภาพปานกลางว่า coenzyme Q10 อาจลดการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุและการรักษาตัวในโรงพยาบาลสำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว มีหลักฐานคุณภาพต่ำที่สรุปผลไม่ได้ว่าโคเอ็นไซม์ Q10 มีผลต่อความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ เนื่องจากหลักฐานมีคุณภาพต่ำมาก จึงมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่า coenzyme Q10 มีผลต่อส่วนของการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายหรือความสามารถในการออกกำลังกายหรือไม่ มีหลักฐานที่มีคุณภาพต่ำว่า coenzyme Q10 อาจเพิ่มความเสี่ยงของผลไม่พืงประสงค์ หรือมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย

ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือในการสนับสนุนหรือหักล้างการใช้ coenzyme Q10 สำหรับภาวะหัวใจล้มเหลว จำเป็นต้องมีการทดลองในอนาคตเพื่อยืนยันสิ่งที่เราค้นพบ

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

Coenzyme Q10 หรือ ubiquinone เป็นอาหารเสริมที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ เป็นโมเลกุลที่ละลายในไขมันซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวพาอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรีย และเป็นโคเอนไซม์สำหรับเอนไซม์ไมโทคอนเดรีย การขาดโคเอ็นไซม์คิวเท็นอาจเกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ มากมาย รวมถึงภาวะหัวใจล้มเหลว ความรุนแรงของภาวะหัวใจล้มเหลวมีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของการขาดโคเอ็นไซม์คิวเท็น ข้อมูลที่เกิดขึ้นใหม่บ่งชี้ว่าผลกระทบที่เป็นอันตรายของชนิดออกซิเจนที่ทำปฏิกิริยานั้นเพิ่มขึ้นในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว และโคเอ็นไซม์คิวเท็นอาจช่วยลดผลกระทบที่เป็นพิษเหล่านี้เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ coenzyme Q10 ยังอาจมีบทบาทในการรักษาเสถียรภาพของช่องไอออนที่ขึ้นกับแคลเซียมของกล้ามเนื้อหัวใจ และในการป้องกันการใช้สารที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์อะดีโนซีน-5'-ไตรฟอสเฟต (ATP) แม้ว่า coenzyme Q10 จะไม่ใช่การรักษาหลักที่แนะนำ แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุมหลายเรื่องได้เปรียบเทียบโคเอ็นไซม์คิวเท็นกับการรักษารูปแบบอื่นๆ แต่ไม่มีการทบทวนอย่างเป็นระบบของการทดลองแบบสุ่มที่มีอยู่ก่อนฉบับดั้งเดิมของ Cochrane Review ในปี 2014

วัตถุประสงค์: 

เพื่อทบทวนความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโคเอ็นไซม์คิวเท็นในภาวะหัวใจล้มเหลว

วิธีการสืบค้น: 

เราสืบค้นใน CENTRAL, MEDLINE, Embase, Web of Science, CINAHL Plus และ AMED เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2020; ClinicalTrials.gov เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2020 และ ISRCTN Registry เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2019 เราไม่มีข้อ จำกัด ด้านภาษา

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวบรวมการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม ทั้งรูปแบบ parallel หรือ cross-over ที่ประเมินผลที่เป็นประโยชน์และโทษของ coenzyme Q10 ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว เมื่อเราพบการศึกษาแบบสลับกลุ่ม เราพิจารณาข้อมูลจากระยะแรกเท่านั้น

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

เราใช้วิธีการมาตรฐานของ Cochrane ประเมินความเสี่ยงของอคติในการศึกษาโดยใช้เครื่องมือประเมิน 'ความเสี่ยงของอคติ' ของ Cochrane และวิธีการ GRADE เพื่อประเมินคุณภาพของหลักฐาน สำหรับข้อมูลแบบแบ่งขั้ว เราคำนวณอัตราส่วนความเสี่ยง (RR) สำหรับข้อมูลต่อเนื่องใช้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (MD) โดยมีช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) หากมีข้อมูลที่เหมาะสม เราทำการวิเคราะห์เมตต้า เมื่อวิเคราะห์เมตต้าไม่ได้ เราจึงเขียนการสังเคราะห์เชิงบรรยาย เราจัดทำ PRISMA flow เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนของการเลือกการศึกษา

ผลการวิจัย: 

เรารวบรวมการศึกษา 11 ฉบับ โดยมีผู้เข้าร่วม 1573 คน เปรียบเทียบ coenzyme Q10 กับยาหลอกหรือการรักษาแบบเดิม (กลุ่มควบคุม) ในการศึกษาส่วนใหญ่ ขนาดตัวอย่างค่อนข้างเล็ก มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแต่ละการศึกษาในปริมาณ coenzyme Q10 รายวัน ระยะเวลาติดตามผล และการวัดผลการรักษา การศึกษาทั้งหมดมีความไม่ชัดเจนหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติ หรือทั้งสองอย่างในโดเมนที่มีอคติอย่างน้อย 1 ปะเด็น เราสามารถทำการวิเคราะห์เมตต้าสำหรับผลลัพธ์บางส่วนเท่านั้น ไม่มีการทดลองใดที่พิจารณาถึงคุณภาพชีวิต วัดจากมาตราส่วนที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ตัวแปรการออกกำลังกาย (การออกกำลังกายแบบเฮโมไดนามิกส์) หรือความคุ้มค่า

Coenzyme Q10 อาจลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้มากกว่ากลุ่มควบคุม (RR 0.58, 95% CI 0.35 ถึง 0.95; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 420 คน; จำนวนที่จำเป็นในการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม (NNTB) 13.3; หลักฐานคุณภาพปานกลาง)

มีหลักฐานคุณภาพต่ำของผลลัพธ์ที่สรุปไม่ได้ระหว่าง coenzyme Q10 และกลุ่มควบคุมสำหรับความเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตาย (RR 1.62, 95% CI 0.27 ถึง 9.59; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 420 คน) และโรคหลอดเลือดสมอง (RR 0.18, 95% CI 0.02 ถึง 1.48; การศึกษา 1 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 420 คน)

Coenzyme Q10 อาจลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับภาวะหัวใจล้มเหลว (RR 0.62, 95% CI 0.49 ถึง 0.78; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 1061 คน; NNTB 9.7; หลักฐานคุณภาพปานกลาง)

หลักฐานคุณภาพต่ำมากบ่งชี้ว่า coenzyme Q10 อาจปรับปรุงส่วนของการขับออกของหัวใจห้องล่างซ้าย (MD 1.77, 95% CI 0.09 ถึง 3.44; การศึกษา 7 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 650 คน) แต่ผลลัพธ์ยังสรุปไม่ได้สำหรับความสามารถในการออกกำลังกาย (MD 48.23, 95% CI - 24.75 ถึง 121.20 การศึกษา 3 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 91 คน); และความเสี่ยงในการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (RR 0.70, 95% CI 0.45 ถึง 1.10; การศึกษา 2 ฉบับ, ผู้เข้าร่วม 568 คน)

เราปรับลดคุณภาพของหลักฐานเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอคติและความไม่แม่นยำ

บันทึกการแปล: 

แปลโดย พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี Edit โดย ผกากรอง 20 สิงหาคม 2023

Tools
Information