ปริมาณ medium chain triglyceride ขนาดสูง เปรียบเทียบกับขนาดต่ำ เพื่อช่วยการเจริญเติบโตในระยะสั้นของทารกที่คลอดก่อนกำหนด

คำถามของการทบทวนวรรณกรรม

ปริมาณ medium chain triglyceride ขนาดสูง เปรียบเทียบกับต่ำ เพื่อช่วยการเจริญเติบโตในระยะสั้นของทารกที่คลอดก่อนกำหนด

ความเป็นมา

Triglyceride เป็นองค์ประกอบหลักของไขมันในร่างกายในมนุษย์ ไขมันเป็นแหล่งพลังงาน (แคลอรี่) ประมาณครึ่งหนึ่งในนมแม่ส่วนใหญ่เป็น long chain fatty acid triglycerides (LCTs) โภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต การเผาผลาญอาหาร และภูมิคุ้มกัน

การเพิ่มน้ำหนักและการเติบโตที่ไม่สมบูรณ์ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ของพัฒนาการทางระบบประสาท ภาวะโภชนาการที่ไม่ดีเชื่อมโยงกับการเติบโตของศีรษะที่ไม่เพียงพอ และมีทักษะ ด้าน psychomotor และ mental ไม่ดี มีอัตราสมองพิการและออทิสติกสูงขึ้น

เพื่อช่วยการเจริญเติบโต สามารถเพิ่มไขมันลงในนมผงสำหรับทารกที่ใช้เลี้ยงทารกคลอดก่อนกำหนดที่ไม่สามารถเลี้ยงด้วยน้ำนมมารดาหรือนมบริจาค หรือผู้ที่อาจต้องการอาหารเสริม ไขมันในนมผงสำหรับทารก อาจประกอบด้วยไตรกลีเซอไรด์ที่มีกรดไขมันสายยาว หรือกรดไขมันสายขนาดกลางที่สั้นกว่า (MCTs) MCTs ดูดซึมได้ง่ายกว่า โดยทารกแรกเกิดที่มีระบบย่อยอาหารที่ยังไม่สมบูรณ์ LCTs ยังคงมีความสำคัญต่อพัฒนาการของการมองเห็น และการพัฒนาของเยื่อหุ้มเซลล์และสมอง

ลักษณะของการศึกษา

เรารวมการศึกษาขนาดเล็ก 10 รายการที่เปรียบเทียบผลของการให้นมผงสำหรับทารกที่มี MCT สูงและต่ำ (อย่างน้อย 5 วัน) ต่อการเจริญเติบโตในระยะสั้น (น้ำหนัก ความยาว และการเพิ่มวงรอบศีรษะ) ของทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกเหล่านี้มีอายุครรภ์เฉลี่ยระหว่าง 29 ถึง 32 สัปดาห์ น้ำหนักแรกเกิดเฉลี่ยระหว่าง 1 กก. ถึง 1.5 กก. และอายุเฉลี่ย 1 ถึง 6 สัปดาห์ หลักฐานเป็นข้อมูลล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2020

ผลลัพธ์ที่สำคัญ

รูปแบบการเจริญเติบโตของทารกที่เลี้ยงด้วยนมผงสำหรับทารกที่มี MCT สูงเทียบกับต่ำ แสดงให้เห็นความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกันเลยในผลลัพธ์หลักของการเติบโตระยะสั้น

ความชื่อมั่นของหลักฐาน

เราพบว่าผลการเติบโตในระยะสั้นของทารกคลอดก่อนกำหนดมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่มีความแตกต่างที่ได้รับนมผงสำหรับทารกที่มี MCT ต่ำหรือสูง การทดลองจำนวนน้อย (10) แต่ละการทดลองมีประชากรศึกษาจำนวนน้อย อาจเป็นสาเหตุของการขาดหลักฐานของความแตกต่าง เราพบหลักฐานว่ามีความเชื่อมั่นต่ำมากถึงต่ำ ความเชื่อมั่นถูกกำหนดให้ต่ำ หากความเชื่อมั่นในผลลัพธ์มี จำกัด หมายความว่าผลที่แท้จริงของการเสริมรายบุคคลต่อการเจริญเติบโตของทารกที่คลอดก่อนกำหนดอาจแตกต่างอย่างมากจากผลการทบทวนวรรณกรรมนี้ ความเชื่อมั่นถูกกำหนดให้ต่ำมาก หากมีความเชื่อมั่นเพียงเล็กน้อยในการประมาณการผล ซึ่งน่าจะแตกต่างอย่างมากจากผลการทบทวนวรรณกรรมนี้

