வயது வந்தவர்களில் இரண்டாம் வகை நீரழிவு நோயை தடுப்பதற்கான உணவுத் திட்ட ஆலோசனை

இந்த ஆய்வு விலக்கிக்கொள்ளப்பட்டது

விளக்கப்பட்ட காரணமும் முந்தைய பதிவுகளும் சேர்த்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றும் அவற்றை அணுக காக்ரேன் நூலகத்தின் விலக்கப்பட்ட ஆவணங்களில் பார்க்கலாம்.