போட்காஸ்ட்: நாள்பட்ட அயர்ச்சி நோய் தொகுப்பு கொண்ட நோயாளிகளுக்கான உடற்பயிற்சி சிகிச்சை

உடற்பயிற்சியின் விளைவுகள் பற்றி அநேக காக்ரேன் திறனாய்வுகள் உள்ளன, மற்றும் நாள்பட்ட அயர்ச்சி நோய் தொகுப்பிற்கானது பெப்ரவரி 2016-ல் புதுப்பிக்கப்பட்டது. ஜின் வில்லியம்ஸ் இந்த திறனாய்வு மற்றும் அதனுடைய புதுப்பிக்கப்பட்ட முடிவுகளை  பற்றி இங்கு விளக்குகிறார்