ข้อสรุปของผู้วิจัย: 

เราพบหลักฐานที่แสดงถึงความเชื่อมั่นต่ำมากถึงต่ำ ที่บ่งชี้ว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างข้อมูลการเติบโตในระยะสั้นสำหรับทารกที่เลี้ยงด้วยนมผสมสำหรับทารกที่มี MCT ต่ำและสูง เนื่องจากไม่มีหลักฐานและความไม่เชื่อมั่น จึงไม่สามารถสรุป นมผสมสำหรับทารกทั้งสองชนิด เพื่อช่วยการเติบโตในระยะสั้นหรือมีผลเสียน้อยกว่า จำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากผลจากการศึกษาที่รวมไว้นั้นไม่แม่นยำ เนื่องจากมีจำนวนน้อย และไม่ได้รวมถึงผลระยะยาวที่สำคัญ การวิจัยเพิ่มเติมควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการยอมรับของ นมผสมสำหรับทารก และต่อการเติบโตในระยะยาว และผลของพัฒนาการทางระบบประสาท และควรรวมกลุ่มประชากรที่ศึกษาจำนวนมากขึ้นเพื่อประเมินผลที่ดีขึ้นต่ออุบัติการณ์ของ NEC

อ่านบทคัดย่อฉบับเต็ม
บทนำ: 

การเติบโตของทารกคลอดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลยังคงเป็นความท้าทายในการปฏิบัติทางคลินิก ความต้องการสารอาหารที่สูงของทารกคลอดก่อนกำหนดมักทำให้การเจริญเติบโตไม่แน่นอน สำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดที่ไม่สามารถให้นมมารดาหรือนมบริจาคได้ หรืออาจต้องการอาหารเสริม อาจเลือกใช้ medium chain triglycerides (MCTs) or long chain triglycerides (LCTs) เพื่อช่วยการใช้สารอาหารและเพื่อเพิ่มการเจริญเติบโต MCT สามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีระบบย่อยอาหารที่ยังไม่สมบูรณ์ และ LCTs มีประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบประสาทส่วนกลางและการทำงานของตา ทั้งสองอย่างได้รวมอยู่ในนมผงสำหรับทารกที่คลอดก่อนกำหนดในปริมาณที่แตกต่างกัน แต่ผลต่อการเจริญเติบโตในระยะสั้นของทารกคลอดก่อนกำหนดยังไม่ชัดเจน นี่คือการปรับปรุงการทบทวนวรรณกรรมที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้ ในปี 2002 และ 2007

วัตถุประสงค์: 

เพื่อตรวจสอบผลของนมผงสำหรับทารกที่มี MCTs สูงเมื่อเทียบกับ MCT ต่ำ ต่อการเจริญเติบโตในช่วงแรกของทารกคลอดก่อนกำหนด ที่ได้นมผงสำหรับทารกเป็นหลัก

วิธีการสืบค้น: 

เราใช้กลยุทธ์การค้นหามาตรฐานของ Cochrane Neonatal เพื่อค้นหา Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL; 2020, Issue 8) ใน Cochrane Library; Ovid MEDLINE Epub ก่อนการพิมพ์, ในกระบวนการและการอ้างอิงอื่น ๆ ที่ไม่ได้จัดทำดัชนี, Ovid MEDLINE (R) รายวันและ Ovid MEDLINE (R); MEDLINE ผ่าน PubMed สำหรับปีที่แล้ว และ Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) ในวันที่ 16 กันยายน 2020 เรายังสืบค้นฐานข้อมูลการทดลองทางคลินิก และเอกสารอ้างอิงของบทความที่ได้มา สำหรับการทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม (RCTs) และการทดลองแบบ quasi-RCTs

เกณฑ์การคัดเลือก: 

เรารวมการทดลองแบบ randomized และ quasi-randomized trials ทั้งหมด เปรียบเทียบผลของการให้ นมผงสำหรับทารก ที่มี MCT สูงกับต่ำ (อย่างน้อย 5 วัน) ต่อการเจริญเติบโตในระยะสั้น ของทารกที่คลอดก่อนกำหนด (อายุครรภ์น้อยกว่า 37 สัปดาห์) เรากำหนดนมผงสำหรับทารกที่มี MCT สูงเป็น 30% ขึ้นไปโดยน้ำหนักและสูตร MCT ต่ำน้อยกว่า 30% โดยน้ำหนัก ทารกจะต้องได้อาหารทางทางเดินอาหารเต็มรูปแบบ และนมผงสำหรับทารกที่จัดให้ จะต้องเป็นแหล่งโภชนาการหลัก

การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล: 

ผู้เขียนทบทวนวรรณกรรม ได้ประเมินคุณภาพของการศึกษาแต่ละรายการ และคัดลอกข้อมูลเกี่ยวกับการเจริญเติบโต ตลอดจนผลข้างเคียง จากการศึกษาที่รวมไว้ ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการวิเคราะห์เป็นแบบต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการรายงานความแตกต่างของค่าเฉลี่ยกับช่วงความเชื่อมั่น 95% เราใช้วิธี GRADE เพื่อประเมินความเชื่อมั่นของหลักฐาน

ผลการวิจัย: 

เราพบการทดลองที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 10 รายการ (ทารก 253 คน) และคัดลอกข้อมูลการเจริญเติบโตที่เกี่ยวข้องจาก 7 การทดลองเหล่านี้ (ทารก 136 คน) การศึกษาเหล่านี้พบว่ามีหลักฐานความเชื่อมั่นต่ำถึงต่ำมาก มีข้อสังเกตความเสี่ยงของอคติ เนื่องจากมีการศึกษาเพียงไม่กี่ชิ้นที่อธิบายถึงวิธีการเฉพาะสำหรับ random sequence generation, allocation concealment หรือ blinding เราไม่พบหลักฐานของความแตกต่างของปัจจัยการเติบโตในระยะสั้นเมื่อเปรียบเทียบนมผงสำหรับทารกที่มี MCT สูงและต่ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับนมผงสำหรับทารกที่มี MCT ต่ำ ทารกที่คลอดก่อนกำหนดที่กินนมผงสำหรับทารกที่มี MCT สูง จะมีความแตกต่างในความเร็วในการเพิ่มน้ำหนัก (g / kg / d) ในระหว่างการรักษาเพียงเล็กน้อยหรือไม่แตกต่างกันโดยมีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยทั่วไป (MD) ที่ -0.21 g / kg / d ( ช่วงความเชื่อมั่น 95% (CI) -1.24 ถึง 0.83; 6 การศึกษา, ทารก 118 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) การวิเคราะห์การเพิ่มน้ำหนัก (g/d) ไม่แสดงหลักฐานความแตกต่างโดยมีค่า MD 0.00 g/d (95% CI -5.93 ถึง 5.93; 1 การศึกษา, ทารก 18 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) ค่าเฉลี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้น 20 ± 5.9 เทียบกับ 20 ± 6.9 g/d สำหรับกลุ่ม MCT สูงและต่ำตามลำดับ เราพบว่าการเพิ่มความยาวไม่แสดงความแตกต่างระหว่างนมผงสำหรับทารกที่มี MCT ต่ำและสูงโดยมี MD ทั่วไปอยู่ที่ 0.10 ซม. / สัปดาห์ (95% CI -0.09 ถึง 0.29; 3 การศึกษา, ทารก 61 คน; หลักฐานความเชื่อมั่นต่ำมาก) การเพิ่มขึ้นของเส้นรอบวงศีรษะ ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีความแตกต่างกันในช่วงระยะเวลาการรักษา โดย MD ที่ -0.04 ซม./สัปดาห์ (95% CI -0.17 ถึง 0.09; 3 การศึกษา, ทารก 61 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำ) การศึกษา 2 รายการ รายงานความหนาของชั้นผิวหนัง ที่มีคำจำกัดความการวัดที่แตกต่างกัน และหลักฐานไม่เพียงพอที่จะบอกว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ (2 การศึกษา, ทารก 32 คน; หลักฐานที่มีความเชื่อมั่นต่ำมาก) มีข้อมูลที่ขัดแย้งกัน (5 การศึกษา) เกี่ยวกับความยอมรับต่อนมผงสำหรับทารก โดยมีงานวิจัย 4 รายการที่รายงานผลโดยการบรรยายว่า ไม่มีความแตกต่างทางคลินิกที่สังเกตได้และ 1 การศึกษารายงานอุบัติการณ์ที่สูงขึ้นของอาการแสดงการแพ้ในระบบทางเดินอาหารในกลุ่มนมผงสำหรับทารกที่มี MCT สูง ไม่มีหลักฐานว่ามีผลต่ออุบัติการณ์ของโรค necrotizing enterocolitis (NEC) จากผู้เข้าร่วมจำนวนน้อยใน 2 การทดลอง ผู้ประพันธ์การทบทวนวรรณกรรมไม่พบการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการเจริญเติบโตในระยะยาว หรือผลของพัฒนาการทางระบบประสาท

บันทึกการแปล: 

แปลโดย ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 27 กุมภาพันธ์ 2021

Tools
Information